Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook
ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.เกษมบัณฑิต

KBU Research

ระบบสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย ม.เกษมบัณฑิต

ระบบสืบค้นทรัพยากรภายในสำนักบรรณสารในรูปแบบออนไลน์กรุณาเลือกแสดงระบบภาษาที่ท่านต้องการ

เป็นการให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ื้ทั้งภายประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้นักศึกษาได้มีแหล่งการสืบค้นข้อมูลมากขึ้น