Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : วรุตม์โล่ห์สิริวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : WI 600 ร924 2560

โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย:Common anorectal diseases” หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์เกี่ยวกับกลไกการเกิดโรค แนวทางการวินิจฉัย และการรักษาโรคของไตตรงและทวารหนักที่พบบ่อย ทั้งการใช้ยา การทำหัตถการและการผ่าตัด

การพยาบาลศัลยศาสตร์:ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลศัลยศาสตร์:ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด
ผู้แต่ง : ดร.เกศศิริ วงษ์คงคำ และอรชุมา นากรณ์
เลขเรียกหนังสือ : WY 161 ก492 2559

เนื้อหาของ การพยาบาลศัลยศาสตร์:ผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด แบ่งเป็น 5 บท บทที่ 1 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของลิ้นหัวใจ บทที่ 2 การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดหัวใจ บทที่ 3 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายอุดตัน บทที่ 4 การพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพอง บทที่ 5 การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบหลอดเลือดดำ

ตำราโรคไตเรื้อรัง ตำราโรคไตเรื้อรัง
ผู้แต่ง : สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ และคนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WJ 342 ต367 2559

โรคไตเรื้อรังเป็นโรคที่พบบ่อยและเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศไทยเป็นโรคเรื้อรังที่รักษาไม่หายขาด จำเป็นต้องรับการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงมากโดยเฉพาะเมื่อการดำเนินโรคเข้าสู้ภาวะไตวายระยะสุดท้ายปัจจุบันยังมีแนวโน้มอุบัติการณ์ของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจึงมีความจำเป็นที่บุคคลากรทางสาธารณสุขจะต้องมีความเข้าใจอย่างดีให้การดูแลรักษา

การพยาบาลชุมชน การพยาบาลชุมชน
ผู้แต่ง : กีรดา ไกรนุวัตร และ รักชนก คชไกร ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 106 ก492 2559

การพยาบาลอนามัยชุมชนและการพยาบาลโดยใช้ชุมชนเป็นฐานปรัชญาและแนวคิดของการพยาบาลอนามัยชุมชนจะเน้นการดูแลสุขภาพของประชาชนในวงกว้างตั้งแต่บุคคล ครอบครัว ชุมชนและสังคม

การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์: Prenatal Nursing Care. การพยาบาลสตรีระยะตั้งครรภ์: Prenatal Nursing Care.
ผู้แต่ง : ผศ.ดร. ปิยะนันท์ลิมเรืองรอง
เลขเรียกหนังสือ : WY 100.1 ก492 2560

เป็นตำราที่จัดทำขึ้นภายใต้โครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล มีเนื้อหาที่สำคัญในการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ อาทิ แนวคิดการพยาบาลสุขภาพมารดาและทารก การประเมินสุขภาพของสตรีตั้งครรภ์ การส่งเสริมสุขภาพสตรีในระยะตั้งครรภ์

การพยาบาลครอบครัว การพยาบาลครอบครัว
ผู้แต่ง : ยุพา จิ๋วพัฒนกุล
เลขเรียกหนังสือ : WY 200 ย411ก 2559

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 2 หน่วย คือ หน่วยที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีการพยาบาลครอบครัว และหน่วยที่ 2 การพยาบาลครอบครัวสุขภาพดี ซึ่งจะช่วยให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิดและทฤษฎีในการดูแลครอบครัว ความหายของครอบครัว กระบวนการพยาบาลครอบครัว บริบทสังคมไทยกับการพยาบาลครอบครัว กระบวนการพยาบาลครอบครัว โดยนำทฤษฎีพัฒนาการครอบครัวของ Duvall มาเป็นพื้นฐานในการแบ่งครอบครัว

การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ การพยาบาลผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ
ผู้แต่ง : จิณพิชญ์ชามะมม
เลขเรียกหนังสือ : WE 175 จ390ก 2559

การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นแบบเฉียบพลันและรุนแรง ซึ่งเมื่อกระดูกข้อและกล้ามเนื้อได้รับอันตราย เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้บุคคลต้องประสบกับความทุกข์ทรมาน ซึ่งการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและกล้ามเนื้อ หาอ่านรายละเอียดได้จากหนังสือนี้เล่มนี้

การดัด-การดึง ข้อต่อระยางค์เพื่อการบําบัด : Peripheral  joint  mobilization. การดัด-การดึง ข้อต่อระยางค์เพื่อการบําบัด : Peripheral joint mobilization.
ผู้แต่ง : นพวรรณ จารุสุสินธ์ และ ชวนพิศ บุญเกิด
เลขเรียกหนังสือ : WB 535 น188ก 2558

การรักษาผู้ป่วยทางระบบกระดูก และกล้ามเนื้อเป็นบทบาทที่มีความสำคัญของนักกายภาพบำบัด โดยเฉพาะการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาข้อต่อยึดติด ไม่สามารถทำการเคลื่อนไหวได้ตามปกติ โดยการรักษาที่มีประสิทธิภาพนั้นต้องเริ่มต้นจากการตรวจประเมินปัญหาของผู้ป่วย การเลือกใช้เทคนิคการดัดดึงข้อ ซึ่งหนังสือเล่มนี้มีรายละเอียดและรูปภาพประกอบที่ชัดเจน

การพยาบาลสูติศาสตร์ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ การพยาบาลสูติศาสตร์ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์
ผู้แต่ง : ปิยะพร กองเงิน, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ก492 2560

การพยาบาลสูติศาสตร์ปฏิบัติการพยาบาลผดุงครรภ์ มีเนื้อหา ประกอบด้วยการซักประวัติ การฉีดวัคซีนบาดทะยัก การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคลอด การตรวจร่างกายสตรีตั้งครรภ์ เป็นต้น

การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร การใช้ยาในสตรีตั้งครรภ์และให้นมบุตร
ผู้แต่ง : รองศาสตรจารย์ฐิติพร อิงคถาวรวงศ์ และ ดร.แก้วตะวัน ศิริลักขณานันท์
เลขเรียกหนังสือ : QV 737 ฐ341ก 2559

หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 7 บท กาใช้ยาเมื่อเริ่มตั้งครรภ์ การใช้ยารักษาอาการผิดปกติที่มักพบในสตรีตั้งครรภ์ การใช้ยาชักนำการคลอดและเร่งคลอดโดยใช้ยา การใช้ยายับยั้งภาวะเจ็บครรภ์คลอดก่อนกำหนด การใช้ยาในสตรีระยะคลอดที่มีภาวะตกเลือด และการใช้ยาของสตรีหลังคลอดที่ให้นมบุตร

ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย ศัลยศาสตร์โรคหัวใจที่พบบ่อย
ผู้แต่ง : จรัญ สายะสถิต
เลขเรียกหนังสือ : WG 169 จ154ศ 2560

หนังสือเล่มนี้ เนื้อหาหลักครอบคลุมเฉพาะโรคหัวใจที่พบได้บ่อยๆ ทางด้านศัลยศาสตร์และการผ่าตัดรักษา ทั้งนี้ไม่ได้รวมถึงโรคของเส้นเลือดแดงใหญ่ และไม่ได้ลงลึกในรายละเอียดเฉพาะโรค จุดประสงค์หลักเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านศัลยศาสตร์โรคหัวใจ

ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์
ผู้แต่ง : ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) พญ. ผาสุก มหรรฆานุเคราะห์. และผศ.อภิ
เลขเรียกหนังสือ : QS 4 ผ381ต 2559

ตำรากายวิภาคศาสตร์พื้นฐานของมนุษย์ เป็นหนังสือที่มีเนื้อหารายละเอียดของร่างกายมนุษย์ และเซลล์ ส่วนต่างๆของร่างกาย รวมทั้งระบบทุกส่วนภายในร่างกายโดยละเอียดพร้อมมีภาพประกอบ

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันดี โตสุขศรี และคณะ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 150 ก492 2559 ล.1

ตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 เล่มนี้เป็นตำราที่จัดทำขึ้นภายในโครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์ 10 บท อาทิ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลว การพยาบาลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด เป็นต้น

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2
ผู้แต่ง : ผู้ช่วยศาสตรจารย์วันดี โตสุขศรี และคณะ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 150 ก492 2559 ล.2

ตำราการพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 เล่มนี้เป็นตำราที่จัดทำขึ้นภายในโครงการตำราคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบด้วยเนื้อหาด้านการพยาบาลอายุรศาสตร์ 20 บทเช่น การพยาบาลผู้ป่วยระบบหัวใจและการไหลเวียน การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินอาหาร การพยาบาลผู้ป่วยระบบทางเดินปัสสาวะและสมดุลน้ำ การพยาบาลผู้ป่วยระบบประสาท และการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง เป็นต้น

อาการทางอายุรศาสตร์ อาการทางอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง : ธนกร ลักษณ์สมยา . อภิรัตน์ หวังธีระประเสริฐ และ สุธาทิพย์ พงษ์เจริญ
เลขเรียกหนังสือ : WB 100 อ585 2559

อาการวิทยาเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านอายุรศาสตร์ ที่แพทย์ต้องใช้เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรค เนื้อหาของหนังสือเป็นประโยชน์สำหรับแพทย์เวชศาสตร์และนิสิตแพทย์

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ : Dyslipidemia ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ : Dyslipidemia
ผู้แต่ง : วิมล พันธุเวทย์
เลขเรียกหนังสือ : WD 200 .5 .H8 ว663ภ 2559

หนังสือ “ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ” เล่มนี้มีเนื้อหาทางวิชาการทีถูกต้องสมบูรณ์ และทันสมัย ซึ่งคัดเลือกจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่สำคัญรวบรวมและ อ่านเข้าใจง่าย มีเนื้อหา 7 บท บทที่ 1 -5 ได้แก่ ไขมันและไลโพโปรตีนในเลือด ความผิดปกติของงการ้ปลี่ยนแปลงไขมันในเลือด แนวทางการรักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ ยารักษาภาวะไขมันในเลือดผิดปกติและการใช้ยารักษาไขมันในเลือดผิดปกติสำหรับการป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือด

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง
ผู้แต่ง : ธรรมพนิชวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : WY 159 ก492 2559

การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง มีเนื้อหาสาระสำคัณในการพยาบาลทารกแรกเกิดมีความเสี่ยงสูง ครอบคลุมตั้งแต่ การประเมินสุขภาพทารกแรกเกิดที่มีความเสี่ยงสูง การพยาบาลทารกเกิดก่อนกำหนด การดูแลเพื่อส่งเสริมพัฒนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ การจัดการความปวด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติของระบบหัวใจและหลอดเลือด การพยาบาลทารกแรกเกิดที่มีความผิดปกติของระบบหายใจ

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง