รายชื่อปริญญานิพนธ์  คณะจิตวิทยา
  ปีการศึกษา 2559
 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต    วิทยาเขตพัฒนาการ

ลำดับที่
รหัสทะเบียน
ชื่อเรื่อง
ผู้แต่ง
1
กษ.จว.012902PR ฉ.1   สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับเพื่อน สัมพันธภาพระหว่างนักศึกษากับอาจารย์กับความรับผิดชอบในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กนกวรรณ สายคำภา
2
กษ.จว. 012903PR ฉ.1 ผลของการจัดกิจกรรมภาพที่มีต่อความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 โงเรียนวัดปากบ่อ กรุงเทพมหานคร   สุพัตรา มะลิ
3
กษ.จว.12904PR ฉ.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพระหว่างครูกับนักเรียนและการสนับสนุนด้านการอ่านของผู้ปกครองกับพฤติกรรมการอ่านของนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายโรงเรียนวัดปากบ่อ พิมพิทักษ์ พลพิมพ์
4
กษ.จว.12905PR ฉ.1 การอบรมเลี้ยงดูแบบใช้เหตุผลแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์กับพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สารัช ม่วงสัมฤทธิ์
5
กษ.จว.12906PR ฉ.1 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สุนิดา ตากสินลา
6
กษ.จว.12907PR ฉ.1 สัมพันธภาพระหว่างเพื่อนและสภาพแวดล้อมทางการเรียนกับความเครียดในการเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

ธนดล ธีรไกรศรี

7
กษ.จว.12908PR ฉ.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการอบรมเลี้ยงดูแบบมีเหตุผล บรรยากาศการเรียนกับความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพนมศึกษา จังหวัดสุราษฏร์ธานี อนัญญา บุญญะ
8
กษ.จว.12909PR ฉ.1 การเป็นตัวแบบด้านการสูบบุหรี่ของบิดามารดาและเพื่อน ทัศนคติต่อการสูบบุหรี่กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักศึกษ มมหาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่ง ในกรุงเทพมหานคร ลดาวัลย์ แย้มนาขา
9
กษ.จว.12910PR ฉ.1 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผู้ตอดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยโรคเอดส์ ในโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา อาริยา ท้องห้อง
10
กษ.จว.129111PR ฉ.1 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการปรับตัวด้านการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ปิยวรรณ สินสมใจ
   

Search at Http:arc.kbu.ac.th