Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก การดูแลรักษามะเร็งระยะลุกลามมาที่กระดูก
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร และคนอื่นๆ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : QZ 202 ก451 2559

มะเร็งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติของเซลล์ร่างกาย โดยที่ร่างกายไม่สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวนของเซลล์ ได้ ตามปกติ ทำให้เกิดการสร้างเนื้อเยื่อที่ผิดปกติไปจากเนื้อเยื่อเดิม ก้อนเนิ้องอกที่เกิดขึ้นใหม่ก็มีศักยภาพในการกดเบียดลุกลามทำลายเนื้อเยื่อปกติข้างเคียง และแสดงศักยภาพภาพการแพร่กระจายสู่อวัยวะอื่นๆ ของร่างกาย

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 / เมแทบอลิซึม. Type 2 diabetes/ metabolism. โรคเบาหวานชนิดที่ 2 / เมแทบอลิซึม. Type 2 diabetes/ metabolism.
ผู้แต่ง : สมลักษณ์ จึงสมาน
เลขเรียกหนังสือ :

โรคเบหวานและโรคที่เกิดจากความผิดปกติของเมแทบอลิซึม เป็นโรคที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดโดยตัวของโรคเองหรือร่วมกับความดันโลหิตสูง เป็นภาวะชักนำให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด นำมาซึ่งความผิดปกติของการทำงานของระบบอวัยวะที่สำคัญ

โรคของระบบน้ำเหลือง. โรคของระบบน้ำเหลือง.
ผู้แต่ง : ณัฐภัทร วัฒวรากุล
เลขเรียกหนังสือ : WH 700 ณ342ร 2560

“โรคของระบบน้ำเหลือง” คู่มือของคนทุกวัย ที่ไม่ควรพลาด ด้วยสาระน่ารู้ถึงความผิดปกติของต่อมน้ำเหลืองบวมโต รักแร้ ขาหนีบ หรือในช่องท้อง ท่อน้ำเหลืองอุดตัน มะเร็งต่อมน้ำเหลือง วัณโรคต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น

เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย. เวชศาสตร์ฟื้นฟูในปัญหาที่พบบ่อย.
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์
เลขเรียกหนังสือ : WB 320 ว896 2561

หนังสือเล่มนี้ เกิดขึ้นจากความตั้งใจของคณาจารย์ในภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป เกี่ยวกับ การฟื้นฟูผู้ป่วย เช่น การฟื้นฟูเด็กสมองพิการ Myofascial pain syndrome ปัญหาเท้าเบาหวาน การออกกำลังกับโรคหัวใจ การฟื้นฟูผู้ป่วยโรคเลือดสมอง บทบาทของเวชศาสตร์ฟื้นฟูในโรคกระดูกพรุน

เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว. เวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว.
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ : WB 100 ว896 2561

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ เวชปฏิบัติในการดูแลนักเดินทางทั้งก่อนและหลังการเดินทางโดยแบ่งออกเป็นหมวดต่างๆ ชัดเจน ตั้งแต่หลักการทั่วไปของเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว การดูแลนักท่องเที่ยวก่อนเดินทาง การดูแลนักท่องเที่ยวหลังการเดินทาง เวชปฏิบัติในคลินิกนักท่องเที่ยวรวมถึงมีกรณีศึกษา ตัวอย่างการให้คำปรึกษานักเดินทางในสถานการณ์ต่างๆ

เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ : Surgical critical care in practice. เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ : Surgical critical care in practice.
ผู้แต่ง : กวีศักดิ์ จิตตวัฒนรัตน์ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WO 700 ว896 2560

“ เวชบำบัดวิกฤตศัลยศาสตร์ในเวชปฏิบัติ : Surgical critical care in practice “หนังสือเล่มนี้ให้เนื้อหาสาระลักษณะงานของหอผู้ป่วยไอซียู การบริหารจัดการของระบบงานด้านการแพทย์ การดูแลผู้ป่วยวิกฤตด้านระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต สภาวการณ์การติดเชื้อ และการให้โภชนาการบำบัดแก่ผู้ป่วย ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในการดูแลผู้ป่วยวิกฤต

รู้ทันโรคตับ 3 ” คุยเฟื่องเรื่องไวรัสตับอักเสบ เอ ถึง อี” “มะเร็งตับ จะป้องกันและรักษาได้อย่างไร” รู้ทันโรคตับ 3 ” คุยเฟื่องเรื่องไวรัสตับอักเสบ เอ ถึง อี” “มะเร็งตับ จะป้องกันและรักษาได้อย่างไร”
ผู้แต่ง : นพ.ดร.ปิยะวัฒน์ โกมลมิศร์ และ พญ เกศรินทร์ ถานะภิรมย์ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WI 700 ป619ร 2559

ตับอักเสบจนตับแข็ง ใช้เวลานานหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสาเหตุของโรคตับที่ก่อให้เกิดการอักเสบแบบเรื้อรังเช่น ไวรัสตับอักเสบบีหรือซี การดื่มแอลกอฮอล์ปริมาณมากและนาน หรืออ้วนจนมีไขมันตับ ซึ่งโดยเฉลี่ยแล้วตับอักเสบเรื้อรังจะใช้เวลา 10-20 ป

มะเร็งวิทยา :Cancer science. มะเร็งวิทยา :Cancer science.
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา, บรรณาธิการ.
เลขเรียกหนังสือ : QZ 200 ม269 2560

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยศาสตร์พื้นฐาน แนวคิด ทฤษฎี ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเนื้องอก และมะเร็งไม่ว่าจะเป็นในเชิงวิชาการ แพทย์ นักวิจัยในห้องปฏิบัติการและนักวิจัยภาคสนาม

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2 ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2
ผู้แต่ง : ศศิโสภิณ เยรติบูรณกุล, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 105 ภ476 2559

ภาวะความเจ็บป่วยมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อผู้ป่วย และแพทย์ผู้รักษา “ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย เล่ม 2 “ ผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมความผิดปกติฉุกเฉินต่างๆ ทางอายุรศาสตร์ ไว้ถึง 45 ภาวะ เพื่อผู้อ่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้องทันท่วงที

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ. พยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ.
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์อรพินท์  สีขาว
เลขเรียกหนังสือ : QZ 4 อ335พ 2561

“ พยาธิสรีรวิทยาสำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ” เนื้อหาทั้งหมด 15 บท เกี่ยวกับความผิดปกติในระบบต่างๆ ของร่างกาย สมดุลร่างกาย ความเครียด และความผิดปกติในการทำหน้าที่ของเซลล์ -- ความผิดปกติทางพันธุกรรม -- เนื้องอก -- ความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันและการอักเสบ -- ความผิดปกติของสารน้ำ อิเล็กโทรไลต์ และกรด-ด่างในร่างกาย -- ความผิดปกติของไตและทางเดินปัสสาวะ -- ความผิดปกติของระบบหายใจ -- ความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือด -- ความผิดปกติของระบบเลือด -- ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหาร -- ความผิดปกติของตับ ทางเดินน้ำดีและตับอ่อน -- ความผิดปกติของระบบประสาท -- ความผิดปกติของกระดูกกล้ามเนื้อ -- ความผิดปกติของต่อมไร้ท่อ --- ความผิดปกติของระบบสืบพันธุ์.

ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล. ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล.
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : WY 105 อ259ท 2561

“ ทักษะในการบริหารทางการพยาบาล ” มีเนื้อหาเกี่ยวกับทักษะการบริหารจัดการเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพยาบาล ผู้นำและผู้บริหารทางการพยาบาล ประกอบด้วยเรื่อง ที่น่าสนใจ 6 เรื่อง ดังนี้ 1.การตัดสินใจ (decision making) 2.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ (effection communication) 3.การจูงใจ ( motivation ) 4. การจัดการความขัดแย้ง (conflict management) 6. การเจรจาต่อรอง (negotiation) 7. การทำงานเป็นทีม( team working)

ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา
ผู้แต่ง : รองศาสตร์จารย์ ดร. ลักขณา สิริวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : BF 637 ล218ท 2560

เนื้อหาสาระประกอบด้วยธรรมชาติของจิตใจ ฝ่าวิกฤตชีวิตด้วยการปรึกษา ความรู้เบื้องต้นในการให้การปรึกษา เทคนิคและทักษะในการให้การปรึกษา ทฤษฎีและเทคนิคการให้การปรึกษา ซึ่งผู้เขียนรวบรวมข้อมูลจากเอกสารต่างประเทศและในประเทศที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดทฤษฎี กระบวนการ และเทคนิคการให้การปรึกษา

ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 2. ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 2.
ผู้แต่ง : สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WO 100 ต367 2558 ล.2

ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 2. เนื้อหามีความทันสมัย และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในยุคปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ภาค เพื่อความสะดวกในการใช้ โดยแบ่งเป็นภาค 1 ความรู้พื้นฐานและปัญหาบาดเจ็บและปัญหาฉุกเฉิน ส่วนภาค 2 เป็นความรู้เฉพาะด้านที่แบ่งทั้งในเชิงอวัยวะ และในเชิงสาขาของศัลยศาสตร์

ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1. ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1.
ผู้แต่ง : สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ และ พัฒน์พงศ์ นาวีเจริญ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WO 100 ต367 2558 ล.1

ตำราศัลยศาสตร์ เล่ม 1 นี้ มีเนื้อหามีความทันสมัย และเหมาะสมกับการนำไปใช้ในสถานการณ์ของปัญหาสุขภาพในยุคปัจจุบัน ในการจัดพิมพ์ครั้งนี้ได้แบ่งเป็น 2 ภาค เพื่อความสะดวกในการใช้ โดยแบ่งเป็นภาค 1 ความรู้พื้นฐานและปัญหาบาดเจ็บและปัญหาฉุกเฉิน ส่วนภาค 2 เป็นความรู้เฉพาะด้านที่แบ่งทั้งในเชิงอวัยวะ และในเชิงสาขาของศัลยศาสตร์

ตำราความเจ็บปวด. ตำราความเจ็บปวด.
ผู้แต่ง : นพ.ประพจน์ เภตรากาศ และ รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เลขเรียกหนังสือ : WL 704 ป297ต 2561

ตำราความเจ็บปวดประกอบด้วยเนื้อหาวิชา 3 หมวกใหญ่ ได้แก่ ความเจ็บปวด ความผิดปกติ 100 ชนิดที่ควรรู้ และท่าเหมาะสมในชีวิตประจำวัน ทำให้ตำราเล่มนี้มีความหนามากกว่าตำราการนวดไทย เล่มอื่นๆ

ตำราการวิจัยทางคิลนิก .Textbook of Clinical research . ตำราการวิจัยทางคิลนิก .Textbook of Clinical research .
ผู้แต่ง : พรรณีปิติสุทธิธรรม และ ชยันต์ พิเชียรสุนทร, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : W 20.5 ต367 2561

ตำราเล่มนี้จัดเป็นตำราการวิจัยทางคลินิกภาษาไทยที่ถูกออกแบบให้เรียงลำดับขั้นตอนในการวิจัยทางคลินิกตั้งแต่ขั้นตอนแรก คือการเลือกรูปแบบการวิจัยทางคลินิกที่เหมาะสมเพื่อตอบคำถามของการวิจัย การเขียนโครงร่างการวิจัยทางคิลนิก เป็นต้น และจบลงด้วยกรณีศึกษาของการวิจัยวัคซีนทางคลินิกอันเป็นประสบการณ์จริงในการวิจัยทางคลินิก ซ่งเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา นักวิจัยทางคลินิก

ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ :  Textbook of laparoscpic and robotic renal surgery. ( มี CD ประกอบ) ตำราการผ่าตัดไตผ่านกล้องและโดยใช้หุ่นยนต์ : Textbook of laparoscpic and robotic renal surgery. ( มี CD ประกอบ)
ผู้แต่ง : กิตติณัฐ กิจวิกัย.บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WJ 368 ต367 2561

ปัจจุบันการผ่าตัดไตมีความก้าวหน้ามาก การผ่าตัดเกือบทั้งหมดสามารถทำได้ด้วยการผ่าตัดผ่ากล้องหรือโดยใช้หุ่นยนต์ผ่าตัดผ่ากล้องได้พัฒนาเป็นมาตรฐานการผ่าตัดรักษาโรคของไตหลายประเภทตำรานี้เหมาะสำหรับศัลยแพทย์ระบบปัสสาวะ นักศึกษาแพทย์และพยาบาล สนใจการผ่าตัดผ่านกล้องหรือโดยใช้หุ่นยนต์

ภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล. ภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล.
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. อภิรดี นันท์ศุภวัฒน์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 105 ภ476 2560

“ ภาวะผู้นำและการจัดการทางพยาบาล ” เนื้อหาประกอบด้วยทฤษฎีองค์การและทฤษฎีภาวะผู้นำ กระบวนการนโยบายและการมีส่วนร่วม กระบวนการภาวะผู้นำและการจัดการทางการพยาบาล การจัดการคุณภาพทางการพยาบาล การใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การสร้างสัมพันธภาพ การจัดการเวลาและความเครียด การจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การจัดอัตรากำลังและหอผู้ป่วย แนวโน้มของภาวะผู้นำแลพการจัดการทางการพยาบาล

คู่มือการใช้ยาในเด็ก. คู่มือการใช้ยาในเด็ก.
ผู้แต่ง : พรพิมล เรียนถาวร และคนอื่นๆ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 366 ค695 2560

การเลือกใช้ยาได้ถูกต้องและเหมาะสม ( rational drug use) เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดอย่างหนึ่งต่อความสำเร็จในการรักษาและดูแลผู้ป่วยเด็ก เช่นเดียวกับการวินิจฉัยโรคที่ถูกต้อง และแม่นยำ แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีส่วนร่วม ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องยาเป็นอย่างดี คือ รู้จักส่วนผสม ขนาดและวิธีการให้ยา ข้อบ่งชี้ ข้อห้ามหรือข้อควรระวัง ผลข้างเคียง ( Side effects) หรือพิษของยา (toxicity) และปฏิสัมพันธ์กับยาอื่น ( drug interaction)

การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน primary care. การใช้ยาอย่างสมเหตุผลใน primary care.
ผู้แต่ง : พิสนธิ์ จงตระกูล
เลขเรียกหนังสือ : QV 55 พ772ก 2561

การใช้ยาอย่างสมเหตุผล หมายถึง การใช้ยาโดยมีข้อบ่งชี้ เป็นยาที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลจริงสนับสนุนด้วยหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ประโยชน์ทางคลินิเหนือกว่าความเสี่ยงจาการใช้ยาอย่างชัดเจนเนื้อหาโดยรวม

การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม. Health promotion concepts, Theory & innovation. การสร้างเสริมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม. Health promotion concepts, Theory & innovation.
ผู้แต่ง : ดร ภัทรา ชูริค
เลขเรียกหนังสือ : WA 540.JT3 ภ374ก 2560

สุขภาพเป็นมโนทัศน์หลักสำคัญของศาสตร์ทางการพยาบาล ซึ่งมโนทัศน์ดังกล่าวประกอบด้วยมโนทัศน์ด้านคน สิ่งแวดล้อม สุขภาพ การพยาบาล และสุขภาพ เป็นเป้าหมายของวิชาชีพการพยาบาล และวิชาชีพด้านสุขภาพทั้งมวล เป็นการสร้างเสริมสุขภาพ ตามแนวคิด ทฤษฎี และนวัตกรรม

การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร. การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร.
ผู้แต่ง : สมชาย  อมรโยธิน
เลขเรียกหนังสือ : WI 141 ก499 2561

หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหารมีวิวัฒนาการตามลำดับ แพทย์ส่องกล้องมีความรู้และความชำนาญมากขึ้นการระงับความรู้สึกมีการพัฒนาและก้าวหน้า มีส่วนช่วยอย่างสำคัญทำให้ผู้ป่วยลดความเจ็บปวด ความกลัวและมีความพึงพอใจ ขณะเดียวกันจะช่วยให้แพทย์ทำหัตถการต่าง ๆ ผ่านกล้องได้ง่ายขึ้นอย่างปลอดภัย นำไปสู่ผลการรักษาที่ดีขึ้น การระงับความรู้สึกสำหรับหัตถการส่องกล้องระบบทางเดินอาหาร

การพยาบาลอายุรศาสตร์ การพยาบาลอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตร์จารย์ ดร.ประทุม สร้อยวงค์ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 150 ก492 2560

“ การพยาบาลอายุรศาสตร์ ” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยครอบคลุมตั้งแต่การเสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การพยาบาลเมื่อเกิดความเจ็บป่วยและการดูแลในระยะประคับประคอง สอดคล้องกับปัญหาของประชาชนในปัจจุบันที่มีภาวะการเจ็บป่วย

การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3.Update surgical and perioperative nursing การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3.Update surgical and perioperative nursing
ผู้แต่ง : ไพสุดา บัวลอย ,และ คนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WY 161 ก492 2560

หนังสือ “การพยาบาลศัลยศาสตร์และห้องผ่าตัดทันยุค 3.” ประกอบด้วยเนื้อหาความรู้เรื่องกายวิภาค โรค เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด ขั้นตอนการผ่าตัด การพยาบาลผ่าตัด วึ่งจะมีเนื้อหาเหมาะสำหรับผู้อ่านที่ต้องการนำความรู้ ไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2 การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 2
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 152 ก492 2561 ล.2

“ การพยาบาลผู้สูงอายุเล่ม 2 “ เนื้อหาให้ความรู้ในด้านการดูแลผู้สูงอายุในเรื่องผู้สูงอายุที่มีภาวะท้องผูก กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ต่อมลูกหมากโต การป้องกันการทารุณกรรม และการหกล้มในผู้สูงอายุ การพยาบาลผู้ผู้อายุที่มีภาวะสับสนเฉียบพลัน การนอนหลับในผู้สูงอายุ ปัญหาการมองเห็น และการได้ยินบกพร่อง การพยาบาลสูงสูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อม โรคพากินสัน โรคกระดูกพรุน และโรคข้อเสื่อม การฟื้นฟูสภาพผู้สูงอายุ และการใช้ยาในผู้สูงอายุ

การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม  1. การพยาบาลผู้สูงอายุ เล่ม 1.
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริรัตน์ ปานอุทัย,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 152 ก492 2561 ล.1

“การพยาบาลผู้สูงอายุเล่ม 1” เนื้อหาครอบคลุมทั้งแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ มโนทัศน์ ทางการพยาบาลผู้สูงอายุ ทฆษฎีการสูงอายุ การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุ การประเมินผู้สูงอายุ การส่งเสริมสุขภาพด้านร่างกาย จิตใจและสังคมสำหรับผู้สูงอายุ บทบาทของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดูแลผู้สูงอายุ รวมถึงเพศสัมพันธ์ในผู้สูงอายุ

การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac critical care nursing) การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac critical care nursing)
ผู้แต่ง : จรัญ สายะสถิตย์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 152.5 ก493 2561

“การพยาบาลผู้ป่วยวิกฤตหัวใจ (Cardiac critical care nursing)” ให้ความรู้และแนวทางปฏิบัติงาน การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยวิกฤตแก่พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ทั่วไป เนื้อหาแบ่งออกเป็น 9 บท เน้นความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลังผ่าตัดหัวใจ

การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์. การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์.
ผู้แต่ง : อรพรรณ โตสิงห์ และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157.6 ก492 2559

“ การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ “ ประกอบด้วย เนื้อหาด้านการพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ จำนวน 12 บท การประเมินสภาพผู้ที่มีปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ การตรวจร่างกาย การพยาบาลผู้ป่วยบาดเจ็บที่กระดูกข้อและกล้ามเนื้อ การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหัก ข้อที่เคลื่อนใส่ extermal device การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกหักที่ได้รับการผ่าตัด การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกพรุน เป็นต้น

การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม:หลัการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย.Total knee arthroplasty:Surgical principle and patient care. การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม:หลัการผ่าตัดและการดูแลผู้ป่วย.Total knee arthroplasty:Surgical principle and patient care.
ผู้แต่ง : วราห์ ยืนยงวิวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : WE 874 ก491 2560

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับการประเมินและการเตรียมตัวของผู้ป่วยก่อนผ่าตัด การเลือกชนิดของข้อเข่าเทียม ความรู้เกี่ยวกับหลักการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม รวมถึงเทคนิคในการผ่าตัดเพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่พบระหว่างการผ่าตัด

การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม
ผู้แต่ง : อนงค์ ภิบาล
เลขเรียกหนังสือ : WT 155 อ153ก 2559

"การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุโดยใช้หลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม" ได้นำองค์ความรู้ที่สังเคราะห์จากงานวิจัยมาประยุกต์ใช้ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาพยาบาล พยาบาลวิชาชีพ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข บุคคลทั่วไปและผู้สนใจ

การประเมินทางประสาทสัมผัส .Sensory  evaluation. การประเมินทางประสาทสัมผัส .Sensory evaluation.
ผู้แต่ง : ไพโรจน์ วิริยจารี
เลขเรียกหนังสือ : QP 435 พ992ก 2561

“การประเมินทางประสาทสัมผัส” หนังสือเล่มนี้บรรยายการประเมินทางประสาทสัมผัสตั้งแต่หลักการของการประเมินองค์ประกอบของการประเมิน และการวางแผนการประเมินและวิเคราะห์ผลทางสถิติ ตลอดจนการแปลความหมายในข้อมูล เพื่อเป็นการสรุปผลที่จะนำไปปฏิบัติในอุตสาหกรรมต่อไป

การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Evidece-Based nursing in Songklanagarind hospital. การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์. Evidece-Based nursing in Songklanagarind hospital.
ผู้แต่ง : สุพัตรา อุปนิสากร และคนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 100.7 ก469 2560

“ การปฏิบัติการพยาบาลตามหลักฐานเชิงประจักษ์ในโรงพยาบาลสงขลานครินทร์.” มีเนื้อหาให้ความสำคัญกับการปฏิบัติการพยาบาลหลักฐานเชิงประจักษ์ รวบรวมเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ไว้สำหรับเป็นแนวทางการศึกษา ด้วยเนื้อหาที่มีความสมบูรณ์

การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ. การติดเชื้อไวรัสเดงกีจากทฤษฎีสู่ปฏิบัติ.
ผู้แต่ง : กมลวิช เลาประสพวัฒนา
เลขเรียกหนังสือ : WC 534 ก137ก 2560

เชื้อไวรัสเดงกี เป็นสาเหตุของไข้สูงเฉียบพลันที่พบบ่อยในประเทศไทย การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเชื้อไวรัสเดงกี และความสามารถให้การรักษาผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้เหมาะสมตามมาตรฐานจะลดภาวะทุพพลภาพ และการเสียชีวิตลงได้

การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม.Pet imaging in dematia. การตรวจเพทในภาวะสมองเสื่อม.Pet imaging in dematia.
ผู้แต่ง : รศ.พญ.ชนิสา โชติพานิช
เลขเรียกหนังสือ : WN 205 ภ451 2561

ภาวะสมองเสื่อม (Dementia) เป็นความผิดปกติของสมองที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ ปัญหาภาวะสมองเสื่อมจึงเป็นปัญหาสำคัญ การตรวจวินิจฉัยด้วยการถ่ายภาพ PET (Positron emission tomography) เป็นการตรวจด้วยเทคโนโลยีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์ในระดับชีวิวิทยาดับโมเลกุล (Molecular biology) และพยาธิวิทยา…

การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ. การตรวจทางห้องปฏิบัติการการวิเคราะห์และแปลผลสำหรับพยาบาลเวชปฎิบัติ.
ผู้แต่ง : จิดาภา เรือนใจมั่น
เลขเรียกหนังสือ : QY 25 จ391ก 2562

การตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นองค์ประกอบหลักหนึ่งที่สำคัญ ที่ช่วยทำให้การวินิจฉัยโรคมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเป็นข้อมูลหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการนำมาแปลความหมายของข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากการประเมินสุขภาพของผู้รับบริการ เป็นข้อมูลที่ช่วยวิเคราะห์โรค และแนวทางการวินิจฉัยทางการพยาบาล ( nursing diagnoiss)

การดูแลผูป่วยแบบประคับประคอง : Palliative care. การดูแลผูป่วยแบบประคับประคอง : Palliative care.
ผู้แต่ง : ผศ.พญ.บุษยามาส ชีวสกุลยง และคณะ
เลขเรียกหนังสือ : WB 310 ก449 2558

การดูดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ( Palliative care) เป็นประสบการณ์ที่บุคลากรการแพทย์ทุกคนตระหนักในการให้บริการสุขภาพ สำหรับผู้ป่วยที่โรคอยู่ในระยะลุกลาม ซึ่งเป้าหมายการรักษาให้หายขาดอย่างเดียวไม่สามรถตอบสนองความต้องการผู้ป่วย จำต้องเพิ่มการดูแลแบบประคับประคอง

กฎหมายสำหรับพยาบาล กฎหมายสำหรับพยาบาล
ผู้แต่ง : แสงทอง ธีระทองคำ และ ไสว นรสาร
เลขเรียกหนังสือ : WY 32.1 ส691ก 2561

“กฎหมายสำหรับพยาบาล” ประกอบการเรียนการสอนวิชากฎหมายเกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ สำหรับนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต เป็นตำราที่มีเนื้อหากฎหมายที่อ่านเข้าใจง่าย มีกรณีศึกษาและคำถามท้ายบท เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกวิเคราะห์และตัดสินใจประเด็นปัญหาทางกฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนสามารถนำไปทบทวนเพื่อเตรียมสอบรวบยอดและสอบเพื่อขอขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้น 1 รวมทั้งน่าจะมีประโยชน์ต่อคณาจารย์และพยาบาลวิชาชีพในการปฏิบัติการพยาบาลและการสอนนักศึกษาพยาบาล

Wound care 2017 : Go toger for best practice in wound and burn care. Wound care 2017 : Go toger for best practice in wound and burn care.
ผู้แต่ง : อภิชัย อังสพัทธ์ และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ.
เลขเรียกหนังสือ : WO 700  W938 2560

"Wound care 2017 : Go toger for best practice in wound and burn care" เนื้อหาเน้นรายละเอียดในด้านการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีบาดแผลเบาหวาน และยังพัฒนาในองค์ความรู้ในการดูแลบาดแผลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลไฟไหม้ บาดแผลอุบัติเหตุ บาดแผลหลอดเลือด บาดแผล Ostomy และบาดแผลชนิดต่างๆ

Sepsis and septic shock ภาวะพิษเหตุติดเชื้อและช็อกเหตุพิษติดเชื้อ. Sepsis and septic shock ภาวะพิษเหตุติดเชื้อและช็อกเหตุพิษติดเชื้อ.
ผู้แต่ง : ไชยรัตน์ เพิ่มพิกุล,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WC 240 ส917 2561

Sepsis and septic shock เป็นภาวะที่เกิดจากการติดเชื้อที่รุนแรง และลุกลาม จากจุดเล็กๆ ไปทั่วร่างกายที่เกิดขึ้นร่วมกันทำให้ผู้ป่วยเข้าสู่สภาวะวิกฤต เลต่างๆได้รับผลกระทบ ทำงานผิดปกติ หลอดเลือดขนาดใหญ่ ขนาดเล็ก หรือในระดับเนื้อเยื่อขยายตัว....

Pediatric practice : Simple & Applicable. Pediatric practice : Simple & Applicable.
ผู้แต่ง : กัญญา ศุภปีติพร และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 P371 2560

หนังสือเรื่อง “ Pediatric practice : Simple & Applicable” จัดทำขึ้นเนื่องในการอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับกรณีศึกษาเรื่องโรคในเด็ก ให้รายละเอียดและความรู้ในสาขาวิชาของกุมารเวชศาสตร์

แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน. แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน.
ผู้แต่ง : รองศาสตราจารย์ ดร. มาลีวัล เลิศสาครศิริ
เลขเรียกหนังสือ : WQ 240 ม516น 2560

หนังสือเล่มนี้ “ แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ้อน” เป็นประโยชน์ ในการติดตามสตรีตั้งครรภ์เป็นระยะ เพื่อวางแผนป้องกันปัญหาก่อนเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรง ถ้าเกิดปัญหาแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที

Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders. Fluid, Electrolyte and Acid-Base Disorders.
ผู้แต่ง : พงศธร คชเสนี แลคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WD 220  F646  2560

เนื้อหาให้ความสมบูรณ์และครอบคลุมมากขึ้น โดย เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับความผิดปกติของสมดุลเกลือแร่ และกรดด่าง ในสภาวะต่างๆ

Critical care medicine : The acute care. Critical care medicine : The acute care.
ผู้แต่ง : ดุสิต สถาวร และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB  115  C311  2558

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมบทความวิจัยในการประชุมของสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่ง ประเทศไทย โดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิให้เกียรติเป็นวิทยากรในการประชุมครั้งนี้เรียบ เรียงขึ้นตามหมวดหมู่ของเนื้อหาเป็น 13 กลุ่ม เพื่อให้สอดคล้องกับ scientific program  ได้แก่ Sepsis and septic shock, Shock & Fluid resuscitation, Monitoring Thromboembolism disorders, Respiratory Critical Care, Neuro-critical care, Critical  Care Nephrology, Peditatric Critical Care, Paliative Critical Care in Anesthesia & Surgery, Cardiopulmonary Resuscitation, Critical Care GI & Nutrition และ  Miscellaneous

มาตรฐานการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงวจนแห่งศิลป์. State of the art standard of care for colorectal cancer. มาตรฐานการรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงวจนแห่งศิลป์. State of the art standard of care for colorectal cancer.
ผู้แต่ง : ธีรนุช  บุญพิพัฒนาพงศ
เลขเรียกหนังสือ : WI 529 ม435 2557

โรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ และไส้ตรง อาจสัมพันธ์กับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ดังนั้นการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยง ด้วยการส่องกล้องลำไส้ใหญ่ (endoscopic screening) และส่งต่อเพือตรวจเพิ่มเติมทางพันธุกรรมล้วนเป็นประโยชน์ในการวินิจฉัย ติดตามการดำเนินโรค และให้การรักษา......

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง