Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
ถ่ายภาพท่องเที่ยวคู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา ถ่ายภาพท่องเที่ยวคู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา
ผู้แต่ง : นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี,ผู้แปล
เลขเรียกหนังสือ : TR 660 ถ322 2556

“การถ่ายภาพท่องเที่ยวคู่มือการถ่ายภาพให้โดดเด่นสะดุดตา” หนังสือเล่มนี้เป็นคู่มืออย่างดีที่สร้างแรงบันดาลใจและใช้งานได้จริง สำหรับคนที่รักการถ่ายภาพ ทั้งแบบที่ใช้กล้องคอมแพ็ค หรือกล้องชั้นสูง พร้อมให้ข้อมูลที่มีประโยชน์แม้แต่กับช่างภาพมืออาชีพ รวมเทคนิคการถ่ายภาพที่หลากหลาย พร้อมกับตัวอย่าง

ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว  ภาษาจีนเพื่อการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ผู้แต่ง : ภัทรภณ ศิลารักษ์
เลขเรียกหนังสือ : PL 1129.T35 ภ376ภ 2558

หนังสือเล่มนี้รวมบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวกับการโรงแรมและการท่องเที่ยว โดยเริ่มจากพื้นฐานง่ายๆ จนสามารถสนทนาได้ ซึ่งเหมาะกับผู้เริ่มต้นเรียนภาษาจีนและผู้ที่จำเป็นต้องใช้ภาษาจีนกับนัก ท่องเที่ยว ประกอบด้วย 15 บท อาทิ การทักทาย การบอกตัวเลข วันที่ การต้อนรับ การจองห้อง การสอบถามบริการต่างๆ ภายในโรงแรม สิ่งอำนวยความสะดวกในโรงแรม สถานที่ท่องเที่ยวการบริการนวด เป็นต้น

กฎหมายการท่องเที่ยว:Thai tourism law. กฎหมายการท่องเที่ยว:Thai tourism law.
ผู้แต่ง : ฉันทัช วรรณถนอม
เลขเรียกหนังสือ : KPT 3425 ฉ254ก 2560

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ซึ่งให้รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการท่องเที่ยวของไทย ความสำคัญของการท่องเที่ยว ประเภทและลำดับชั้นของกฎหมาย จริยธรรมและจรรยาบรรณ กฎหมายการท่องเที่ยว กฎหมายควบคุมนักท่องเที่ยว กฎหมายควบคุมดูแลและพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว กฎหมายที่เกี่ยวกับองค์การที่ดูแลสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยทั่วไป กฎหมายภาษีอากร

ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจการท่องเที่ยว.
ผู้แต่ง : ไลฟ์เอบีซี
เลขเรียกหนังสือ : PE 1116.T8 ภ487 2560

หนังสือชุด ภาษาสำหรับมืออาชีพ เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่ประกอบอาชีพเกี่ยวกับธุรกิจท่อง เที่ยว มัคคุเทศน์ นักเรียนนักศึกษาด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารด้านนี้ โดยจะช่วยพัฒนา 4 ทักษะสำคัญ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อหาประกอบด้วย 8 บทเรียนหลัก เช่น การสอบถามเส้นทาง การคมนาคม การช็อปปิง เป็นต้น ฝึกฝนคำศัพท์ไปกับพจนานุกรมภาพเสมือนจริง

พจนานุกรมภาพถ่าย  3 ภาษา  อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์. พจนานุกรมภาพถ่าย 3 ภาษา อังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับสมบูรณ์.
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการภาษาต่างประเทศ ซีเอ็ด.
เลขเรียกหนังสือ : อ PL 4186 พ175 2558

พจนานุกรมภาพถ่ายฉบับสมบูรณ์ รวมศัพท์อังกฤษ-จีน-ไทย กว่า 6000 คำ ครอบคลุม 15 หมวดในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น บริการต่างๆ อาหาร การเรียน การทำงาน การคมนาคม กีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลอ้างอิง เช่น เวลา มาตราชั่ง ตวง วัด แผนที่โลก วลีน่ารู้ ครอบคลุมคำศัพท์ตั้งแต่ระดับต้น-สูง ศัพท์อังกฤษแบบ British English พร้อมถอดเสียงคำอ่านไทย ศัพท์จีนกลาง ตัวอักษรย่อ (Simplified Chinese Character) พร้อมคำอ่าน โดยมีภาพถ่ายและภาพประกอบจากสถานที่และเหตุการณ์จริงในชีวิตประจำวัน พร้อมดัชนีคำศัพท์ไทยท้ายเล่ม ช่วยให้ค้นหาศัพท์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

คำกริยาวิเศษณ์จีนกลางสมัยใหม่ คำกริยาวิเศษณ์จีนกลางสมัยใหม่
ผู้แต่ง : บันเทิง นราภิรมย์
เลขเรียกหนังสือ : PL 1121.T35 ต112ค 2557

"คำกริยาวิเศษณ์จีนกลางสมัยใหม่" เป็นหนังสือที่รวบรวมคำกริยาวิเศณ์ ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็น กริยาวิเศษณ์บอกระดับ กริยาวิเศษณ์บอกขอบเขต กริยาวิเศษณ์บอกเวลา กริยาวิเศษณ์บอกสถานที่ กริยาวิเศษณ์บอกการยืนยันและปฏิเสธ กริยาวิเศษณ์บอกสภาพ และกริยาวิเศษณ์บอกน้ำเสียง โดยมีคำศัพทืหลัก 180 คำ พร้อมตัวอย่างการใช้คำและประโยคตัวอย่าง เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจความหมายของคำได้อย่างถูกต้องและชัดเจน

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ. การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ.
ผู้แต่ง : ผศ.ประชิด สกุณะพัฒน์ / ผศ.วิมล จิโรจพันธุ์ และ อุดม เชยกีวงศ์ ,ผู้เรียบเรียง
เลขเรียกหนังสือ : G 156.5.E26 อ785ก 2554

ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดจากทั่วโลก ส่วนหนึ่งปัญหาเกิดจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง ใช้แล้วไม่ระวัง ไม่ดูแลบำรุงรักษา และด้วยการขาดความรู้ความเข้าใจ อาจจะก่อให้เกิดผลเสียที่ร้ายแรงหนักกว่าเดิมในอนาคต การให้คำแนะนำให้รู้ถึงคุณและโทษจากการใช้ทรัพยากรอย่างเข้าใจจึงเป็นเรื่อง ที่จำเป็นและเหมาะสมที่จะปฏิบัติอย่างยิ่ง เพราะทรัพยากรธรรมชาติคือองค์รวม ของวัฏจักรที่จำเป็นในการอยู่รอดของสิ่งมี ชีวิตทั้งมวล ได้แก่ มนุษย์ สัตว์ และพืช ซึ่งต่างต้องพึ่งพาอาศัยกัน จึงต้องอาศัยระบบนิเวศให้คงอยู่เพื่อความยั่งยืน

ภาษาจีนสำหรับท่องเที่ยวนำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ. ภาษาจีนสำหรับท่องเที่ยวนำเที่ยวเมืองไทย-กรุงเทพฯ.
ผู้แต่ง : ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ
เลขเรียกหนังสือ : PL 1121.T35 ก353น 2559

หนังสือเล่มนี้ ใช้เป็นตำราประกอบการสอน วิชาภาษาจีนสำหรับการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นรายวิชาในหลักสูตรภาษาจีนกลาง ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาของรายวิชานี้คือ ศึกษารายละเอียดของพระอารามหลวง สถานที่สำคัญในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกล้เคียง เน้นเนื้อหาทางศิลปวัฒนธรรมประเพณีและความรู้ ทั่วไปเกี่ยวกับประเทศไทยเป็นภาษาจีน และใช้ภาษาจีนอย่างถูกต้องใน โอกาสที่ต้องการพบปะหรือต้อนรับชาวต่างประเทศ

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวหน่วย 1-7. เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวหน่วย 1-7.
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาราช
เลขเรียกหนังสือ : PL 1121.T35 ม246ก 2558 น.1-7

เป็นชุดวิชาเฉพาะด้านของวิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยว ที่มุ่งให้นักศึกษามีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแนวคิด องค์ประกอบ ประเภท และบทบาทของธุรกิจการท่องเที่ยว การวางแผน การจัดการที่พัก อาหาร และเครื่องดื่ม ร้านขายของที่ระลึก นันทนาการ การส่งเสริมการตลาด ตลอดจนการจัดการในธุรกิจ และองค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแหล่งท่องเที่ยว

เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวหน่วย 8-15 เอกสารการสอนชุดวิชาภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยวหน่วย 8-15
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
เลขเรียกหนังสือ : PL 1121.T35 ม246ก 2558 น. 8-15

ภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว เล่มนี้ มีสาระที่ให้รายละเอียดเข้าใจง่าย และครอบคลุมสถานการณ์ในทุกด้านเกี่ยวกับการท่องเที่ยว รวมถึงการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง การเดินทางเข้าประเทศโดยเครื่องบิน การโดยสารยานพาหนะภายในประเทศ การพักแรม การเที่ยวชมโบราณสถาน การเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ การ ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวตามเทศกาล การเที่ยวชมกรุงปักกิ่ง การเที่ยวชมนครเซี่ยงไฮ้ การซื้อสินค้า

ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว: Geography of Tourism. ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว: Geography of Tourism.
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ประมาณ เทพสงเคราะห์
เลขเรียกหนังสือ : G 155.T35 ป356ภ 2561

“ภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว “ เป็นตำราที่มีเนื้อหา ความรู้เกี่ยวกับภูมิศาสตร์การท่องเที่ยว รูปแบบและมาตรฐานคุณภาพแหล่งท่องเที่ยว ภูมิทัศน์ธรรมชาติเพื่อการท่องเที่ยว ภูมิทัศน์วัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยว ภูมิสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจสำหรับการท่องเที่ยวชุมชน การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รวมทั้งผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวพุทธสถานแห่งอุษาเนย์. ท่องเที่ยวพุทธสถานแห่งอุษาเนย์.
ผู้แต่ง : ดร.รณยุทธ์ จิตรคอน
เลขเรียกหนังสือ : G 156.5.R4 ร125ท 2554

หนังสือ "ท่องเที่ยวพุทธสถานแห่งอุษาคเนย์" เล่มนี้ ได้อธิบายถึงความเป็นมาของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่เริ่มแผ่ขยายจากดิน แดนพุทธภูมิมาสู่ดินแดนอุษาคเนย์ กระทั่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน โดยเรียบเรียงเป็น 2 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อเปิดโอกาสให้คุณผู้อ่านทุกชาติทั่วทุกมุมโลกได้มาร่วมสัมผัสถึงพุทธ สถานไปพร้อมกัน

จิตวิทยาการรู้ คิด และปัญญา (Cognitive psychology) จิตวิทยาการรู้ คิด และปัญญา (Cognitive psychology)
ผู้แต่ง : ดร.อุบลวรรณา ภวกานนท์
เลขเรียกหนังสือ : BF 441 อ835จ 2556

"จิตวิทยาทั่วไป" ทฤษฎีที่เป็นพื้นฐานความรู้ทางจิตวิทยาและการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งผู้อ่านจะมีความรู้เกี่ยวกับประวัติและสาขาต่างๆ ของจิตวิทยา พัฒนาการของมนุษย์ พื้นฐานทางชีววิทยา ระบบประสาท สมอง ที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ การรับรู้ แรงจูงใจ บุคลิกภาพ แบบทดสอบเชาวน์ปัญญา และพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง