Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
พลังแผ่นดิน พลังแผ่นดิน
ผู้แต่ง : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ)
เลขเรียกหนังสือ : อ DS 586 ก498พ 2560

หนังสือ “พลังแผ่นดิน” รวมพระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งบรมราชจักรีวงศ์ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

คำพ่อสอน : ประมวลบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขอย่างยั่งยืนของสังคมไทย คำพ่อสอน : ประมวลบรมราโชวาท และพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสุขอย่างยั่งยืนของสังคมไทย
ผู้แต่ง : ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
เลขเรียกหนังสือ : อ DS 586 ภ671ค 2560

การทำงานยากลำบากกว่าเรียน การเรียนนั้นเรียนตามหลักสูตร หรือเรียนวิชาต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จำสิ่งใด อย่างไรเมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่อง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก....หนึ่งใน “คำพ่อสอน”

เทพรัตนวัฒนาส่องสว่างการศึกษา เทพรัตนวัฒนาส่องสว่างการศึกษา
ผู้แต่ง : มหาวิทยาลัยรังสิต
เลขเรียกหนังสือ : อ DS 570.6.S5 ม246ท 2558

หนังสือ “เทพรัตนวัฒนา ส่องสว่างการศึกษา” เป็นหนังสือที่ประมวลความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับ การศึกษาในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อย่างสมบูรณ์แบบทั้งเนื้อหาสาระ วธีการนำเสนอภาพประกอบและบรรณานุกรมที่ช่วยในการค้นคว้าเพิ่มเติม วิชาต่างๆ ตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดลำดับให้แต่การทำงานไม่มีหลักสูตรวางไว้ จำจะต้องใช้ความริเริ่มและความคิดพิจารณาด้วยตนเอง ในอันที่จำสิ่งใด อย่างไรเมื่อใด หากไม่รู้จักพิจารณาใช้ให้ถูกช่อง ถูกโอกาส ถึงมีวิชาอยู่ ก็ไม่เป็นผลแก่งานและแก่ตัวนัก....หนึ่งใน “คำพ่อสอน”

เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมหาบพิตร เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ งานพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมมหาบพิตร
ผู้แต่ง : กรมศิลปากร
เลขเรียกหนังสือ : อ DS 586 d218ค 2561

หนังสือเล่มนี้ รัฐบาลในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูรจัดพิมพ์ทูลเกล้าทูลกระหม่อมสนองพระมหากรุณาธิคุณในงานพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ พระเมรุมาส ที่ท้องสนามหลวง เนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ และเครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ

ของขวัญ แห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561 ของขวัญ แห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561
ผู้แต่ง : Merrion, Trevor
เลขเรียกหนังสือ : อ DS 575.5.U6 ม818ข 2561

“ ของขวัญแห่งมิตรภาพราชอาณาจักรไทยและสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2361-2561 ”ของขวัญแทนมิตรภาพความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา อันยาวนานมีภาพประกอบสวยงามให้ชมความงดงามเก็บลงในหนังสือเล่มนี่

การขึ้นรูปวัสดุเชิงประกอบอีพ็อกซี เรซิน ที่เสริมแรงด้นเส้นใยสับปะรด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ฤทธิ์ณรงค์ นันดิลก, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09825N
การปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตบาร์เรล : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / อนุสรณ์ บุญมาเลิศ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09826N
การปรับปรุงวางแผนการจัดการคลังสินค้า การณีศึกษา : บริษัท ลาดกระบังสตีจ จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กิตติพงษ์ พรหมมี, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09827N
การเพิ่มผลผลิตในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนรางม่าน กรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.บี.ยูเนี่ยน เอ็นเตอร์ไพรซ์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ชัยทัต เนียบแนบ, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09828N
การลดการสูญเสียในกระบวนการผลิตการทอผ้ากรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยงอุดมการทอ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / กฤช มะโนธรรม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09829N
การลดของเสียในกระบวนการฉีดพลาสติกในชิ้นงาน Inner core กรณีศึกษา : บริษัท เอส.เอ.อินด้สเตรียล์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / วันวิสา ชูสม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09830N
การลดของเสียในกระบวนการบรรจุแป้งมันสำปะหลัง กรณีศึกษา : บริษัท สตาร์โปร สตารัช (ไทยแลนด์) จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. /ทักษ์ดนัย จีระเสถียร, 2557
รหัสเรียก :
KBU CDO09831N
การลดของเสียในกระบวนการผลิตขวดพลาสติกแบบขุ่นขนาด 850 มิลลิลิตร กรณีศึกษา : บริษัท สามสมุทร จำกัด : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ศรัณย์ จันทร์วงศ์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09832N
การลดของเสียในกระบวนการผลิต วาล์วน้ำพีวีซี : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ภานุวัฒน์ โลฆัง, 2556.
รหัสเรียก :
KBU CDO09833N
การลดของเสียในโรงงานพ่นสีฝุ่นในอุตสาหกรรมที่เป็นโลหะกรณีศึกษา : ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคบี ยูเนียน เอ็นเตอร์ : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / ไอรดา ชื่นชูนันทกุล, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09834N
การลดมลพิษฝุ่นในห้องปฏิบัติการทันตกรรม : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / เอกรัฐ โพธอภิรมย์, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09835N
การวางระบบห้องสะอาดตามมาตรฐาน ISO 14001 และมอก.18001 กรณีศึกษา : มหาวิทยาลัยรังสิต : ปริญญานิพนธ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหการ. / จิรวัฒน์ พุทธถนอม, 2557.
รหัสเรียก :
KBU CDO09836N
ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษาและประมาณการผู้เข้าสู่ตลาดแรงงานปี 2559. / กรมการจัดหางาน, 2559.
รหัสเรียก :
KBU CDO09837N
ดู Media review ย้อนหลัง