รายชื่อปริญญานิพนธ์  คณะจิตวิทยา
  ปีการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตวิทยาเขตพัฒนาการ

ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1
กษ.จว.12586PR ฉ.1   การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมบทบาทสมมติของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โรงเรียนสุเหร่าใหม่ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 
สุภาพร  ดีสะเกตุ    
2
กษ.จว.12587PR ฉ.1 การเสริมสร้างการเชียนสะกดคำภาษาไทยโดยใช้ชุดเกมสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา        
เพชรรัตน์   มณีฉาย 
3
กษ.จว.12588PR ฉ.1 การเสริมผลสร้างความมีวินัยในตนเองด้วยกิจกรรมการเล่านิทานในเด็กปฐมวัย
ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนวัดมหาวงษ์มูลนิธิฟอร์เด็ก 6     
สุภาวินี   กันสาตร์
4
กษ.จว.12589PR ฉ.1 การอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัว และอิทธิพลของกลุ่มเพื่อนที่ส่งผลต่อ พฤติกรรมทางเพศ
ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   
ปนัดดา เรืองเขตรพิศ       
5
กษ.จว.12590PR ฉ.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบประชาธิปไตยและการสนับสนุนทางสังคมที่มีผลต่อจิตสาธารณะ
ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    
เมธิณี   จินนะคำ   
6
กษ.จว.12591PR ฉ.1 การอบรมเลี่ยงดู และการรับรู้ความสามารถของตนที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนิสิต
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    

ณัฐวี   เปล่งเสียง  

7
กษ.จว.12592PR ฉ.1 ชุดกิจกรรมต่อเติมภาพที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนมาตดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา  
มณฑา   เมืองวงศ์
8
กษ.จว.12593PR ฉ.1 ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสำเร็จในการทำงานของพนักงานกลุ่มภารกิจอำนวยการ โรงพยาบาลรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร     วรางคณา   เรียบสันเทียะ   
9
กษ.จว.12594PR ฉ.1 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารจากสื่อสังคมออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาเกษมบัณฑิต  
เมธาพร   สีมาวงค์
10
กษ.จว.12595PR ฉ.1 บรรยากาศการเรียนการสอน และการอบเลี้ยงดูที่ส่งผลต่อความฉลาดทางอารมณ์
นักศึกษาคณะจิตวิทยามหาวิทยาเกษมบัณฑิต     
ศศิมาภรณ์   เสียงล้ำ     
11
กษ.จว.12596PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                            อาภา   ชังชั่ว    
12
กษ.จว.12597PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสามารถในการเผชิญปัญหาและฟันฝ่าอุปสรรคของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                          
ณัฐภากัญญ์   ทองใย 
13
กษ.จว.12598PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนเทพลีลา เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร           
ปรียาภรณ์   สังขโชติ         
14
กษ.จว.12599PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต     อมรา   กงเพ็ชร     
15
กษ.จว.12600PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                            ชัยพร   เอกชัย      
16
กษ.จว.12601PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัวของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ        
ปิยะบุตร  อัครวิบูลย์        
17
กษ.จว.12602PR ฉ.1 ปัจจัยที่พฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของศิษย์เก่าโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพฯ    ธนกร   บุญฉิม      
18
กษ.จว.12603PR ฉ.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมเที่ยวสถานบันเทิงของนิสิตมหาวิทยาลัยรัฐ
แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร                                           
พันธ์ทิพย์   พระโคตร  
19
กษ.จว.12604PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนยานนาเวศวิทยาคมกรุงเทพมหานคร               
ก่อเกียรติ   ประวัติ     
20
กษ.จว.12605PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    ปุณย์สิริ  ไชยบุรินทร์    
21
กษ.จว.12606PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวด้านการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ      
พยงค์   แฟงจันทร์     
22
กษ.จว.12607PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต               วิจิตรา   ทานะใจ  
23
กษ.จว.12608PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารจานด่วนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต      วลัยพร   ศรีเสวก     
24
กษ.จว.12609PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมรักร่วมเพศของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร     ธันยพร  บุตรอำคา    
25
กษ.จว.12610PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร   ปุริณิตย์  ศักดิ์เขียว   
26
กษ.จว.12611PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงานบริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน)
เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร    
ปุณิกา   ตรีนุชจรัลกุล   
27
กษ.จว.12612PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการเรียนของนักศึกษาคณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   กฤษณี   วังสะวิบูลย์    
28
กษ.จว.12613PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ 6
โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  
เสาวนิต   คำขันธ์      
29
กษ.จว.12614PR ฉ.1 ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิดการหย่าร้าง            ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร   ปาตีมา  โต๊ะมะสะหัด      
30
กษ.จว.12615PR ฉ.1 ปัจจัยส่วนบุคคลและแรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงาน
ของพนักองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ                             
นริศรา   ศรีสอน  
31
กษ.จว.12616PR ฉ.1 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสุขภาพจิตในผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิก
ของชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข 57                                           
พรพิมล   ธรรมฤทธิ์       
32
กษ.จว.12617PR ฉ.1 ผลของการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรียนสุเหร่าใหม่   
วายุเทพ  อินทร์ชายปุระ   
33
กษ.จว.12618PR ฉ.1
ผลของกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2
โรงเรียนมารดานฤมล จังหวัดฉะเชิงเทรา       
สร้อยสุดา  ปัญญาน้ำ     
34
กษ.จว.12619PR ฉ.1 ผลของกิจกรรมการแสดงบทบาทสมมติจากนิทานมีต่อพฤติกรรมเอื้อสังคมของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านบางกะปิ เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 
จิรญา   จิตรหลัง 
35
กษ.จว.12620PR ฉ.1 สัมพันธภาพในครอบครัวสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และสัมพันธภาพ
 รหว่างเพื่อที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทฑธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา                                    
ณัฐสิมา   แวงชัยภูมิ