Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ คอมพิวเตอร์กราฟิก 3 มิติ
ผู้แต่ง : อิว ไอยรากาญจนกุล
เลขเรียกหนังสือ : T 385 อ751ค 2559

หนังสือ "คอมพิวเตอร์กราฟฟิกส์ 3 มิติ" ผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาออกเป็น 14 บท ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้ บทที่ 1 จะกล่าวถึงการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกส์ อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องซอฟต์แวร์ทางด้านกราฟิกส์และระบบพิกัด บทที่ 2 กล่าวถึงเร่องของสี บทที่ 3 จะกล่าวถึงการประมวลภาพ ตัวอย่างการประมวลภาพ เช่น การปรับแสงสีของภาพการย่อขยายภาพ การหมุนภาพ การนำภาพหลายๆ ภาพมารวมกัน เป็นต้น

คู่มือใช้งาน  Excel VBA คู่มือใช้งาน Excel VBA
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.73.M53 ศ684ค 2559

คู่มือในการศึกษาพื้นฐานการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา VBA บนโปรแกรม Excel สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่เคยเขียนโปรแกรมมาก่อนเพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการใช้งานตัวโปรแกรม Excel ให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากยิ่งขึ้นและยังรวมไปถึงลดความซ้ำซ้อนในการทำงานอีกทางหนึ่งด้วยโดยในเล่มอธิบายการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน ชัดเจน และง่ายต่อการทำความเข้าใจพร้อมมีตัวอย่างประกอบทุกหัวข้อ เพื่อให้เห็นจุดประสงค์ของหัวข้อนั้นๆอย่างชัดเจน

คู่มือใช้งาน  Windows 10 & Office 2016 คู่มือใช้งาน Windows 10 & Office 2016
ผู้แต่ง : สุธีร์ นวกุล
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.774.M435 ส786ค 2559

หนังสือเล่มนี้ถูกเขียนขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ใช้งานระบบปฏิบัติการ Windows 10 และชุดโปรแกรม Microsoft Office 2016 ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและครบครัน ซึ่งการใช้งานระบบปฏิบัติการและโปรแกรมสำนักงานเหล่านี้มีความสามารถใหม่ๆ เพิ่มเติมขึ้นมากมายเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถสร้างผลงาน เอกสาร การบ้าน รายงาน นำเสนอผลงานเหมาะสำหรับงานในออฟฟิศ สำนักงาน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและผู้ใช้งานตามบ้านทั่วไป

Professional Visual Basic 2015 Professional Visual Basic 2015
ผู้แต่ง : ศุภชัย สมพานิช์
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.73.B3 ศ684พ 2559

เรียนรู้หลักการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย "Visual Basic 2015" โดยเน้นให้ผู้อ่านเรียนรู้และฝึกฝนจากตัวอย่างที่สามารถนำไปใช้ได้จริงอย่างมืออาชีพ ครอบคลุมทุกขอบเขตความสามารถของ Visual Basic 2015 ตามแนวทางการพัฒนาแอพพลิเคชันด้วย .NET Framework ทั้งแอพพลิชันบน PC, Mobile และ Web Site เหมาะสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือการฝึกเขียนโปรแกรมดวยตนเอง เพื่อก้าวสู่โปรแกรมเมอร์มืออาชีพ

การทำเหมืองข้อมูล :Data  Mining การทำเหมืองข้อมูล :Data Mining
ผู้แต่ง : สุรพงศ์ เอื้อวัฒนาผล
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.9.D343 ส852ก 2559

ยุคนี้เป็นยุคของเทคโนโลยีซึ่งมีความสำคัญในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ช่วยในการตัดสินใจปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มศักยภาพขององค์กร "การทำเหมืองข้อมูล" จึงมีการทำขึ้นและหนังสือเล่มนี้มีวิธีการทำเหมืองข้อมูล เช่น การเตรียมและแปลงข้อมูล การสร้างข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การตรวจจับข้อมูลที่มีความผิดปกติ เป็นต้น

การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ Minitab การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ Minitab
ผู้แต่ง : รศ. สายชล สินสมบูรณ์ทอง
เลขเรียกหนังสือ : QA 278 ส658ค 2559

"การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ Minitab" เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วมการวิเคราะห์ความแปรปรวนตัวแปรหลายตัว การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักการวิเคราะห์ปัจจัย มาตรวัดหลายมิติการวิเคราะห์กลุ่ม การวิเคราะห์สัมพันธ์คาโนนิคัล การวิเคราะห์จำแนกประเภทการวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาโทในหลายคณะที่ต้องการศึกษาและนำหลักการไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์หรือทำวิจัย

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI)) ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ (HUMAN COMPUTER INTERACTION (HCI))
ผู้แต่ง : วรลักษณ์ วงศ์โดยหวัง ศิริเจริญ
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.9.H85 ว275ป 2559

ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์ถือได้ว่าเป็นศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำ เริ่มขึ้นตั้งแต่มีการพัฒนาเครื่องจักรต่างๆมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เครื่องจักรทำงานแทนมนุษย์หรือช่วยให้มนุษย์ทำงานมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นภายหลังนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยเริ่มให้ความสำคัญกับศาสตร์นี้มากขึ้นและเป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์อย่างจริงจังโดยเริ่มจากการที่นักวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจกับกายวิภาคของเครื่องจักรต่างๆว่ามีผลกระทบต่อการทำงานของมนุษย์มากน้อยเพียงใดและแก้ไขให้สามารถเพิ่มจำนวนการผลิตได้อย่างไรศาสตร์นี้มีการให้ความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบันอุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลที่มนุษย์ใช้งานมากที่สุดในปัจจุบันคือคอมพิวเตอร์ศาสตร์นี้จึงมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ใช้เวลาที่ใช้งานเครื่องจักรหรือคอมพิวเตอร์สิ่งที่ได้จากการศึกษาและพัฒนาปฏิสัมพันธ์ระหว่างคอมพิวเตอร์กับมนุษย์คือระบบคอมพิวเตอร์ / ระบบเครื่องจักร หรือแม้แต่อุปกรณ์ในชีวิตประจำวันที่ใช้งานได้ง่ายใช้ได้ทุกเพศทุกวัย ใช้แล้วมีความสบายกายและสบายใจไม่ใช่เป็นเพียงแค่ระบบที่ใช้งานได้เท่านั้น

พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย JavaScript
ผู้แต่ง : จตุรพัชร์ พัฒนทรงศิวิไล
เลขเรียกหนังสือ : QA 76.73.J39 จ139พ 2559

เนื้อหาในเล่มจะโฟกัสเกี่ยวกับจาวาสคริปต์อย่างเดียวล้วนๆไม่เหมือนกับหนังสือเล่มอื่นที่มีอยู่ในท้องตลาด ซึ่งมักจะรวมภาษา HTML กับ CSS แทรกเข้ามาอยู่ในเนื้อหาเดียวกัน สำหรับสาเหตุที่แยกเขียนออกมาอีกเล่มเพราะฟีเจอร์ที่เพิ่มเข้ามาในมาตรฐานตัวใหม่ค่อนข้างเยอะมากและมีหน้าตาต่างจากของเก่าพอสมควร

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง