Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review กรกฎาคม

สิ่งต้องห้ามที่หลายคนมองเป็นเรื่องเล็ก.
ผู้แต่ง : เชค มุอัมมัด ชอและฮฺ อัลมุนัจญิด
เลขเรียกหนังสือ : BP 135 ช693ส 2555

หนังสือเล่มนี้แปลจากหนังสือภาษาอาหรับ ซึ่งผู้เขียน คือ เชค มุนัจญิด ได้รวบรวมสิ่งหะรอมที่อัลลอฮฺ ทรงห้ามในศาสนาอิสลามโดยท่านได้เขียนแบบกระชับ ตรงประเด็น ตรงไปตรงมา โดยมีตัวบทหลักฐานทั้งจากอัลกุรอานและหะดีษรองรับ พร้อมทั้งได้ระบุตัวอย่างของการปฏิบัติที่เป็นสิ่งต้องห้ามที่เกิดขึ้นจริงในสมัยปัจจุบัน...

มหัศจรรย์นอกพิภพชีวิตจากนอกโลก.
ผู้แต่ง : วรรณจันทร์
เลขเรียกหนังสือ : AG 243 ว243ม 2544

จักวาลเต็มไปด้วยปริศนาที่เราพยายามหาคำตอบ ศาสตร์ทั้งหลายสาขากำเนิดขึ้นในจักรวาลมากมาย เป็นเรื่องราวให้เราได้ศึกษาหาคำตอบและเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต...

อายุรศาสตร์ฉลาดเลือก . Choosing wisely in internal Medicine.
ผู้แต่ง : ศรัณยู สุวรรณอักษร และ พรชัย สถิรปัญญา .บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 115 อ641 2557

ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตระหนักถึงความจำเป็นในการรวบวรวมและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเพื่อตอบคำถามเหล่านี้ในโรคทางอายุรกรรมที่พบบ่อยหรือมีผลกระทบอย่างมากต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิต ...

ล้มให้เป็น.... ลุกให้ได้.
ผู้แต่ง : เอกชัย วรรณแก้ว
เลขเรียกหนังสือ : BF 410 อ873ล 2553

ล้มให้เป็น..ลุกให้ได้ เป็นหนังสือสร้างแรงบันดาลใจชั้นยอด ที่จุดไฟฝันให้ในหัวใจคุณ ให้กำลังใจที่เคยเหือดแห้ง ในทุกข์สาหัสที่เคยซัดชีวิตให้โอนเอนมลายหายไปด้วยแรงใจของตัวเอง...

การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์.
ผู้แต่ง : สุพร แก้วศิริวรรณ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ส827ก 2556

การพยาบาลในระยะตั้งครรภ์ หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นตามโครงการผลิตตำราของสำนักวิจัยและบริการวิชาการ ผู้เรียบเรียงได้รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ ตั้งแต่สรีรวิทยาการตั้งครรภ์การปฏิสนธิ การเจริญเติบโตและพัฒนาการของทารถในครรภ์ สรีรวิทยาทารกในครรภ์...

ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.
ผู้แต่ง : รศ. ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ. ศิริวรรณ์ สันทัด
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ย442ป 2557

การพยาบาลตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอด และระยะหลังคลอด รวมทั้งปกิบัติการพยาบาลนรีเวชวิทยา จึงนับเป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา จึงนับเป็นตำราที่ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านปฏิบัติการพยาบาลศุติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ประเมินการหดรัดตัวของมดลูก หารหายใจแบบช้าและลึก การหายใจแบบตื้นและเร่งการเฝ้าคลอด การพยาบาลทารกที่ได้รับการรักษาด้วยการส่องไฟ...

อาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์ เล่ม 2
ผู้แต่ง : จิรนันท์ วีรกุล, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 141 อ585 2557 ล.2

หนังสืออาการวิทยาทางกุมารเวชศาสตร์เล่ม 2 นี้เป็นการนำเสนอกลุ่มอาการที่พบบ่อยในเด็กเพิ่มเติมจากเล่ม 1 เพื่อให้ครอบคลุมอาการต่างๆในเด็กให้มากขึ้น เพื่อให้ทราบถึงแนวทางการซักประวัติ การตรวจร่าง การวินิจฉัยแยกโรค และแนวทางการรักษาเบื้องต้น...

Pediatric practice:knowledge sharing for best quality care.
ผู้แต่ง : นวลจันทร์ ปราบพาล
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 พ791 2556

“Pediatric practice : Knoeledge sharingfor best quality care” มีสาระเรื่องการอบรมระยะสั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในกุมารเวชปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง...

An introduction to derivatives and management.
ผู้แต่ง : Chance, Don M and Brooks , Robert.
เลขเรียกหนังสือ : HG 6024.A3 C48 2010

Give your students a solid understanding of financial derivatives and their use in managing the risks of financial decisions with this leading text. Chance/Brooks' An introduction to derivatives and management....

Bond markets, analysis, and strategies.
ผู้แต่ง : Fabozzi, Frank J.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4651 .F28 2013

Through its applied approach, Fabozzi's Bond Markets prepares readers to analyze the bond market and manage bond portfolios without getting bogged down in the theory....

Investment valuation :Tools and techniques for determining the value of any asset.
ผู้แต่ง : Damodaran, Aswath
เลขเรียกหนังสือ : HG 4028 .V3 D353 2012

Valuation is at the heart of any investment decision, whether that decision is buy, sell or hold. But the pricing of many assets has become a more complex task in modern markets, especially after the recent financial crisis. In order to be successful at this endeavor, you must have a firm understanding of the proper valuation techniques. One valuation book stands out as withstanding the test of time among investors and students of financial markets, Aswath Damodaran'sInvestment Valuation....

Analysis of investments & management of portfolios.
ผู้แต่ง : Broen, Reilly.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4529 .R401 2012

This title teaches readers how to manage their money in order to maximize earning potential. From asset allocation to selective investments in a global market, this book gives readers a solid foundation in personal finance and presents the same tools used extensively by professionals, organizations and schools across the country....

Technical analysis of stock trends.
ผู้แต่ง : Edwards, Robert D , al et.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4521 .E38 2013

Technical Analysis of Stock Trends still towers over the discipline of technical analysis like a mighty redwood. Originally published in 1948 and now in its Tenth Edition, this book remains the original and most important....

Risk management and financial institutions.
ผู้แต่ง : Hull, John C.
เลขเรียกหนังสือ : HD 61 .H83 2012

The essential guide to managing financial institution risk, fully revised and updated. The dangers inherent in the financial system make understanding risk management essential for anyone working in, or planning to work in, the financial sector. A practical resource for financial professionals and students alike, Risk M....

Corporate finance a focused approach.
ผู้แต่ง : Ehrhardt, Michael C and Brigham, Edgene F.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4026 .E37 2014

Focus on the financial concepts, skills, and technological applications that are most critical for MBA students in today’s workplace with Ehrhardt/Brigham’s CORPORATE FINANCE: A FOCUSED APPROACH 5E. The text provides an in-depth treatment of essential corporate finance topics within a streamlined presentation that you can complete in a single semester. With its relevant and engaging presentation and numerous examples, your students will learn the latest financial developments as they also learn how to maximize a firm’s value in today’s changing business world. Students will master the many features and functions of spreadsheets with chapter Excel...

Economics for investment decision makers.
ผู้แต่ง : Piros, Christopher D and Pinto Jerald E.
เลขเรียกหนังสือ : HB 171.5 .E3356 2013

The economics background investors need to interpret global economic news distilled to the essential elements: A tool of choice for investment decision-makers. Written by a distinguished academics and practitioners selected and guided by CFA Institute, the world’s largest association of finance professionals, Economics for Investment Decision....

Corporate finance a practical approach.
ผู้แต่ง : Clayman, Michelle R., al et
เลขเรียกหนังสือ : HG 4026 .C26 2012

The book that fills the practitioner need for a distillation of the most important tools and concepts of corporate finance In today's competitive business environment, companies must find innovative ways to enable rapid and sustainable growth not just to survive, but to thrive. Corporate Finance: A Practical Approach is designed to help financial analysts, executives, and investors achieve this goal with a \practice-oriented distillation of the most important tools and concepts of corporate finance....

Investment principles of portfolio and equity analysis
ผู้แต่ง : McMillan, Micael G. , and al et
เลขเรียกหนังสือ : HG 4529.5 I59 2011

A comprehensive guide to investment analysis and portfolio management by an expert team from the CFA InstituteIn a world of specialization, no other profession likely requires such broad, yet in-depth knowledge than that of financial analyst. Financial analysts must not only possess a broad understanding...

International finantional financial statement analysis.
ผู้แต่ง : Robinson, Thomas R, al et
เลขเรียกหนังสือ : HF 5681 .B215788 2012

In a global, highly interconnected investment landscape, financial analysts must have a thorough, working knowledge of international financial statement analysis. This companion Workbook to International Financial Statement Analysis, Second Edition accompanies the second edition of International Financial Statement Analysis, the essential guide to this important field, written by top experts at the CFA Institute....

Multinational business finance.
ผู้แต่ง : Eiteman, David K , al et.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4027.5 E36 2013

Renowned for its authoritative, comprehensive coverage of contemporary international finance, this market-leading text trains the leaders of tomorrow’s multinational enterprises to recognize and capitalize on the unique characteristics of global markets. Because the job of a manager is to make financial decisions that increase firm value, the authors have embedded real-world mini-cases throughout to apply chapter concepts to the types of situations managers of multinational firms face. ...

Investment performance measurement evaluating and presenting results.
ผู้แต่ง : Lawton, Philip and Jankowski, Todd, editor
เลขเรียกหนังสือ : HG 4529 .I5745 2009

Investment Performance Measurement: Evaluating and Presenting Results should be required reading for investors as well as investment performance professionals. This collection conveniently brings together some of the definitive texts on performance and risk analysis that are core to the investment profession....

Technical explained.
ผู้แต่ง : Pring, Martin J.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4529 .P75 2014

This well-organized guide gets you started right away with: • A step-by-step program for making technical analysis part of your investing routine • Practical strategies for using today's most sophisticated investment tools and techniques • An insider's look at the psychology of investors aimed at mastering your emotions...

Global investments.
ผู้แต่ง : Solnik, Bruno and Mcleavey, Dennis.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4538 .S52 2014

Global Investments, the Sixth Edition of the previously titled International Investments, provides accessible coverage of international capital markets using numerous examples to illustrate the applications of concepts and theories. The new title reflects the current understanding that the distinction between domestic and international is no longer relevant and that asset....

Options, Futures and other derivatives.
ผู้แต่ง : Hull, John C.
เลขเรียกหนังสือ : HG 6024.A3 H85 2012

Solutions to the Questions and Problems in Options, Futures, and Other Derivatives 8e, published by Pearson, are provided in this Student Solutions Manual....

The economics of money banking and financial markets.
ผู้แต่ง : Mishkin, Frederic S.
เลขเรียกหนังสือ : HG 173 .M632 2013

Were you looking for the book with access to MyEconLab? This product is the book alone, and does NOT come with access to MyEconLab. Buy Economics of Money, Banking and Financial Markets with MyEconLab: Global Edition, 10/ed...

Equity asset valuation.
ผู้แต่ง : Pinto, Jerald E , al et
เลขเรียกหนังสือ : HF 4529 .E63 2010

A comprehensive look at the equity valuation process With the Second Edition of Equity Asset Valuation, the distinguished team of Jerald Pinto, Elaine Henry, Thomas Robinson, and John Stowe, fully update information associated with this important discipline. Blending theory with practice, they detail the contemporary techniques used to determine the intrinsic value of an equity security, and show you how to successfully apply these techniques in both foreign and domestic markets....

การวิจัยทางการพยาบาล:แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ.
ผู้แต่ง : ดร.ประกาย จิโรรจน์กุล.
เลขเรียกหนังสือ : WY 20.5 ก514 2556

หนังสือเล่มนี้เป็นตำราที่ใช้ได้ทั้งนักศึกษาพยาบาลทั้งหลักสูตรปริญญาตรีหรือสูงกว่า ตลอดจนพยาบาลและบุคลากรทางสุขภาพสาขาอื่นๆ โดยในเนื้อหาแต่ละบท แต่ละหัวข้อ ได้กล่าวถึงแนวคิด หลักการ ต่อด้วยวิธีปฏิบัติ มีการยกตัวอย่างประกอบเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจและทำตามได้ง่าย เนื้อหาจะเน้นในเรื่องการ วิจัยเชิงปริมาณ แต่ได้กล่าวถึงแนวคิดและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ คือ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนาและปรากฎการณ์วิทยาพอสังเขป...

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2.
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เลขเรียกหนังสือ : WB 100 ศ471ต 2553 ล.2

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 2 : 350 โรคกับการดูแลรักษาและการป้องกันประกอบด้วย ภาค 3 : โรคตามระบบ ครอบคลุมโรคที่สำคัญและ/หรือโรคที่พบบ่อยกว่า 350 ชนิด ภาคผนวก 4 : วิธีใช้ยาโดยสรุป เน้นหัวข้อ "ขนาด-วิธีใช้"ของยาแต่ละชนิดเพื่อใช้ประกอบกับเนื้อหาเกี่ยวกับการรักษาโรคในภาค 3 ส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้ยาสำหรับหนังสือเล่ม 2 นี้มีจุดมุ่งหมายให้ใช้เป็นหนังสือสำหรับค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายละเอียดของโรคต่างๆ....

วิทยาเอ็มบริโอ ฉบับปรับปรุง
ผู้แต่ง : เกล็ดแก้ว ด่านวิวัฒน์
เลขเรียกหนังสือ : QS 604 ก768ว 2556

แอร์นสต์ เฮคเคล (Ernst Haeckel, พ.ศ.2377-2462) เป็นผู้ที่ศึกษาและได้ตั้งทฤษฎีจากการดูหลักฐานการเจริญเติบโตของเอ็มบริโอ เรียกว่า ทฤษฎีการย้อนซ้ำลักษณะ (Theory of Recapitulation) ซึ่งกล่าวว่า การเจริญเติบโตของสัตว์จากระยะตัวอ่อนจนถึงขั้นตัวเต็มวัยจะเป็นการย้อนรอยหรือแสดงลักษณะที่เหมือนกับการวิวัฒนาการของบรรพบุรุษ หาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรื่องวิทยาเอ็มบริโอ...

Case-based approach in adolescent medicine.
ผู้แต่ง : สมจิตร์ จารุรัตนศิริกุล บรรณาธิการ และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WE 346 ค784 2557

ในปัจจุบัน มีกุมารแพทย์ที่ผ่านการศึกษาอบรมจากต่างประเทศในสาขาวิชา Adolescent medicine ที่ปฏิบัติอยู่ในมหาวิทยาลัย และสถาบันทางการแพทย์ต่างๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งหมด 9 ท่าน ซึ่งท่านเหล่านี้ได้แสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นที่จะนความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับมารวมกันประยุกต์และพัฒนาสาขาวิชาชีพนี้ให้เกิกประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ป่วยเด็ก ครอบครัว และประเทศ...

ตำราการตรวจรักษาโรครักษาโรคทั่วไป 1
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เลขเรียกหนังสือ : WB 110 ส846ต 2552 ล.1

การเรียนรู้จำเป็นต้องมีความรู้แหล่งให้เรียนรู้ “ตำราการครวจรักษาโรคทั่วไป “ โดยนายแพทย์ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ เล่มนี้ คือ ความรู้เพื่อการเรียนรู้ตำราการตรวจ ...

ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย.
ผู้แต่ง : สันต์ หัตถีรัตน์
เลขเรียกหนังสือ : WB 200 ส576ต 2552

หนังสือ ตำราซักประวัติและตรวจร่างกาย เล่มนี้ ได้รวมเอาเรื่อง คุณสมบัติของหมอ การซักประวัติ และระบบต่างๆ ของงร่างกายซึ่งอยู่ในหนังสือ “มาเป็นหมอกันเถิด” เล่มที่ 1 ทั้งหมดมาไว้ในเล่มนี้ด้วย เพื่อความสะดวกสำหรับผู้อ่าน...

Technical analysis : The complete resource for financial martket technicians.
ผู้แต่ง : Kirkpatrick II, Charles D. and Dahlquist, Julie R.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4529 .K564 2013

Already the field's most comprehensive, reliable, and objective guidebook, Technical Analysis: The Complete Resource for Financial Market Technicians, Second Edition has been thoroughly updated to reflect the field's latest advances. Selected by the Market Technicians...

Princinples of corporate finance.
ผู้แต่ง : Brealey, Richard A , al et
เลขเรียกหนังสือ : HG 4011 .C975 2014

Principles of Corporate Finance is the worldwide leading text that describes the theory and practice of corporate finance. Throughout the book, the authors show how managers use financial theory to solve practical problems and as a way to respond to change by showing not just how, but why companies and management act as they do. This text is a valued reference for thousands of practicing financial managers....

Asset allocation balancing financial risk.
ผู้แต่ง : Gibson, Roger C
เลขเรียกหนังสือ : HG 452.5 .G53 2013

Investors long to beat the market, and money managers accept that as their mandate. The sad reality is that most money managers underperform the market, and individual investors do even worse. Investors also face emotional challenges. The irrational exuberance of the 1990s, for instance, can as easily derail a sensible investment strategy as the market panic accompanying the Global Financial Crisis....

The definitive guide to point and figure.
ผู้แต่ง : Plessis, Jeremy Du.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4638 .D875 2012

Point and Figure charts are one of the great secrets of the Technical Analysis world. Highly sophisticated and with a thoroughbred pedigree, they can, however, be overlooked by traders today. This should change with the long-awaited publication of this book. Jeremy du Plessis - one of the foremost Point and Figure experts in the world - has written what can truly be described as the definitive guide to the topic...

Investments.
ผู้แต่ง : Bodie, Zvi, al et
เลขเรียกหนังสือ : HG 4521 .I6 2014

Investments AGE sets the standard for graduate/MBA investments textbooks. It blends practical and theoretical coverage, while maintaining an appropriate rigor and a clear writing style. Its unifying theme is that security markets are nearly efficient, meaning that most securities are priced appropriately given their risk and return attributes. The text places greater emphasis on asset allocation and offers a much broader and deeper treatment of futures, options, and other derivative security markets than most investment texts....

Financial statement analysis and security valuation.
ผู้แต่ง : Penman, Stephen H.
เลขเรียกหนังสือ : HF 5681.B2 P4134 2013

This book describes valuation as an exercise in financial statement analysis. Students learn to view a firm through its financial statements and to carry out the appropriate financial statement analysis to value the firm’s debt and equity. The book takes an activist approach to investing, showing how the analyst challenges the current market price of a share by analyzing the fundamentals. With a careful assessment of accounting quality, accounting comes to life as it is integrated with the modern theory of finance to develop practical analysis and valuation tools for active investing....

Personal finance.
ผู้แต่ง : Kapoor, Jack R, al et
เลขเรียกหนังสือ : HG 179 .K293 2012

Your journey to financial freedom starts here! Kapoor/Dlabay/Hughes' market-leading "Personal Finance" provides practical guidance on how students can achieve peace of mind with regard to their financial situation. It provides many financial planning tools using a step-by-step approach to help students identify and evaluate choices as well as understand the consequences of decisions in terms of opportunity costs. Managing money in order to obtain freedom from financial worries....

The handbook of fixed income securities.
ผู้แต่ง : Fabozzi, Frank J,edited
เลขเรียกหนังสือ : HG 4921 .17265 2012

This completely revised and expanded eighth edition contains 31 new chapters that bring you up to date on the latest products, analytical tools, methodologies, and strategies for identifying and capitalizing on the potential of the fixed income securities market in order to enhance returns. Among the world’s leading authorities on the subject, Frank J. Fabozzi, along with Steven V. Mann, has gathered a powerful global team of leading experts to provide you with the newest and best techniques for taking advantage of this market. ...

Equity valuation and analysis with eVal.
ผู้แต่ง : Lundholm, Russell and Soloan, Richard.
เลขเรียกหนังสือ : HG 4028 .V3 L796 2013

Equity Analysis and Valuation with eVal closes the gap between the theoretical treatment of equity valuation and the actual practice of valuing a company using real-world data. While the underlying theories of financial analysis and valuation are given their due, the goal is always to answer the question, “What is this company really worth?” Equity Analysis and Valuation with eVal takes the view that sound forecasts of the future financial statements are the key input to a good valuation, and that most other aspects of the valuation process are mechanical. To that end, the book employs eVal....