บรรณานิทัศน์ หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9

ชื่อเรื่องบรรณานิทัศน

ผู้แต่ง 
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป


กรมศิลปากร
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เล่ม1–เล่ม2
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์,2550
อ DS 586 ก169พ 2550
          เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และโอกาสมหามงคลที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 คณะกรรมการดำเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย และจัดพิมพ์หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เป็นที่ระลึกเพื่อประมวลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงมหาดไทย
พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน
กรุงเทพฯ : บริษัทรุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด,2551
อ DS 586 ก218พ 2551
           หนังสือเรื่อง พระทรงเป็นพลังแผ่นดิน เล่มนี้ เรื่องราวของหนังสือเป็นการบันทึกภาพพระราชกรณียกิจ
ตลอดจนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ การเสด็จพระราชดำเนินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งที่เป็นพิธีการและเป็นการส่วนพระองค์ อันแสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพ
พระราชจริยวัตร พระวิริยอุตสาหะ และเพื่อเผยแพร่พระปรีชาสามารถให้ปรากฏแผ่ไพศาลยั่งยืนตลอดกาล หนังสือเล่มนี้ เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิง ซึ่งได้ประโยชน์แก่ประชาชน และนักศึกษาทุกระดับ
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้น ติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง,2551
อ BQ 5375 ส691ธ 2551
          หนังสือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2551
เรื่อง ธรรมนูญชีวิต 9 ประการ ตามรอยพระยุคลบาท เล่มนี้ โดยมีความสำคัญของเนื้อหาศึกษา
และประมวลพระราชดำรัส พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับหลักการ และแนวทางปฏิบัติในการดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:

การกีฬาแห่งประเทศไทย
พระมหากษัตริย์นักกีฬา
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ดอกเบี้ย,2549
อ DS 586 ก437พ 2549
           หนังสือเรื่อง พระมหากษัตริย์นักกีฬา เล่มนี้ เรื่องราวเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช และพระปรีชาสามารถ พระราชภารกิจ พระบรมราชูปถัมภ์ ที่มีต่อวงการกีฬาไทย ประกอบด้วย ภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระจริยวัตรด้านกีฬา เช่น ทรงสกี ทรงแบดมินตัน ทรงเรือใบ มูลเหตุในการทรงเรือ พระอัจฉริยภาพในการต่อเรือและแข่งเรือ พระอารมณ์ขันเกี่ยวกับชื่อเรือแปลก ๆ พระปรีชาสามารถในการแข่งขันกีฬา พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีต่อวงการกีฬาไทย

ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด,2552
อ DS 586 ม246ร 2552
          หนังสือ คำประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (วิศวกรรมสำรวจ) เล่มนี้ จากพระราชประวัติที่กล่าวมา เป็นที่ประจักษ์ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถงานทางวิศวกรรมศาสตร์ (สาขาวิศวกรรมสำรวจ) ทรงใช้ความสามารถทางด้านนี้เป็นแกนในการพัฒนาประเทศ ทรงมองทุกๆ ด้าน ทั้งในด้านการศึกษา สาธารณสุข อนามัย สหกรณ์ วัฒนธรรม ศาสนา รวมอยู่อย่างครบถ้วน

ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:

สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:

กระทรวงวัฒนธรรม
จดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน),2552
อ DS 586 ก218จ 2552
           เนื่องในมหามงคลสมัยที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ
สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ หนังสือเล่มนี้ ประมวลเรื่องราวที่ระลึกและจดหมายเหตุเฉลิมพระเกียรติที่เกี่ยวเนื่องในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กล่าวถึง พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชดำริด้านต่างๆ ทั้งนี้จัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ ซึ่งมีเรื่องราวประกอบด้วยกันทั้ง เล่ม ๑-๒
รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
The National Identity office
KING BHUMIBOL : Strength of the Land
Bangkok : Amarin Printing and Publishing Company Limited,2009
R DS 586 .K6 2009
           หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เรื่อง KING BHUMIBOL : Strength of the Land พลังแห่งแผ่นดิน นวมินทรมหาราชา เล่มนี้ กล่าวถึง พระราชกรณียกิจ อันเหนื่อยยากของทั้งสองพระองค์ที่ทรงปฏิบัติ รวมถึงโครงการในพระราชดำริสำคัญต่างๆ
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
อุดมพร อมรธรรม
ปรัชญากฎหมาย พระเจ้าอยู่หัว : ยอดแนวคิดทางกฎหมายจากพระประมุขผู้ทรงเป็นปราชญ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว,2550
อ KPT 440 ป431 2550
          หนังสือเรื่อง ปรัชญากฎหมาย พระเจ้าอยู่หัว : ยอดแนวคิดทางกฎหมายจากพระประมุขผู้ทรงเป็นปราชญ์ เล่มนี้
กล่าวถึง ยอดแนวคิดทางกฎหมายจากพระประมุขผู้ทรงเป็นปราชญ์ พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงเน้นย้ำให้มองเห็นว่า
ใช้กฎหมายเพื่อรักษาความยุติธรรมต้องคำนึงถึงศีลธรรมจรรยาและเหตุผลด้วยสมดังพระบรมราโชวาทที่ว่า โดยที่กฎหมายเป็นแต่เครื่องมือในการรักษาความยุติธรรมดังกล่าว จึงไม่ควรถือว่ามีความสำคัญยิ่ง
ไปกว่าความยุติธรรม หากควรจะต้องถือว่าความยุติธรรมมาก่อนกฎหมายและอยู่เหนือกฎหมาย
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สถาบันลือธรรม
พระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา
กรุงเทพฯ : ธรรมสภา,2549
อ DS 586 ส181พ 2549
          หนังสือเรื่อง พระมหากษัตริย์ยอดนักพัฒนา เฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ฉบับนี้ เป็นหนังสือที่จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเผยแพร่แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเรื่องราวในเล่มประกอบด้วย รูปสดุดีเฉลิมพระเกียรติหนึ่งเดียวในโลก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการพัฒนามนุษย์ ตามรอยเท้าพ่อหลวงเศรษฐกิจพอเพียง เศรษฐกิจพอเพียงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นแบบอย่างในการประหยัด
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
ลลิตา ตะเวทิกุล
60 ล้านดวงใจถวายพ่อ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพาณิช,2550
อ DS 586 ล145ห 2550
           โครงการหนังสือ ภาพในหลวงปกทองคำ เล่มเดียวในโลก ที่มีเอกลักษณ์ และเป็นธรรมชาติมากที่สุด ในการถ่ายทอดภาพความรักที่คนไทยมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผลงานภาพถ่าย โดยอนุชัย ศรีจรูญพู่ทอง พร้อมคำบรรยายจากนักเขียนรางวัลซีไรต์ 8 ท่าน
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
พลาศิศัย สิทธิธัญกิจ
ราชาภิเษกสมรส
กรุงเทพฯ : กู๊ดมอร์นิ่ง,2548
อ DS 586 พ456ร 2548
           หนังสือเรื่อง ราชาภิเษกสมรส เล่มนี้ เรื่องราวนำเสนอเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับพระราชประวัติ
ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ คู่พระบารมีพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 พร้อมพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชกรณียกิจ และภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่หาดูได้ยากมากตลอดทั้งเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลกองยุทธศาสตร์ สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ทรงเป็นแรงบันดาลใจ
กรุงเทพฯ : บริษัท ดาวฤกษ์คอมมูนิเคชั่น จำกัด,2550
อ DS 568 ส691ท 2550
          หนังสือ ทรงเป็นแรงบันดาลใจ เกียรติ 80 พรรษา โดยนำเสนอพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระราชจริยวัตรอันงดงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในทุก ๆ ช่วง 10 พระชนมพรรษา
โดยจัดนิทรรศการให้สะท้อนผ่านพระราชประวัติ พระราชจริยวัตร นิทรรศการเฉลิมพระ
เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2550
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
พีระพงศ์ สุขแก้ว
เอกกษัตริย์อัจฉริยะ หนังสือพ่อเขียน ลูกพากเพียรอ่าน
กรุงเทพฯ : โหลทองมาสเตอร์พริ้น,2547
อ DS 586 อ884 2547
           หนังสือเรื่อง เอกกษัตริย์อัจฉริยะ ไดอารี่ฉบับนี้คือ พระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงของเรา ซึ่งถ้าจะว่าไปปัจจุบันก็คงหาอ่านฉบับเต็มได้ไม่ง่ายนัก ผู้แต่งได้รวบรวมเรียงร้อยเรื่องราวงานพระราชนิพนธ์นี้ งามทั้งวรรณศิลป์ งามทั้งการร้อยเรียงเรื่องราวจริง ๆ แล้วพูดได้ว่างามทั้งกาย วาจา ใจ เพราะงามตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคิดแล้วว่าจะให้อะไรแก่พสกนิกร อยากให้อะไรแก่คนอ่าน เมื่องามตั้งแต่เริ่มคิด สะท้อนออกมามันก็งาม เป็นงานที่งามและก็ได้แก่นสารสาระนับว่าพระราชนิพนธ์เล่มนี้ คือเพชรเม็ดงามบนโลกหนังสือที่คนไทยควรอ่าน
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
ธัญญาภรณ์ ภู่ทอง และพิมพ์ใจ สิทธิสุรศักดิ์
น้ำ คือ ชีวิต ตามแนวพระราชดำริ
กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,2548
อ DS 586 น514 2548
            น้ำ คือทรัพยากรธรรมชาติที่เกื้อกูลต่อมวลชีวิตบนผืนโลก หากไม่มีน้ำหรือมีน้ำแต่
ประสบภาวะมลพิษ ไม่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ นั่นคือสัญญาณร้ายที่จะสะท้อนสู่ทุกชีวิต
สิ่งที่ควรกระทำก่อนที่จะถึงวาระนั้นก็คือ ควรรู้จักการจัดการทรัพยากรน้ำ อันหมายถึงการอนุรักษ์รักษา
การแก้ไขบำบัดมลพิษของน้ำวิธีการใช้นำอย่างประหยัด รวมถึงการพัฒนาและสร้างแหล่งน้ำ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเห็นความสำคัญของทรัพยากรน้ำเป็นอย่างยิ่ง จึงมีพระราชดำริแนวทางการจักการทรัพยากรน้ำไว้หลากหลายรูปแบบ พระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกาย ทรงฝ่าฟันอุปสรรคนานัปการด้วยพระปรีชาญาณของพระองค์ เพื่อความผาสุกของประชาราษฎร์ทั้งผอง
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
วิสิษฐ เดชกุญชร
รอยพระยุคลบาท
กรุงเทพฯ : มิติชน,2549
อ DS 586 ว787ร 2549
           หนังสือ รอยพระยุคลบาท เล่มนี้ เป็นเรื่องราวสารคดี บันทึกความทรงจำของ พล.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร
ที่รวมบทความ เล่าถึงความประทับใจในการให้ติดตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชกรณียกิจต่างๆ ไม่ว่าใกล้หรือไกล ลำบากเพียงไหนในฐานะตำรวจราชสำนักได้เห็นภาพความใกล้ชิดระหว่างในหลวงและประชาชนชาวไทยที่ไม่รู้จักเบื่อ
และปราบปลื้มทุกครั้งที่ได้รับใช้อย่างใกล้ชิด จึงถ่ายทอดความประทับใจมาสู่ประชาชนชาวไทยโดยทั่วไปด้วย
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กรมประชาสัมพันธ์
พระเจ้าแผ่นดิน
กรุงเทพฯ : คณะอนุกรรมการฝ่ายเผยแพร่ประชาสัมพันธ์,2542
อ DS 582 ก169พ 2542
          เนื่องในวโรกาสมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญ
พระชนมพรรษา 6 รอบกรมประชาสัมพันธ์ได้จัดพิมพ์หนังสือเรื่อง พระเจ้าแผ่นดิน ซึ่งได้รวบรวมประมวลพระราชกรณียกิจ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้หลากหลาย ทั้งด้านการพัฒนาประเทศ ด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อม นอกจานนั้นยังเป็นข้อมูลสำหรับศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับ สถาบันพระมหากษัตริย์ นับว่าเหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
ท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สถาบันราชภัฎบุรีรัมย์
ครูภูมิศาสตร์ของแผ่นดิน
กรุงเทพฯ : ฟันนีพับลิชชิ่ง,2542
อ DS 570.6 ส181ค 2542
           เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมฉลองพระราชพิธีมหามงคลพระชนมายุ
ครบ 72 พรรษา ทางสถาบันราชภัฎบุรีรัมย์ ได้จัดทำหนังสือ เรื่อง คูรภูมิศาสตร์ของแผ่นดินขึ้น
เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเนื้อหาเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ
พระปรีชาสามารถด้านภูมิศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รวมทั้งพระราชกรณียกิจต่างๆ และทรงมีพระอัจฉริยภาพด้านภูมิศาสตร์ นอกจากนั้นละเอียดของเนื้อเรื่องยังมีความสำคัญในด้านต่างๆ อีกมากมายที่กล่าวมาผู้ใดสนใจศึกษาสามารถค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงศึกษาธิการ
ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน,2542
อ S 494 .5 A65 ก218ท 2542
            หนังสือสารคดีภาพเฉลิมพระเกียรติ ทฤษฎีใหม่ในหลวง : ชีวิตที่พอเพียง จัดทำขึ้น
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ เพื่อสะท้อนแนวคิดทฤฎีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทาน และวิถีชีวิตของพสกนิกร ที่น้อมนำทฤษฎีใหม่ ประสานกับภูมิปัญญาของตน ก่อให้เกิดวิถีชีวิตที่พอเพียง เป็นแบบอย่างของความสำเร็จที่มีตัวตน เป็นประจักษ์พยานแห่งพระอัจฉริยภาพของทฤษฎีใหม่ที่พระองค์ทรงพระราชทาน
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สำนักราชเลขาธิการ
พระราชกรณียกิจ ตุลาคม 2538-กันยายน 2539
กรุงเทพฯ :ไทยวัฒนาพานิช,2541
อ DS 586 ส691พ 2539
              หนังสือพระราชกรณียกิจ ตุลาคม 2538-กันยายน 2539 เล่มนี้ เนื้อหาได้กล่าวถึงพระราชกรณียกิจของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถที่ได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน
ไปทรงเยี่ยมประชาชนชาวไทยในท้องถิ่นทุระกันดาน นอกจากนั้นยังมีพระราชกรณียกิจด้านต่างๆที่น่าเป็นแหล่งอ้างอิงศึกษาค้นคว้า ซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง,2542
อ BQ 1470 พ671พ 2543
                พระราชนิพนธ์ เรื่อง พระมหาชนก ฉบับการ์ตูน เล่มนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ใน โอกาสเฉลิมฉลองกาญจนาภิเษก
โดยพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัย เรื่อง พระมหาชนกในพระไตรปิฎก ทรงแปลจากเนื้อเรื่อง
ภาษาอังกฤษ จากมหาชนกชาดก ตั้งแต่ต้นเรื่อง โดยทรงดัดแปลงเล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้เหมาะสม
กับสังคมปัจจุบัน และโปรดเกล้าฯ ให้ศิลปินไทยเป็นผู้วาดรูปประกอบในเรื่อง จากสาระสำคัญ ของเนื้อหา นับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
อุดร  จารุรัตน์
โลกของน้ำ
กรุงเทพฯ : มังกรการพิมพ์,2537
อ TD 388 ล963 2537
               หนังสือ โลกของน้ำ เล่มนี้ เนื้อหาผู้แต่งได้กล่าวถึง ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรน้ำซึ่งเป็น
ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีความสำคัญ ต่อการดำรงชีพ ด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว ทรงตระหนัก และให้ความสำคัญกับทรัพยากรน้ำเกี่ยวกับภายในประเทศไทย
รวมทั้งการแก้ปัญหา และวิธีปฎิบัติในการลดปัญหา การขาดแคลนน้ำ และปัญหาน้ำท่วม
จากสาระสำคัญ ของหนังสือเล่มนี้ เน้นให้ความรู้ และปลูกจิตสำนึก แก่ผู้อ่านให้เห็น
ความสำคัญของน้ำ และเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับท่านที่สนใจทุกระดับ
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.
กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์,2544
อ DS 586 ส691ต 2544
              หนังสือเรื่อง ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. (คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ กปร.) เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ทรงพระราชดำริโครงการที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกล่าวไว้ ในตัวเล่ม อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร พระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข พระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนซึ่งยังมีรายละเอียดที่สำคัญ หากท่านใดสนใจ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ.
ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร.
กรุงเทพฯ : ศรีเมืองการพิมพ์,2544
อ DS 586 ส691ต 2544
             หนังสือเรื่อง ใต้ร่มพระบารมี 20 ปี กปร. (คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ กปร.) เป็นคณะกรรมการระดับชาติที่รัฐบาลได้จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานสนองพระราชดำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชกรณียกิจด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ทรงพระราชดำริโครงการที่ได้พระราชทานแก่ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ โดยกล่าวไว้ ในตัวเล่ม อาทิ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านการเกษตร พระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อม พระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข พระราชดำริด้านการส่งเสริมอาชีพ พร้อมทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้าน
การพัฒนาแหล่งน้ำ เป็นต้น จากที่กล่าวมานี้เป็นเพียงบางส่วนซึ่งยังมีรายละเอียดที่สำคัญ หากท่านใดสนใจ
สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร และทรัพยากร
ตามรอยพระยุคลบาทสู่เศรษฐกิจพอเพียง : มิติใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
กรุงเทพฯ : พี พริ้นติ้ง กรุ๊ป,2544
อ DS 586 ม246ต 2544
             หนังสือราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปริญญาาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิจจิมศักดิ์(เศรษฐศาสตร์เกษตร) เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง
ปรัชญาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั้ง พระปรีชาญาณทางด้าน เศรษฐศาสตร์เกษตร การจัดการระบบการผลิต และทรัพยากรในไร่นา
และระบบธุรกิจการเกษตร รวมถึงสาระสำคัญอีกมากมาย ซึ่งนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปให้ความสนใจ หรือต้องการศึกษาข้อมูล
เพื่อนำไปอ้างอิง สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร
กรุงเทพฯ : เจ.เอ็น.ที.,2542
อ DS 586 ก218ร 2542
              เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล
อดุลยเดชฯ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้จัดทำหนังสือ ระบบสารสนเทศภูมเศาสตร์ เพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตร เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการ
ด้วยพระปรีชาสามารถในด้านระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ที่ทรงใช้เป็นเครื่อง มือในการวางแผน พัฒนาปร ะ เทศ
นำความเจริญ ความอุดมสมบูรณ์ มาสู่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดิน ดังที่เห็นปรากฎอยู่โดยทั่วไป จากเนื้อหาในตัวเล่ม ได้รวบรวมผลงาน ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทางด้านเกษตร และนอกจากนั้นยังมีแผนที่ และแผนภูมิประกอบแสดงสัดส่วนพื้นที่ความเหมาะสมทางด้านกายภาพทางการเกษตร จากเนื้อหาในตัวเล่มล้วนมีความสำคัญ และเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจ สามารถนำไปศึกษาค้นคว้าอ้างอิง ได้เป็นอย่างดี
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงศึกษาธิการ
น้ำเสียสู่น้ำดีด้วยเทคโนโลยี
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2541
อ HC 103.7 ก218น 2541
              เนื่องในมหามงคลวโรกาส ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมสำหรับระดับประถมศึกษาชุด
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และร่วมฉลองในวโรกาสสำคัญ ซึ่งในเนื้อหาเกี่ยวกับลักษณะของน้ำเสีย ผลกระทบของน้ำเสียที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนแนวพระราชดำริในการบำบัดน้ำเสีย จากความสำคัญที่กล่าวมาสามารถศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:

สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงศึกษาธิการ
รักษ์น้ำ
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2541
อ HC 103.7 ก218ร 2542
              เนื่องในมหามงคลวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ
ครบ 50 ปี กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อมตามแนวพระราชดำริขึ้น มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนไทย ที่ผูกพันกับสายน้ำ การใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำ และแนวพระราชดำริตามทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับน้ำเพื่อการเกษตร จากส่วนที่กล่าวมาหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี ท่านใดสนใจสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงศึกษาธิการ
ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดิน
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว,2540
อ PL 4202 ก218ฉ 2540
               ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 50 ปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ผู้แต่งได้จัดทำหนังสือกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ เรื่อง ฉัตรแก้วเก้าแผ่นดินขึ้น เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในมหามงคลสมัยครั้งนี้ โดยเนื้อหากล่าวถึง พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชวงศ์จักรีตั้งแต่รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลปัจจุบัน และนอกจากนั้นเป็นบทกวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติที่มีความงดงามด้วยวรรณศิลป์ และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ซึ่งเป็นบทกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าน่าศึกษา และเผยแพร่ให้ชนชาวไทยได้รับรู้สืบไป
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
ทฤษฎีใหม่ในแง่มุมของการบริหารการพัฒนา
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.],2542
อ HN 49.C6 ส691ท 2542
             เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 6 รอบ ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ได้รวบรวมบทพระราชนิพนธ์ โดยจัดทำหนังสือ เรื่อง ทฤษฎีใหม่
ในแง่มุมของการบริหารการพัฒนา จากแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามแนวคิดทฤษฎีใหม่ ได้พระราชทานเพื่อให้เกษตรสามารถเลี้ยงตนเองได้ และสามารถขยายผลไปสู่การพัฒนาของเศรษฐกิจ ส่วนสาระประโยชน์ในการศึกษา เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปนักวิชาการ และหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถ
นำไปศึกษาค้นคว้าอ้างอิงได้เป็นประโยชน์ยิ่ง
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
มหาวิทยาลัย แม่โจ้
พระขัตติยเกษตราธิราช : ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจ ชาวแม่โจ้
เชียงใหม่ : ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์,2542
อ DS 586 ม246พ 2542
               เฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ เนื่องในวโรกาสมหามงคล สมัยสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติ โดยรวบรวมพระบรมราโชวาท พระบรมฉายาลักษณ์ เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ตลอดจนพระปรีชาสามารถ ในด้านต่างๆ จากสาระสำคัญของเนื้อหา นับว่าเป็นคุณประโยชน์ เหมาะแก่การศึกษา ค้นคว้า สำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
จอมปราชญ์นักการศึกษา
กรุงเทพฯ : ซัสเซสมีเดีย,2543
อ LB125ก768จ 2543
            หนังสือเรื่อง จอมปราชญ์แห่งแผ่นดิน เล่มนี้ เนื้อหาได้รวบรวม แนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช โดยกล่าวเรื่อง สาระสำคัญของแนวพระราชดำริด้านการศึกษา และการพัฒนาคน
แนวทางการประยุกต์ และพัฒนาองค์ความรู้ใหม่บทฐานพระราชดำริหลัก รวมทั้งการนำแนวพระราชดำริ
และปรัชญาไปประยุกต์ใช้ จากส่วนที่กล่าวมาหนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่งร่วม: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
กระทรวงมหาดไทย
ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง,2542
อ DS 586 ก218น 2542
              เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา
ครบ 6 รอบ โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดทำหนังสือ เรื่อง ในหลวงกับแหล่งน้ำ รพช. ขึ้น ซึ่งได้
รวบรวมโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆ มากมาย อันประกอบด้วยพระราชกรณียกิจนานัปการ
โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ำในชนบท ตลอดจนการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม
จากสาระสำคัญ ของเนื้อหานับเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับบุคคลทั่วไป
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
บรรจง วรรธนะพงษ์
เครื่องสูบน้ำพลังน้ำที่พัฒนาขึ้น วันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี่ จำกัด,2542
อ TJ 905 บ145ค 2542
             เนื้อหาในเล่มกล่าวถึงเครื่องสูบน้ำพลังน้ำที่กรมชลประทานพัฒนาขึ้นมาซึ่งมีรูปแบบได้บอกไว้เช่น
ไฮดรอลิคทรม (Hydrauhc Ram) กังหันน้ำสูบน้ำหุ่นลอย (Floatation Type Waterwheel Pump)
เครื่องสูบน้ำกังหันน้ำแบบ (Cross-Flow Water Turbine Pump) เครื่องสูบน้ำกังหันน้ำแบบ
(Globe Case Coaxial Water Turbine Pump) และเครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหลแบบชัยพัฒนาไฮโดรปั๊ม
(Chaipattara Hydro Pump) ซึ่งเป็นผลงานสะท้อนให้เห็นถึงพระอัจฉริยะภาพ พระวิสัยทัศน์ และพระวิริยะอันสูงส่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรได้ใช้น้ำเพื่อการเกษตร
อย่างมากมาย
ผู้แต่ง: 
ชื่อเรื่อง:
สถานที่พิมพ์: 
หมวดหมู่:
สาระสังเขป:
บรรจง วรรธนะพงษ์
ประวัติความเป็นมาและพัฒนาการเครื่องจักรกลที่พัฒนาขึ้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพฯ : บริษัท 21 เซ็นจูรี,2542
อ S 674.5 บ145ป 2542
              เนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงประวัติความเป็นมา และพัฒนาการของเครื่องจักรกลต่างๆ ที่ใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งมีทั้งใช้กำลังคน ใช้แรงสัตว์ ใช้พลังน้ำ
เพื่อสูบน้ำ สีข้าว ผลิตไฟ้า และใช้บำบัดน้ำเสียซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคณุภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
ต่อชุมชนเมือง และชุมชนในชนบทได้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น