รายชื่อปริญญานิพนธ์  คณะจิตวิทยา
  ปีการศึกษา 2558
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    วิทยาเขตพัฒนาการ

ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1
กษ.จว.12872PR ฉ.1   การพัฒนาความเชื่อมั่นในตนเองด้วยการจัดประสบการณ์การเล่านิทานประกอบการเชิดหุ่นมือของนักเรียนชั้นอนุบาล 3 โรงเรียนเทพอักษร พรรณิดา ทำรักษา
2
กษ.จว.12873PR ฉ.1 ปัจจัยยที่เกี่ยวข้องกับขวัญและกำลังใจในการปฎิบัติงานของพนักงานบริษัทพลาสเท็คอุตสาหกรรม     จันจิรา สาสะกุล
3
กษ.จว.12874PR ฉ.1 การพัฒนาสัมพันธภาพกับกลุ่มเพื่อนโดยใช้กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ สุภาพลอย ดีษะเกตุ
4
กษ.จว.12875PR ฉ.1 การพัฒนาการคิดสร้างสรรค์โดยใช้กิจกรรมศิลปะในเด็กปฐมวัยระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2/1 โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์ จุฑามาศ วงศ์สอนธรรม    
5
กษ.จว.12876PR ฉ.1 การพัฒนาพฤติกรรมกล้าแสดงออกโดยใช้กิจกรรมกลุ่มของนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา ธันยพรรธน์ วงศ์จำปา
6
กษ.จว.12877PR ฉ.1 การเห็นคุณค่าในตนเองและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี

เกตุฤดี สุขเงิน

7
กษ.จว.12878PR ฉ.1 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความสามารถของตนเองและการเผชิญปัญหากับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มุกขรินทร์ จิตหลัง
8
กษ.จว.12879PR ฉ.1 บุคลิกภาพห้าองค์ประกอบที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการเล่นเกมคอมพิวเตอร์ออนไลน์ของนักศึกศสมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มนชนก ศรณรงค์
9
กษ.จว.12880PR ฉ.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนเทพศิรินทร์ร่มเกล้า พิพัฒพงศ์ กล่ำบุตร
10
กษ.จว.12881PR ฉ.1 ผลของการใช้กิจกรรมกลุ่มที่มีต่อความฉลาดทางอารมณ์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตบางนา จังหวัดสมุทรปราการ   บัณฑิต จันทรประทักษ์    
11
กษ.จว.12882PR ฉ.1 ศึกษาพฤติกรรมการชอบการ์ตูนญี่ปุ่นอย่างลุ่มลึกของวัยรุ่นที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี อภิสิทธิ์ สาครขจรเดช
12
กษ.จว.12883PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                   อารีรัตน์ สุกุมารs
13
กษ.จว.12884PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   ศิริรัตน์ วาปี
14
กษ.จว.12885PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเสริมความงามของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นันทนา ร่าหมาน
15
กษ.จว.12886PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา คณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต                     มลิวัลย์ อัมรัตน์  
16
กษ.จว.12887PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความวิตกกังวลในการศึกาาต่อของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ กรุงเทพมหานคร มิรฟัค สาแลปิง    
17
กษ.จว.12888PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตสาธารณะของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สิตานันท์ ศรีพระจันทร์    
18
กษ.จว.12889PR ฉ.1 พฤติกรรมการติดเกมออนไลน์ของวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร                                     ธนัช ปัณฑยางกูร 
19
กษ.จว.12890PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต        ฐิติมา แพนไธสง 
20
กษ.จว.12891PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความเครียดของครูโรงเรียนสาธิตบางนา สมุทรปราการ ปีการศึกษา 2558 ธนเดช ทองปิ่น
21
กษ.จว.12892PR ฉ.1 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  ศรัณย์ญภัทร หวังโชติกุล 
22
กษ.จว.12893PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต         สุริยา อาริยะ
23
กษ.จว.12894PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทิพวรรณ บุตรอำคา   
24
กษ.จว.12895PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการทำงานกลุ่มของนักศึกษาในชมรมมุสลิมมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต อับดุลรอมาน แดแก  
25
กษ.จว.12896PR ฉ.1 ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร วิภารัตน์ กระแสร์ 
26
กษ.จว.12897PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ยศพิชัย ใจใส  
27
กษ.จว.12898PR ฉ.1 ทัศนคติต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและการรับรู้สื่อโฆษณาที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการบริโภคผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของพนักงานบริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำกัด (มหาชน) ศศิกานต์ เวฬุวนารักษ์  
28
กษ.จว.12899PR ฉ.1 การเห็นคุณค่าในตนเองและอิทธิพลจากกลุ่มเพื่อนที่มีผลต่อพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่ง ณัฐภาคย์ พิทักษ์พรเจริญ
29
กษ.จว.12900PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความเครียดในการปฎิบัติงานของบุคลากรในสำนักงานเขตลาดกระบัง ผ่องศรี พิศนุ   
30
กษ.จว.12901PR ฉ.1 การศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์แบบคู่รักของรักร่วมเพศ                       พัชรีย์ พลเยี่ยม
   

Search at Http:arc.kbu.ac.th