รายชื่อปริญญานิพนธ์  คณะจิตวิทยา
  ปีการศึกษา 2560
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    วิทยาเขตพัฒนาการ

ลำดับที่่
รหัสทะเบียน
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1
กษ.จว. 012939  ฉ.1  
การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์และสัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน กับความมีวินัยในตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สุนิษา กอเจริญ
2
กษ.จว. 012940 ฉ.1
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร
จรัสนภา ภูวงศ์ษา
3
กษ.จว. 012941 ฉ.1

การศึกษาสัมพันธภาพกับเพื่อนร่วมงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้านกายภาพกับความสุขในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาวิตรี อุหมัด
4
กษ.จว. 012942 ฉ.1
บุคลิกภาพแบบเอและแบบบี บรรยากาศการเรียนการสอนในวิชาภาษาอังกฤษกับทัศนคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สุนิสา ผิวเหลือง
5
กษ.จว. 012943 ฉ.1
ปัจจัยที่เกี่วข้องกับแรงจูงใจในการศึกษาต่อของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนรัฐบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ
กานต์ธีรา ลามแก้ว
6
กษ.จว. 012944 ฉ.1
ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในงานและความจงรักภักดีต่อองค์กรของบุคลากรฝ่ายสนับสนุนการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สิริโชค ซื่อต่อวงศ์
7
กษ.จว. 012945 ฉ.1
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กรกับคุณภาพชีวิตการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
กาญจนศิริ บัวทอง
8
กษ.จว. 012946 ฉ.1
การเห็นคุณค่าในตนเอง การรับรู้ผลที่ตัวแบบได้รับจากการทำศัลยกรรมเสริมความงามกับทัศนคติต่อการทำศัลยกรรมเสริมความงามของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
อมลวรรณ อิ่มอาบ
9
กษ.จว. 012947 ฉ.1
การศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ : กรณีศึกษาพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของวัยรุ่นในชุมชนแห่งหนึ่งของเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ณิชกานต์ ประสาทโพธิ์
10
กษ.จว.012948PR ฉ.1
ความรู้เรื่องเพศศึกษา อิทธิพลของกลุ่มเพื่อนกับทัศนคติต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนการสมรสของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
ดวงเดือน แสนโซ้ง
11
กษ.จว. 012949 ฉ.1
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันต่อองค์กร บุคลิกภาพเชิงรุกและความพึงพอใจในงานของพนักงานปฎิบัติการฝ่ายผลิตโรงงานแห่งหนึ่ง
จิราพร ทองสุข
12
กษ.จว. 012950 ฉ.1
การศึกษาพฤติกรรมการเลียนแบบสื่อบันเทิงเกาหลีของวัยรุ่นในเขตมีนบุรี่ กรุงเทพมหานคร
นัฐชา อิบรอเฮม
13
กษ.จว.012951PR ฉ.1
การพัฒนาพฤติกรรมเอื้อสังคมโดยใช้กิจกรรมเล่านิทานในเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนอนุบาลจิตรเกษม กรุงเทพมหานคร
รัชนีกร จงเจริญถาวรกุล
14
กษ.จว.012952PR ฉ.1
การรับรู้ความสามารถของตนเอง เจตคติต่อการออกกำลังกายกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
วริษฐา วงษ์คณานุรักษ์
   

Search at Http// :arc.kbu.ac.th