รายชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2550 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
หมวดหมู่

1

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม : กรณี ศึกษา สถานีตำรวจนครบาลคลองตัน

ศักดิ์ทวี ศรีบรรเทา
วพ.HV ุ6030 ศ325ก 2550
2
การวิเคราะห์ระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยในอาณาจักรสุโขทัย : กรณีศึกษา สมัยพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
พรสวรรค์ สิทธิดำรงค์
วพ.JC 423 พ248ก 2550
3
การใช้อำนาจของนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรที่มีต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน
ทวิช ถึงจันทร์
วพ.HV 7551 ท179ก 2550
4
การประเมินความเหมาะสมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบัน วิชาการป้องกันประเทศ
วรรณชัย สิบทัศน์
วพ.LB 2822.75 ว244ก 2550
5
ความคิดของข้าราชการกรุงเทพมหานครต่อการดำเนินงานตามโครงการ ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงของสถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพ มหานคร
อธิษา สุขเกื้อ
วพ.HF 5549.5.T7 อ150ค 2550
6
ความพึงพอใจของประชาชนต่อโครงการตำรวจประจำหมู่บ้าน : กรณีศึกษา สถานีตำรวจภูธรร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์
จะเด็ด หินทองคำ

วพ.HV 7936.C83 จ214ก 2550

7
ความพึงพอใจของนายทหารนักเรียนหลักสูตรนายทหารประจำเรือพรรคนาวิน ในการจัดการหลักสูตรของกองฝึก กองเรือยุทธการ
สมพงษ์ กิจจานนท์
วพ.LB 1570 ส263ค 2550
8
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรสังกัดโรงเรียน นายร้อยตำรวจ
ธิติพันธุ์ จีนปรีชา
วพ.HV 7551 ธ587ค 2550
9
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของผู้ทำการบนอากาศยาน เป็นประจำสังกัดกองพันบิน
นพดล สุวรรณ
วพ.HD 6952 น169ป 2550
10
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมส่งกำลังบำรุงทหารเรือ
วรินธร คำโฮง
วพ.HF 5549.5.M6 ว329ป 2550
11
ปัญหาแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในพื้นที่อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
บันดาล บัวแดง
วพ.HD 6300 บ267ป 2550
12
ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนัก ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
กัลยา บุญแดง
วพ.HV 551.5.T35 ก398ป 2550
13
ปัจจัยแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล กรณีศึกษา : อู่ทหารเรือพระจุล จอมเกล้า กรมอู่ทหารเรือ
สมเกียรติ ห้อยยี่ภู่
วพ.HF 5549.5.M63 ส232ป 2550
14
ปัจจัยที่สัมพันธ์กับความก้าวหน้าในอาชีพของข้าราชการตำรวจในสังกัดฝ่าย อำนวยการโรงพยาบาลตำรวจ สำนักตำรวจแห่งชาติ
เบ็ญจวรรณ นูวบุตร
วพ.HV 7551 บ800ป 2550
15
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อขวัญและกำลังใจในการปฏิบัตืหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ สายตรวจระดับชั้นประทวน : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
วุฒิโชติ ไชยศรีษะ
วพ.HV 8080.P2 ว866ป 2550
16
ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตการทำงานของข้าราชการสำนักงานวิจัยและพัฒนา การทางทหาร กองทัพเรือ
สรรชัย จันทรศร
วพ.HF 6592 ส334ป 2550
17
ปัจจัยที่มีผลต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการนายทหารประทวนกองสารวัตร ทหารเรือที่ 3 กรมสารวัตรทหารเรือ
เขมชาติ พิทักษ์ธรรม
วพ.HF 5549.5.J63 ข636ป 2550
18
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการประพฤติผิิดระเบียบของสถาบัน : กรณีศึกษานักเรียน นายเรือ
กัมปนาท สังข์ทองจีน
วพ.VA 37 ก393ป 2550
19
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากการขับขี่ รถจักรยานยนต์ของวัยรุ่นในเขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
ศักดิ์ หมู่ธิมา
วพ.HV 657 ศ322ผ 2550
20
แรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษา ข้าราชการในกองบังคับการวิชาการ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์
วพ.BF 683 พ161ร 2550
21
วัฒนธรรมองค์การในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : กรณีศึกษาสถานี ตำรวจนครบาลมักกะสัน
บินใด กาญจนสุวรรณ
วพ.HD 58.7 บ311ว 2550
22
ศึกษาปริมาณความต้องการใช้ก๊าซธรรมชาติในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ไทย
เอกสัณห์ พิพัฒน์เจษฎากุล
วพ.TN 880 อ885ศ 2550

 

รายชื่อวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2549
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
หมวดหมู่
 1
การเปลี่ยนแปลงสถานภาพการเมือง การปกครองของ จังหวัดสตูล

นาวาตรี มนตรี ศิริไพศาล

วพ. JQ 1749
.S173 ม151ก2549
การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทำงานของนายทหารประทวนที่ปฏิบัติงานในเรือของ
กองเรือฟริเกตที่ 1
นาวาโท ณิฏฐ์จูฑะพุทธิ
วพ. HD 1692
ฌ311ก2549
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการสนับสนุนกองทัพไทยเพื่อการปฏิบัติภารกิจ :
กรณีศึกษาประชาชนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง
นาวาเอก ศุภพงษ์ ศิริสนธิ
วพ. UA 953 .T4
ศ696ก2549
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร : กรณีศึกษา ข้าราชการ สังกัดสถาบัน
วิชาการทหารเรือชั้นสูง
นาวาโท วิชัยจันทิพย์
วพ. VA 37
ว539ก2549
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนายทหารเรือชั้นสัญญาบัตร : กรณีศึกษา
นายทหารเรือในสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง
นาวาตรี ไพฑูรย์ ปานปลอด
วพ. VA 37
พ975ก2549
การรับรู้ของประชาชนต่อการเสริมสร้างกำลังรบของกองทัพเรือ
นาวาตรี ไกรวุฒิ ภมรบุตร
วพ. VA 37
ก929ก2549
การรับรู้และความเข้าใจในการบริหารงานแบบสมดุล ลงสู่ปฏิบัติในกรมกิจการ
พลเรือนทหารอากาศ
นาวาเอก ไตรทศ จันทร์แก้ว
วพ. UG 622
ต929ก2549
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองการฝึก กองเรือ
ยุทธการ
นาวาเอก ประยุธ ภู่เทียน
วพ. HF 5549.5.J63 ป364ก2549
9
การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และลูกจ้างที่
ปฏิบัติงานอยู่ภานในส่วนบัญชาการของ กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา (บก.นทพ.)
พันตรี ทวี โพธิ์รอด
วพ. HF 5549.5.J63 ท184ก2549
10
การศึกษาแรงจูงใจการเข้าศึกษาในระดับปริญญาโท : กรณีศึกษา นายทหาร
นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ
นาวาตรี คมสัน สุวรรณฤทธิ์
วพ. BF 683
ค152ก2549
11
การศึกษาสถานภาพความเป็นจริง และความคาดหวังของข้าราชการสถานีเรือ
สังกัดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมต่อ
พฤติกรรมการบริหารเชิงคุณธรรมของสถานีเรือ
นาวาตรี ฐัศนพนธ์ วุมิกิตติสินิ์
วพ. HF 5549
ฐ161ก2549
12
ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ : กรณีศึกษา ข้าราชการ
ชั้นประทวน สังกัดกรมการเงินทหาร
นาวาตรี อภิสิทธิ์ ใจดี
วพ. HF 5549.5.M6 อ269ข2549
13
ความฉลาดทางอารมณ์ของข้าราชการ สถาบันวิชาการทหารอากาศชั้นสูง
นาวาอากาศโท ประสิทธิ์ แสนโกเมฆ
วพ. BF 576 x4128 2549
14
ความผูกพันต่อองค์กรของนักบิน กองบิน 6 กองพลบินที่ 1 กองบัญชาการยุทธ
ทางอากาศ
นาวาอากาศเอก วัชรพงษ์ พริ้งรักษา
วพ. HD 38
ว378ค2549
15
ความพึงพอใจของข้าราชการกองทัพเรือต่อการจัดสวัสดิการอาคารพักของกอง
ทัพเรือ : กรณีศึกษาอาคารที่พักสวัสดิการกองทัพเรือบางนา
นาวาตรี กาจ บุญวิทยา
วพ. TH 4814
ก414ค2549
16
ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบล
วัดแค อำเภอ นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
นาวาโท สิทธิเดช เกิดจันทร์ตรง
วพ. JS 7403.A8 ส722ค
2549
17
ความพึงพอใจของผู้ปกครองที่นำบุตร-หลานมาเลี้ยงที่สถานรับเลี้ยงเด็กปฐมวัย
กองทัพเรือ
นาวาตรี สุรินทร์เกษงาม
วพ. HQ 778 .5
ส861ค2549
18
ความพึงพอใจในการจัดสวัสดิการของข้าราชการกองพันทหารปืนใหญ่เบากระสุน
วิถีโค้ง กรมทหารปืนใหญ่กองพลานาวิกโยธินหน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน
นาวาตรี รุจสรรค์เลาหประเสริฐ
วพ. UA 853 .T35 ร662ค2549

19

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการกองบิน 56

นาวาอากาศโท ชากร บ้านใหม่

วพ. HF 5549 .5 .J63 ช459ค
2549
20
ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการฝูงบิน 231 กองบิน 23 กองพลบินที่ 2 กอง
บัญชาการยุทธทางอากาศ

นาวาอากาศโท มนู ศิริวัฒน์

วพ. HF 5549 .5 .J63 ม174ค
2549
21
ความพึงพอใจในการปฏิบัติราชการสนามชายแดน จันทบุรี-ตราด ของข้าราชการ และ
ทหาร ฝูงบินทหารเรือ 3141
นาวาตรี ธีรวีร์ อานามนารถ
วพ. HF 5549 .5 .J63 ธ648ค2549
22
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของข้าราชการ สำนักนโยบาย
และแผนกลาโหม
พันเอก สุรพล สุประดิษฐ์
วพ. HC 497 .T35 ส852ค2549
23
ความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ความมั่นคงชายแดนในพื้นที่
กองทัพภาคที่ 2
พันตรี อภิชาต อุณวงศ์
วพ. UA 10 .5
อ252ค2549
24
คุณธรรมและจริยธรรมของทหารจากวรรณกรรมเรื่องราชาธิราช
นาวาตรี พันธุ์นาถ นาคบุปผา
วพ. PN 50
พ570ค2549
25
คุณภาพการใช้บริการของสหกรณ์ออมทรัพย์นาวิกโยธิน จำกัด
นาวาตรี ปราการขำฉวี
วพ. HG 2156 .T45 ป441ค2549

26
คุณภาพชีวิตการทำงานข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สังกัดกลุ่มงานเรือตรวจการณ์
กองบังคับการตำรวจน้ำ
พันตำรวจตรี อุดม พูลวงษ์
วพ. HD 6952
อ785ค2549
27
แนวทางความร่วมมือของรัฐบาลไทยต่อความมั่นคงปลอดภัยในช่องแคบมะละกา :
กรณีศึกษา การลาดตระเวนร่วมในช่องแคบมะละกา
นาวาเอก เจียมศักดิ์จันทร์เสนา
วพ. UA 10 .5
จ792น2549
28
ปัจจัยจูงใจที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นสัญญาบัตรศูนย์รักษา
ความปลอดภัย กองบัญชาการทหารสูงสุด
นาวาอากาศตรี ณรงค์วิทย์ สังขรัตน์
วพ. HF 5549 .5 .M63 ณ211ป2549
29
ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจในการส่งเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกาย : กรณีศึกษานายทหาร
นักเรียนโรงเรียนเสนาธิการทหารเรือรุ่นที่ 67
นาวาตรี วรศิลป์ พัฒนวิบูลย์
วพ. BF 683
ว287ป2549
30
ปัจจัยที่มีต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของข้าราชการชั้นประทวนกองทัพเรือ : กรณี
ศึกษา กองบัญชาการ หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง กองทัพเรือ
นาวาโท พรภิรมย์ยศบุญ

วพ. HF 5549 .5 .M63 พ254ป2549
31
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กรมราชองครักษ์
นาวาอากาศเอก ไพลินสุประดิษฐ์
วพ. HF 5549 .5 .M6 พ994ป2549
32
ปัจจัยที่มีต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพล : กรณีศึกษากรมการสรรพ
กำลังทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด
พันเอก พิชาติผู้ภักดี
วพ. HF 5549 .5 J63 พ465ป2549
33
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
(เทียบโอนจากโรงเรียนเสนาธิการ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
นาวาตรี อิศรา แข่งขัน
วพ. BF 448
อ756ป2549
34
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยบุคคลสำคัญทางทหาร : กรณี
ศึกษา ศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการทหารสูงสุด
พันเอก พิชาติ ผู้ภักดี
วพ. UA 853 .T45 ธ156ป2549
35
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการและลูกจ้าง กองสนับสนุน
กองเรือยุทธการ
นาวาเอก รังสฤษฏ์ สัตยานุกูล
วพ. HN 25
ร315ป2549
36
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1
นาวาโทวินวัตร หุตะเจริญ
วพ. LB 1060
ว617ป
2549
37
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติราชการของข้าราชการทหารเรือ : กรณีศึกษา
ข้าราชการกองเรือฟริเกตที่ 2
นาวาเอก สาธิต นาคสังข์

วพ. HF 5549 .5 .M63 ส642ป 2549
38
ปัจจัยที่ส่งผลต่อขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ หน่วยบินเฮลิคอปเตอร์
พระราชพาหนะ
นาวาเอก เฉลิมวงษ์ กีรานนท์
วพ. HF 5549 .5 .M 6 ฉ429ป2549
39
พฤติกรรมการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา
เรือหลวงจักรีนฤเบศร
นาวาตรี ชาคริส ธนคุรุธรรม
วพ. HD 30 .3
ช463พ 2549

รายชื่อวิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ปีการศึกษา 2549 (ต่อ) มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
หมวดหมู่
1
การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้นำชุมชน กรณีศึกษา : ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
วิทยา สุวรรณสอง
วพ.HM 781
ว582ก 2549
2
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนระนอง
อมรรัตน์ ดวงแป้น
วพ.LB 3601
อ286ก 2549
3
การมีส่วนร่วมทางการเมืองของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
เบญจรัตน์ รักชู
วพ.JQ 1749
บ786ก 2549
4
การประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านแข็งแรง ภายใต้นโยบายเมืองไทย แข็งแรง ศึกษากรณีหมู่บ้านในอำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
ไพโรจน์ ชูชาติ
วพ.HN 790.92
พ992ก 2549
5
การพัฒนาบุคลกรตามแนวการบริหารภาครัฐแนวใหม่ : กรณีศึกษา แขวงการทางระนอง
สุริยงค์ ชูแก้ว
วพ.HF 5549
ส863ก 2549
6
การมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาท้องถิ่นของคณะกรรมการชุมชน กรณีศึกษา เทศบาลเมืองระนอง
ปรมัตถ์ ปัญญาเตชะตกุล
วพ.HN 49.C6.ร6
ป168ก 2549
7
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรม ศึกษาเฉพาะกรณี : สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
สมโมท แสงสวัสดิ์
วพ.HV 6030
ส317ก 2549
8
การศึกษาปัญหาการบริหารงานกองทุนหมุนเวียนของชุมชนผู้ประสบภัย สึนามิ กรณีศึกษา ชุมชนบ้านหาดทรายขาว กิ่งอำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง
ณรงค์ฤทธิ์ เมืองไทย
วพ.HE 4530
ณ229ก 2549
9
คุณภาพชีวิตของชุมชนเกาะหาดทรายดำก่อนและหลังธรณีภิบัติภัย สินามิ : กรณีศึกษา บ้านเกาะหาดทรายดำ ตำบลหงาว อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง
ธนุส ธนะวิโรจน์
วพ.HN 49.C6
ธ272ค 2549
10
ความผูกพันต่อองค์การของข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ
พงศธร อุไรรักษ์
วพ.HD 58.7
พ125ค 2549
11
ความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจและประชาชนต่อการดำเนินงานฝาก บ้านกับตำรวจ : กรณีศึกษาสถานีตำรวจนครบาลบางนา
ศักดิ์ดำรงค์ สังข์แก้ว
วพ.HV 7936.P8
ศ325ค 2549
12
ความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากรในองค์กรพัฒนาเอกชน : กรณีศึกษาบุคลากรศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย
ธเนศว์ กาญธีรานนท์
วพ.HD 58.7
ธ285ค 2549
13
ความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการต่อการให้บริการของบริษัทอีซุซุระนอง จำกัด
ธนกร บริสุทธิญานี
วพ.HF 5415.335
ธ132ค 2549
14
ความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรมการเลือกตั้งท้องถ่ินของประชาชน : กรณีศึกษา ตำบลกะเปอรื อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
สัณทณี สัณฑะมาศ
วพ.JQ 1749.5
ส559ค 2549
15
ความรู้ความเข้าใจของพนักงานสอบสวนที่มีต่อพระราชบัญญัติสถาน บริการ (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2546 : ศึกษากองบังคับการตำรวจนคร บาล 5
เอกนรินทร์ สุวรรณทา
วพ.HV 8031
อ876ค 2549
16
ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อบริการของสวนสาธารณะรักษะวาริน จังหวัดระนอง
กรรณิการ์ คันธะนาลัย
วพ.HF 5415.335
ก173ค 2549
17
ความพึงพอใจของผู้ติดเชื้อ HIV กลุ่มแรงงานต่างด้าวต่องานบริการ สุขภาพ องค์กรมูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ชยานนท์ โชติมณี
วพ.RA 644.A25
ช195ค 2549
18
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการสนับสนุนส่งเสริมการปฏิบัติงานในการ ให้บริการของสถานีตำรวจ ในสังกัดตำรวตภูธร จังหวัดบุรีรัมย์
กัมพล วงษ์สงวน
วพ.HV 8252.55.A2
ก349ป 2549
19
ทัศนคติของข้าราชการทหารที่มีต่อบทบาทและพฤติกรรมของนักการ เมือง : กรณีศึกษา สถาบันวิชาการป้ิองกันประเทศ กองบัญชการทหาร สูงสุด
ธีรวัฒน์ ณ สงขลา
วพ.U 821.T5
ธ747ท 2549
20
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันการติดเชื้อโรคเอดส์ กรณีศึกษาเฉพาะนักศึกษาชาย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
หัทยา รุจาคม
วพ.RA 644.A25
ฤ179ป 2549
21
ระดับขวัญในการปฏิบัติงานของข้าราชการ กองบัญชาการสถาบันวิชา การป้ิองกันประเทศ
หัทยา รุจาคม
วพ.HF 5549.5.M6
ห464ร 2549
22
แรงจูงใจของเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละอุ่นต่อการปฏิบัติงานเพื่อรับรอง คุณภาพ โรงพยาบาลจังหวัดระนอง
ปิยะนุช ระยะปูโล
วพ.HF 5549.5.M63
ป621ร 2549
23
ระดับความสำคัญของปัจจัยในการบริหารจัดการกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ ที่เอื้อต่อการสร้างความเข้มแข็ง กรณีศึกษา : สำนักสงฆ์ทุ่งคาวนาราม (บ้านลานวัว) หมู่ที่ 3 ตำบลกะหรอ ก่องอำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
วรายุทธ์ เกิดผล
วพ.HD 38
ว322ร 2549
24
ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการก่ออาชญากรรมของแรงงานต่างด้าว
พรณรงค์ การอรชัย
วพ.HV 6024.5
พ236ศ 2549
25
ศึกษาระดับความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนเรื่อง การบริหารจัดการพัสดุของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การ ศึกษาระนอง
วราพร ราชศิริ
วพ.HF 5437.A3
ว316ศ 2549
26
ศึกษาการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปิยะลักษณ์ ศิริบุญ
วพ.LB 3610
ป621ศ 2549

รายชื่อวิทยานิพนธ์ / ภาคนิพนธ์ / สารนิพนธ์
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2548
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต (วิทยาเขตพัฒนาการ)
ลำดับที่
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
หมวดหมู่

 1

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของทหาร กรณีศึกษา : นายทหารนักเรียนเสนาธิการทหารเรือ รุ่นที่ 65

สมนึก 
กรอบคำ

วพ. VA 37 ส253ก
2548


การศึกษาการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดในเขตบ้านพักอาศัยกองทัพเรือพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

สุชา  เคี่ยมทองคำ

วพ. RM 328 ส758ก
2548


การศึกษาความคิดเห็นของข้าราชการกองทัพเรือต่อการหารายได้เสริมด้วยการทำธุรกิจเครือข่าย : กรณีศึกษาสถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

วรรณพล  กล่อมแก้ว

วพ. BF 327 ว253ก
2548


การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงทหารเรือ รายการร่วมเครือนาวี : กรณีศึกษา ข้าราชการทหารเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

เริงฤทธิ์  บุญส่งประเสริฐ

วพ. TH 4655 ร769ก
2548


การศึกษาความพึงพอใจในการทำงานของข้าราชการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร กรมยุทธศึกษาทหาร
กองบัญชาการทหารสูงสุด

พิมเชฐ  ตานะเศรษฐ

วพ. HF 5549.5.J63 พ653ก 2548


การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของกำลังพลฝ่ายอำนวยการ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เอกศักดิ์  เทภาสิต

วพ. HF 5549.5.J63 อ884ก 2548


การศึกษาแนวทางการสร้างความพึงพอใจต่อการรับราชการในกองทัพอากาศของทหารกองประจำการ : กรณีศึกษา กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์

ภูมิใจ 
ชัยพันธุ์

วพ. HF 5549.5.J63 ภ666ก 2548


การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการทหารเรือ กรณีศึกษา
สถาบันวิชาการทหาร

เสรีภาพ  สุขเจริญ

วพ. BF 683 ส928ก
2548

9

การศึกษาปัจจัยสภาพแวดล้อมด้านการจัดการภายในองค์การที่มีผลต่อขีดความสามารถในการ
ปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ

คำรณ  พิสณฑ์ยุทธการ

วพ. HD 38 ค378ก
2548

10

การศึกษาผลกระทบของนโยบายปรับลดกำลังพลของรัฐบาล กรณีศึกษา สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

สามารถ  จำปีรัตน์

วพ. UA 11 ส654ก
2548

11

การศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะของผู้พักอาศัยในอาคารที่พักข้าราชการ กรมพลาธิการทหารบก

สุรพงษ์  พูลทรัพย์

วพ. TD 793.3 ส852ก 2548

12

การศึกษารูปแบบภาวะผู้นำของผู้บังคับ บัญชาที่มีประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา : กรณีศึกษากรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

รณฤทธิ์  สินทนะโยธิน

วพ. BF 637.L4 ร125ก
2548

13

การศึกษาสภาพเศรษฐกิจ-สังคม และสภาพแวดล้อมของชุมชนที่อยู่อาศัยในอุทยานแห่งชาติเขื่อนศรีนครินทร์

โอภาส  เพียรสถาพร

วพ. HT 401 อ978ก
2548

14

ความคิดเห็นของนักเรียนนายเรือต่อการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ

จงกล 
มีสวัสดิ์

วพ. BF 327 จ114ค
2548

15

ความผูกพันธ์ต่อองค์กรของข้าราชการกองทัพเรือ กรณีศึกษา : นายทหารนักเรียนหลักสูตรเสนาธิการ
ทหารเรือรุ่นที่ 65

สรณรรถ  สนธิไทย

วพ. HD 37.T35 ส326ค
2548

16

ความรู้ความเข้าใจของข้าราชการทหารเรือต่อการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ

มนต์ธรรม์  วังแก้ว

วพ. JF 1001 ม145ค
2548

17

คุณลักษณะผู้นำที่มีผลต่อความพร้อมรบของกองทัพเรือ

ภุชงค์  บุญคณาสันต์

วพ. BF 637.L4 ภ622ค 2548

18

แนวทางการพัฒนาความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการในกองพันปฏิบัติการพิเศษ 2
กรมปฏิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

พัฒนชัย 
จิตรธร

วพ. HF 5549.5.J63 พ525น 2548

19

ประสิทธิภาพการให้บริการยานพาหนะด้านธุรการของกองทัพอากาศ กรณีศึกษา แผนกรถนั่ง
กองพาหนะ กรมขนส่งทหารอากาศ กองบัญชาการสนับสนุนทหารอากาศ

อัตธพล 
ชัยยะคำ

วพ. HF 5549.5.J63 อ537ป 2548

20

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความภาคภูมิใจในอาชีพทหารเรือ กรณีศึกษา : สถาบันวิชาการทหารเรือชั้นสูง

อนุชา  บุตรสิงขรณ์

วพ. HD 37.T35 ว187ป 2548

21

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการเข้ารับการศึกษาในโรงเรียนจ่าอากาศของนักเรียนจ่าอากาศ

ชลิตเดช  สุดมะโนกุล

วพ. BF 683 ช252ป
2548

22

ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการกรมสื่อกสารทหารอากาศ

จิตเกษม 
ชัยพันธุ์

วพ. HD 6951 จ394ป 2548

23

รูปแบบพฤติกรรมผู้นำของผู้บังคับบัญชาที่คาดหวัง : กรณีศึกษา กรมยุทธการทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด

สมมาตร  วิลาวรรณ

วพ. BF 637.L4 ส293ร 2548

24

แรงจูงใจในการสมัครเข้าเป็นนักเรียนนายเรือ

อภิวัฒน์  ชาญชัยมงคล

วพ. BF 683 อ266ร
2548

25

แรงจูงใจในการปฏิบัติงานในเรือหลวงของข้าราชการกองทัพเรือ : กรณีศึกษา ข้าราชการกองเรือยกพลขึ้นบก

กิติกรณ์  กาญจนวณิชย์

วพ. BF 683 ก676ร
2548

26

วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์กองทัพเรือ โดยมุ่งเน้นผลงาน

บุญเรือง  หอมขจร

วพ. V 163 บ548ว
2548

27

การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ขนิษฐา 
ชาเจริญ

วพ. LB 1564.T35 ข226ก 2548

28

การประเมินผลสัมฤทธิ์การอบรมบุคลากรของรัฐจากสถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศ I.I.T (Institute of Information Technology)

สุนทร
 
บุญรอง

วพ. LB 2822.75 ส788ก 2548

29

การรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับบทบาทสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร

พิษณุ 
รักษาชาติ

วพ. JS 7403.A5 พ764ก 2548

30

การวางแผนพัฒนาบุคลากรกับขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน : กรณีศึกษา ข้าราชการสำนักการจราจร

สำราญ  ทวีกาญจน์

วพ. HF 5549.5.M6 ส698ก 2548

31

การศึกษาการให้บริการของสำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษา สำนักงานเขตพระโขนง

ชัชชญา  ขำจันทร์

วพ. HV 38 ช354ก
2548

32

การศึกษาคุณภาพชีวิตการทำงานของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมในเขตแสมดำ
กรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาบริษัท บิ๊กสตาร์

ศิริพรรณ  เนตยานุวัฒน์

วพ. HN 60 ศ464ก 2548

33

การศึกษาปัญหาความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับปาเลสไตน์

เตือนจิตร  ทองแดง

วพ. JX 1308 ต832ก 2548

34

การสื่อสารกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองของนักเรียนมัธยมปลาย โรงเรียนนวมินราชินูทิศ บดินทรเดชา

อเนก 
อยู่ยรรยง

วพ. JF 1525.C59 อ238ก 2548

35

ความคิดเห็นของข้าราชการ กรมธนารักษ์ที่มีต่อภาวะผู้นำของผู้บริหาร

จรัญญา
 
มั่นต่อ

วพ. JF 251 จ155ค
2548

36

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครสาธารณสุข เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

อรวดี
บวรสิน

วพ. HF 5549.5 อ371ค 2548

37

ความพึงพอใจในสภาพการทำงานของแรงงานอุตสาหกรรมประมงในจังหวัดปัตตานี

สกลรัตน์ ประเสริฐวชิรากุล

วพ. HF 5549.5 ส121ค 2548

38

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารจากสื่อกับการมีส่วนร่วม ทางการเมืองของนักเรียนนายร้อยตำรวจ
และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

ธิดารัตน์  แสนแซว

วพ. P 36 ธ582ค 2548

39

นโยบายปฏิรูปการเงินอุดมศึกษาของรัฐบาลไทย กรณีศึกษา กองทุนเงินให้กู้ยืมที่ผูกกับรายได้ในอนาคต(กรอ.)

จารุวรรณ  เป็งมล

วพ. LB 2340 จ337น
2548

40

แนวทางในการธำรงรักษาครูศูนย์การเรียนชุมชนสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร

ชำนาญ 
บริเพชร

วพ. LC 1036 ช532น 2548

41

บทบาทผู้นำท้องถิ่นในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ : กรณีศึกษา อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก

สายผึ้ง  สุวรรณจันทร์

วพ. G 155 ส611บ
2548

42

ประสิทธิภาพผลการดำเนินงานของนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง

นเรศ 
จ่ายยัง

วพ. HG 4530 น266ป 2548

43

ปัจจัยการบริการงานที่มีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนสายงานของเจ้าหน้าที่ที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ กรุงเทพฯ

ธนวัฒน์  จิระพันธ์พงศ์

วพ. HF 5549 ธ163ป
2548

44

ปัจจัยที่เป็นสาเหตุของการก่อเหตุทะเลาวิวาทของนักเรียนอาชีวศึกษา

สามารถ  หวังพิทักษ์

วพ. HV 9051 ส654ป
2548

45

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความพึงพอใจของประชาชน

ปริญญา 
วัฒนา

วพ. JS 3784.5 ป458ป 2548

46

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

อุมพร
 
เพิ่มพูน

วพ. LB 1028 อ846ป
2548

47

ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารงานโครงการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

ฐิติมา  ยงพาณิชย์

วพ. JQ 1746 ฐ351ป
2548

48

ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษา กลุ่มผ้าไหม ตำบลนาโพธิ์
และตำบลดอนกอกอำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์

นฤมล
  ชะพูรัมย์

วพ. JQ 1746 ฐ351ป
2548์

49

พฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชน เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

มณัชชา 
ศรชัย

วพ. HD 4482 ม121พ 2548

50

แรงจูงใจในการแข่งขันกีฬาของนักศึกษาทุนกีฬามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กิตตินันท์  อ่องนก

วพ. BF 683 ก674ร
2548

51

วิเคราะห์แรงจูงใจในการเล่นการพนันฟุตบอล : ศึกษากรณี ผู้เล่นในเขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ฐิตาภา  นันทวิภัทร

วพ. HV 6722.T35 ฐ329ว 2548

รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2544
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
1 กษ.รปม.000129 การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมภายในบริษัทไทยเอ็นจิเนียริ่ง
แอนด์ บิสซิเน็ต จำกัด กับความปลอดภัย และคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของพนักงาน
นายพัฒน์พงศ์   ตั้งปรกรณ์
2 กษ.รปม.000130 การปรับเปลี่ยนอำนาจการเมืองสู่อำนาจการบริหาร : ศึกษากรณีการท่าเรือ
แห่งประเทศไทย
นายวีระ   จินนิกร
3 กษ.รปม.000131 การพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : วิเคราะห์ตามแนวทางกฎหมาย
ในช่วงสามทศวรรษ
นายยืนหยัด   ใจสมุทร
4 กษ.รปม.000132 การพัฒนาบุคลากรของธุรกิจภาคการบริการ : กรณีศึกษาโรงแรมในเครือ
แอคคอร์ เขตกรุงเทพมหานคร
นายอดุลย์   หลังปูเต๊ะ
5 กษ.รปม.000133 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เชิงระบบ กับนโยบายบรรษัทบริหารสินทรัพย์
ไทย (บสท.)
นายธีรพร   เรือนทองดี
6 กษ.รปม.000134 การวิเคราะห์เชิงพื้นที่เพื่อจัดระดับความเสี่ยงภัยในเครื่องความมั่นคง
ตามแนวชายแดนไทย-กัมพูชา ศึกษากรณีอำเภออรัญประเทศ
จังหวัดสระแก้ว
จ่าสิบตรีจรงกรณ์   วีระวิทยากร
7 กษ.รปม.000135 ความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการประสาน
สามัคคีบ้าน วัด โรงเรียน "บวร" วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก กทม.
นายบรรจง   แก้ววิเชียร
8 กษ.รปม.000136 ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของกรุงเทพมหานคร
: ศึกษากรณีสำนักงานเขตดินแดง
นายเกรียงไกร   ภมรพล
9 กษ.รปม.000137 ความพึงพอใจของประชาชนในบริการของโรงพยาบาล อำเภอ
คลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
นายพิทักษ์พงศ์   กางการ
10 กษ.รปม.000138 ความรู้ความเข้าใจในการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
เขตอุทยานแห่งชาติไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
นายวิโรจน์   สงวนยวง
11 กษ.รปม.000139 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้พัฒนาการของพรรคการเมืองกับการมีส่วน
ร่วมทางการเมือง
นายประสิทธิ์   ต่างแดน
12 กษ.รปม.000140 ทัศนคติของผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ที่มี
ต่อการให้บริการของโรงพยาบาลเพชรเวช
นายเกษม   ปันทะยม
13 กษ.รปม.000141 ประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน ระดับ
ประถมศึกษา ในเขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
นางสาวจิราภรณ์   วงษ์อ่อน
14 กษ.รปม.000142 ประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชนของเทศบาลนครสมุทรปราการ
นายประจินต์   ธารศิริสิน
15 กษ.รปม.000143 ปัจจัยสวัสดิการที่มีต่อความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานของข้าราชการ สำนัก
การโยธา กรุงเทพมหานคร
นางสาวจรัสศรี   หนูแดง
16 กษ.รปม.000144 ผลกระทบจากการปฏิบัติตามนโยบายการจัดระเบียบสังคมของกระทรวงมหาดไทย
: ศึกษาเฉพาะกรณีพื้นที่รับผิดของสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ
พันตำรวจโทรัฐศักดิ์   รักสลาม
17 กษ.รปม.000145 ภาวะผู้นำกับการจัดการความขัดแย้งของหัวหน้าศูนย์/ฝ่ายกองก่อสร้างและบูรณะ
สำนักโยธา กรุงเทพมหานคร
นางสาวนงลักษณ์   วงษ์พรพันธุ์
18 กษ.รปม.000146 ระบบงานเครือข่ายสารสนเทศภายในองค์กร เพื่อการพัฒนางานของสำนักตรวจ
สอบภาษีสรรพากร
นางสาววิลาวัลย์   คงขาว
19 กษ.รปม.000147 การพัฒนาการทางพิเศษแห่งประเทศไทย : วิเคราะห์ตามแนวทางกฎหมาย
ในช่วงสามทศวรรษ
นายยืนหยัด   ใจสมุทร

รายชื่อวิทยานิพนธ์และสารนิพนธ์ หลักสูตรปริญญารัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ประจำปีการศึกษา 2543
ลำดับที่ เลขทะเบียน ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง
1 กษ.รปม.000100 การนำระบบการจัดการเพื่อความปลอดภัย (ISM Code) มาใช้กับเรือบรรทุกน้ำมันไทย
นายสาธิต   อรุณ
2 กษ.รปม.000101 การบริหารรายได้โดยการว่าจ้างเอกชน : กรณีศึกษา เทศบาลนครนนทบุรี
นางพิชามญชุ์   เรืองสวัสดิ์
3 กษ.รปม.000102 การมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
: กรณีศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลในจังหวัดนนทบรี
นายจุรีรัตน์   หริรักษ์
4 กษ.รปม.000103 ความผูกพันต่อองค์กรของข้าราชการนิติกร กรมพัฒนาและส่งเสริมพลังงาน
นายนิติ   นุ่มถือสัตย์
5 กษ.รปม.000104 ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการต่อพิธีการศุลกากรในระบบแลกเปลี่ยนข้อมูล
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (อีดีไอ) : กรณีศึกษา สำนักงานศุลกากรนำเข้าและสำนัก
งานศุลกากรส่งออก ท่าเรือกรุงเทพ
นางแสงอรุณ   พงษ์แพทย์
6 กษ.รปม.000105 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของชนชาวไทยตามรัฐธรรมนูญ 2540
: กรณีศึกษา นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
นางสาวศศิธร   พึ่งผล
7 กษ.รปม.000106 ความรู้ความเข้าใจต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พุทธศักราช 2541
: กรณีศึกษา สมาชิกสหภาพแรงงานหญิง บริษัท เด็นโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด
นายเกรียงศักดิ์   พวงมาลัย
8 กษ.รปม.000107 ความรู้ความเข้าใจในระบบการเลือกตั้งที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมือง
ของ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตกรุงเทพมหานคร
นางสาวนุชนาฎ   หุ่นอยู่
9 กษ.รปม.000108 ความรู้ความเข้าใจโรคเอดส์ในชุมชน กรณีศึกษาตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดสุรินทร์
นายพงษ์ศักดิ์   ภักดีล้น
10 กษ.รปม.000109 ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ข่าวสารทางการเมือง และการมีส่วนร่วมทาง
การเมือง กรณีศึกษา ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร
นางสาววิมล   เฟื่องฟู
11 กษ.รปม.000110 ความสำคัญของปัจจัยด้านมนุษยสัมพันธ์กับคุณธรรมต่อความสำเร็จของ
การบริหารองค์การ ในความคิดเห็นของผู้บริหาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
จำกัด (มหาชน)
นายสุธีร์   ธีระปัญญาพงศ์
12 กษ.รปม.000111 โครงการจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่อง
: กรณี ศึกษา เรือประมงพาณิชย์ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
นายชลัฐ   ปทุมพรรุจี
13 กษ.รปม.000112 ทัศนคติของทหารที่มีต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการมีส่วนร่วมทาง
การเมืองของทหาร : กรณีศึกษาเฉพาะทหารในหน่วยการศึกษาของสถาบัน
วิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการทหารสูงสุด
พันโทรพีพัฒน์   สุทธิวงศ์
14 กษ.รปม.000113 ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสายวงการบันเทิง
: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยหอการค้า ไทย
นายศักดิ์สิริ   พูนธนานิวัฒน์กุล
15 กษ.รปม.000114 ทัศนคติของผู้สื่อข่าวการเมืองในสังกัดสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่มีต่อบทบาทของ
สมาชิกวุฒิสภา
นางสาวสายพิน   แพ่งบรรเทา
16 กษ.รปม.000115 ทัศนะของครูต่อความสามารถในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดเทศบาลพระนครศรีอยุธยา
นายธราณุสันต์   มีสมบัติ
17 กษ.รปม.000116 ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อผลปฏิบัติงานของข้าราชการกองตรวจสอบภายใน
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
นางสาวอรุณี   อินถนอม
18 กษ.รปม.000117 ปัจจัยที่มีผลต่อการพัฒนาทีมงาน : กรณีศึกษาพนักงานฝ่ายขาย บริษัท
เอไอเอ จำกัด
น.ส.นภาวรรณ   เทียนถาวรวงษ์
19 กษ.รปม.000118 ปัจจัยที่มีผลต่อการลงคะแนนสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของ
ประชาชนในเขตเลือกตั้ง 30 บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
นางสาวสุธาพร   เซ่งขุนทอง
20 กษ.รปม.000119 ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการตำรวจชั้น
ประทวน และพลตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านจราจร : กรณีศึกษา กองบังคับ
การตำรวจนครบาล 1
ร.ทประเสริฐ   ชะเอมทอง
21 กษ.รปม.000120 ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ : ศึกษากรณี นายตำรวจ
ปกครอง โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
พันตำรวจตรีนที   ไชยานุพงศ์
22 กษ.รปม.000121 ปัจจัยที่มีส่วนสัมพันธ์ของวิถีชีวิตประชาชนกับความเป็นสังคมเมือง
: กรณี ศึกษา อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
นางสาวกฤติกร   คุ้มดิษฐ
23 กษ.รปม.000122 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในยุคเศรษฐกิจ
ตกต่ำ : กรณีศึกษา บริษัทสามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
นายชลิต   ชุ่มศรี
24 กษ.รปม.000123 ภาวะผู้นำชุมชนกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดอำนาจ : กรณีศึกษาผู้นำในเขตประเวศ
กรุงเทพมหานคร
นายสมาน   จีนยิ้ม
25 กษ.รปม.000124 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ในธุรกิจบริการซัก-อบ-รีด ในย่านบางลำภู เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร
นายปรีชา   คำมูล
26 กษ.รปม.000125 วิธีการสร้างความรู้ความเข้าใจในการชำระภาษีประเภทต่างๆให้กับประชาชน
ของหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษา เทศบาลตำบลท่าใหม่
อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
นายกิตติกร   หมู่พยัคฆ์
27 กษ.รปม.000126 สัมฤทธิผลของโครงการเกษียณก่อนอายุราชการ : กรณึศึกษา พนักงานองค์
การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย สำนักงานใหญ่แจ้งวัฒนะ
นายอิศเรศ   ขันหลวง
28 กษ.รปม.000127 สัมฤทธิผลของโครงการฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาวัดธรรมมงคล
นางสาววัลรัตน์   โจท์มีชัย
29 กษ.รปม.000128 องค์กรพัฒนาสตรี : การรณรงค์เพื่อความเสมอภาคในการมีส่วนร่วมพัฒนา
สังคม และการเมือง
นางสาวรักชนก   ตันติวัชโรทัย