บรรณานิทัศน์หนังสืออ้างอิงที่น่าสนใจ
ประจำปี 2553


ชื่อเรื่อง บรรณนิทัศน์
ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

โดม ประทุมทอง
เรียนรู้เรื่องนก 
บริษัท สำนักพิมพ์ กรีนแมคพาย จำกัด : กรุงเทพฯ,2552
อ QL 674 ร831 2551
               หนังสือเรื่อง เรียนรู้เรื่องนก มีเนื้อหานำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพันธุ์นกชนิดต่าง ๆ ถิ่นที่อาศัย พฤติกรรมด้านต่าง ๆ ที่ช่วยในการจำแนก นิเวศวิทยา
ในการสืบทอดและคงสายพันธุ์ รวมถึงถิ่นการกระจายในประเทศ แหล่งดูนก ที่สำคัญในประเทศไทย กิจกรรมการดูนก ซึ่งเป็นการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมภาพถ่ายประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

วินิดา ดิถียนต์
ดวงแก้วแห่งพระมงกฎเกล้า
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ,2552
อ DS 578.3 ว633ด 2552
                หนังสือเรื่อง ดวงแก้วแห่งพระมงกฎเกล้า เป็นหนังสือสารคดีประวัติ พระจริยวัตรและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  และพระนางเจ้าสุวัทนาพระวรราชเทวีราชนารีในรัชกาลที่ 6 ที่ได้รับการเรียบเรียง/เขียนจากข้อมูล
เป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ่งของพระรูปพระราชทาน ให้ได้ค้นคว้าและเชิญออกเผยแพร่

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงการต่างประเทศ
ศัพท์น่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม
บริษัท ออฟเซท จำกัด : กรุงเทพฯ,2552
อ PJ 6001 ก218ศ 2552
                 หนังสือเรื่อง ศัพท์น่ารู้ ที่เกี่ยวข้องกับชาวไทยมุสลิม เป็นการรวบรวมคำศัพท์ที่สำคัญ เกี่ยวกับศาสนาอิสลามและภาษาท้องถิ่น
ทั้งที่เป็นภาษาอาหรับ และภาษามลายูท้องถิ่น ที่มักใช้อ้างอิงในโอกาสต่าง ๆ อยู่เสมอ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ
80 ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิ่งชิ่ง จำกัด (มหาชน): กรุงเทพฯ,2550
อ TX 361. C5 ส691ป 2550
               หนังสือเรื่อง 80 ตำรับอาหารพระราชทานสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน มีเนื้อหาที่กล่าวถึงวิชาการที่เกี่ยวกับความต้องการสารอาหารของเด็ก
ก่อนวัยเรียน การส่งเสริม การบริโภคผักผลไม้ และการจัดทำรายการอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนตำหรับอาหารพระราชทานจำนวนมาก ในรูปแบบที่ผู้อ่านเข้าใจ  รายละเอียดของส่วนผสม วิธีทำ และคุณค่าทางโภชนาการที่จะได้รับ โดยมีภาพประกอบให้เห็นชัดเจน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เทศบาลนครสมุทรสาคร
ประวัติศาสตร์ท่าฉลอมสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย
มปพ. : กรุงเทพฯ,2552
อ DS 568 .ส6 ท657ป 2552
                 หนังสือเรื่อง ประวัติศาสตร์ท่าฉลอมสุขาภิบาลหัวเมืองแห่งแรกของไทย เล่มนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูล และหลักฐานทางประวัติศาสตร์
ทั้งทางราชการ  และการบันทึกของชาวบ้านเกี่ยวกับวิถีชุมชนท่าฉลอม ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ถึงกรุงรัตนโกสินทร์ ปีพ.ศ. 2532
รวมถึงการนำเสนอภาพเก่า เล่าเรื่องของเมืองสมุทรสาครในแต่ละยุคสมัย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ทศ คณนาพร
9 ตระกูลดังแห่งล้านนา
เนชั่น บุ๊คส์ : กรุงเทพฯ,2549
อ CS 1254 ท234ก 2549
                หนังสือเรื่อง 9 ตระกูลดังแห่งล้านนา มีเนื้อหากล่าวถึง เรื่องราวและวิถีการดำรงตน รวมถึงการก่อร่างสร้างตัวของ 9 ตระกูลดังแห่งล้านนา
อันได้แก่ ณ เชียงใหม่ นิมมานเหมินท์ ชุติมา ชินวัตร บูรณุปกรณ์ โอสถาพันธุ์ ศักดาทร ตันตรานนท์ และสุวิทย์ศักดานนท์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรม ศัพท์ศาสนาสากลอังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
ราชบัณฑิตยสถาน : กรุงเทพฯ,2552
อ BL 31 ร421พ 2552
              หนังสือที่รวบรวมศัพท์และคำอธิบายศัพท์ศาสนาหลายศาสนา เช่น พระพุทธศาสนา   ศาสนายิว-คริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู  ศาสนาสิข ชินโต และศาสนาโบราณ   เรียงตามลำดับอักษร A-Z พร้อมคำเทียบ อังกฤษ-ไทย และไทย-อังกฤษ ท้ายเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เอกนรี พรปรีดา
100 คนดัง ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่ม 4
มายิก : กรุงเทพฯ,2552
อ CT 203.T35 ห159 2552
                 หนังสือ 100 คนดัง ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ เล่มนี้ผู้เรียบเรียงได้นำเสนอ เรื่องราวบันทึกชีวิต 25 บุคคล ผู้มีภาพลักษณ์ ของวีรบุรุษ ทั้งทางสังคม และทางธุรกิจและผลงานของบุคคลต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลก เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การ
จดจำทั้งผู้ที่อยู่ใน แวดวงวิทยาศาสตร์ นักคิดและนักปรัชญา ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน ไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน และง่ายต่อการศึกษา ทำความเข้าใจเป็นอย่างดี เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษาใช้เป็นข้อมูล ในการประกอบการเรียนการสอน หรือผู้ที่สนใจจะศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

นราวดี โลหะจินดา
100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้
บริษัท วี พลัส กรุ๊ป (ไทยแลนด์) : กรุงเทพฯ,2552
อ GN436 .8 ห159 2552
                หนังสือ 100 มรดก ในหอวัฒนธรรมภาคใต้ เล่มนี้ เรื่องราวบอกถึงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ชุมชนภาคใต้ มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับศิลปะวัตถุ และโบราณวัตถุ  อีกทั้งภาพประกอบ พร้อมคำบรรยาย หากสนใจอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

แคเธอริน โดเมทท์
การขุดค้นที่เนินอุโลกและโนนเมืองเก่า
บริษัท สำนักพิมพ์สมาพันธ์ จำกัด : กรุงเทพฯ,2552
อ DS 589 ก442 2552
                หนังสือ การขุดค้นที่เนินอุโลกและโนนเมืองเก่า เล่มนี้ เป็นการศึกษาร่องรอย อารยธรรมของเขมรไม่สามารถดำเนินการได้ในประเทศกัมพูชา 
ด้วยปัญหาทางการเมือง นักวิจัยจึงได้เข้ามาศึกษาแหล่งโบราณคดีเนินอุโลก และบ้านโนนวัด จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นแหล่งโบราณคดีในยุคเดียวกัน
โครงการขุดค้นทางโบราณคดีที่บ้านโนนวัด ต.พลสงคราม อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา ทำการขุดค้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 จนถึงปัจจุบัน  
จากการขุดค้นในครั้งนั้นทำให้ทราบว่าแหล่งโบราณคดีบ้านโนนวัดเป็นการตั้งรกรากของชุมชนก่อนประวัติศาสตร์ แหล่งขุดค้นนี้มีความสำคัญมากที่สุด แห่งหนึ่งในประเทศไทย  เนื่องจากเป็นที่ตั้งรกรากของสังคมเกษตรกรรม สังคมแรกมีอายุราว 2,100 – 1,250 ปี ก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ 
ยุคสัมฤทธิ์ ยุคเหล็ก จนถึงยุคประวัติศาสตร์ตอนต้น  ซึ่งมีประวัติศาสตร์ยาวนานคล้ายบ้านเชียง แต่สิ่งที่ขุดค้นได้จากแหล่งประวัติศาสตร์บ้านโนนวัด 
มีมากมายกว่าบ้านเชียงและยังคงสภาพความสมบูรณ์ไว้ได้ มีประโยชน์ต่อการศึกษา ความต่อเนื่องของวัฒนธรรมโบราณ ซึ่งยังไม่เคยปรากฏขึ้นในประเทศไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มัญชสา วัฒนพร
บ้านสบาย
บ้านและสวน : กรุงเทพฯ,2552
อ NK 2110 ม322บ 2552
                หนังสือเรื่อง บ้านสบาย สุนทรียภาพของการอยู่อาศัยอย่างใกล้ชิดธรรมชาติ เล่มนี้ ได้รวมบ้านสวย 11  หลังที่เน้นการออกแบบ ให้น่าอยู่ซึ่งบ้านที่คัดสรร  มานั้นเป็นบ้าน ที่พร้อมด้วยความสะดวกสบายทั้งกายและสุนทรีภาพทางใจ นอกจากนี้เจ้าของ บ้านสบาย ยังนำเอาธรรมชาติสภาพภูมิอากาศมาปรับใช้ ในการสร้างบ้านทั้งในเรื่องของทิศทางแดด และลม เนื้อหาภายในเล่มอ่านง่าย บรรยายเรื่องราวผ่าน ภาพประกอบอันสวยงาม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ภานุพันธ์ ชัยรัต
อุปสมบทกรรมนาคหลวง
บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พัลลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ,2552
อ BV 685 ภ447อ 2552
               หนังสือเรื่อง อุปสมบทกรรมนาคหลวง เล่มนี้ กล่าวถึงการอุปสมบทนาคหลวงเป็นพระราชพิธีซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงปฏิบัติเป็นประจำมาแต่โบราณ โดยปรากฏหลักฐานอยู่ใน พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลอุปสมบทนาคหลวง การทรงพระผนวชของพระมหากษัตริย์ไทยจึงมีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ชาติไทย และพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาประจำชาติ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย
รางวัลนราธิป ๒๕๕๒
พิมพ์คำ : กรุงเทพฯ,2552
อ PL 4201 ส293ร 2552
                หนังสือเรื่อง รางวัลนราธิป มอบให้นักเขียน นักหนังสือพิมพ์ กวี นักแปล และบรรณาธิการอาวุโส ที่สร้างสรรค์ผลงานมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน และผลงานเป็นที่ยกย่องอย่างกว้างขวางในปี 2552 สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย ได้มีการประกาศเกียรติให้นักเขียน นักแปล นักหนังสือพิมพ์
และหรือบรรณาธิการอาวุโส ในจำนวน 17 ท่าน เป็นผู้ได้รับรางวัลนราธิป หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สหมิตรพริ้น ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ,2550
อ TL 9 ร421พ 2550
             หนังสือ พจนานุกรมศัพท์ยานยนต์และเครื่องยนต์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับนี้ รวบรวมศัพท์ที่ใช้กันเป็นประจำ และได้นำศัพท์เครื่องยนต์ มารวมไว้ พร้อมเขียนคำอธิบาย เรียงตามลำดับ อักษร A-Z ท้ายเล่มมีคำเทียบไทย-อังกฤษ เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้นหาคำ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน
ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
สหมิตรพริ้น ติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ,2552
อ PL 4168 ร421ศ 2552
                หนังสือ ศัพท์ต่างประเทศ ที่ใช้คำไทยแทนได้ เป็นหนังสือที่รวบรวมคำต่างประเทศซึ่งเป็นคำทั่วๆ ไปที่คนไทยนิยมใช้ทับศัพท์ โดยรวบรวมจากสื่อวิทยุ โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ และที่พูดกันในชีวิตประจำวันการรวบรวมคำจะเป็นไปตามที่ใช้จริง พร้อมจัดทำคำอธิบาย จำนวน 853 คำ พร้อมกับยกตัวอย่างประโยค ที่มีการใช้คำต่างประเทศ สนใจอ่านรายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน
พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
โรงพิมพ์ชวนพิมพ์ : กรุงเทพฯ,2549
อ G 63 ร421พ 2549
            หนังสือพจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์   เป็นหนังสือที่รวบรวมศัพท์ภูมิศาสตร์ในด้านต่าง ๆ เช่น ภูมิศาสตร์กายภาพ ภูมิศาสตร์เศรษฐกิจ ภูมิศาสตร์สังคม ภูมิศาสตร์วัฒนธรรม ตลอดจนศัพท์ของสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิชาภูมิศาสตร์ ประมาณ ๔ , ๐๐๐ คำ โดยเรียงลำดับศัพท์ตามอักษรภาษาอังกฤษ A-Z

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงการต่างประเทศ
คำศัพท์ – คำย่อ ทางการทูตและการต่างประเทศ
ห้างหุ้นส่วน จำกัด ภาพพิมพ์ : กรุงเทพฯ,2552
อ JX 1226 ก218ค 2552
                หนังสือ คำศัพท์-คำย่อทางการทูตและการต่างประเทศ เล่มนี้ รวบรวมคำศัพท์ และคำย่อต่างๆ ที่มักพบเห็นกันโดยทั่วไปตามสื่อ หรือสิ่งพิมพ์ ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการทูต การเมืองและเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ตลอดจนคำศัพท์ใหม่ๆ ที่เป็นปัจจุบัน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน พูลสวัสดิ์
รวมศัพท์ปริญญาโท ฉบับสมบูรณ์
เทคนิคพริ้นติ้ง : กรุงเทพฯ,2543
UNIV PE 1128 ส779ร 2543
                หนังสือ รวมศัพท์ปริญญาโทฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่าง ๆ เกี่ยวกับคำศัพท์ระดับปริญญาโท ส่วนแรก เริ่มจากการศึกษา
คำศัพท์ การตีความศัพท์ รวมทั้งการนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ในประโยคต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ส่วนที่สอง ได้เรียบเรียงคำศัพท์ไว้เป็นหมวดหมู่  โดยลำดับจากหมวด A ถึงหมวด Z ซึ่งเป็นคำศัพท์ที่ใช้ทดสอบบ่อยๆ ในการสอบเข้าปริญญาโท พร้อมทั้งตัวอย่างประโยคในการใช้คำศัพท์นั้น ๆ  
ส่วนที่สาม เป็นการทดสอบโดยคัดเลือกข้อสอบ เข้าปริญญาโทของทุกสถาบันที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยเรียงคำศัพท์จากที่ง่ายไปสู่คำศัพท์ที่ยาก ซึ่งจัดไว้เป็นชุด ๆ ( Tests) มีคำเฉลยพร้อมอธิบายโดยละเอียด

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุนิสา มั่นคง
โบราณคดี เขื่อนแควน้อย ในพื้นที่โครงการ เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์ จังหวัดพิษณุโลก
โรงพิมพ์ สกสค. ลาดพร้าว : กรุงเทพฯ,2553
อ CC 105 .T35 บ921 2553
                  หนังสือเอกสารทางวิชาการเรื่อง โบราณคดี เขื่อนแควน้อย ในพื้นที่โครงการ เขื่อนแควน้อย อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอวัดโบสถ์
จังหวัดพิษณุโลก ฉบับนี้ โดยรวบรวมการสำรวจและศึกษาผลกระทบทางมรดกทางวัฒนธรรมด้านโบราณคดี และพร้อมทั้งศึกษาแหล่งทรัพยากรทาง วัฒนธรรมและศักยภาพในการ จัดการแหล่งท่องเที่ยวของชุมชน ประเพณี ความเชื่อ และภูมิปัญญาต่างๆ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ทักษิณา ณ ตะกั่วทุ่ง
วันชาติ และวันสำคัญของโลก : National Days and International Days
ศิลปาบรรณาคาร : กรุงเทพฯ,2548
อ GT 4878 .A2 ว428 2548
                    หนังสือ  วันชาติและวันสำคัญของโลก  นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับวันชาติของประเทศต่างๆทั่วโลก ให้ความรู้ถึงที่มาอันน่าสนใจ
ประวัติความเป็นมา ของการประกาศวันชาติประเทศสำคัญๆ เช่น ประวัติการประกาศวันชาติของประเทศไทย วันชาติออสเตรเลีย เป็นต้น รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวันสำคัญของโลก ตั้งแต่เทศกาลต่างๆ   วันคริสต์มาส วันขึ้นปีใหม่ วันสากล และทศวรรษสากลซึ่งประกาศโดย องค์การสหประชาชาติ     และองค์กรตัวแทนพิเศษในเครือองค์การ สหประชาชาติ  เช่น วันเด็กสากล วันเอดส์โลก วันสหประชาชาติ
หรือทศวรรษว่าด้วยคนพิการแห่งเอเชียและแปซิฟิก เป็นต้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน  พูลสวัสดิ์
NEW WORLD TOEFL Computer –Based Test (CBT)
เทคนิคพริ้นติ้ง : กรุงเทพฯ,2550
UNIV PE 1128 ส779น 2550
                 หนังสือเรื่อง  NEW WORLD TOEFL Computer –Based Test (CBT)   เล่มนี้  ได้รวบรวมเนื้อหาสาระต่างๆไว้อย่างครบถ้วนโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วน   ได้แก่  รายละเอียดความรู้ทั่วไป และข้อแนะนำ  ในการเตรียมตัวสอบ TOEFL ระบบคอมพิวเตอร์ (CBT)  ซึ่งบอกถึงการฟัง
ไวยากรณ์ การอ่าน และการเขียน   อีกทั้งมีข้อสอบพร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน  พูลสวัสดิ์            
FAST-TRACK TOEIC READING
เทคนิคพริ้นติ้ง : กรุงเทพฯ,2553
UNIV PE 1128 ส779ฟ 2553
                 หนังสือเรื่อง FAST-TRACK TOEIC READING  เล่มนี้  เนื้อหากล่าวถึงการทบทวนพร้อมทดสอบ NEW TOEIC TESTS ในส่วน READING
ทั้งหมด  โดยมีเทคนิคและขั้นตอนในการทำข้อสอบ READING  ได้อย่างรวดเร็วแบบ FAST-TRACK เจาะลึกข้อสอบ Incomplete Sentences Text Completion และ Reading Comprehension ตลอดจนข้อสอบ NEW TOEIC READING TESTS พร้อมเฉลยอย่างละเอียด  ซึ่งจะช่วยเตรียมความพร้อมในการสอบให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน  พูลสวัสดิ์   
FAST-TRACK TOEIC   
เทคนิคพริ้นติ้ง : กรุงเทพฯ,2552           
UNIV PE 1128 ส779ฟ 2552
                 หนังสือเรื่อง FAS-TRACK TOEIC with Audio CD เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง ขั้นตอนการสอบ TOEIC  แนวใหม่หรือ NEW TOEIC TESTS 
รวมข้อสอบ NEW TOEIC พร้อมเฉลยวิเคราะห์อย่างละเอียด เจาะลึกข้อสอบ NEW TOEIC TESTS ทั้งส่วน Listening Section และ Reading Section  
พร้อม รวมกลยุทธ์ในการทำข้อสอบ ได้อย่างรวดเร็วแบบ FAST-TRACK โดยมีเทคนิคในการทำข้อสอบ NEW TOEIC ทุกส่วนพร้อมคำอธิบาย
ประกอบอย่างละเอียด ช่วยให้ผู้เตรียมสอบ ได้ฝึกทำข้อสอบและได้เทคนิคในการทำข้อสอบมากยิ่งขึ้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ชำนาญ  ศุภนิตย์     
รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ ENGLISH GRAMMAR COMPLETE BOOK  
พิมพ์ณพัช : กรุงเทพฯ,2550
UNIV PE 1130 .T5 ช533ร 2550         
                 หนังสือเรื่อง รวมหลักไวยากรณ์อังกฤษฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้  รวมสรุปย่อเนื้อหา ที่สำคัญเกี่ยวกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ พร้อมแบบทดสอบ ที่หลากหลาย  ในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น
เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน  พูลสวัสดิ์     
FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR  
เทคนิคพริ้นติ้ง : กรุงเทพฯ,2552           
UNIV PE 1130 .T5 ส779ฟ 2552
                 หนังสือเรื่อง FAST-TRACK TOEIC GRAMMAR เล่มนี้  เนื้อหากล่าวถึง รวมแบบทดสอบหลากหลายที่ใช้ในการสอบ TOEIC แนวใหม่  
เจาะลึกข้อสอบ GRAMMAR ทั้ง INCOMPLETE SENTENCESและ TEXT COMPLETION พร้อมอธิบายรายละเอียด  โดยใช้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง
รวมกลยุทธ์และเทคนิคในการทำข้อสอบ NEW TOEIC GRAMMAR ให้ได้อย่างรวดเร็ว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม
 ทั้งได้เรียนรู้ทฤษฎีหลักไวยากรณ์ที่ใช้ในการสอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวัฒนธรรม 
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2552  
บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ จำกัด : กรุงเทพฯ,2553   
อ CT 1546 ก218ศ 2553
                   หนังสือประวัติชีวิตและผลงานของศิลปินแห่งชาติ  พุทธศักราช 2552   ขึ้นเพื่อเผยแพร่ชีวประวัติ ผลงานและแนวคิดดังกล่าว
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เป็นผู้แถลงผลการคัดเลือก ศิลปินแห่งชาติ ิมี 3 สาขา ดังนี้ 1.สาขาทัศนศิลป์ 2.สาขาวรรณศิลป์ 3.สาขาศิลปะการแสดง จากข้อมูลข้างต้น เป็นส่วนสำคัญในการ สร้างแรงบันดาลใจให้อนุชนรุ่นหลัง   รวมทั้งผู้ที่มีความสนใจงานด้านศิลปะเกิดพลังที่จะ  สืบสานสร้างสรรค์ งานศิลปะให้เจริญก้าวหน้า เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าทางด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจธ. กับนวัตกรรมการสอนวิจัย และการเรียนรู้
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : กรุงเทพฯ,  2553  
อ LG 395 .K6-1 ม246ม 2553
                    หนังสือเรื่อง มจธ. กับนวัตกรรมการสอนวิจัย และการเรียนรู้   เล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบพึ่งตนเอง
สามทศวรรษของภาษาอังกฤษ  เพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน มจธ. English language teaching innovation and reform in Thailand
นวัตกรรมการเรียนรู้โดยวิธีแก้ปัญหา ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ความสำคัญของพี่เลี้ยงและวิธีการเป็นพี่เลี้ยงที่ดี   โครงการการพัฒนาบุคลากร สายสนับสนุนในโครงการวิจัยมหาวิทยาลัย  การศึกษาเรื่องค่าใช้จ่ายต่อหน่วยนักศึกษา : ประสบการณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประสบการณ์งานวิจัยนโยบายกับศูนย์นวัตกรรมนโยบายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจธ. กับงานวิชาการ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : กรุงเทพฯ,2553       
อ LG 395 .K6-7 ม246ม 2553
               หนังสือเรื่อง  มจธ. กับงานวิชาการ : วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี เล่มนี้   เนื้อหาประกอบด้วย ตามรอยหุ่นยนต์ อดีต-ปัจจุบัน สู่อนาคต  
การใช้เถ้าถ่านหินในงานคอนกรีต   มจธ.ควรทำอะไรเพื่อการขนส่งที่ยั่งยืน ไบโอดีเซล : เส้นทางสู่พลังงานที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย   รวยได้ สุขภาพดี กับสาหร่ายสไปรูลินา   Fresh technology : นิยามหนึ่งของเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว   สูงวัยอย่างสะดวกสะบายด้วยไอพี   หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนา
วิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ  กำเนิด iTAP เครือข่าย มจธ.   ผู้ประกอบการ SME ฐานเทคโนโลยีในวาระเศรษฐกิจสร้างสรรค์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ตรั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มจธ. กับงานวิชาการ : พลังงาน สิ่งแวดล้อมระบบวิทยาศาสตร์โลก          
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : กรุงเทพฯ,2553       
อ LG 395 .K6-6 ม246ม 2553
               หนังสือเรื่อง มจธ. กับงานวิชาการ : พลังงาน สิ่งแวดล้อม ระบบวิทยาศาสตร์โลก  เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง  พลังงานทางเลือกเพื่อการขนส่ง 
ทางถนนสำหรับประเทศไทย เชื้อเพลิงและการเผาไหม้ : จากครัวเรือนถึงอุตสาหกรรม ก๊าซชีวภาพ-คู่ขนานการจัดการของเสียและผลิตพลังงาน การจัดการพลังงานคืออะไร ทางเลือกพลังงานอนาคต 2030 คาร์บอนต่ำ มั่นคง และยั่งยืน  สายลมและกระแสน้ำ  ก๊าซเรือนกระจกอนาคตของการเกษตร 
และสังคมไทย ศูนย์การจัดการด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ชาญวิทย์  เกษตรศิริ
อยุธยา : Discovering Ayutthaya  
มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย : กรุงเทพฯ,2550    
อ DS 577 อ312 2550
                   หนังสือ อยุธยา : Discovering Ayutthaya ซึ่งเป็นคู่มือกึ่งสารคดี ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับอยุธยาที่สมบูรณ์ และมีคุณค่ามากที่สุด ครอบคลุม
ข้อมูลทุกแง่มุม ของอยุธยา ทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจ การเมือง และที่สำคัญ   หนังสือเล่มนี้ เป็นหนังสือที่ใช้เวลาในการค้นคว้าหาข้อมูล และระดมทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้าน ประวัติศาสตร์มาช่วยกันเขียนคนละบทด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่าย  จนออกมาเป็นเล่มที่สมบูรณ์แบบ รูปเล่มสี่สีทำได้สวยงามเป็นพ็อคเก็ตบุ๊คขนาดกระทัดรัด    โดยเฉพาะภาพประกอบจำนวนมากที่บางภาพเก่าแก่และหาดูได้ยากกว่าหนึ่งพันภาพ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สมภพ  จันทรประภา    
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี 
ศยาม : กรุงเทพฯ,2551
อ DS 570 .6 ส271ส 2551
                หนังสือเรื่อง สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ทรงเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
และเจ้าจอมมารดาเปี่ยม  หรือสมเด็จพระปิยามาวดี ศรีพัชรินทรมาตา และยังทรงเป็นพระมเหสีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงมีพระราชโอรสพระราชธิดา 8 พระองค์  ทรงอภิบาลอีก 4 พระองค์  และมีพระราชนัดดาอีก 2 พระองค์ คือ พระบามสมเด็จพระปรเมนทรมหาอนันทมหิดล
พระอัฏฐมรามาธิบดินทร (รัชกาลที่ 8) และพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลปัจจุบัน)

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Encyclopedia Britannica    
สารานุกรม Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย 
มีเดีย แม็กเน็ท : กรุงเทพฯ,2551           
อ AE 5 อ943ส 2551 เล่ม 1- เล่ม 3
                      หนังสือ สารานุกรม Britannica Concise Encyclopedia ภาคภาษาไทย 1 ชุด มี 3 เล่ม เป็นสารานุกรมที่ได้รับการเชื่อถือและยอมรับมากที่สุด
ในโลก มีเนื้อหาครอบคลุมความรู้ในสาขาต่างๆมากมาย เช่น ประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสำคัญ สถาปัตยกรรม การแพทย์ จิตวิทยา พันธุศาสตร์
ฟิสิกส์ ดาราศาสตร์  ภาษา วรรณคดี กฎหมาย และการเมืองการปกครอง เป็นต้น มีการจัดเรียงลำดับหัวข้อเรื่องตามอักษร A-Z ของภาษาอังกฤษในรูปแบบของ   พจนานุกรม ตามด้วยคำอธิบายภาษาไทยที่กระชับชัดเจน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยมหิดล     
การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 28-30 ตุลาคม 2552  โรงแรม ทวาราวดี    รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี   
มหาวิทยาลัยมหิดล : กรุงเทพฯ,2552          
อ TK 146 ม246ก 2552
               หนังสือเรื่อง การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 32 28-30 ตุลาคม 2552  โรงแรม ทวาราวดี รีสอร์ท จ.ปราจีนบุรี  (Electeical Engineering -
Conference หรือ EECON) เล่มที่ 1- 2 นี้ เป็นงานประชุมวิชาการที่มีความสำคัญกับวงการวิชาการ และวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า ซึ่งรวบรวมนักวิชาการ นักวิจัย
ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมในครั้งนี้ มีหน่วยงาน และสถาบันอุดมศึกษาเข้าร่วมส่งบทความวิจัยมากกว่า 55 สถาบัน
รวมบทความวิจัยที่เข้าร่วมการประชุม 459 บทความ และได้ผ่านการประเมิน   จากผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ จำนวน 346 บทความ 
จากบทความวิจัยนี้นับว่ามีผลต่อการพัฒนาประเทศในหลายด้าน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยนเรศวร   
การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 : ทิศทางการวิจัยในทศวรรษปี 2552-2562 
รัตนสุวรรณการพิมพ์ : พิษณุโลก, 2553  
อ Q 179 .9 ม246ก 2553
              หนังสือเรื่อง การประชุมทางวิชาการ นเรศวรวิจัย ครั้งที่ 5 : ทิศทางการวิจัยในทศวรรษปี 2552-2562 เล่มนี้ จัดขึ้น ณ คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มีการนำเสอนผลงานวิจัย ใน 3 กลุ่มสาขาวิชา  ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ และกลุ่มสังคมศาสตร์ โดยแบ่งเป็นประเภท  งานวิจัย และประเภทงานวิทยานิพนธ์ การนำเสนอผลงานได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิ ลงตีพิมพ์บทความใน Prcceedings จำนวน 77 ผลงาน สามารถอ่านรายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดสร้างพระมหามณฑป  
สถิตศรัทธาสถาพร : พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร    
บริษัท อมรินทร์ พริ้งติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2552
อ DS 567 ส679 2552
               หนังสือเรื่อง  สถิตศรัทธาสถาพร : พระมหามณฑป พระพุทธมหาสุวรรณปฎิมากร เล่มนี้ นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับความเป็นมาของชุมชนชาวจีน
ในกรุงเทพฯ รวมถึง พระเมตตาของพระบรมราชจักรีวงศ์ ต่อชุมชนชาวจีนทั้งนี้ในเนื้อหายังมีรายละเอียดที่น่าสนใจ อีกทั้งมีภาพประกอบสวยงาม
พร้อมคำบรรยายภาพสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เธียรชัย  เอี่ยมวรเมธ           
พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่)
อักษรพิทยา : กรุงเทพฯ, 2544  
อ PL 4187 ธ813พ 2544
                หนังสือ  พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่) เล่มนี้ รวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษ แปลเป็นภาษาไทย โดยเรียบเรียงคำศัพท์ที่เกิดขึ้นใหม่
รวมประมาณ 6000 คำ นำเสนอพร้อมคำอ่าน ประเภทของคำและคำแปลชัดเจน เรียบเรียงไว้ตามลำดับอักษรง่ายสำหรับค้นหา

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุทิน  พูลสวัสดิ์    
FAST-TRACK TOEIC LISTENING
เทคนิคพริ้นติง: กรุงเทพฯ, 2552   
UNIV PE 1128 ส779ฟ 2552
                 หนังสือเรื่อง FAST-TRACK TOEIC LISTENING เล่มนี้  ได้ให้เทคนิคในการฟังจับใจความที่สำคัญ เจาะลึกข้อสอบ listening แนวใหม่
พร้อมอธิบายขั้นตอนในการทำข้อสอบ รวมกลยุทธและเทคนิคในทำข้อสอบอย่างละเอียด และมีชุดข้อสอบเสียงใน MP3 CD ที่คมชัดเพื่อการฝึก
ทำสอบเหมาะอย่างยิ่ง สำหรับใช้ทบทวนเนื้อหา และเตรียมความพร้อม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

จำนงศรี  หาญเจนลักษณ์    
ดุจนาวากลางมหาสมุทร   
นานมี บุ๊คพับลิเคชั่น : กรุงเทพฯ,2543
อ DS 578.32 .W86 จ348ด 2543
                หนังสือเรื่อง   ดุจนาวากลางมหาสมุทร เล่มนี้  เรื่องราวการต่อสู้และฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการของคนหลายชั่วอายุคนจนมาเป็นสกุล หวั่งหลี
  สะท้อนให้เห็นวัฒนธรรม ประเพณี ความคิดและความเปลี่ยนแปรของคนเชื้อสายจีนในเมืองไทยเป็น ระยะเวลากว่าศตวรรษ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

วรมัย  กบิลสิงห์    
ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน  
ส่องสยาม : กรุงเทพฯ,2551
อ DS 577 ว237ค 2551
              หนังสือเรื่อง  ใครฆ่าพระเจ้าตากสิน เล่มนี้   เนื้อหาประกอบด้วยเรื่องราวการรบของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เอาไว้อย่างสมบูรณ์
ซึ่งบอกถึงประวัติศาสตร์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาที่มีศึกต้องรบกับพม่า เขมร และลาว การเสียกรุงฯ และการได้คืนกลับมาอีกทั้งเรื่องราวขององค์ พระเจ้าตากสิน ที่ต้องกรำศึกหนักตลอดเวลา  และสุดท้าย พระองค์ทรงถูกประหารชีวิต เพราะเหตุใดพระองค์จึงถูกประหารชีวิต
เนื้อในเล่มได้เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน นับว่าเหมาะสำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์เป็นอย่างดี

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน  
พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย  
โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว : กรุงเทพฯ,2541
อ N 33 ร421พ 2541
                   หนังสือ พจนานุกรมศัพท์ศิลปะ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มนี้  ประกอบด้วยศัพท์จำนวน 912 คำ พร้อมด้วยบทนิยาม ศัพท์
เหล่านี้เป็นศัพท์พื้นฐานในทางศิลปะสาขาต่างๆ คือจิตรกรรม ประติมากรรม เลขนศิลป์ สถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ ศิลปะตกแต่ง
และศิลปะประยุกต์ ตลอดจนศัพท์เฉพาะที่ใช้ในวงการศิลปะและการช่างต่างๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

การไฟฟ้าแห่งประเทศไทย   
แสงแห่งสยาม THE LIGHT OF SIAM
สายธุรกิจโรงพิมพ์ : กรุงเทพฯ,2553  
อ HD 9697 ก499ส 2553
                     หนังสือเรื่อง แสงแห่งสยาม THE LIGHT OF SIAM เล่มนี้  จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกเรื่องราวประวัติศาสตร์ของการก่อกำเนิด และพัฒนา
พลังงานไฟฟ้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งภายในเล่มมีเนื้อหาสาระที่น่าสนใจชวนติดตาม พร้อมทั้งมีภาพประกอบสี่สีสวยงาม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ 
๕ ปี กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.) 
บจก.ฟ้ารัตนะมงคล : กรุงเทพฯ,2552
อ HE 8390 .55.25 ค121ห 2552
                 หนังสือเรื่อง  ๕ ปี กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กทช.)  เล่มนี้  เนื้อหากล่าวถึง แนวนโยบายการดำเนินงานที่สำคัญของ กทช.
ตลอดระยะเวลา ๕ ปี ในการพัฒนากิจการโทรคมนาคมไทยในทุกภาคส่วน รวมทั้งสาธารณชนทั่วไปให้ก้าวหน้าและทัดเทียมนานาอารยะประเทศ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ยงยุทธ  ตรับคชสาร     
สารานุกรมเปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน = Petroleum and alternative energy encyclopedia
เกียวโต เนชั่น พริ้นติ้งเซอร์วิส จำกัด: กรุงเทพฯ,2553 
อ TP 698 ส679 2553      
                 หนังสือ สารานุกรม เปิดโลกปิโตรเลียมและพลังงานทดแทน  ปตท. ได้จัดทำหนังสือเล่มนี้ ขึ้นเพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจ
ปิโตรเลียมและพลังงานทดแทนเนื้อหาแบ่งเป็น 6 หมวด ประกอบด้วย การสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม การกลั่นน้ำมันและการแยกก๊าซธรรมชาติ  
ระบบลอจิสติกส์ปิโตรเลียมและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม นับว่าเป็นแหล่งข้อมูลอ้างอิงเชิงวิชาการที่เป็นประโยชน์ ในการค้นคว้าและเรียนรู้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา    
เห็ดป่า ในหุบเขาลำพญา  
บริษัท เอสพริ้นท์ จำกัด : กรุงเทพฯ,2552
อ SB 353.3 .T35 ม246ห 2552
                 หนังสือ เห็ดป่าในหุบเขาลำพญา เล่มนี้  โดยรายละเอียดของเนื้อหาในเล่มเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของเห็ดลักษณะแหล่งที่อยู่  และ การนำเห็ด  
มาใช้ประโยชน์ด้านการบริโภคเป็นอาหารและยาสมุนไพร นับว่าหนังสือเล่มนี้ ให้ประโยชน์แก่ผู้สนใจในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับเห็ด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ถาวร  โพธิ์ทอง   
พจนานุกรมกฎหมาย และศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ-ไทย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ : กรุงเทพฯ,2552   
อ K 122 .T4 ถ332พ 2552 
                หนังสือเล่มนี้ ได้รวบรวมศัพท์กฎหมายภาษาอังกฤษกับศัพท์ที่เกี่ยวข้อง โดยรวบรวมจากคำแปลตัวบทประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์,
กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และความอาญา, กฎหมายรัฐธรรมนูญ และศัพท์จากภาษาอังกฤษ อีกทั้ง มีประโยคตัวอย่าง 
แสดงให้เห็นวิธีใช้คำศัพท์แต่ละคำ ซึ่งนับว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่นิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจในวิชากฎหมายอีกด้วย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
มจธ. กับงานบริการวิชาการ : โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ชุมชนและสังคม
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี : กรุงเทพฯ,2553 
อ LG 395 .K6-4 ม246ม 2553
               หนังสือเรื่อง มจธ. กับงานบริการวิชาการ : โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ ชุมชนและสังคมเล่มนี้ เนื้อหาประกอบด้วย 
โรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป โครงการหลวง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ พลังงานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่องานเกษตรกรรม : บทเรียนจากมูลนิธิ
ิโครงการหลวงเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บนที่สูง   โครงการเพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเด็กเล็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ โครงการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นทุรกันดาร (ไทยเลิศ)
โครงการไอทีเพื่อโรงเรียนในชนบท โครงการฟื้นฟูผู้ประสบภัยธรณีพิบัติภัยสึนามิ จังหวัดพังงา

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี   
Proceedings of the 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSE 2009) 
บริษัท ธนาเพรส จำกัด : กรุงเทพฯ,2552      
อ QA 76.5 ม246พ 2552    
               หนังสือเรื่อง Proceedings of the 13th National Computer Science and Engineering Conference (NCSE 2009)  เล่มนี้ NCSEC เป็นหน่วยงาน
ที่จัดการประชุมเป็นประจำทุกปี จะให้โอกาสนักวิจัยแสดงความสามารถและความคิดการวิจัยที่น่าสนใจ และเป็นเวทีกลางสำหรับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อส่งเสริมการแบ่งปันและหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆและการพัฒนาในด้านกว้างของข้อมูลและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้  
มีเนื้อหาสาระที่ประกอบด้วยข้อมูลด้าน วิทยาการคอมพิวเตอร์   ซึ่งหากสนใจศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานศาลปกครอง    
จาก เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน สู่ศาลปกครอง       
บริษัท ดินดีไซน์ จำกัด : กรุงเทพฯ,2553
อ K 3400 ส691จ 2553
                  หนังสือเรื่อง  จาก เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน สู่ ศาลปกครอง เล่มนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา
และเชิงวิชาการของศาลปกครอง  ซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย รากฐานของกฎหมายและการ ศาลของไทย ยุคแรกจากจุดเริ่มต้น
เคาน์ซิลออฟสเตด คือ ที่ปฤกษาราชการแผ่นดิน  ยุคที่สอง  แนวคิดการจัดตั้งศาลปกครองไทยท่ามกลางความผันแปรทางการเมือง 
ยุคที่สาม  พัฒนาคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ สู่ ศาลปกครอง   ยุคที่สี่  ศาลปกครองแห่งประเทศไทย  และศาลปกครองไทยก้าวไกลสู่สากล  โดยแต่ละยุคที่กล่าวมานี้  ผู้ที่สนใจศึกษากฎหมายปกครอง สามารถอ่านรายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
หนังสือเผยแพร่ผลงานออกแบบดีเด่น ของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Sala Phuket Volume.5 
บริษัท แปลนพริ้นติ้ง จำกัด : กรุงเทพฯ, 2552      
อ NA 2750 จ683ห 2552
                 หนังสือ เรื่อง  Sala Phuket  เล่มนี้    รวบรวมผลงานการออกแบบของสถาปนิกชื่อดัง อดีตนิสิตเก่าสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
เป็นงานสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึงความเป็นอยู่ของวัฒนธรรมที่หลากหลายของเมืองภูเก็ตซึ่งนำเสนอการออกแบบต้องมีความเข้าใจ
ในการแทรกผสานอาคารให้สอดคล้องกับความเป็นอยู่ปัจจุบันที่ตอบสนองภูมิอากาศ วิธีการ และวัสดุก่อสร้างของท้องถิ่น   
นับว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจในรายละเอียดปลีกย่อย ทั้งด้านการค้นหาแนวคิด การพัฒนาแบบเพื่อการก่อสร้าง และขั้นตอนต่างๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ   
ทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 17 ประจำปี 2552
บริษัท วงศ์สว่างการพิมพ์ จำกัด: กรุงเทพฯ, 2552
อ Q 180 ส691ท 2552
               หนังสือเรื่อง  ทำเนียบผลการวิจัย เล่มที่ 17 ประจำปี 2552 เล่มนี้ โดยเนื้อหาภายในเล่มได้จำแนกออกตามกลุ่มผลการวิจัยออกเป็น  3 กลุ่ม
ประกอบด้วย  กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและอุตสาหกรรม, กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมเกษตร และกลุ่มการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม 
ซึ่งเนื้อหาของผลงานวิจัยในแต่ละเรื่องได้มีการสรุปให้สั้นกะทัดรัด สามารถอ่าน และทำความเข้าใจได้ง่าย  พร้อมทั้งมีภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ครอบครัววัธนเวคิน     
๑ ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2552  
อ HG 4026 ค155ห 2552
                หนังสือเรื่อง   ๑ ศตวรรษ เกียรติ วัธนเวคิน เล่มนี้  เป็นเรื่องราวประวัติของ นายเกียรติ วัธนเวคิน  ได้นำเสนอบทเรียนชีวิต ที่ต้องเผชิญหน้า
ฝ่าฟันอุปสรรคทุกรูปแบบในการดำเนินธุรกิจ  ซึ่งเรื่องราวต่างๆ สามารถให้แง่คิดและกำลังให้กับบุคคลทั่วไปได้เป็นอย่างดี หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
หนังสือเผยแพร่ผลงานออกแบบดีเด่น ของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Alila Cha-Am Volume.6
บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) : กรุงเทพฯ, 2552  
อ NA 2750 จ683ห 2552
                  หนังสือเรื่อง หนังสือเผยแพร่ผลงานออกแบบดีเด่น ของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ : Alila Cha-Am  Volume.6 เล่มนี้
เรื่องราวบอกถึงแนวความคิดในการออกแบบจากสถาปนิกนิสิตเก่าสถาปัตย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นความต้องการที่จะสร้างความแปลกใหม่  
ให้ต่างกับการออกแบบรีสอร์ตในอดีต  โดยเสริมด้วยการออกแบบตกแต่งภายในห้องพักที่ร่วมสมัยเลือกใช้วัสดุอย่างไม้ธรรมชาติ
หินธรรมชาติและหินอ่อน ด้วยการใช้ลวดลาย พื้นผิว และ โมเดิร์นเฟอร์นิเจอร์ รูปทรงและเส้นสายที่ค่อนข้างเรียบง่าย ทั้งนี้ หากสนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานศาลปกครอง  
แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง พ.ศ. 2544- พ.ศ.2552 ในโอกาสครบรอบ 9 ปี ศาลปกครอง 9 มีนาคม 2553
บริษัท ประชาชน จำกัด : กรุงเทพฯ, 2553       
อ KPT 2840 ส691น 2553
             หนังสือเรื่อง  แนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง พ.ศ. 2544- พ.ศ.2552  เล่มนี้  เนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ เชิงวิชาการ โดยรวบรวมแนว
คำพิพากษาและคำสั่งของศาลปกครองที่น่าสนใจ ตั้งแต่ พ.ศ. 2544-พ.ศ.2552    ซึ่งจัดทำเป็นแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง เพื่อเผยแพร่ให้แก่
บุคคลทั่วไป หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานทางคดีศาลปกครอง  ส่วนรายละเอียดค้นหาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยราชภัฎ หมู่บ้านจอมบึง  
การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตกครั้งที่ 1    
โรงพิมพ์และทำปกเจริญผล : กรุงเทพฯ, 2553      
อ Z 5055 ม246ก 2553
              หนังสือเรื่อง  การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฎกลุ่มภูมิภาคตะวันตกครั้งที่ 1  ฉบับนี้  กล่าวถึงการรวบรวมบทความวิจัย
ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โดยได้จำแนกเป็น 5 กลุ่ม สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาวิจัยที่เกี่ยวกับท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 56 บทความ 
ทั้งนี้ จากผลการวิจัยดังกล่าวเป็นประโยชน์ ต่อนักศึกษา คณาจารย์ และผู้สนใจด้านงานวิจัยโดยทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552    
มปพ. : กรุงเทพฯ, 2552       
อ QH 541 ก218ก 2552
               หนังสือเรื่อง  การประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552  ฉบับนี้ รวบรวมผลงานเชิงวิชาการ  
เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเพื่อให้บุคคลทั่วไปเกิดการอนุรักษ์ พื้นฟู ส่งเสริม เผยแพร่ ศึกษาวิจัย และตระหนักถึงประโยชน์
ในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ทั้งนี้ หากสนใจผลงานวิชาการในหัวข้อต่างๆ สามารถศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล   
ร้อยพรรณพฤกษา ไม้แปลกน่าปลูก 
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ, 2551     
อ QK 364 ศ859ร 2551
                หนังสือเรื่อง ไม้แปลกน่าปลูก เล่มนี้   เป็นหนังสือที่รวบรวมพรรณไม้แปลก ทั้งชื่อ ดอก ต้น ใบ รวมทั้งพรรณไม้ จากต่างประเทศ
เนื้อหาสามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการเพาะเลี้ยง ที่สำคัญมีทั้งชื่อวิทยาศาสตร์ และชื่อสามัญ ไว้เทียบเคียงกับเล่มอื่นๆ
หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มได้ในเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล    
ร้อยพรรณพฤกษา กล้วยไม้ เล่ม 2  
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ, 2551   
อ SB 409 ศ859ร 2551
              หนังสือเรื่อง กล้วยไม้ ฉบับที่สอง เล่มนี้  เนื้อหากล่าวถึง กล้วยไม้พันธุ์แท้หายากกว่า 60 สายพันธุ์   ซึ่งผู้แต่ง ได้แนะนำสายพันธุ์
ทั้งแท้และผสมใหม่  พร้อมด้วยวิธีการเพาะเลี้ยง บำรุง  รักษา กล้วยไม้ที่ถูกต้องตามหลักการเพาะเลี้ยง

ผู้เรียบเรียง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ข่งจิ้น, ช้งหมั่น
สนทนากวางตุ้งลัดทันใจ(ฉบับปรับปรุง) 
ทฤษฎี : กรุงเทพฯ,2552
อ PL 524 .C5 ส189 2552
                      หนังสือเรื่อง  สนทนากวางตุ้งลัดทันใจ  มีเนื้อหากล่าวถึง รวมบทสนทนาภาษาจีน-กวางตุ้ง ที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน
และบทสนทนาสำหรับการท่องเที่ยว พร้อมด้วยคำศัพท์ที่น่าสนใจมากมายที่จำเป็นต่อการสื่อสาร โดยให้คำอ่าน และคำแปลชัดเจน  
เข้าใจง่าย เรียบเรียงเนื้อหาไว้เป็นหมวดหมู่ ง่ายสำหรับค้นหา และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

ผู้เีรียบเรียง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ทัศนา  ทัศนมิตร
ใต้เงาฉัตร   
แสงดาว : กรุงเทพฯ,2551
อ DS 582 ต978 2551
                  หนังสือเรื่อง  ใต้เงาฉัตร เล่มนี้ บันทึกเรื่องราวประวัติของรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมภาพประกอบ
อันงดงามแห่งอดีตที่สำคัญ   ทางประวัติสาสตร์ ที่หาดูได้ยาก ซึ่งหากสนใจเนื้อหาสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

พระมหานิรุตต์  ฐิตสํวโร   
คู่มือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ์  
ธงธรรม : กรุงเทพฯ,2551
อ BQ 6160 .T35 พ358ค 2551
                           หนังสือ คู่มือสมณศักดิ์ พัดยศ ฉบับสมบูรณ์ เล่มนี้ ประกอบด้วยการพระราชทานสมณศักดิ์แก่พระสงฆ์ไทยนั้นถือเป็นราชประเพณี อันดีงามที่มีมาแต่โบราณกาลที่ทำควบคู่กับการพระราชทานสมณศักดิ์ คือ การพระราชทานตาลปัตรพัดยศ เพื่อเป็นสิ่งบ่งบอกชั้นยศพระเถรานุเถระ ที่ได้รับพระราชทานและถือเป็นสัญลักษณ์แห่งการประกาศเกียรติคุณแก่พระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ โดยผู้แต่งจึงได้ค้นคว้าหาข้อมูล
และรวบรวมเรื่องราว  พร้อมทั้งเรียบเรียงเพื่อเป็นคู่มือแห่งการศึกษา สำหรับพระสังฆาธิการและผู้สนใจรวมทั้งคนรุ่นใหม่ ที่จะได้ร่วมกันสืบสาน
เรื่องราวแห่งวัฒนธรรมอันเป็นโบราณราชประเพณีที่ดีไว้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      
รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านไทยคดีศึกษา :ตามโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553   
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช : นนทบุรี,2553
อ Z 5055 .T35 ม246ร 2553
                       หนังสือ รวมบทคัดย่อวิทยานิพนธ์ ด้านไทยคดีศึกษา เล่มนี้  เป็นเอกสารการศึกษารวบรวมเรื่องราว ที่นักศึกษานำเสนอวิทยานิพนธ์ สาขาวิชาศิลปะศาสตร์ แขนงวิชาไทยคดีศึกษา โดยได้จัดแบ่งเป็นหมวดต่างๆ 5 หมวด ได้แก่ ศาสนาและความเชื่อ ภาษาและวรรณกรรม สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และการเมือง ระหว่างปี พ.ศ. 2525-2552

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล        
ร้อยพรรณพฤกษา : กล้วยไม้ 1  
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ,2550
อ SB 409 ศ859ร 2550
                 หนังสือเรื่อง  ร้อยพรรณพฤกษา : กล้วยไม้ 1 เล่มนี้ กล่าวถึง  กล้วยไม้เป็นพรรณไม้ดอกสวยงาม เป็นที่นิยมกันอย่างกว้างขวาง ทั้งในและต่างประเทศ  กล้วยไม้เป็นพืชทางเศรษฐกิจที่นำเงินเข้าประเทศไทยเรา  เนื่องจากประเทศไทยเราเป็นป่าเขตร้อนที่อุดมสมบูรณ์ จึงมีกล้วยไม้ป่าและกล้วยไม้พื้นเมือง จำนวนมากถึง 167 สกุล ทั้งนี้ผู้เขียน ได้รวบรวมข้อมูลและภาพกล้วยไม้จากสถานที่ต่างๆ
และกล้วยไม้สายพันธ์ต่างๆ ที่ผสมข้ามสายพันธุ์ออกมาใหม่ๆ มากมาย ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล  
ร้อยพรรณพฤกษา : เฟิน 1
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ,2551
อ SB 429 ศ859ร 2551
                    หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณพฤกษา เฟิน 1 เล่มนี้  เนื้อหา กล่าวถึง สายพันธุ์เฟิน ที่หายาก ทั้งนี้ ผู้แต่งแนะนำวิธีการ เลือกซื้อเฟิน
การเพาะเลี้ยง และวิธีการขยายพันธุ์เฟินอย่างง่ายๆ หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล     
ร้อยพรรณพฤกษา :  ชวนชม    
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ,2549
อ SB 403.45 ศ859ร 2549  
                       หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณพฤกษา :  ชวนชม เล่มนี้ เป็นหนังสือแนะนำวิธีการดูแล เลี้ยงดูชวนชมอย่างถูกวิธี รวมทั้งยังแนะนำ ชวนชมสายพันธุ์ใหม่ๆ อีกหลายสายพันธุ์ พร้อมภาพประกอบสวยงาม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์ กาญจนกุล      
ร้อยพรรณพฤกษา : ไม้เลื้อยประดับ 
เศรษฐศิลป์ : กรุงเทพฯ,2551  
อ SB 427 ศ859ร 2551
                   หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณพฤกษา : ไม้เลื้อยประดับ  เล่มนี้ เนื้อหาจำแนกลักษณะของไม้เลื้อยหรือไม้เถา ซึ่งรวบรวมพันธุ์ไม้เลื้อย
ไว้ถึง 57 สายพันธุ์ ที่เลี้ยงง่าย พบได้ทุกภาค โดยแต่ละสายพันธุ์แนะนำการดูแลรักษา วิธีการขยายพันธุ์ พร้อมภาพประกอบสวยงาม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ตะวัน  ทักษณา  
ปทานุกรม อักษรย่อ พ.ศ. 2550 
สุวีริยาสาส์ย : กรุงเทพฯ,2550
อ PL 4189 ต258ป 2550
                    หนังสือ ปทานุกรม อักษรย่อ พ.ศ. 2550  เล่มนี้   ผู้แต่งได้รวบรวม และจัดพิมพ์คำย่อและอักษรย่อ ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์อักษรย่อ เรียงตามอักษร เพื่อความสะดวกในการค้นคว้า และอ้างอิง นับว่าหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป  

ผู้เรียบเรียง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ชาตรี  ศิลปะสนอง  
เพลงอมตะร่วมสมัย ฉบับสมบูรณ์
Inter Print Corporation : Bangkok,2543   
อ ML 3545 พ919 2543
                   หนังสือเรื่อง เพลงอมตะร่วมสมัย เล่มนี้  ผู้แต่งได้รวบรวมเพลงดังอมตะยอดนิยมเพลงเดี่ยว เพลงคู่ เพลงลูกกรุง-ลูกทุ่ง และเพลงเพื่อชีวิต  จากนักร้องชั้นนำที่โด่งดังในอดีต ซึ่งนับว่าเพลงเหล่านี้ มีคุณค่าควรเผยแพร่

ผู้เรียบเรียง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สมบัติ  จำปาเงิน  
ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘ : ประสบการณ์ชีวิตและผลงานฝากไว้ในแผ่นดิน
สุวีริยาสาส์น จำกัด : กรุงเทพฯ,2550   
อ CT 1546 ศ531 2550
                     หนังสือเรื่อง ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘ เล่มนี้ รวบรวมประวัติชีวิตและผลงานศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๖-๒๕๔๘ ในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาเกี่ยวกับ ชีวประวัติศิลปินไว้อย่างละเอียด

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ภัทราพร  จงแจ่ม
สุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา  
ทฤษฎี : กรุงเทพฯ,2549
อ  PN 6401 ส691ส 2549
                    หนังสือ สุภาษิตสากล คลังแห่งภูมิปัญญา  เล่มนี้  ทางสำนักพิมพ์ ได้จัดทำในรูปแบบ 3 ภาษา ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาจีน เพราะมุ่งหวังจะเป็นประโยชน์ให้แก่ผู้อ่าน ทั้งนี้ ในส่วนสุภาษิตที่เป็นภาษาไทยได้ยึดการแปลจากภาษาอังกฤษเป็นหลัก ดังนั้นสุภาษิต 
ที่เป็นภาษาจีนจึงอาจมีความหมายไม่ตรงกับภาษาอังกฤษและภาษาไทยเสียทีเดียว แต่สุภาษิตทั้ง 3 ภาษานี้ล้วนมีใจความที่เหมือนกัน

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์     
เลสาบเรา ฉบับที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา : สงขลา,2552   
อ DS 588 .S66 ล780 2552
                           หนังสือเรื่อง  เลสาบเรา ฉบับที่ 4 เล่มนี้  มีเรื่องราวเกี่ยวกับ อดีตถึงปัจจุบัน ของจังหวัดนครศรีธรรมราช มีการทำประมงในอดีต และสาเหตุความเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย ศิลปะ วัฒนธรรม และแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งเรื่องย่อวิดีทัศน์เลสาบเรา  ซึ่งหากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุจิตต์  วงษ์เทศ    
อักษรไทยมาจากไหน 
มติชน : กรุงเทพฯ,2548
อ PL 4159 ส752อ 2548
                  หนังสือเรื่อง อักษรไทยมาจากไหน  เล่มนี้  ได้อธิบายเนื้อหาที่มาของอักษรไทยตั้งแต่รากเหง้า  ซึ่งได้แบบมาจากอักษรขอมมีกำเนิด
ที่รัฐละโว้  ยุคดึกดำบรรพ์ ไม่มีตัวอักษร ไม่มีภาษาเขียน แต่มีภาษาพูด และวรรณคดีบอกเล่า อักษรไทยและคนไทย วรรณคดีไทยสมัยแรก ซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนเป็นต้นแบบให้มีอักษรไทยขึ้นอย่างเป็นลำดับขั้นตอนพร้อมภาพประกอบชัดเจนตลอดทั้งเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สุภาณี  ปิยพสุนทรา  
คำฮิต ติดปาก จีนกลาง    
ทฤษฎี :  กรุงเทพฯ,2551   
อ PL 1121 .T35 ค396 2551
                     หนังสือเรื่อง  คำฮิต ติดปาก จีนกลาง เล่มนี้   เนื้อหารวมสำนวนสมัยใหม่ในภาษาจีนกลางที่ใช้กันโดยทั่วไปในชีวิตประจำวัน  และวลีที่พบบ่อยในภาพยนตร์เพื่อให้เข้าใจความหมายได้อย่างง่ายซึ่งมีการอธิบายที่มาของคำอย่างละเอียด พร้อมตัวอย่างการใช้ที่หลากหลาย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราชบัณฑิตยสถาน       
พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
บริษัท  แปลนพริ้นติ้ง จำกัด : กรุงเทพฯ,2551
อ QD 380.3 ร421พ 2551
                    หนังสือ  พจนานุกรมศัพท์พอลิเมอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เล่มนี้  จัดพิมพ์เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  คำศัพท์พอลิเมอร์เป็นศาสตร์ใหม่เฉพาะทาง ดั้งนั้นจึงมีการพัฒนาความรู้และเทคนิคใหม่ๆ ซึ่งต้องใช้ความรู้ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ และสังคมศาสตร์มาผสมผสานเกิดศัพท์เฉพาะในสาขาใหม่ และเทคนิคทางการผลิตพอลิเมอร์   นับว่าพจนานุกรมเล่มนี้ ได้ประโยชน์ เหมาะกับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เข้าใจในศัพท์เฉพาะทาง ในวงการและอุตสาหกรรมทางพอลิเมอร์ได้อย่างถูกต้อง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

คณะอนุกรรมการฝ่าย จัดทำหนังสือและของที่ระลึก  
เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยจดหมายเหตุทัพเชียงตุง   
บริษัทประชาชน จำกัด : กรุงเทพฯ , 2552
อ DS 578 ค125ต 2552
                    เอกสารสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ตามรอยจดหมายเหตุทัพเชียงตุง เล่มนี้  เนื้อหาเกี่ยวกับ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท
พระประวัติและพระกรณียกิจใน 5 แผ่นดินสงครามคราวตีเชียงตุง (พ.ศ. 2392-2397)   ศึกเชียงตุง ในวรรณกรรมของพม่า   เชียงใหม่ เชียงตุง เชียงรุ่ง กับพระราชอาณาจักรสยาม ความพัวพันกันในประวัติศาสตร์     ศึกเชียงตุง การเปิดแนวรบเหนือสุดแดนสยามในรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หัว พุทธศักราช 2395-2396     พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิทกับพระกรณียกิจด้านการสงคราม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

วิริยะ  สิริสิงห            
ต้นไม้ในบ้าน  ไม้มงคล
ชมรมเด็ก :กรุงเทพฯ,2549      
อQK 45.2 ว694ต 2549
                      หนังสือเรื่อง ต้นไม้ในบ้าน ไม้มงคล รวมเนื้อหาที่เป็นภาพถ่ายเกี่ยวกับชื่อดอกไม้ต้นไม้มงคลต่างๆ หลากหลายสายพันธ์ให้ทุกคน ได้ศึกษาหาความรู้มากมายหลายชนิดที่รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้   เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ชื่นชอบดอกไม้และต้นไม้มงคล

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เศรษฐมันตร์  กาญจนกุล      
ร้อยพรรณพฤกษาไม้อวบน้ำ
เศรษฐศิลป์: กรุงเทพฯ, 2552     
อ SB 438 ศ859ร 2552    
                  หนังสือเรื่อง ร้อยพรรณพฤกษา รวบรวมเนื้อหาที่เป็นรูปภาพเกี่ยวกับพืชไม้อวบน้ำชนิดหนึ่งที่มีหลากหลายสายพันธุ์ ให้คนที่ชื่นชอบพันธุ์ไม้ชนิดนี้ศึกษาค้นคว้า ซึ่งมีมากมายให้ได้ศึกษาและมีวิธีการดูแลรักษาพืชไม้ชนิดนี้มีบอกไว้หมดในหนังสือเล่มนี้
เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษา และบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ครูโรงเรียนประถมสาธิต     
ขุมทรัพย์ความรู้สำหรับเด็ก
ไทยวัฒนาพานิช : กรุงเทพฯ ,2553    
อ GV 189.9 ค125ข 2553
                      หนังสือเรื่อง ขุมทรัพย์สำหรับเด็ก ชีวิตและการพักผ่อน นำเสนอเนื้อหาที่สำคัญ    เกี่ยวกับงานทางด้านศิลปะของเด็ก
ที่เขียนออกมาเป็นภาพต่างๆที่สวยงามตามจินตนาการของแต่ละบุคคลที่แตกต่างกันออกไปและมีทั้งงานจิตกรรม ปฎิมากรรมรวมทั้งงานด้านดนตรี 
ที่รวบรวมเขียนไว้ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ชอบด้านงานศิลปะ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กาญจนา  เอนอ่อน    
บ้านกับธรรมชาติ
บ้านและสวน : กรุงเทพฯ ,2553  
อ NK 2110 ฐ292 2553
                    หนังสือเรื่อง บ้านกับธรรมชาติ เล่มนี้ กล่าวถึงการสร้างสรรค์บรรยากาศกับธรรมชาติให้เข้ากับบ้าน เทคนิคและวิธีการตกแต่งบ้าน ทั้งภายในและภายนอกด้วยต้นไม้ ให้บ้านน่าอยู่น่าพักอาศัยและให้ความเจริญหูเจริญตาแก่ผู้พบเห็น และเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแก่คนในบ้าน     
 ซึ่งรวมอยู่ในหนังสือเล่มนี้แล้ว จากสาระสำคัญของเนื้อหานับได้ว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนที่ชอบตกแต่งบ้านและบุคคลทั่วไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ไกรฤกษ์  นานา     
สมุดภาพจากเหตุการณ์ร.ศ.๑๑๒   
บริษัท ทวี วัฒน์การพิมพ์ จำกัด : กรุงเทพฯ, 2553    
อ DS 582 ก976ส 2553
                   หนังสือ สมุดภาพจากเหตุการณ์ร.ศ.๑๑๒ เล่มนี้  เป็นสมุดภาพบันทึกเหตุการณ์  ประวัติศาสตร์สำคัญแสดงถึงสภาวการณ์ของสยามในสมัย รัชการที่ ๕ และบทความที่เกี่ยวโยงกับวิกฤตการณ์  มีลำดับเหตุการณ์สำคัญในช่วงวิกฤติ ร.ศ. ๑๑๒  พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รวบรวมภาพประวัติศาสตร์ที่น่าชมและหาได้ยาก