Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
ทีมงาน Teamwork : พลังที่สร้างความสำเร็จ ทีมงาน Teamwork : พลังที่สร้างความสำเร็จ
ผู้แต่ง : ดร. เมตต์เมตต์การุณจิต
เลขเรียกหนังสือ : HD 66 ม725ท 2559

ภารกิจใดๆ ก็ตามเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนและงานที่จะทำ ซึ่งคนคนเดียวไม่สามารถทำงานบางอย่างให้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี เพราะมนุษย์มีข้อจำกัดมากมายทั้งในด้านสรีระ ความคิดรวมถึงการใช้ทรัพยากร ฯลฯ

การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ การนำทีมสู่ผลลัพธ์อันเป็นเลิศ
ผู้แต่ง : รศ.นุกูล ชูทอง และชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
เลขเรียกหนังสือ : HD 66 น722ก 2559

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ออกเป็นสามตอนหลัก ซึ่งเชื่อมโยงถึงการทำงานในบทบาทหน้าที่หัวหน้าทีมผลงานสูง ยิ่งท่านสามารถสร้างทีมได้ผลดีมากเท่าใด ย่อมการันตีผลลัพธ์ทางบวกของการดำเนินงานทั้งของทีม หน่วยงานและองค์กรได้มากเท่านั้น งานได้ผล คนก็ย่อมก้าวหน้าไปอย่างแน่นอน

การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า : Strategic human capital management การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์เพื่อเพิ่มมูลค่า : Strategic human capital management
ผู้แต่ง : นิสดารก์ เวชยานนท์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 น694ก 2559

หนังสือเล่มนี้เขียนเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ ซึ่งพบว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และเป็นเรื่องที่องค์การต้องให้ความสนใจและให้ความสำคัญในวิชาการบริหารคนเชิงกลยุทธ์

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ : Human Resource Development
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. โชติวัล ฟูกิจกาญจน์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.M3 ช825ก 2559

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ :Human Resource Development" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา เนื้อหาวิชาจึงมุ่งเน้นนำเสนอองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อวางรากฐานสำหรับการประกอบอาชีพ ที่กระชับ เข้าใจง่าย และสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง ซึ่งเป็นผลมาจากการศึกษาค้นคว้าและประสบการณ์ของผู้เขียนเอง เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ผู้ประกอบการ และผู้สนใจทั่วไป

สัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI ให้ทรงประสิทธิผล สัมภาษณ์ด้วย BBI/CBI ให้ทรงประสิทธิผล
ผู้แต่ง : ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.I6 ช358ช 2559

การสัมภาษณ์และการคัดเลือก (Interview & Selection) ผู้สมัครงานเพื่อเข้าร่วมงานในตำแหน่งหน้าที่การงานหนึ่งใดนั้น นับเป็นภารกิจสำคัญที่องค์กรทั้งหลายต่างมอบหมายความไว้วางใจทั้งทีมสรรหาบุคลากรและหัวหน้าดำเนินการโดยมุ่งความประสงค์สำคัญไปที่คนที่ใช่

การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการี การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการี
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. สุภาวดี ขุนทองจันทร์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 ส840ก 2559

หนังสือ "การบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการ" เล่มนี้ได้รวบรวมวิธีการบริหารทรัพยากรมนุษย์อย่างบูรณาการที่เน้นการเป็นองค์กรแห่งความสุขและการบริหารตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนและการยกระดับทักษะทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มผลิตภาพโดยมีกรณีศึกษาที่น่าสนใจจากธุรกิจชั้นนำที่มีแนวทางการบริหารอย่างโดดเด่น

หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 21 หลักการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษที่ 21
ผู้แต่ง : นิทัศน์ ศิริโชติรัตน์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 น596ห 2559

ตำราเล่มนี้ประกอบด้วย การพัฒนาและการบริหารทรัพยากรมนุษย์กลยุทธ์การบริหารทรัพยากรมนุษย์ การวางแผนทรัพยากรมนุษย์กระบวนการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สมรรถนะและการวัดผลลัพธ์ และอื่น ๆอีกมากมาย

กรองยุโรปเพื่อไทยก้าวไกลในอียู กรองยุโรปเพื่อไทยก้าวไกลในอียู
ผู้แต่ง : อาจารี ถาวรมาศ
เลขเรียกหนังสือ : HF 1532.92 ก189 2554

สาระเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับอียูและโอกาสของไทยในสหภาพยุโรป เน้นผลประโยชน์ของไทยครอบคลุมด้านเศรษฐกิจการค้า การเมืองการต่างประเทศ รวมถึงสิ่งแวดล้อมภาพรวม

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า:HR in the next decade การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้า:HR in the next decade
ผู้แต่ง : พยัต วุฒิรงค์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.A3 พ217ก 2559

หนังสือเล่มนี้ถือเป็นหนังสือด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์เล่มแรก ๆของประเทศไทยที่สะท้อนให้เห็นการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในทศวรรษหน้าซึ่งเข้าสู่สังคมแห่งความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงชาย สังคมดิจิทัล ฯลฯ

การจัดการทรัพยากรบุคคลพื้ยฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ การจัดการทรัพยากรบุคคลพื้ยฐานแนวคิดเพื่อการปฏิบัติ
ผู้แต่ง : เดชา เดชะวัฒนไพศาล
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.A3 ด841ก 2559

ภารกิจด้านการจัดการทรัพยากรบุคคลเป็นบทบาทหน้าที่ที่มีความสำคัญมากในการดำเนินการต่างๆ ขององค์กรไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เนื่องจาก “ คน ” จัดเป็นทรัพยากรและเป็นทุนที่สำคัญในการขับเคลื่อนองค์กร และนำพาองค์กรไปสู้เป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื้อหาสาระของหนังสือประกอบด้วยแนวคิด และหลักการเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรบุคคล บทบาทและความรับผิดชอบ นโยบาย การวางแผนทรัพยากรบุคคล

คัมภีร์ HR the essential hr handbook คัมภีร์ HR the essential hr handbook
ผู้แต่ง : อาร์มสตรอง, ชารอน. และ มิตเชลล์, บาร์บารา
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.A3 อ649ค 2559

คู่มือบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้จัดการและนักบริหารทรัพยากรบุคคล เล่มเดียวครบ!มีคำถามสัมภาษณ์เพื่อรับคนเข้าทำงานและแบบฟอร์มเอกสารจำเป็นสำหรับฝ่าย HR สามารถนำไปใช้ได้ทันที!

สุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ สุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ
ผู้แต่ง : เดอวิต้า, เอมม่า
เลขเรียกหนังสือ : HD 57.7 ด914ส 2559

สุดยอดคอร์สพัฒนาภาวะผู้นำ สำหรับหน้างานมือใหม่ ผู้จัดการ ผู้บริหาร เจ้าของกิจการและเจ้าของธุรกิจ Start –Up หนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกให้คุณปฏิบัติตามแม่แบบการเป็นผู้นำที่ตายตัว ตรงกันข้าม จะให้คำแนะนำกับสิ่งต่างๆที่คุณจำเป็นต้องคำนึงถึงในขณะที่คุณค้นหาแนวทางของคุณเอง

ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
เลขเรียกหนังสือ : KPT 1347 ส722ต 2559

"ตัวอย่างการเตรียมรับข้อเรียกร้อง ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ ฉบับเข้าใจง่าย" เล่มนี้ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างที่ถูกกฎหมายรวมถึงได้รวบรวมตัวอย่างเกี่ยวกับการเตรียมรับมือสหภาพเเรงงานไว้มากมายอาทิ ตัวอย่างหนังสือเเจ้งข้อเรียกร้อง หนังสือเเจ้งนัดหยุดงาน/ปิดงานหนังสือยกเลิกการนัดหยุดงาน ยกเลิกการปิดงาน พร้อมอ้างอิงด้วยคำพิพากษาศาลฎีกาด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เเละสามารถนำไปใช้จริงได้เลยซึ่งเนื้อหาในเล่มจะมีประโยชน์ต่อนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นายจ้างเเละลูกจ้างทั้งไม่ได้เป็นสหภาพฯเพื่อใช้เป็นเเนวทางไว้ศึกษาเกี่ยวกับวิธีการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้าง

ตัวอย่างสูตร เคล็ดลับการบริหารคนสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ ตัวอย่างสูตร เคล็ดลับการบริหารคนสำหรับผู้บริหารมืออาชีพ
ผู้แต่ง : สิทธิศักดิ์ ศรีธรรมวัฒนา
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 ส723ต 2559

บริหารคนอย่างไร ให้ได้งานที่ได้ผล และคนเป็นสุขหนังสือเล่มนี้มีคำตอบให้ผู้อ่านได้ลองนำไปปฏิบัติพร้อมหลักการแนวคิดง่ายๆที่ใช้ได้จริง ซึ่งในเล่มได้กลั่นจากประสบการณ์จริงมาถ่ายทอดให้เข้าใจง่ายอ่านสนุก ทั้งยังมีประเด็นปัญหาที่มักจะพบได้บ่อยๆยกมาเป็นตัวอย่างและวิธีการจัดการให้ได้ผลที่ดีมาเป็นแนวทางให้ผู้อ่านได้ลองนำไปปรับใช้ในองค์กรเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นคู่มืออีกเล่มที่มีประโยชน์อย่างมากต่อผู้บริหาร หัวหน้างาน ฝ่ายบุคคลรวมถึงผู้ที่สนใจจะนำไปบริหารคนให้ได้ผลงานที่ดีในองค์กรได้

โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสำหรับผู้นำ โปรแกรมพัฒนาสมรรถนะด้านบริหารจัดการสำหรับผู้นำ
ผู้แต่ง : ดร. อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.A3 อ631 2559

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมเเนวทางการพัฒนาตนเองเเละพัฒนาผู้อื่นให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการ หรือ Managerial Competency ซึ่งเป็นสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับผู้นำ ซึ่งในเล่มได้คัดเลือก Managerial Competency ที่สำคัญที่คาดหวังอยากให้ผู้นำพึงมีประมาณ 30 ข้อซึ่งในเเต่ละข้อได้กำหนดเเนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10 Learning Model เพื่อให้บุคคลที่ก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำสามารถเลือกได้ว่าตนเองจะพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารจัดการด้วยวิธีการใดบนพื้นฐานของการเรียนรู้จากประสบการณ์ 70% การเรียนรู้จากผู้อื่น 20% เเละการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ 10% อย่างน้อยๆหนังสือเล่มนี้จะช่วยจุดประกายให้ท่านได้เห็นตัวอย่างของเเนวทางที่จะพัฒนาตนเองเเละพัฒนาผู้อื่นให้มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการเพื่อให้ได้ทั้งใจเเละได้ทั้งงานจากลูกน้อง เเละจากบุคคลรอบข้างที่ทำงานร่วมด้วย

Employee engagement survey Employee engagement survey
ผู้แต่ง : ดร. สุพจน์ นาคสวัสดิ์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.M63 ส826อ 2559

หนังสือ "Employee Engagement Survey" ที่ท่านถืออยู่ในมือขณะนี้สามารถให้คำตอบกับคุณได้ซึ่งผู้เขียนได้นำประสบการณ์จริงทั้งในเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติมาถ่ายทอดเป็นขั้นตอนเพื่อที่จะทำให้ผู้อ่านได้เข้าใจเรื่องของความผูกผันในการทำงานของพนักงานโดยเริ่มตั้งแต่แนวคิด ทฤษฎี และภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสำรวจความผูกผันในการทำงานของพนักงานรวมถึงยังได้ให้ตัวอย่างงานวิจัยในเรื่องดังกล่าวมา

คู่มือเรียนและใช้งานNetwork security lab คู่มือเรียนและใช้งานNetwork security lab
ผู้แต่ง : ผศ.ดร.จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
เลขเรียกหนังสือ : TK 5105.59 จ217อ 2559

หนังสือคู่มือประกอบการศึกษาและทดลองระบบเครือข่ายเน้นความรู้ความเข้าใจกับความมั่นคงปลอดภัยและการเข้ารหัสที่ต้องใช้งานบนเครือข่าย การฝึกเขียนโปรแกรมทดสอบความปลอดภัยและหาจุดอ่อนในเครือข่ายเพื่อฝึกทักษะในการเรียนรู้ตลอดจนผู้ดูแลระบบเครือข่ายภายในองค์กรระดับเบื้องต้น

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human resource development. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์: Human resource development.
ผู้แต่ง : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.M3 ศ440ก 2559

"การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เล่มนี้ว่าด้วย ปรัชญาและจุดมุ่งหมายของการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ปัจจัยและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ การเรียนรู้ตัวแบบ กรอบแนวคิด และขอบเขตเนื้อหาของการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์กระบวนการและขั้นตอนปฏิบัติในการพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์ การพัฒนาปัจเจกบุคคลการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาองค์การ การจัดการความหลากหลายและคุณธรรม จริยธรรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของ นักพัฒนาทรัพยากรณ์มนุษย์

การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Laering model การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10 Laering model
ผู้แต่ง : ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธ์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.P35 อ631ก 2559

"การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรบนพื้นฐาน 70:20:10" จากผลการวิจัยเกี่ยวกับแนวคิดการเรียนรู้ของมนุษย์พบว่าการเรียนรู้ที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพต้องอาศัยเครื่องมือการพัฒนาหลายๆอย่างประกอบกันหรือที่เรียกว่า Mixed Learning และหนึ่งในแนวคิดการเรียนรู้ที่ ดร.อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์ผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอก็คือ 70:20:10 Learning Model ซึ่งแนวคิดดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดการพัฒนาคนที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริงหรือการทำงานจริงในภาคสนามจริง กล่าวคือ เรียนรู้จากประสบการณ์ 70% จากผู้อื่น 20% และเรียนรู้จากหลักสูตรการอบรม 10%

การพัฒนา Monozukuri. การพัฒนา Monozukuri.
ผู้แต่ง : ฮาตะ, โทชิมิจ
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 ฮ274ก 2559

หนังสือเล่มแรกในประเทศไทยที่แนะนำ “วิธีพัฒนาบุคลากรในโรงงานอย่างเป็นระบบ” ซึ่งใช้ได้ผลจริงมาแล้วเขียนจากประสบการณ์ของผู้อยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตมากว่า 20 ปี ที่มองเห็น “ปัญหา” และ “ทางออก” ของการเพิ่มผลิตภาพในโรงงาน “เป็นแนวทางพัฒนาบุคลากรที่ยั่งยืน ช่วยขจัดปัญหาการขาดแคลนแรงงานมีฝีมือเพิ่มอัตราการผลิต เพิ่มมูลค่าสินค้า และลดต้นทุนอย่างได้ผล”

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง