Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

หน่วยงานต่างๆ ภายในสำนักบรรณาสาร

งานบรรณาสาร

  กองบรรณาสาร
 • จัดระบบเอกสาร และส่งเอกสารไปให้ฝ่ายต่างๆในสำนักบรรณสาร
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก สำนักบรรณสาร
 • ดูแลเรื่องการเงิน และจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์สำนักงานให้ฝ่ายต่างๆภายในสำนักบรรณสาร

งานเทคนิค

  ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ : Acquisition
 • จัดหาทรัพยากรสารสนเทศของสำนักบรรณสารทุกประเภท โดยประสานงานกับทางคณะต่างๆ ในการพิจารณา
 • จัดทำงบประมาณและนำข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานต่าง ๆ
 • ตรวจรับทรัพยากรที่ได้จากการจัดหา
 • แยกประเภทและลงทะเบียน ทรัพยากรสารสนเทศเข้าฐานข้อมูล
  ฝ่ายวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ : Classification & Cataloge
 • วิเคราะห์ ให้เลขหมวดหมู่ และหัวเรื่อง แก่วัสดุประเภทสิ่งตีพิมพ์ ที่จัดหาฯ เข้ามาให้บริการ
 • ดูแลงานฐานข้อมูล (Databases) ต่างๆ ที่ให้บริการสืบค้นในสำนักฯ
 • รวมรวมจัดทำรายชื่อหนังสือใหม่
  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ : Information Technology
 • ดูแลรักษาและพัฒนาระบบสารสนเทศของสำนักบรรณสาร

งานบริการ

  ฝ่ายบริการจ่าย - รับ : Circulation
 • บริการยืม-คืนหนังสือด้วย Barcode
 • การสมัครและต่ออายุสมาชิกสำนักบรรณสาร
 • บริการจองหนังสือ
 • บริการสอบถามสารสนเทศ
 • บริการสอนการใช้ห้องสมุด
 • บริการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ
 • บริการหนังสือสำรอง
 • บริการสอนการใช้ฐานข้อมูลห้องสมุด
  ฝ่ายบัณฑิตศึกษา : (Graduate Library)
 • ดูแลทรัพยากรสารสนเทศ ให้บริการนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรที่เปิดสอน
  ฝ่ายวารสารและเอกสารสนเทศ : Journal & Document
 • บริการสิ่งพิมพ์ที่ออกต่อเนื่อง
 • บริการ E-Journal, Journal link
 • บริการฐานข้อมูลกฤตภาค(NEWS) ให้ข้อมูลจากหนังสือพิมพ์
 • บริการฐานดรรชนีวารสาร (IND) ให้ข้อมูลบทความจากวารสาร
 • บริการฐานเว็บไซต์ (WEB) รวบรวมข้อมูลเว็บต่างๆ ที่เป็นประโยชน์
  ฝ่ายสื่อโสตทัศน์ : ( AUDIO VISUAL )
 • บริการวัสดุสื่อประเภทไม่ตีพิมพ์
 • บริการสืบค้นฐานข้อมูลซีดี-รอม
  ฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า : (Reference and Information Services)
 • บริการทรัพยากรสารสนเทศ ได้แก่ หนังสืออ้างอิง
 • บริการตอบคำถามและช่วยค้นข้อมูลต่างๆ
 • บริการตัวเล่มปริญญานิพนธ์
 • บริการปริญญานิพนธ์และบทคัดย่อ ผ่านว็บไซต์
 • บริการหนังสือสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • บริการหนังสืออ้างอิงประเภทต่างๆ
 • บริการฐานดรรชนีค้นชื่อเรื่อง
 • บริการฐานชีวประวัติบุคคลสำคัญ
 • บริการยืมระหว่างห้องสมุด