รายชื่อปริญญานิพนธ์  คณะจิตวิทยา
  ปีการศึกษา 2556     มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตพัฒนาการ

ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1
กษ.จว 12247PR ฉ.1

การศึกษาปัจจัยที่ส่งต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ  พนักงานบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง  

ซารีนา   อาลี 
2
กษ.จว 12248PR ฉ.1 การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับความฉลาดทางอารมณ์ของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต        ขนิษฐา   วิสาธร
3
กษ.จว 12249PR ฉ.1

การเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทพอักษร    

เหมันต์   พรหมสนธิ์    
4
กษ.จว 12250PR ฉ.1 การเสริมสร้างความมีวินัยในตนเองด้วยการใช้สัญญาเงื่อนไขในนักเรียนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่ 4  โรงเรียนมีนบุรี     เทียมจันทร์   ชารีมุ้ย    
5
กษ.จว 12251PR ฉ.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสาย สนับสนุนธุรกิจบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน)     นิสรีน     ขำโสภา
6
กษ.จว 12252PR ฉ.1

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลของผู้ปกครองต่อพัฒนาการ ของเด็กที่มารับบริการในศูนย์พัฒนาการและการเรียนรู้สำหรับเด็ก
      โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์ 

มนตรี   บุญสว่างวงศ์    
7
กษ.จว 12253PR ฉ.1         

ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการเรียนของนักศึกษา  คณะจิตวิทยามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556   

วรรธตรี   ผาสุขใจ      
8
กษ.จว 12254PR ฉ.1        

ผลการใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์เอที่มีผลต่อพฤติกรรมการตั้งใจ เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โรงเรียนเทพอักษร  
     เขตมีนบุรี กุรงเทพมหานคร   

ณัฐกานต์   เอมแย้ม       
9
กษ.จว 12255PR ฉ.1

แรงจูงใจในการทำงานที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของ พนักงานขายบริษัทค้าปลีกแห่งหนึ่ง         

ลักษณวรรณ   มหาโชติ  
10
กษ.จว 12256PR ฉ.1

สภาพแวดล้อมในการทำงานและแรงจูงใจในการทำงานที่มีความ สัมพันธ์กับประสิทธิภาพ ในการทำงานของพนักงาน 
   โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง                                

กันยารักษ์   รัตนะวาสุคนธ์    
11
กษ.จว 12257PR ฉ.1 สัมพันธ์ภาพระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ                   ธาริณี   จันทร์หอม