Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัช สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัช
ผู้แต่ง : กรองกาญจน์ ชูทิพย์
เลขเรียกหนังสือ : WG 102 ก185ส 2560

สรีรวิทยาระบบหัวใจร่วมหลอดเลือดกับการประยุกต์ใช้ทางเภสัช” หนังสือเล่มนี้ใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อนำเสนอองค์กรความรู้และมุ่งให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการให้เกิดภาพเคลื่อนไหวที่เชื่อมโยงปรากฏการณ์ต่างๆ ทางสรีรวิทยาซึ่งเป็นศาสตร์ที่อธิบายกระบวนการแห่งการมีชีวิตของมนุษย์

การวิจัยทางสุขภาพ การวิจัยทางสุขภาพ
ผู้แต่ง : ดร.กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน
เลขเรียกหนังสือ : WA 950 ก136ก 2559

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมให้สอดคล้องตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรอย่างครบถ้วน ประกอบด้วย 3 ตอน ตอนที่1 บทนำเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับภาพรวมการวิจัย ตอนที่ 2 กระบวนการวิจัย ผู้เขียนได้ให้รายละเอียดในแต่ละขั้นตอนการวิจัยพร้อมตัวอย่างประกอบซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัย ตอนที่ 3 บทส่งท้ายเกี่ยวกับจรรยาบรรญการวิจัย ข้อเสนอโครงการวิจัย รายงานการวิจัยและการอ้างอิงเอกสาร

โรคทางพันธุศาสตร์ของไตที่พบบ่อย โรคทางพันธุศาสตร์ของไตที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : บรรยง ภักดีกิจเจริญ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WJ 300 ร924 2556

องค์ความรู้จากหนังสือทางวิชาการเล่มนี้ได้มีการเปรียบเทียบความแตกต่างและความคล้ายคลึงของพยาธิกำเนิด และการดำเนินโรคกับคนในซีกโลกตะวันตก แสดงให้เห็นชัดเจนถึงความแตกต่างทางพันธุกรรมที่นำมาสู่การเกิดโรคเดียวกันในคนต่างเชื้อชาติ

การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ซ : Update of inaestigations and case studies in medicine การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ซ : Update of inaestigations and case studies in medicine
ผู้แต่ง : รศ.คลินิก นพ.วีระศักดิ์ ศรินนนภากรและคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 115 ก451 2557

การตรวจวินิจฉัยโรค ทางด้านอายุรศาสตร์ มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมามาก ซึ่งการตรวจที่ทันสมัยมีข้อดี และข้อจำกัดของการส่งตรวจ การที่มีความรู้ในการส่งตรวจวิเคราะห์โรคทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น

คู่มือโรค : Handbook of diseases คู่มือโรค : Handbook of diseases
ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ
เลขเรียกหนังสือ : WB 115 ป445ค 2558

โรคเกิดจากความผิดปกติในร่างกาย จะเห็นได้จากอาการที่แสดงออกมา ซึ่งจะบอกให้ทราบว่ามีสาเหตุจากอะไร หนังสือเล่มนี้จะให้รายละเอียดเรื่องโรค ความหมาย สาเหตุ อาการ การวินิจฉัยการรักษาและการพยาบาล

ปุจฉาวิสัชนา108ปัญหาทางอายุรกรรม ปุจฉาวิสัชนา108ปัญหาทางอายุรกรรม
ผู้แต่ง : ผช.ศจ. นายแพทย์สุภมัย สุนทรพันธ์
เลขเรียกหนังสือ : WB 115 ป652 2549

ปัจจุบันความก้าวหน้าทางการแพทย์ได้พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว การศึกษาหาความรู้ที่เกิดใหม่จึงมีความจำอย่างยิ่งสำหรับแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างมาก ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ด้วยตนเองจึงจัดทำหนังสือรูปแบบคำถาม-คำตอบ

กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต กายภาพบำบัดในผู้ป่วยภาวะวิกฤต
ผู้แต่ง : วีระพงษ์ ชิดนอก และ เอกลักษณ์ กอบสาริกรณ์
เลขเรียกหนังสือ : WB 460 ว828ก 2560

นักกายภาพบำบัด มีบทบาทสำคัญในการประยุกต์ใช้เทคนิคการรักษา ทางกายภาพบำบัด เพื่อการบำบัดภาวะกล้ามเนื้ออ่อนแรงและข้อต่อติด การฝึกความแข็งแรงกล้ามเนื้อหายใจ การระบายเสมหะด้วยเทคนิคแบบต่างๆ

นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย นรีเวชวิทยาในหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชาย
ผู้แต่ง : : รศ.นพ.อติวุทธ กมุทมาศ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WP 610 อ143น 2555

ปัจจุบันมีคนประเภทหนึ่งที่ถูกลืม หรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องและเพียงพอ คนกลุ่มนั้นคือ คนที่เปลี่ยนเพศซึ่งอาจจะเป็นหญิงที่เปลี่ยนเพศจากชายหรือชายเปลี่ยนจากหญิง ผู้เขียนเองเป็นนรีแพทย์นำความคิดรวบรวมเป็นความรู้เพื่อให้ผู้อ่านเองศึกษา

เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด เภสัชกรรมปฏิบัติสู่ความเป็นเลิศด้านโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด
ผู้แต่ง : ภูขัวญ อรุณมานะกุล และ วรธิมา สีลวานิช, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WG 120 ภ778 2560

เภสัชกรเป็นหนึ่งในทีมสหสาขาวิชาชีพ ที่มีบทบาทสำคัญในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งมีความจำเป็นในการใช้ยาในการป้องกัน บรรเทาหรือรักษาให้หายจากโรคและผู้ป่วยสามารถดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกันกับครอบครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี

ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช  : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ  1 ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ 1
ผู้แต่ง : สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคนอื่น ๆ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 ต367 2559 ล.1

ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญทางเวชศาสตร์ เล่มนี้เป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ที่คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการวินิจฉัย และดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทย ตลอดจนภาวะฉุกเฉินในเด็ก อ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการค้นหาประเด็นที่ต้องการ

ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช  : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ  1 ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ 1
ผู้แต่ง : สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล และคนอื่น ๆ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 ต367 2559 ล.2

ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช : ประเด็นสำคัญทางเวชศาสตร์ เล่มนี้เป็นผลจากความรู้และประสบการณ์ที่คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการวินิจฉัย และดูแลรักษาปัญหาที่พบบ่อยในเด็กไทย ตลอดจนภาวะฉุกเฉินในเด็ก อ่านเข้าใจง่าย และสะดวกในการค้นหาประเด็นที่ต้องการ

พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้ พฤติกรรมสุขภาพ แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้
ผู้แต่ง : จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
เลขเรียกหนังสือ : WA 100 จ225พ 2560

หนังสือ “ พฤติกรรมสุขภาพ : แนวคิด ทฤษฎี และการประยุกต์ใช้” ถูกเรียบเรียงด้วยภาษาที่สละสลวย เรียงลำดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ มีการนำเสนออย่างเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากส่วนแรกที่กล่าวถึงกระบวนทัศน์ของการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพ

ต่อมลูกหมากโต ต่อมลูกหมากโต
ผู้แต่ง : ศ.นพ.วชิร คชการ
เลขเรียกหนังสือ : WJ 752 ว145ต 2559

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาเหมาะสำหรับประชาชน บุคคลทั่วไป ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับต่อมลูกหมาก และสิ่งที่เกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมาก เรื่องความผิดปกติต่างๆ ที่พบบ่อย ง่ายต่อการเข้าใจ พร้อมศัพท์ภาษาอังกฤษ

เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก เวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ผู้ป่วยนอก
ผู้แต่ง : ธีรวิทย์ หงส์นการักษ์ และ ปรเมศวร์ สุวรรณโณ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WE 141 ว896 2559

การวินิจฉัยและการให้การรักษาปัญหาทางออร์โธปิดิกส์ จำเป็นต้องเข้าใจกายวิภาคศาสตร์ ระบบการทำงาน และพยาธิสรีรวิทยาของปัญหา จึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างตรงเหตุตรงประเด็น

ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม
ผู้แต่ง : พรชัย โอเจริญรัตน์ และคนอื่นๆ ,และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WO 500 ศ338 2557

โรคของเต้านมเป็นกลุ่มโรคที่พบบ่อย ทั้งโรคที่เกี่ยวข้องกับสภาวะฮอร์โมนในร่างกาย การติดเชื้อ เนื้องอกที่ไม่เป็นมะเร็งและมะเร็งเต้านมศัลยแพทย์และแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยทางโรคเต้านมมีโอกาสได้พบโรคและสภาวะต่างๆ

เลือดออกในสมอง เลือดออกในสมอง
ผู้แต่ง : ดร.ลินดา จุฬาโรจน์มนตรี
เลขเรียกหนังสือ : WB 340 ล438ย 2558

ยาสำหรับความดันเดือดสูง” เนื้อหาทางด้านระบาดวิทยาและสถานการณ์ความดันเลือดสูงในปัจจุบัน พยาธิสรีรวิทยาของการเกิดความดันเลือดสูง และยาที่ใช้ โดยเน้นการจัดแบ่งยาออกเป็นหมวดหมู่ตามกลไกการออกฤทธิ์ และมีบทสรุปที่เนการนำไปใช้ประยุกต์ทางการแพทย์

ยาสำหรับความดันเลือดสูง ยาสำหรับความดันเลือดสูง
ผู้แต่ง : สมชาติ กิจยรรยง
เลขเรียกหนังสือ : HF5549.A3 ส239ก 2560

หนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับการละลายพฤติกรรมโดยใช้วีการเล่นเกมต่างๆหรือนันทนาการเข้าช่วยในองค์กร เหมาะสำหรับเป็นคู่มือมือการพัฒนาคนและองค์กร

การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสตร์ การดูแลรักษาโรคเรื้อรังทางอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง : นพ.วีระศักดิ์ ศรินนภากร
เลขเรียกหนังสือ : WT 500 ก451 2558

ปัจจุบันโรคเรื้อรังเป็นปัญหาทางด้านอายุรศาสตร์ที่ต้องให้การรักษาต่อเนื่องการให้ความรู้ การสนับสนุนด้านกำลังใจ การให้ครอบครัวและสังคมมีส่วนร่วมในการดูแลรักษา โรคเรื้อรังที่ติดเชื้อ เช่น โรค HIV โรคติดต่อไม่เรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรค SLE รวมทั้งโรคเรื้อรังที่เกิดจากพฤติกรรม

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ
ผู้แต่ง : วิมล พันธุเวทย์
เลขเรียกหนังสือ : WD 200.5.H8 ว663ภ 2553

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ เกิดขึ้นได้กับทุกคนที่มีการสะสมไขมัน จนเกิดความผิดปกติ หนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับการศึกษาสำหรับนักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง