Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
เพราะเธอ...คือชาวนา เพราะเธอ...คือชาวนา
ผู้แต่ง : มูลนิธิชีวิตไท
เลขเรียกหนังสือ : HD 9066.T35 พ914 2562

ปัญหาหนี้สินในพื้นที่ตำบลบางขุดส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมเงินมาเพื่อทำการเกษตร แล้วผลผลิตไม่ได้ตามที่คาดหวัง ซึ่งอาจมาจากปัญหาภัยธรรมชาติ หรือราคาผลผลิตตกต่ำ ทำให้ไม่มีรายได้เพียงพอที่จะใช้หนี้คืนได้ทันตามกำหนด โอกาสและความหวังการหลุดพ้นกับดักหนี้ของชาวนา

การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล. การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล.
ผู้แต่ง : คอตเลอร์, ฟิลิป
เลขเรียกหนังสือ : HF 5415 ค184ก 2560

“การตลาด 4.0 สู่ยุคการตลาดดิจิทัล” เป็นหนังสือที่ ฟิลิป คอตเตอร์ เป็นศาสตราจารย์ กิตติคุณด้านการตลาดระหว่างประเทศ ประจำคณะบริหารธุรกิจ (Kellogg school of management) มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสต์เทิร์น สหรัฐอเมริกา บิดาแห่งวิชาการตลาดสมัยใหม่ ยอดนักคิดที่ทรงอิทธพลที่สุดในโลกธุรกิจ ซึ่งมีเรื่องราวที่นักการตลาดต้องสนใจ

Tourism policy and planning yesterday,today,and tomorrow. Tourism policy and planning yesterday,today,and tomorrow.
ผู้แต่ง : Edgell,SR., David L and Swanson, Jason R.
เลขเรียกหนังสือ : G 155.A1 .E38 2019

Tourism Policy and Planning is a must read for executives in both the public and private sectors as well as practitioners, educators and students of tourism, the future leaders of the industry, if they are to plan and manage tourism sustainably for the enjoyment of future generations of travelers in a manner that benefits host communities and contributes to a better world for all.’ Louis D’Amore, IIPT Founder and President

Tourism management an introduction Tourism management an introduction
ผู้แต่ง : Inkson, Clare. And Minnaert, Lynn.
เลขเรียกหนังสือ : G 155.A1 .I63 2018

An introductory text that gives its reader a strong understanding of the dimensions of tourism, the industries of which it is comprised, the issues that affect its success, and the management of its impact on destination economies, environments and communities.

Tourism economics, development and management. Tourism economics, development and management.
ผู้แต่ง : Gomez, Alexander.
เลขเรียกหนังสือ : G 155.A1 .G629 2016

Tourism as an industry has witnessed a boom over the years. It has a direct influence on the economy of a country. Discussed in this book are topics like destination development, management, etc. This book helps the readers to understand the implications and impacts of tourism on not just the economy, but also on the service and management sectors. It traces the progress of this field and will be best suited for students of hospitality management, tourism and associated disciplines.

Principles of Tourism management. Principles of Tourism management.
ผู้แต่ง : Muller, Johanan
เลขเรียกหนังสือ : G 155 .A1.M87 2016

There has been a recent upsurge in the tourism sector across the globe. This has facilitated the progress of tourism industry and its contribution to the economy of the world. This book is a collection of recent theories and concepts in the field. It covers a diverse array of topics such as cultural tourism, sustainable tourism, impact of economic and non-economic factors on tourism, importance of marketing, etc. The aim of this text is to bring forth the most innovative case studies to provide the readers with a truly global overview of the subject. It will serve as a resource guide for students, academicians, professionals and anyone else associated with the tourism sector.

Practical guidelines for integrated quality management in tourism destinations. Practical guidelines for integrated quality management in tourism destinations.
ผู้แต่ง : Favilla, Marcio.
เลขเรียกหนังสือ : G 155.A1.F340 2017

The Practical Guidelines for Integrated Quality Management in Tourism Destinations offer a comprehensive and pragmatic approach to the improvement of quality of tourism destinations. The handbook is a perfect tool for tourism managers, planners, academics, professionals, entrepreneurs and decision-makers. It clarifies tourism concepts developing basic tools for improving quality at tourism destinations.

Marketing 4.0 moving from traditional to digital Marketing 4.0 moving from traditional to digital
ผู้แต่ง : Kotler, Philip / Kartajaya, Hermawan and Setiawan, Iwan
เลขเรียกหนังสือ : HF 5415 .K67 2017

Moving from a traditional to digital marketing mindset comes easy with the practical advice and intuitive explanations you can use and benefit from the very first day. Chapter summaries highlight covered topics to enable this guidebook to double as an everyday reference, and reflection questions jumpstart your personal discovery as well as focus meeting discussions when it comes time to bring the entire organization onboard.

Health,Tourism and hospitality spas, wellness and medical travel Health,Tourism and hospitality spas, wellness and medical travel
ผู้แต่ง : Smith, Melanie and Puczko, Laszlo.
เลขเรียกหนังสือ : RA 793.5.S65 2014

Like their pioneering first edition, the second edition by Smith and Puczkó will become the standard reference text for anyone who is interested in wellness tourism. Large parts of this book are completely rewritten and updated, retracing the significant diversification and growth of this tourism sector. Particularly noteworthy new material includes a more extensive discussion on lifestyle issues contributing to the growth of wellness tourism. There are numerous ‘mini’ and 41 extended case studies, boxes and figures, many written by many well-known industry practitioners and tourism

Job and Work Analysis: Methods, Research, and Applications for Human Resource Management Job and Work Analysis: Methods, Research, and Applications for Human Resource Management
ผู้แต่ง : Morgeson, Frederick P. / Brannick, Michael T .and Levine, Edward L.
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.J6 .M65 2020

Job analysis encompasses a wide range of crucial topics that help us understand what people do at work and why. This one-of-a-kind text expertly unpacks the best job analysis methods and then illustrates how to apply these methods to solve some of the most common workplace problems. Readers will learn the best practices for helping people work smarter, improving hiring and training, making jobs safer, and providing a satisfying work environment.

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง