บรรณานิทัศน์หนังสืออ้างอิงที่น่าสนใจ
ประจำปี 2554

ชื่อเรื่อง บรรณนิทัศน์
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง

สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนมนพระบรมราชนูปถัมภ์
หนังสือที่ระลึก งานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระ ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ  5 ธันวาคม 2554
กรุงเทพฯ: มูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนมนพระบรมราชนูปถัมภ์ , 2554
อ DS 586 ม686ห 2554
                หนังสือที่ระลึก งานสวดพระปริตรมหากุศลเฉลิมพระเกียรติ เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระภิกษุพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชดำรัสต่างๆ พระราชประวัติ
และบทสวนมนต์พระปริตรธรรม 12 ตำนาน ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และ ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. 2553
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาราชภัฎนครปฐม, 2554
อ Z 7511 ม246บ 2554
             บทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และ ภาคนิพนธ์ ปี พ.ศ. 2553 เป็นหนังสือร่วมรวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ ปี2553 นี้
ประกอบด้วยงานวิจัยของมหาบัณฑิต จำนวน 101 คน ที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2552 – 2/2553 ประกอบไปด้วยบทคัดย่อ
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการจัดพิมพ์เพื่อเผยแพร่ อันเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักราชเลขาธิการ
พระราชกรณียกิจ มกราคม-ธันวาคม  2549
กรุงเทพฯ: บริษัทโรงพิมพ์วัฒนาพานิช จำกัด
อ DS 586 ส691พ 2549
        หนังสือพระราชกรณียกิจเป็นหนังสือสรุปพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ระหว่างเดือนมกราคม – ธันวาคม 2549 ทรงได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนชาวไทยในด้านต่างๆ โดยมีพระราชกรณียกิจ
ที่สำคัญ อย่างหนึ่งที่ท่านทรงบำเพ็ญอยู่สม่ำเสมอ คือการเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร เพื่อทอดพระเนตรความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด พระราชกรณียกิจ   ดังกล่าว เป็นประวัติการณ์ของแผ่นดิน และมีผู้สนใจใคร่ทราบกันอยู่ทั่วไป เพื่อสนองความต้องการนั้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
รวมกฎหมายกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
กรุงเทพ: บริษัท ดาวฤกษ์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
อ K 4301 ค125ร 2554       
                 คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ โทรคมนาคมแห่งชาติ ในฐานะองค์กรของรัฐ  ซึ่งทำหน้าที่บริหาร และจัดสรรคลื่นความถี่ และกำกับดูแลการประกอบกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ  โทรคมนาคมของชาติ ได้รวบรวมกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง ประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่างๆ  โดยจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ เพื่อความสะดวกในการค้นหา และเพื่อประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง และจะเป็นแล่งข้อมูลให้ผู้ที่สนใจได้นำไปศึกษาค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ประเวศ วะสี
บนเส้นทางชีวิต
สมุทรสาคร พิมพ์ดี 2554
อ CT 1853 ป384บ 2554
               หนังสือ บนเส้นทางชีวิต เล่มนี้ได้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชีวประวัติของผู้เขียน โดยผู้ที่สนใจจะได้สัมผัสกับชีวิต ที่ได้ผ่านทางแยก
นับไม่ถ้วน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนร่วม ระหว่างความดีกับความชั่ว ระหว่างความชัดเจนกับความสับสน แต่ถึงที่สุด
ก็เดินบนเส้นทางชีวิตที่เห็นว่าดีงาม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของท่านเพื่อก้าวเดินไปสู่ทางชีวิตที่ดีงามต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ กฎหมายกับการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
อ JF 1501 ม246ก 2554
          หนังสือเรื่อง การประชุมกฎหมายระดับชาติ ได้ร่วมรามเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายของประชาชนในการบริหารงานขององค์กรท้องถิ่น
บทวิเคราะห์ร่างกฎหมาย ปัญหาการบังคับใช้เทศบัญญัติในประเทศไทย เป็นต้นและได้ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกฎหมาย
ชิ่งผู้อ่านสามารถอ่านได้ในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานอุทยานการเรียนรู้ TK park กรุงเทพฯ
การประชุมวิชาการประจำปี ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกทกรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ :  บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด
อ Z 679 .T5 ส691ก 2554
              หนังสือเรื่อง  การประชุมวิชาการประจำปี ณ โรงแรมอมารีวอเตอร์เกทกรุงเทพฯ  เล่มนี้  ได้รวบรวมรายงานศึกษาวิจัย และบทความ ที่มีการนำเสนอในการประชุมวิชาการ  Thailand Conference on Reading 2011 เกี่ยวกับองค์ความรู้ทางวิชาการด้านการอ่าน
และการพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างรสรรค์ อีกทั้งทางสำนักงานอุทยานการเรียนรู้ (สอร.) มีพันธกิจหลักในการร่วมสร้างสรรค์สังคมด้วยแนวคิด 
กระบวนการส่งเสริมให้เกิดนิสัยรักการอ่าน  จากข้อความเบื้องต้นเป็นเพียงบางส่วน หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม 

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Engineers Today : Bangkok  
100 ENGINEERS Vision & Experience THAILAND 2011
กรุงเทพฯ : Engineers today , 2554      
อ TA 12 อ715ห 2554
               หนังสือฉบับพิเศษเรื่อง Engineering  Today  ฉบับนี้  เป็นรายงานความก้าวหน้า เสนอแนวคิด วิสัยทัศน์ของผู้บริหารระดับสูง ในประเทศไทย ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีผลงานโดดเด่น เป็นที่รู้จักในองค์กรชั้นนำต่างๆ
ทั้งภาครัฐ  และเอกชน  

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
81 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  หนึ่งในผู้สร้าง มศว. 
กรุงเทพฯ : สันติศิริการพิมพ์ , 2554
อ DS 578.32 ม246ป 2554
          หนังสือเรื่อง  81 ปี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม  สุวรรณกุล  หนึ่งในผู้สร้าง มศว.  เล่มนี้  จากการรวบรวมบันทึกเหตุการณ์ และคำบอกเล่า
ถึงประวัติ และผลงาน ของ ศาสตราจารย์ ดร. เกษม  สุวรรณกุล  โดยมีเรื่องราวดังนี้  ช่วงชีวิตปฐมวัย และการศึกษาเบื้องต้น ในรั้วมหาวิทยาลัย
การเป็นนักบริหารอุดมศึกษามืออาชีพ  บนเส้นทางการเมือง  และสรุปคุณลักษณะพื้นฐานสู่ความสำเร็จในชีวิต  นับว่าหนังสือเล่มนี้
ได้สาระประโยชน์ และให้แง่คิดได้เป็นอย่างดียิ่ง  หากสนใจศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

บริษัท บ้าน ม.ร.ว ศึกฤทธิ์ จำกัด
100ปี ชาตกาล พลตรี ม.ร.ว ศึกฤทธิ์  ปราโมช   
กรุงเทพฯ  บริษัท ที-กรุ๊ป อ๊อฟเซ็ต พริ้นติ้ง จำกัด , 2554       
อ GV 1713 .T5 บ227ห 2554
           หนังสือเรื่อง  100ปี ชาตกาล พลตรี ม.ร.ว ศึกฤทธิ์  ปราโมช  เล่มนี้   จากการรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชนโขนธรรมศาสตร์ มีที่มาของการ ก่อตั้ง โขนธรรมศาสตร์ โดยท่าน พลตรี ม.ร.ว ศึกฤทธิ์  ปราโมช  ถือได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ไทย  ซึ่งเป็นตำนานที่น่าศึกษาจะได้นำความรู้
เรื่อง โขน ถ่ายทอดแก่คนรุ่นหลัง ถึงความเป็นมาของโขน อย่างถูกต้อง และเข้าใจ  เพื่อจะได้มีส่วนร่วมช่วยกันอนุรักษ์โขนให้ยังคงอยู่สืบไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักราชเลขาธิการ
ภารกิจ องคมนตรี พุทธสักราช 2553          
กรุงเทพฯ  บริษัทวงศ์สว่าง พับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด          
อ JQ 1745 .A1 ส691ภ 2554
            หนังสือเรื่อง  ภารกิจ องคมนตรี พุทธสักราช 2553  เล่มนี้  โดยภารกิจของ  องคมนตรีเกี่ยวกับการบริหาร ราชการแผ่นดิน
เป็นงานบริหารจัดการ หรือดูแลโครงการต่างพระเนตรพระกรรณ  อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โครงการตามพระราชประสงค์  ทั้งนี้ เพื่อเผยแพร่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชน ทั่วไปที่สนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าอย่างดียิ่ง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย
กรุงเทพฯ : มปพ. , 2554   
อ DS 586 ก218พ 2554
                  เนื่องในโอกาสอันเป็นมงคลที่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวทรงพระชนมพรรษา 7 รอบ ในวันที่ 5 ธันวาคม 2554  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและเทคโนโลยี จัดพิมพ์ หนังสือ พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย พระบิดาแห่งนวัตกรรมไทย เล่มนี้
ขึ้นโดยได้รวบรวม พระราชกรณียกิจ และแนวพระราชดำริเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ อาทิ  พระอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตร  วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการจัดการ   ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ    วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพลังงาน   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาการเรียนรู้   วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นข้อมูลสำหรับสืบค้นและอ้างอิงต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก
๑๐๐ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในความทรงจำแห่งโลก
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง , 2554
อ DS 578.32 ค125พ 2554
              หนังสือเรื่อง  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในความทรงจำแห่งโลก  เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เกี่ยวข้องกับ เอกสารมรดก
ความทรงจำแห่งโลก ที่ปรากฏอยู่ในเอกสารจดหมายเหตุ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิรูปการบริหาร
การปกครองประเทศสยาม (พ.ศ. 2411-2453) เอกสารที่คัดสรรมานี้มีความสำคัญต่อ วิวัฒนาการของการเมือง สังคม วัฒนธรรมในโลก
องค์การยูเนสโกได้เห็นความสำคัญ จึงขึ้นทะเบียนเอกสารชุดนี้เป็นมรดกความทรงจำแห่งโลก ที่ได้ผ่านการพิสูจน์ว่าเป็นของแท้ เป็นเอกสาร
หายาก มีความสมบูรณ์ครบถ้วน มีความสำคัญระดับโลก มีความโดดเด่น ทั้งด้านบุคคล ช่วงเวลา สถานที่ รูปแบบ วิธีเขียน เนื้อหา แนวคิด  
เอกสารทุกหัวข้อ ประกอบด้วยความนำ อธิบายโดยสังเขป พร้อมทั้งมีเอกสารต้นฉบับประกอบเรื่อง ถือเป็นงานเขียนที่มีลักษณะเฉพาะ มีคุณค่าทางด้านอักษรศาสตร์เป็นอย่างยิ่ง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการอำนวยการจัดงานน้อมรำลึก
๑๐๐ ปีวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
จดหมายเหตุการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) , 2554
อ DS 578.32 ค125จ 2554
              หนังสือ จดหมายเหตุการจัดงาน ๑๐๐ ปี แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เล่มนี้   ในวาระครบรอบ 100 ปี
แห่งการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  โดยสำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ  ดำเนินการบันทึกเหตุการณ์สำคัญ
การจัดงานน้อมรำลึก 100 ปี วันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  ไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ
เพื่อเผยแพร่ และเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาอันทรงคุณค่ายิ่ง นับว่าได้ประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษาค้นคว้ารายละเอียดจากตัวเล่มเป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ    
สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 23
กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา      
อ CT 205 ส691ส 2554
                หนังสือเรื่อง   สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม 23 เล่มนี้   เนื้อหาเป็นการรวบรวมบทความสดุดีบุคคลสำคัญ ประกอบด้วยสาระหลากหลาย
ซึ่งได้จัดแบ่งเป็น  หมวดพระมหากษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์  พระสงฆ์ และ หมวดบุคคลทั่วไป  ทั้งนี้ บทความเหล่านี้
เป็นเอกลักษณ์ที่แสดงออกถึงความงดงาม และเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมที่ยาวนาน และควรแก่ความภูมิใจของชาติสืบไป 
หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยนเรศวร      
การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 6 : วิถีชีวิตยั่งยืนบนพื้นฐาน เศรษฐกิจพอเพียร       
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
อ Z 5055 .T5 N3 ม246ก 2553 ล.2
                หนังสือการประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย เล่มนี้  กล่าวถึงการเผยแพร่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลงานวิจัย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน
ให้คณาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต ตระหนักถึงความสำคัญของการทำวิจัย ทั้งนี้ ได้จัดแบ่ง ผลงานวิจัยออกเป็น 5 กลุ่ม คือ  
กลุ่มเทคโนโลยี  กลุ่มปัจจัย4  กลุ่มพลังงานทดแทน   กลุ่มอุตสาหกรรมบริการ  และกลุ่มมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ 
ซึ่งหากสนใจหนังสือการประชุมทางวิชาการฉบับนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักพิมพ์ดีเอ็มจี
ความในใจของข้าพเจ้า
 กรุงเทพฯ:ดีเอ็มจี,2554
อ DS 570.6.C8ส691ค 2554
                 หนังสือเรื่อง ความในใจของข้าพเจ้า เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ที่ทรงให้บทสัมภาษณ์จากการบันทึกเทปในรายการวู้ดดี้เกิดมาคุยซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ โมเดิร์นไนน์ทีวี
เมื่อวันที่ 3 และ 10 เมษายน 2554 กับพระราชทานพระฉายาลักษณ์ในช่วงทรงพระเยาน์ ทรงศึกษา ทรงงานและในการตามเสด็จถวายงาน
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ซึ่งได้รวบรวมไว้ให้บุคคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้ ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กรุงเทพมหานคร
บางกอกบอกเล่า (เรื่อง)                         
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด 2554
อ DS572 ก262บ 2554
               หนังสือเรื่อง บางกอกบอกเล่า (เรื่อง) หนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมซึ่งสั่งสมมายาวนาน กว่า 200 ปี ปรากฏทางสังคมวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งได้รวบรวมชื่อนามฐานถิ่น สถานที่สำคัญในพื้นที่ 50 เขต ที่มีปรากฏอยู่ทั่วกรุงเทพมหานคร พร้อมทั้งสืบค้นหาความหมาย และบอกเล่าที่มาแห่งชื่อ ตามที่มีหลักฐานปรากฏพบเห็น เพื่อเผยแพร่ให้แก่ประชาชนชาวกรุงเทพมหานคร และผู้ที่สนใจทั่วไป เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและความเข้าใจในกรุงเทพมหานคร อย่างรอบด้านต่อไปในอนาคต ซึ่งได้รวบรวมภาพถ่ายประวัติของแต่ละเขตในกรุงเทพมหานครไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุรชัย  ศรีใส
หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง                         
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ ยงสวัสดิ์อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด 2554
อ DS572 ก262บ 2554
                 หนังสือเรื่อง หอไตรวัดทุ่งศรีเมือง เป็นหนังสือที่ได้รวบรวมเรื่องราวความงามด้านสุนทรียศาสตร์ของหอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ของจังหวัด
อุบลราชธานี ไว้หลายแง่มุม ทั้งความงามด้านสถาปัตยกรรม   จิตกรรม และประติมากรรม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นอีสาน
ที่ผสมผสานศิลปะของสามสกุลช่างได้อย่างลงตัว หนังสือเล่มนี้ได้ถ่ายทอดสุนทรียภาพ ผ่านการบอกเล่าเรื่องราวด้วยภาพถ่าย และลายเส้น
จากร่องรอยของศิลปวัตถุที่ผ่านกาลเวลานับศตวรรษ โดยมุ่งหวังที่จะเผยแพร่สู่กลุ่มเป้าหมายทางการศึกษาทุกระดับ
และบุคลลทั่วไปที่ต้องศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประวัติหอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงการต่างประเทศ
120 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์                         
กรุงเทพฯ:มปพ. 2554
อ DS 570.6 ก218ห 2554
                     เนื่องในโอกาศครบรอบ 120 ปี แห่งวันประสูติของ พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ
ได้จัดทำหนังสือเพื่อรำลึกถึงพระอัจฉริยภาพด้านการต่างประเทศ ประกอบด้วยพระประวัติการทรงงาน ประสบการณ์ด้านการต่างๆ
วิสัยทัศน์อันยาวไกลในยุคสมัยนั้นตลอดจนการประมวลภาพพระฉายาลักษณ์ ตั้งแต่สมัยเรียนที่ประเทศอังกฤษจนถึง รับราชการเป็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศไว้มากมายให้บุคคลที่สนใจ ได้ศึกษาหาความรู้และนำแนวทางไปใช้ประโยชน์ เหมาะสำหรับ
นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักกฎหมาย
ประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2571-2551                         
กรุงเทพฯ:บริษัท ธนาเพรส จำกัด 2551
อ JQ 1746.A512 ส691ป 2551
                หนังสือเรื่อง ประมวลกฎหมายระเบียบข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช 2571-2551 เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน ขึ้นใช้บังคับเป็นกฎหมายระเบียบ ข้าราชการพลเรือนฉบับแรกของประชาชน
ซึ่งได้รวบรวมเขียนสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน แต่ละฉบับทั้งฉบับแก้ไขในแต่ละปี
และฉบับสมบูรณ์ไว้ให้บุคคลได้ศึกษาค้นคว้าสำหรับเป็นการอ้างอิง ในเชิงประวัติศาสตร์ได้อย่างดียิ่ง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ
ข้าราชการ ตลอดจนนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ
จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก
กรุงเทพฯ:บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2552
อ BQ 946 ส691จ 2552
                  ในมงคลสมัยวันคล้ายวันประสูติของสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ที่ทรงเจริญพระชันษา 96 ปี
นับเป็นโอกาส อันเป็นมงคลที่พุทธศาสนิกชนชาวไทยและนานาชาติได้ร่วมกันจัดงาน เฉลิมฉลองถวายพระพร รัฐบาลได้จัดทำหนังสือ
จดหมายเหตุงานฉลองพระชันษา 96 ปี พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกล มหาสังฆปริณายก มีเนื้อหาแบ่งเป็น 4 ภาค ประกอบด้วย
ภาคที่ 1 พระประวัติ พระศาสนกิจพระเกียติคุณ    ภาคที่ 2 การจัดเตรียมงานฉลองพระชันษา   ภาคที่ 3 งานฉลองพระชันษาในส่วนกลาง
ภาคที่ 4 งานฉลองพระชันษาในส่วนภูมิภาค รวมทั้งภาพถ่ายในงานแต่ละภาคไว้ศึกษาค้นคว้าพระประวัติ พระเกียรติคุณ
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23สิงหาคม 2554              
กรุงเทพฯ:สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรี และราชกิจจานุเบกษา 2554
อ JQ 1745.A55 ส691ค 2554
                หนังสือเรื่อง คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554
เป็นหนังสือที่รวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรี คำแถลงการณ์คณะรัฐมนตรี นโยบายเร่งด่วนที่จะดำเนินการ
ในปีแรก นโยบายความมั่นคงแห่งรัฐ นโยบายเศรษฐกิจ สังคมและคุณภาพ นโยบายที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายการต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ รวมทั้งนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมือง  ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป                       

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการการจัดทำหนังสือและสื่อสารคดี เนื่องในโอกาสอุปสมบท
จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช
บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ 2554
อ DS 586 ค125จ 2554      
          หนังสือที่ระลึก จดหมายเหตุตามรอยทรงพระผนวช เป็นการเผยแพร่พระราชพิธีทรงพระผนวช และพระราชกิจขณะทรงปฏิบัติ
สมณวัตรเมื่อครั้งทรงพระผนวช โดยประมวลภาพและเนื้อหาจากหนังสือ และเอกสารเรื่องพระราชพิธี และ พระราชกิจในการทรงผนวช
ตุลาคม-พฤศจิกายน 2499

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

The Economist.     
The World in 2011   
S.N. : S.I. 2010  
R HB 87 .E225 2010
              หนังสือเรื่อง  The World in 2011 ฉบับนี้ กล่าวถึง เศรษฐศาสตร์ ของโลกในปี 2011 บรรณาธิการรวบรวมข้อมูล ที่โดดเด่น เกี่ยวกับพลังของเทคโนโลยีและเหตุการณ์ต่างๆ  ของโลกในรุ่นที่พิเศษปี 25 หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Sullivan, Robert  
The WONDERS OF LIFE
New York : Time home entertainment Inc., 2010
R QL 45 .W631 2010
           หนังสือด้านศิลปะสถาปัตยกรรมและการถ่ายภาพเกี่ยวกับธรรมชาติที่สวยงามและเป็นหนังสือหายาก เรื่อง ชีวิต : ความมหัศจรรย์ของชีวิต
การรวบรวมข้อมูลในตัวเล่มกล่าวถึง โลกของธรรมชาติที่น่าตื่นตาตื่นใจ เกี่ยวกับ ภาพสัตววิทยา-ชีววิทยา สถานที่, พืช, ดอกไม้, สัตว์ 
มีภาพประกอบ จากอุทยานแห่งชาติโกลด์โคสต์ประเทศออสเตรเลีย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Stengel, Richard  
 TIME History's Greatest Events: 100 Turning Points That  Changed the World: An Illustrated Journey
New York : Richard Fraiman , 2010  
R D 20 .S56 2010
             หนังสือเล่มนี้นำเสนอ ประวัติศาสตร์โลก  : ประวัติความเป็นเวลาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกิจกรรม : 100 จุดหักเหที่เปลี่ยนโลก กล่าวถึง 
อารยธรรมของ Minoans   วัฒนธรรมมายาในเม็กซิโก นิวตันและดาร์วินคือนักวิทยาศาสตร์ที่มีวิสัยทัศน์ที่เปลี่ยนแปลงมุมมอง  
มุสลิมในสงครามครูเสด, และญี่ปุ่นโจมตีฐานกองทัพเรือสหรัฐที่เพิร์ลฮาร์เบอร์    งานศิลปะจากภาพเขียนถ้ำของ Lascaux 
ภาพวาดและรูปปั้นของเรเนสซอง  และแกลเลอรีของวัฒนธรรมของมนุษย์วิทยาศาสตร์ศิลปะและสถาปัตยกรรม จากที่ยกตัวอย่างเป็นบางส่วนเท่านั้นที่นำเสนอจุดเปลี่ยนที่ยิ่งใหญ่ของประวัติศาสตร์    หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ธีรพิพัฒ  สิงหศิริธรรม
หลวงพ่อพรหม  วัดช่องแค
กรุงเทพฯ:มปพ,2551
อ BQ 5125.M8 ห313 2551
            หนังสือเรื่อง หลวงพ่อพรหม วัดช่องแค เป็นหนังสือที่รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อพรหม ที่จัดทำขึ้นตั้งแต่รุ่น
อดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งได้จัดตีพิมพ์เป็นรูปภาพรุ่นต่างๆ ที่สวยงามของหลวงพ่อพรหมไว้มากมายในหนังสือเล่มนี้
เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบหลวงพ่อพรหมไว้ศึกษาหาความรู้ในการตัดสินใจเช่าซื้อพระเครื่อง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุรัตน์  ธรรมสุขโก
คนรักพระปีที่ 8 ฉบับที่ 92 ประจำเดือน มกราคม 2551
กรุงเทพฯ:บริษัท จูปิตัส จำกัด,2551
อ BQ 5125.M8 ค141 2551
          หนังสือเรื่องคนรักพระปีที่ 8 เป็นหนังสือที่รวบรวมภาพพระเครื่องที่แท้สวยงามตามหลักมาตรฐานสากลของนักสะสม
และมีระดับเซียนพระที่มีมาตรฐานให้กับผู้อ่านไว้พิจารณาเลือกเช่า-ซื้อบูชาหาสะสมไว้เป็นที่พึ่งทางใจ
ซึ่งมีมากมายหลายรุ่นที่รวบรวมไว้ให้คนที่ชอบพระเครื่องไว้ศึกษาหาความรู้ซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้ว

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

นิตยสารพระเครื่อง
นิตยสารพระเครื่องพิมพ์นิยมฉบับรวมเล่ม
กรุงเทพฯ:บริษัท จูปิตัส จำกัด,2551
อ BQ 5125 น576น 2551
           นิตยสารพระเครื่องพิมพ์นิยมฉบับรวมเล่มนี้ เป็นนิตยสารที่รวบรมพระกรุทุกภาคพระเกจิทุกภาค
ที่รวบรวมพระเครื่องทั้ง 4 ภาค ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยมของวงการพระเครื่องรวมทั้งประวัติของหลวงพ่อองค์ต่างๆ ของแต่ละภาค
ซึ่งตีพิมพ์เป็นภาพถ่ายที่สวยงามไว้ให้ศึกษาซึ่งมีมากมายหลายรุ่นตั้งแต่รุ่นอดีตจนถึงรุ่นปัจจุบัน
ซึ่งรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ต้องการศึกษาหาความรู้ในพระรุ่นต่างๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สงการ   ศรีพนพ
พระดีศรีอีสาน
กรุงเทพฯ:OK อินเตอร์พริ้นท์,2551
อ BQ 5125.M8 พ323 2551
            หนังสือเรื่อง พระดีศรีอีสานเล่มนี้  เป็นหนังสือที่รวบรวมพระเครื่องเมืองอีสานหลายรุ่นจากพระคณาจารย์หลายรูป
เป็นที่นิยม ในหมู่สะสมมีมูลค่าการสะสมสูงมีความโดดเด่นในวงพระที่มิอาจมองข้ามได้ พระพุทธานุภาพของพระเครื่องเมืองอิสาน
เป็นที่ประจักษ์ถึงความ แก่กล้าไม่เป็นรองใครนับจากอดีตจนถึงปัจจุบันซึ่งมีให้พบเห็นชัดเจนทั่วไปรวม 19 จังหวัด
แห่งภาคอีสานรวบรวมภาพถ่ายแต่ละรุ่นไว้ในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สงการ   ศรีพนพ
โค้ดพระเครื่อง เล่ม 1
APPA Printing : กรุงเทพ,2551
อ BQ 5125.M8 ค951 2551 ล.1
              หนังสือเรื่องโค้ดพระเครื่องเล่ม 1 เป็นหนังสือที่รวบรวมลักษณะของโค้ดแบบต่างๆ ที่มีปรากฏในพระยอดนิยมเพื่อเพิ่ม เติมความรู้
แก่ผู้ศึกษาซึ่งได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วซึ่งจะมีพระหลายรุ่น   ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับ โค้ดของพระยอดนิยม ประเภทพระกริ่งและรูปหล่อ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สงการ   ศรีพนพ
โค้ดพระเครื่อง เล่ม 2
APPA Printing : กรุงเทพ,2551
อ BQ 5125.M8 ค951 2551 ล.1
                 หนังสือเรื่องโค้ดพระเครื่อง เล่ม 2 เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับพระเครื่องเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง ในศาสตร์ความรู้
แขนงหนึ่ง ให้ความรู้เรื่องโค้ดพระเครื่องประเภทเหรียญยอดนิยม มีทั้งเหรียญหล่อและเหรียญปั้มซึ่งได้รวบรวมเรื่องโค้ดลับตำหนิพิมพ์
ของพระเครื่องซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการตัดสินใจถึงความแท้เทียมของพระเครื่ององค์สำคัญไว้ในหนังสือเล่มนี้
    

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  
การประชุมวิชาการระดับชาติ UTCC ACADEMIC WEEK
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : กรุงเทพฯ 2554
อ LG 395 .T35 ม246ก 2554
             หนังสือเรื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ  เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วยการนำเสนอผลงานวิจัยและผลงานวิชาการของคณาจารย์ นักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักวิชาการจากสถาบันต่าง ๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Kaplan educational centers
TOEFL Skills & Strategies
Kaplan educational centers : S.I.
UNIV PE 1128 .K292 2002
            หนังสือ TOEFL Skills & Strategies เล่มนี้   คู่มือการศึกษาการสอบภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ เกี่ยวกับทักษะการสอบ TOEFL
มีเนื้อหาประกอบด้วย คือบทที่ 1 ทักษะการฟัง บทที่ 2แนะนำโครงสร้าง TOEFL  บทที่ 3การอ่าน  บทที่ 4 การเขียน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Kaplan educational centers
TOEFL Skills and Strategies
UNIV PE 1128 .K292 1998
Kaplan educational centers : S.I.
          หนังสือ TOEFL Skills and Strategies  เล่มนี้   คู่มือการศึกษาการสอบภาษาอังกฤษ ทักษะและกลยุทธ์ในการสอบ TOEFL เนื้อหา
ประกอบด้วย คือ  บทที่ 1 ทักษะการฟัง  บทที่ 2 แนะนำโครงสร้าง TOEFL  บทที่ 3ความเข้าใจในการอ่าน  บทที่ 4 การเขียน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Kaplan Internetional programs
TOEFL Peactice Drills
Kaplan Internetional programs : S.I.
UNIV PE 1128 .A2 .K292 2002
           หนังสือ  TOEFL Peactice Drills เล่มนี้ คู่มือการศึกษาการสอบภาษาอังกฤษ เนื้อหากล่าวถึง การปฏิบัติ และการฝึกทักษะการสอบ
TOEFL เกี่ยวกับทักษะการฟัง แนะนำโครงสร้างTOEFL อีกทั้งแนะนำความเข้าใจในการอ่าน และการเขียน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Kaplan educational centers
Access TOEFL
Kaplan educational centers : S.I.
UNIV PE 1128 .K292 1996
             หนังสือ Access TOEFL เล่มนี้  เนื้อหาประกอบด้วย 7 ส่วน ส่วนฝึกการฟังทำความเข้าใจ, โครงสร้างและฝึกการเขียน,
การอ่านบทความ,ส่วนการทดสอบ, เสริมการฟังและคำศัพท์, คำสำคัญและวลี,  ข้อความแนะนำ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Sullivn,Robert.   
LIFE 100 PEOPLE WHO CHANGED THE WORLD
Life books : New York          
R CT 105 .S9 2010
               หนังสือเรื่อง   เล่มนี้  100 เหตุการณ์ที่สั่นสะเทือนโลก รวบรวมภาพถ่ายในการบอกเล่าเรื่องราวของประเทศและโลกเกี่ยวกับ 
ประวัติศาสตร์  ซึ่งบอกถึงประวัติผู้นำทางศาสนาและการเมือง, ศิลปิน, นักวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ที่มีชื่อเสียงระดับโลก ดังนี้   มาดามคูรี,
  Nelson Mandela(เนลสันแมนเดลา) และ Barack Obama (โอบามาบารัค)  และ Jackie Robinson และมูฮัมหมัดอาลี,  
อับราฮัมลินคอล์นและจอร์จวอชิงตัน, โทมัส Paine, อิกอร์สตรา, Elvis Presley(เอลวิสเพรสลีย์)  ราเชลคาร์สัน,  สตีฟจ็อบส์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Nitianal audubon society.     
BIRD THE DEFINITIVE VISUAL GUIDE
DK Pubishing : New York    
R QL 673 .N33 2007
                 หนังสือ  BIRD THE DEFINITIVE VISUAL GUIDE  เล่มนี้   คู่มือการแนะนำที่อยู่อาศัยของนก การศึกษาในสภาพแวดล้อม 
ตามธรรมชาติทั่วโลก สำรวจเรื่องราวของนก  จากต้นกำเนิดเกี่ยวกับการบิน, กายวิภาค, อาหาร, การสื่อสาร การเพาะพันธุ์ที่อยู่อาศัย 
การโยกย้ายและวงจรชีวิต คุณลักษณะที่งดงามเกี่ยวกับนกที่น่าประทับใจ ประกอบด้วยภาพถ่ายนก  มากกว่า 1500 ชนิด  ส่วนท้ายเล่มมีดัชนีอภิธานศัพท์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กองบรรณาธิการ วารสารเอกสารภาษีอากร
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2554
กรุงเทพฯ: บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด,2554
อ KT 2832.4 ก351ป 2554
                  หนังสือเรื่อง ประมวลรัษฎากร เล่มนี้  เป็นหนังสือคู่มือแนวทางปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรซึ่งได้รวบรวม 
กฎหมายแม่บทและกฎหมายที่ออกมาใช้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ คำสั่ง ระเบียบ
และคำวินิจฉัยต่างๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเหมาะสำหรับผู้ประกอบการและบุคลลทั่วไปที่สามารถ 
ใช้เป็นคู่มือในทางปฎิบัติ เพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

30 ปีมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด
30 ปีมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
กรุงเทพฯ: บริษัท กิจไพศาลการพิมพ์และซัพพลายส์ จำกัด,2553
อ HV 1596 ม686ส 2553
              หนังสือเรื่อง 30 ปีมูลนิธิคอลฟีลด์เพื่อคนตาบอด ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อให้บริการคนตาบอดในประเทศไทยให้มีการศึกษานอกระบบ เช่นให้การฟื้นฟูสภาพจิตใจ 
ฝึกให้ช่วยเหลือตนเองฝึกอ่าน-เขียนและเปิดสอบเทียบการศึกษานอกโรงเรียนของกระทรงศึกษาธิการส่งเสริมและให้บริการฝึกอาชีพ 
แก่คนตาบอดทั่วประเทศหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงสาธารณสุข
บันทึก 4 ทศวรรษสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
กรุงเทพฯ:มปพ,2554
อ RA 541.T3 ก218บ 2554
                หนังสือเรื่อง บันทึก 4 ทศวรรษสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นหนังสือที่รวบรวมการคุ้มครองความปลอดภัยด้านอาหารและยา 
เครื่องสำอางต่างๆ  ซึ่งรวบรวมไว้ให้บุคลทั่วไปได้ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับอาหารและยาเครื่องสำอางต่างๆ ซึ่งจะบอกถึงโทษ 
และประโยชน์ของยาที่ถูกกฎหมายไว้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ในหนังสือเล่มนี้แล้วเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี
นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม เอเชียนอาร์ต ครั้งที่ 5 วันที่ 12-27 มกราคม
2554 ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป
กรุงเทพฯ:โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี,2554
อ NK 1055.A1 ม246น 2554
                    หนังสือเรื่อง นิทรรศการแสดงผลงานศิลปกรรม เอเชียนอาร์ต ครั้งที่ 5  เป็นหนังสือที่รวบรวมกลุ่มศิลปินที่มีความรักงานด้านศิลปะ 
และศิลปินแต่ละคนมีจุดมุ่งหมายคล้ายคลึงกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนแห่งหนใดจึงมารวมตัวกันแสดงผลงานและแลกเปลี่ยนความคิดด้านศิลปะมีประเทศ
ที่เข้าร่วม รวมถึง 14 ประเทศ และศิลปินที่เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ซึ่งรวบรวมภาพถ่ายผลงานการแสดงของแต่ละบุคลไว้ในหนังสือเล่มนี้
แล้วเหมาะสำหรับบุคลทั่วไป ที่ชอบงานด้านศิลปะ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เครือธนาคารกสิกรไทย  
OHM out of home magazine year book 2010
มปพ.     
อ HF 5823 ค756อ 2553
             หนังสือนิตยสารเรื่อง  OHM out of home magazine year book 2010 เล่มนี้  รวบรวมชื่อบริษัทประกอบด้วยธุรกิจสื่อเกี่ยวกับการโฆษณา
ทางด้าน กลุ่มธุรกิจค้าปลีก กลุ่มสินค้าอุปโภค บริโภค และบริษัทที่จัดทำโฆษณาต่างๆ ซึ่งศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กรมศิลปากร     
จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์   
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) 
อ DS 570 .S67 ก169จ 2553
                  หนังสือ จดหมายเหตุงานพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์  เล่มนี้   
เนื้อหาประกอบด้วย  เล่ม 1 - พระประวัติและพระกรณียกิจ - การสิ้นพระชนม์และการประดิษฐานพระศพ - การบำเพ็ญพระราชกุศล พระกุศล
และบำเพ็ญกุศล ถวายพระศพ - การจัดเตรียมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ ฯ เล่ม 2 กล่าวถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ
พร้อมพระราชพิธีอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจนสิ้นสุดการพระศพ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เชียงราย    
Proceedings 2010 แม่ฟ้าหลวงวิขการ ประจำปี พ.ศ.2553 : 12 ปีตามรอยสมเด็จย่า 19-20 พฤศจิกายน 2553
โรงพิมพ์ชอบพิมพ์, เชียงราย 2554   
อ LB 2801 ม246ป 2554
                  หนังสือการประชุมทางวิชาการผลงานวิจัย เล่มนี้ มีเนื้อหาสาระสำคัญ รวบรวมผลงานทางวิชาการ ของคณาจารย์ นิสิตนักศึกษา
จากสถาบันการศึกษาต่างๆ ประกอบด้วยหัวข้อสำคัญ 3 ด้าน ได้แก่  ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
และด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม  ทั้งนี้ ผลงานทางวิชาการฉบับนี้ เป็นข้อมูลสารสนเทศ นับได้ว่าเป็นประโยชน์
ต่อการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  
๓ ทศวรรษแห่งวิวัฒนาการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช    
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)     
อ RA 971 .6 ม686ส 2553
                  หนังสือเรื่อง   ๓ ทศวรรษแห่งวิวัฒนาการ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เล่มนี้  มีเนื้อหาประกอบด้วย พระราชประวัติ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชบอกถึงความเป็นมา ผลการดำเนินงาน
ตลดด 30 ปี  โรงพยาบาลต้นแบบ  โรงพยาบาลคุณภาพในพื้นที่ห่างไกล  วิวัฒนาการพัฒนาคุณภาพของเครือข่ายโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
ในทศวรรษที่ 3 ทั้งนี้มีรายละเอียด และสาระสำคัญ หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Monet, Claude.
Monet's years at Giverny: beyond Impressionism
Metropolitan Museum of Art: New york     
R ND 553 .M7A4 1995
    หนังสือ Monet's years at Giverny: beyond Impressionism เล่มนี้   บอกถึงทฤษีการเขียนภาพ รวมทั้งงานทางด้านศิลปะ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ไพจิตร  โรจนวานิช  
ภาษีสรรพากร: คำอธิบายประมวลรัษฎากร
สามเจริญพาณิชย์ : กรุงเทพฯ 2553
อ KPT 3558 .A23 พ983ภ 2553
หนังสือเรื่อง ภาษีสรรพากร: คำอธิบายประมวลรัษฎากร เล่มนี้  เรื่องราวกล่าวถึง ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากรแสตมป์ 
การประเมินภาษีอากร  และการอุทธรณ์ คัดค้านการประเมิน รวมทั้งภาคผนวก บอกถึง การแปรสภาพห้างฯเป็นบริษัท 
ภาษีเกี่ยวกับเขตปลอดอากร  อัตราแลกเปลี่ยน นับได้ว่าหนังสือเล่มนี้ มีสารประโยชน์   ต่อการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี 
พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ Social quality 20-21 ธันวาคม 2553
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี : จันทบุรี 2553 
อ LG 395 .T35 ส691พ 2553
              หนังสือการประชุมวิชาการวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 4 เรื่อง พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ Social quality เล่มนี้  ได้รวบรวมผลงานวิจัย
ของคณาจารย์และนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งข้อมูลผลงานวิชาการจัดขึ้นนี้ ทางด้านสาขามนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
นับได้ว่าผลงานวิจัย เล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตรจารย์ ดร. วิจิตร  ศรีสอ้าน (พ.ศ.2506-2553)
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ 2554  
อ Z 8972 .18 ม747บ 2554
                 หนังสือเรื่อง  บรรณานุกรมผลงานวิชาการ ศาสตรจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน (พ.ศ.2506-2553) เล่มนี้  กล่าวถึง โดยจัดแบ่ง
บรรณานุกรมผลงานวิชาการ เป็นหมวดหมู่ ได้แก่  กฎหมายการศึกษา  การบริหารการศึกษาไทย  การเมืองการปกครองกับการศึกษา 
การศึกษา—ปรัชญา  การศึกษาขั้นอุดมศึกษา การศึกษาทางไกล  นอกจากนี้ยังมีสารสนเทศประวัติ และผลงานของ ศาสตรจารย์
ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน และบทความเรื่อง ศาสตรจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้านครูมองศิษย์ ครูของครู และนักนวัตกรรม 
การศึกษา นับว่าหนังสือเล่มนี้ มีประโยชน์และเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าอ้างอิงแก่ผู้สนใจ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร BANGKOK LOCAL MUSEUM
บริษัท พอเพียง จำกัด : กรุงเทพฯ 2554
อ AM 79 .T35 ส691พ 2554
                   หนังสือเรื่อง  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร BANGKOK LOCAL MUSEUM เล่มนี้  กล่าวถึงรวบรวมข้อมูลประวัติความเป็นมา 
ตลอดจนวิถีชีวิตภูมิปัญญาของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นของกรุงเทพมหานคร อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้เป็นแหล่ง 
ศึกษาค้นคว้าที่สำคัญทางสถาปัตยกรรม โบราณสถาน โบราณวัตถุ  ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นนั้นๆ  และเป็นการดำรงชีวิตของชาวบ้าน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ทั้งนี้ในตัวเล่มมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ ๙  ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี)
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร : กรุงเทพฯ 2553
อ PL 4205 ส691ว 2553
                  หนังสือเรื่อง  รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้าครั้งที่ ๙  ครอบครัวของผม (ในสังคมสองสี)  เล่มนี้ 
รวมวรรณกรรมการเมืองพานแว่นฟ้าครั้งที่๙  ประจำปี ๒๕๕๓  เป็นรางวัลการประกวดผลงานเขียนวรรณกรรมการเมือง 
ประเภทเรื่องสั้นและบทกวี  ประเภทเรื่องสั้น - ชนะเลิศ ครอบครัวของผม(ในสังคมสองสี) -รัชศักดิ์ จิระวัฒน์
ประเภทบทกวี - ชนะเลิศ เงา(ไม่มีใครอยากไปปัตตานี) -อภิชาต จันทร์แดงทั้งนื้ ในตัวเล่ม กล่าวถึงเรื่องสั้น
และบทกวีการเมือง  ทั้งหมดมี 20 เรื่อง  หากสนใจศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

National library of Thailand   
เทคนิคพิเศษ 2554
บริษัท เอ็ม แอนด์อี จำกัด : กรุงเทพฯ 2554
อ TA 160 .6 .T35 น320ท 2554
                     หนังสือเรื่อง เทคนิคพิเศษ 2554  เล่มนี้  เนื้อหาประกอบในวิชาชีพวิศวกรรมพร้อมรวบรวมดัชนีประเภทสินค้า ดัชนีผู้จัดจำหน่าย
และดัชนีบทความที่เป็นประโยชน์ต่อการค้นหาความรู้ข้อมูลพื้นฐานทางวิศวกรรม นับว่าเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี  ประจำปี 2553  
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ 2554
อ T 212 ม246ร 2554
              หนังสือเรื่อง  รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยี ประจำปี 2553  เล่มนี้  เป็นการรวบรวมรายละเอียดการประกวดผลงาน  ที่ได้รับรางวัล
โดยแบ่งเป็น ประเภทบุคลากร เช่น งานวิจัย/พัฒนาสิ่งประดิษฐ์ และสื่อการเรียนการสอนและประเภทนักศึกษา
เช่น ฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์ เป็นต้น ทั้งนี้ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3  
ครบรอบ 41 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3
บริษัท บางกอกเว็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด  กรุงเทพฯ 2554     
อ HE 8700.9 .T35 ส179ค 2554
                    หนังสือเรื่อง ครบรอบ 41 ปี สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เล่มนี้ ตั้งแต่เริ่มดำเนินกา จนถึงระยะเวลากว่า 4 ทศวรรษ ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 สามารถทำหน้าที่ของสื่อมวลชนที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และพัฒนาวงการโทรทัศน์ ให้เจริญรุดหน้าด้วยการนำเสนอรายการแนวคิดใหม่ๆ ของการพัฒนาด้านการดำเนินงาน  ทั้งนี้เรื่องราวตามตัวเล่ม คือ การบันทึกหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์ วงการวิทยุโทรทัศน์ไทย ที่เกิดจากการริเริ่ม และการดำเนินการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา     
สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2553
บริษัท เอส เอ็ม ซี คอร์เนอร์ จำกัด : กรุงเทพฯ 2554
อ JQ 1747 ส691ส 2554
                   หนังสือเรื่อง สรุปผลงานวุฒิสภา ประจำปี 2553 เล่มนี้   กล่าวถึง ผลการดำเนินงานด้านต่างๆ ของวุฒิสภาประจำปี 2553 คือ
งานด้านนิติบัญญัติ งานด้านการควบคุม การบริหารราชการแผ่นดิน งานด้านการให้ความเห็นชอบ หรือการเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด งานด้านการถอดถอน บุคคลออกจากตำแหน่ง งานด้านกรรมาธิการ และงานด้านการต่างประเทศ 
ทั้งนี้เพื่อนำเสนอให้เห็นถึงผลงานให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ และติดตามความก้าวหน้าของวุฒิสภา ต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  
พรรณพฤกษชาติ ในป่าโป่งสลอด จังหวัด เพชรบุรี     เล่ม 1(ไม้ต้น)  
จามจุรี โปรดักส์ : กรุงเทพฯ 2553
อ QK 474 .8 ม246พ 2553
                  หนังสือเรื่อง  พรรณพฤกษชาติ ในป่าโป่งสลอด จังหวัดเพชรบุรี  เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง นักวิชาการในท้องถิ่น ได้รวบรวมข้อมูล
เกี่ยวกับพืช และประโยชน์ โดยเฉพาะไม้ต้น   ทั้งนี้ รวมทั้ง ไม้ต้นที่เป็นพืชหายาก  หนังสือเล่มนี้ นับว่า
เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใน ได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

วัดสุทัศนเทพวราราม  
อนุสรณ์สังฆราช 
บริษัท วี อาร์ พริ้นติ้งเซ็นเตอร์ จำกัด กรุงเทพฯ 2547        
อ BQ 843 ว416อ 2547
                 หนังสือเรื่อง  อนุสรณ์สังฆราช เล่มนี้  รวบรวมประวัติสมเด็จพระสังฆราช  พร้อมด้วยตำนานความศักดิ์สิทธิ์
พระกริ่งรุ่นต่างๆ  หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะผู้จัดทำองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตาก (ตากมีมากกว่าที่คิด)
อ DS 589 .T3 ค125ต 2553   มปพ.
                       หนังสือเรื่อง คู่มือท่องเที่ยวจังหวัดตาก (ตากมีมากกว่าที่คิด) เล่มนี้บอกถึงแหล่งท่องเที่ยว ของจังหวัดตาก
ซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติชื่อก้องโลก เช่น    น้ำตกทีลอซู(อลังการม่านน้ำกลางป่าอุ้มผาง) 
เขื่อนภูมิพล(ล่องเรือชมธรรมชาติ) อุทยานแห่งชาติแม่เมย(ทะเลหมอกสวยงาม)  และลมหายใจในแม่สอด
(อ้อมกอดอันอบอุ่น) ซึ่งเรื่องราวเหล่านี้ ศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ปรีชา แดงโรจน์    
พจนานุกรม ศัพท์การท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดเลี้ยง : (Dictionary of Tourism, Hotels and Catering) 
เอส อาร์ พริ้นติ่ง แมสโปรดักส์ จำกัด : กรุงเทพฯ    
อ G 155 .A1 ป467พ 2553
                     หนังสือ พจนานุกรม ศัพท์การท่องเที่ยว โรงแรม และการจัดเลี้ยง เล่มนี้ เนื้อหาในตัวเล่ม ประกอบด้วยคำศัพท์
 มากกว่า 9,000 ศัพท์ โดยบอกถึงหลักในการแปล พร้อมเขียนคำอ่านภาษาไทย และคำอธิบายชัดเจน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ปรีชา  แดงโรจน์  
พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ (Dictionary of Food and Drink)      
เอส อาร์ พริ้นติ่ง แมสโปรดักส์ จำกัด : กรุงเทพฯ
อ TX 349 ป647พ 2553
                 หนังสือเรื่อง พจนานุกรมศัพท์อาหารและเครื่องดื่มนานาชาติ เล่มนี้ เนื้อหาในตัวเล่ม ประกอบคำศัพท์
มากกว่า 5,000 ศัพท์ พร้อมคำอ่านภาษาไทยและคำอธิบายชัดเจน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

พีรศรี  โพวาทอง  
สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง
บริษัท อมรินทร์ พริ้น ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ
อ NA 1521 พ795ส 2553
                    หนังสือเรื่อง  สถาปัตยกรรมในสมัยพระพุทธเจ้าหลวง เล่มนี้  กล่าวถึง การรวบรวมประวัติ และรูปแบบของอาคาร 
ที่สร้างขึ้นในช่วงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งผู้เรียบเรียงคัดเลือกความสำคัญทางประวัติศาสตร์
สถาปัตยกรรมมีหลักฐานข้อมูลเอกสารที่แน่ชัด มาศึกษาวิเคราะห์  และนำเสนอ
ซึ่งสามารถศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด(มหาชน)     
นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 10      
สำนักพิมพ์ : มปพ.    
อ NA 7160 น594 2553
                   หนังสือเรื่อง    นิทรรศการศิลปะปูนปั้นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 เล่มนี้  ได้รวบรวม ผลงานเชิงสร้างสรรค์
ทางศิลปะปูนปั้น อันเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมไทย  ดังจำแนกออกเป็น ประเภท การปั้นปูนสด  การปั้นปูนสำเร็จรูป ทีพีไอ  และประเภทผลงานสำเร็จรูป ทั้งนี้ ในตัวเล่มมีรูปภาพประกอบ หากสนใจศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)
บันทึกเดินทางคนพอเพียง
กรุงเทพฯ: บริษัท แปลน โมทิฟ จำกัด,2553
อ DS586 บ227บ 2553
                หนังสือเรื่อง บันทึกเดินทางคนพอเพียง  เป็นหนังสือที่ ปตท.จัดทำขึ้นเนื้อหาหนังสือเรื่องนี้เกี่ยวกับการดำเนินโครงการรักป่า
สร้างคน 84 ตำบลวถีพอเพียงตามรอยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งแต่ละชุมชนที่ร่วมมือกันปฎิบัติขึ้นให้เป็นชุมชนที่พอเพียง 
และมีอาชีพทำที่มั่นคงในแต่ละชุมชนโดยไม่ต้องดิ้นรนมาทำงานที่เมืองหลวงซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวมรวบอาชีพที่พอเพียงของคน
ในชุมชน มากมายหลายอาชีพไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วเหมาะสำหรับบุคลทั่วไปที่ต้องการอาชีพที่พอเพียง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กลิ่นคงเหมือนเพชร
กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน
กรุงเทพฯ: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด,2554
อ DS589.K7 ก219 2554
                     หนังสือเรื่อง กระบี่ ขอบฟ้าอันดามัน เนื้อหาหนังสือเล่มนี้ผู้แต่งได้กล่าวถึงจังหวัดกระบี่เป็นเมืองที่น่าอยู่ และน่าค้นหา 
มีทั้งด้านภูมิศาสตร์ ธรรมชาติ ธรณีวิทยา ตลอดจนประวัติศาสตร์โบราณคดี และวิถีวัฒนธรรมของคนกระบี่อันชวนให้ ค้นหาเรียนรู้ 
ดินแดนกระบี่ไม่เพียงมีอดีตอันยาวนานหากยังมีความมั่นคงทางชีวภาพ และความหลากหลายของภูมิประเทศ   ซึ่งมีสถานที่
ท่องเที่ยวทะเล เกาะต่างๆ ที่สวยภาพดังภาพถ่ายในหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับบุคลทั่วไปที่ชอบการเดินทางท่องเที่ยว เมืองแห่งทะเล

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
รัตนมณีศรีศิลปศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ       
กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2553
อ DS570.6.S5 ม246ร 2553
                        หนังสือ รัตนมณีศรีศิลปศาตร์เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 7 แห่ง ขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎี 
บัณฑิตกิตติมศักดิ์ เล่มนี้ จากพระราชประวัติที่กล่าวมา เป็นที่ประจักษ์ว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระปรีชา 
สามารถงานทางด้านภาษาและด้านวรรณศิลป์ ทรงใช้ความสามารถทางด้านนี้เป็นแกนในการพัฒนาประเทศ ทรงมองทุกๆ ด้านที่จะพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าซึ่งมีประวัติที่ทรงงานครบถ้วนรวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Pisit Leedhtam et al.  
Econometric Leadership of the Knowledge-based Service Economy
Krong Chang Printing Co., Ltd.     
R HB 135 .E225 20011
                  หนังสือเรื่อง  Econometric Leadership of the Knowledge-based Service Economy : เศรษฐกิจมิติภาวะผู้นำ 
ของฐานความรู้บริการเศรษฐกิจ เล่มนี้  เรื่องราว เกี่ยวกับสังคมเศรษฐกิจของประเทศไทยบอกถึง ความเป็นผู้นำทางเศรษฐกิจ  
รวมถึงวิธีการที่เกี่ยวข้องและมาตรการความเสี่ยงของความรู้ใหม่ที่ใช้บริการเศรษฐกิจ หากสนใจสามารถศึกษา 
รายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวัฒนธรรม     
๙ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓ 
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด  : กรุงเทพฯ  2553   
อ CT 1546 ก218ศ 2553
                   หนังสือเรื่อง  ๙ ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๕๓  เล่มนี้ กล่าวถึง ประวัติชีวิต และผลงานที่ได้รับประกาศยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ให้เป็นศิลปินแห่งชาติ จำนวน ๙ คน ใน ๓ สาขา ได้แก่  สาขาทัศนศิลป์  สาขาวรรณศิลป์  และสาขาศิลปะการแสดง  นับได้ว่า หนังสือเล่มนี้
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน ศิลปินให้มีขวัญกำลังใจ สามารถสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นมรดกทางด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวัฒนธรรม   
นามานุกรมศิลปินแห่งชาติ  
บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์ พริ้นท์ จำกัด(มหาชน)  กรุงเทพฯ 2553
อ CT 1546 ก218น 2553
                  หนังสือ  นามานุกรมศิลปินแห่งชาติ  เล่มนี้  รวบรวมประวัติผลงานศิลปินแห่งชาติ ซึ่งเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ 
ชั้นเยี่ยมที่ได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ตั้งแต่พุทธศักราช ๒๕๒๘ จนถึง พุทธศักราช ๒๕๕๒
แบ่งเป็น  สาขาทัศนศิลป์    สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม  สาขาวรรณศิลป์  และสาขาศิลปะการแสดง  โดยรายชื่อ 
เรียงตามพยัญชนะซึ่งง่ายแก่การค้นหาชื่อของศิลปินแต่ละท่าน หากสนใจศึกษาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Steve, Michel : ผู้แปล : บัญชา สุวรรณานนท์
MARSI    
มปพ.
อ ND 1023 ส721ม 2553
                   หนังสือ  MARSI  รวมภาพฝีพระหัตถ์ทั้งหมดของหม่อมเจ้ามารศีสุขุมพันธุ์  บริพัตร เรื่องราวประกอบด้วยพระประวัติ
และภาพเขียนที่จัดแสดงในนิทรรศการจิตรกรรม MARSI  ทั้งนี้หากสนใจสามารถศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กลุ่มบริษัท ยูคอม จำกัด (มหาชน)   
หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย     
บริษัท อมรินทร์ พริ้น ติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ        
อ PN 2071 .M37 ก318ห 2543
                    หนังสือเรื่อง  หัวโขน : สมบัติศิลป์ แผ่นดินไทย  เล่มนี้  กล่าวถึง การบันทึกภาพรวมความเป็นมา ที่เกี่ยวเนื่องกับ
โขน บอกถึงรายละเอียดประเภทของหัวโขน จำแนกตามหลักวิชาการ  รวมถึง ลักษณะของหัวโขน เชิงวัฒนธรรมด้าน
คติความเชี่อ และขนบธรรมเนียมประเพณี  พร้อมด้วยส่วนท้ายเล่ม ภาคผนวกที่ประมวลความรู้ ในเรื่องการทำหัวโขน 
ซึ่งนับวันจะหาผู้รู้ทำได้อย่างถูกต้องน้อยลงทุกที  ทั้งนี้รายละเอียดในตัวเล่มมีภาพประกอบพร้อมคำบรรยายภาพ
นับว่าเป็นประโยชน์จากการศึกษาค้นคว้าได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ช่อพิภพ  โอสถานุเคราะห์
คิดถึง สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2472-2551 
กรุงเทพฯ  อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
อศ. CT 1548 ค431 2551
            หนังสืออนุสรณ์งานศพเรื่อง  คิดถึง สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์ 2472-2551  เล่มนี้  กล่าวถึง ชีวประวัติ สุรัตน์ โอสถานุเคราะห์
และครอบครัว   บอกถึงความเป็นนักธุรกิจไทย  อีกทั้ง รวบรวมความรู้สึกประทับใจของเขา คือผลงานของการถ่ายภาพ
พร้อมด้วยมีภาพถ่ายประกอบในตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม
รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2553 
โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ : กรุงเทพฯ 2553  
อ TA 190 ม246ร 2553
                 หนังสือเรื่อง  รวมบทความงานวิจัยของนักศึกษา สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม ประจำปีการศึกษา 2553  เล่มนี้ 
รวมผลงานวิทยานิพนธ์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการงานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ 
ซึ่งเป็นบทความทางวิชาการ ทั้งหมด 17 ชื่อเรื่อง  หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม            

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงสาธารณสุข  
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
บริษัท สามจุดหนึ่งสี่ จำกัด : กรุงเทพฯ 2553
อ HV 5600 .55 ก218พ 2553
                         หนังสือเรื่อง  พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. ๒๕๕๑  เล่มนี้ เป็นกฎหมายควบคุม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฉบับแรก  เพื่องป้องกันเด็ก เยาวชน และประชาชน มิให้เข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ง่าย  ทั้งนี้ เนื้อหา กล่าวถึง  กฎกระทรวง  ประกาศ ระเบียบ  อีกทั้งยังเพิ่มเติม กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์ 
79 ปี สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์2472-2551   
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง จำกัด (มหาชน)  
อ CT 1548 ส857จ 2551
                  หนังสือเรื่อง  79 ปี สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์  เล่มนี้  บันทึกเรื่องราวชีวิต ของ สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์  ในเนื้อหา 
บอกถึงชีวประวัติของ สุรัตน์  โอสถานุเคราะห์  ตั้งแต่เกิด อีกทั้งผลงานต่างๆ  ซึ่งเป็นบุคคลนักบริหารธุรกิจ  นักการศึกษา 
รัฐมนตรี  และนักถ่ายภาพระดับโลก   นับว่าเป็นบุคคลสำคัญมีเรื่องราวประวัติชีวิต ที่ให้แง่คิดและบทเรียนนำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการดำเนินชีวิต หากสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติม ได้จากตัวเล่ม 

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553 : ทำเนียบเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย  
มปพ. 2553    
อ T 173.8 ก218ง 2553
                 หนังสือเรื่อง  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำปี 2553 :ทำเนียบเทคโนโลยี และนวัตกรรมของไทย เล่มนี้ 
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวบรวมข้อมูลจัดพิมพ์เอกสาร ทำเนียบเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้น ซึ่งได้นำเสนอข้อมูลผลงาน
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมที่สร้างสรรค์โดยผีมือคนไทย จากหน่วยงานในสังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บอกถึงชื่อเจ้าของผลงาน สถานที่ติดต่อ และรายละเอียดผลงาน ทั้งนี้ หากสนใจศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Schittich, Christian, editor by. 
In detail Interior  Surfaces and  Materials : Aesthetics Technology Implementation
Birkhauser Verlag : Baston. 2008  
R  NA 1555 .I6 2008
                     หนังสือเรื่อง  In detail  Interior Surfaces and  Materials : Aesthetics Technology Implementation  เล่มนี้มีเนื้อหา
ในตัวเล่ม กล่าวถึง รายละเอียดภายในตัวและวัสดุ : สุนทรียศาสตร์เทคโนโลยีและการดำเนินงานทางด้านสถาปัตยกรรม 
เกี่ยวกับวัสดุและพื้นผิวใช้วัสดุที่เหมาะสมในการก่อสร้างตกแต่งภายใน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

The lmages Publishing Group PTY Ltd. 
KIDS SPACES : Architecture for Children
The lmages Publishing Group PTY Ltd. : Australia. 2004 
R  NA 2543 .Y6.K53 2004
                      หนังสือเรื่อง   KIDS SPACES : Architecture for Children เล่มนี้  มีเนื้อหากล่าวถึงการออกแบบสถาปัตยกรรม 
สำหรับเด็ก เกี่ยวกับงานตกแต่งภายใน  รวมถึงสภาพแวดล้อมในสวนกิจกรรมกลางแจ้งและอุปกรณ์การเล่น
เป็นเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Millet, Didier, editor by 
THAILAND A TRAVELLER’ S COMPANION
Archipelago Press : Bangkok. 2001    
R DS 566.2 .T4516 2001
                     หนังสือเรื่อง   THAILAND A TRAVELLER’ S COMPANION เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย รูปภาพสถานที่ ท่องเที่ยวในประเทศไทย
ที่น่าสนใจ รวมถึงคำบรรยายเล่าเรื่องทั้งทางภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ศิลปะต่าง ๆ ซึ่งมีข้อมูลคำอธิบาย ประกอบภาพเป็นภาษาอังกฤษ
หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Brandi, Ulrike.
Lightbook: The Practice of Lighting Design
Birkhauser-Publishers for Architecture : Boston. 2001
R TH 7703 .B76 2001 
                   หนังสือ เรื่อง   Lightbook: The Practice of Lighting Design เล่มนี้  เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารและการตกแต่งภายใน
โดยใช้  แสงเป็นปัจจัยที่สำคัญมากในการตกแต่งภายใน และ การออกแบบโคมไฟ เนื้อหาในตัวเล่มกล่าวไว้ เช่น  ภาพของแสง  
การออกแบบแสงขั้นพื้นฐาน  กระบวนการและขั้นตอนการออกแบบ และมีคำศัพท์เฉพาะการออกแบบแสงจาก A ถึง Z 
ซึ่งสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Ministry of social and Human Security 
Thainess  sustainable ways of life  ความเป็นไทยวิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต       
Kyodo Nation Printing services CO,Ltd. : Bangkok. 2010     
R DS 561 M554 2010
                 หนังสือเรื่อง thainess  sustainable ways of life  เล่มนี้  กล่าวถึง ความเป็นไทย:วิถีแห่งความยั่งยืนของชีวิต  ซึ่งเนื้อหาในตัวเล่ม
ประกอบด้วย   เรื่องราวเกี่ยวกับการผสมผสานศิลปะแบบไทยให้เข้ากับอาคาร เพื่อสร้างเอกลักษณ์ ที่โดดเด่น ให้แก่ศาลาไทยที่มีความงดงาม
ทางสถาปัตยกรรมไทย   รวมถึงไทยจีนมิตรภาพยืนยาว และเจ็ดสิ่งมหัศจรรย์ของ ประเทศไทยที่น่าตื่นตาตื่นใจ คือ เกี่ยวกับศิลปะ
และที่อยู่อาศัย สถานที่ทางประวัติศาสตร์  ไทยมีชายหาดที่ดีที่สุดในโลก และความงามของสิ่งมหัศจรรย์ ทางธรรมชาติ
และเป็นดินแดนแห่ง ประเพณีและเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Andreas, Robert, editor by.
100 Places to see in your Lifetime : Heaven on Earth   
Life Books : New York. 2010
R TR 657 .O6 2010
                  หนังสือเรื่อง  100 Places to see in your Lifetime : Heaven on Earth เล่มนี้  เป็นนิตยสารเกี่ยวกับ การท่องเที่ยว
กล่าวถึง  100 สถานที่รวบรวมภาพตามสถานที่ในการเดินทาง ที่ดีที่สุดของโลก  อาทิ ออสเตรเลีย แอฟริกา อเมริกา เป็นต้น
หากสนใจ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Prawet, Phanwiroj 
The Platinum Guide Book to Enchanting BangRak and Nearby
Thai Watanapanich Press Co,Ltd: Bangkok. 2009 
R DS 561 .P701 2009
                  หนังสือ  The Platinum Guide Book to Enchanting BangRak and Nearby เล่มนี้เรื่องราว กล่าวถึง เสน่ห์ของเขตบางรัก
และบริเวณใกล้เคียง  รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งประกอบด้วย ความมหัศจรรย์ มีสินค้าที่น่าสนใจมากมาย
ที่บอกถึงความรู้สึกด้านวัฒนธรรม มีพระบรมมหาราชวัง วัดโพธิ์  พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกรุงเทพฯ  เป็นต้น  ทั้งนี้ ในตัวเล่ม ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจ
ให้ศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Young , Gull Kwan.  
Designing Seoul  22 Tenets of Design Seoul     
Design house Publishers , 2010    
R DS 902 .4 .Y663 2010
                       หนังสือเรื่อง Designing Seoul  22 Tenets of Design Seoul  เล่มนี้    เนื้อหา กล่าวถึง การออกแบบกรุงโซล
เกี่ยวกับการออกแบบในอนาคตของกรุงโซล ในเกาหลี koual

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Broto, Carles.
Iconic design hotels : destinations of a lifetime / สัญลักษณ์โรงแรมออกแบบ : จุดหมายปลายทางของชีวิต
Page One publishing : London , 2005   
R NA 7800 .B738 2005
                    หนังสือเรื่อง Iconic design hotels : destinations of a lifetime / สัญลักษณ์โรงแรมออกแบบ : จุดหมายปลายทางของชีวิต
เนื้อหา เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งโรงแรม   และการวางแผนโรงแรมที่พัก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Rees, Yvonne.  
The Water Garden Design Book : จัดสวนน้ำด้วยตนเอง
Quarto Book : London, 2001  
R SB 423 .R400 2001
                 หนังสือเรื่อง  The Water Garden Design Book : จัดสวนน้ำด้วยตนเอง  เล่มนี้  เนื้อหาแนะนำการออกแบบ จัดสวนด้วยตนเอง
ตั้งแต่แรกเริ่ม การจำลองการออกแบบสวน วัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง การจัดหาพันธุ์ไม้ ที่สามารถอยู่ร่วมกัน
ตั้งแต่ขนาดย่อม ๆ จนถึงเนื้อที่พอประมาณอีกทั้งท้ายเล่มยังกล่าวถึงเรื่องการดูแลรักษาบ่อปลา

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Webb, Michael    
Brave New Houses : Architectural Innovation in Southern California
Thomes & Hudson : London, 2003       
R NA 7235 .W39 2003
                     หนังสือเรื่อง Brave New Houses : Architectural Innovation in Southern California เล่มนี้   Brave บ้านใหม่  นวัตกรรมทาง
สถาปัตยกรรมในแคลิฟอร์เนีย    Michael Webb ได้กล่าวถึงสถาปัตยกรรมในทศวรรษ 1960 การรวบรวมวัสดุสิ่งของในสถาปัตย์ Digest,
สถาปัตยกรรม Review, Domus และสิ่งพิมพ์ชั้นนำอื่น ๆ อีกทั้งบอกถึงการออกแบบร่วมสมัยโดยมองถึงธรรมชาติ
และสภาพภูมิอากาศมาเป็นส่วนประกอบในการออกแบบ