บรรณนิทัศน์หนังสืออ้างอิงที่น่าสนใจ
ประจำปี 2552

ชื่อเรื่อง บรรณนิทัศน์
ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
์สวนในบ้าน เล่ม 19 ตอน สวนจัดเอง 2.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2552.
อ SB 472 ส377 2552
              หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 19 ตอน สวนจัดเอง 2 เล่มนี้ เนื้อหา 11 สวนสวยที่เจ้าของบ้านจัดเอง บอกเล่าให้ทราบถึงเทคนิคเฉพาะและวิธีการจัดสวน รวมทั้งยังนำเสนอเทคนิคการจัดสวนเพื่อให้ดูแลง่าย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ภัทศิริ อภิชิต.
ห้องรับแขก-นั่งเล่น 3.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2552.
อ NK 2117 .L5 ห374 2551
              หนังสือเรื่อง ห้องรับแขก-นั่งเล่น 3 เล่มนี้ เนื้อหาในเล่ม คัดสรรภาพห้องรับแขก-นั่งเล่นสวยๆ ที่ได้รับการออกแบบอย่างดี แบ่งเป็นหมวดหมู่ตามสไตล์การตกแต่งเพื่อให้คุณได้ประโยชน์ในแง่ของการมองหาสไตล์ที่ชอบไปด้วยพร้อมๆ กัน ส่วนหลัง นำเสนอไอเดียการออกแบบโดยเจาะลึกไปถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่สำคัญซึ่งมักจะต้องมีในห้องรับแขก - นั่งเล่น โดยเฉพาะไอเดียเกี่ยวกับสารพัดชั้น และมุมเครื่องรับโทรทัศน์ เครื่องเสียง เติมไปด้วย สีสัน และไอเดียดีๆ จากหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มัญชุสา วัฒนพร.
สวนในบ้าน เล่ม7.
พิมพ์ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2549.
อ SB 472 ส377 2549 R46845
             รวบรวมภาพสวนน้ำนำเสนอกว่า 10 แห่ง เป็นเรื่องราวของพันธุ์ไม้น้ำที่เหมาะสมกับสวนน้ำ และแบบในพื้นที่ต่างๆ พร้อมแปลนและภาพสวนน้ำหลากสไตล์ที่ออกแบบมาเป็นตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจในการเลือกพันธุ์ไม้มาปลูกในสวนน้ำง่ายต่อการนำไปจัดเองที่บ้าน

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปิยะ เฉลิมกลิ่น.
คู่มือ ปาล์มประดับ.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ SB 413 .P17 ค695 2550 R46835
            หนังสือเรื่อง คู่มือ ปาล์มประดับ : Ornamebtal Palm ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม เล่มนี้ เนื้อหารวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับปาล์มไว้มากมาย ได้ถ่ายทอดความรู้ปาล์มประดับจากประสบการณ์การปลูกเลี้ยงจริง ไม่ว่าจะเป็นข้อดีของปาล์ม การปลูกเลี้ยง การขยาย พันธุ์ ตลาดในเมืองไทย รวมถึงรวบรวมพันธุ์ปาล์มที่ได้รับความนิยมและปลูกเลี้ยงได้ในเมืองไทยไว้มากถึง 219 ชนิด ทั้งทีมีถิ่นกำเนิดในเมืองไทยและจากต่างประเทศ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม 11 : ไอเดียในสวน 2.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ SB 472 ส377 2550
            หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 11 เล่มนี้ ได้สอดแทรกสาระความรู้และไอเดียดีๆ เพื่อมาใช้ในงานตกแต่งสวน โดยแบ่งเป็น 2 ภาค คือภาคแรกสวนสวย ซึ่งนำเสนอภาพและเรื่องราวของสวน 10 สวน พร้อมแนะนำไอเดียแต่ละสวน ในท้ายเรื่อง ส่วนภาคสองเป็นภาคไอเดีย อันประกอบไปด้วยธรรมชาติ สำหรับผู้ที่ชอบแบบชนบท นอกจากนี้ยังแนะนำการจัดสวนจาก ภาพธรรมชาติ และการประดิษฐ์ของใช้ในสวนอย่างง่ายๆ ซึ่งสามารถนำไปใช้แต่งสวนของคุณเองได้

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปิยะ เฉลิมกลิ่น .
ไม้ดอกหอม.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ SB 403 .2 ม999 2551
            หนังสือเรื่อง ไม้ดอกหอม เล่มนี้ รวบรวมเรื่องราวของดอกไม้หอมที่อยู่ในความนิยมของคนรัก ต้นไม้ มานำเสนอนี้ สามารถปลูกเลี้ยงได้ในเมืองไทยไว้มากกว่า 290 ชนิด โดยเฉพาะพันธุ์ไม้ชนิดใหม่ที่เพิ่งค้นพบ อาทิ จำปีศรีเมืองไทย จำปีสิรินธร มหาพรหมราชินี เป็นต้น พร้อมทั้งบอกลักษณะทางพฤกษศาสตร์และวิธีการปลูกเลี้ยงไม้ดอกหอมแต่ละต้นให้สวยงาม หากใครที่กำลังหลงไหลและชื่นชอบไม้ดอกหอม หนังสือเล่มนี้นับเป็นคู่มือที่ให้ความรู้อย่างครบถ้วน

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อำนวยพร ชลดำรงค์กุล.
113 ปีกรมป่าไม้ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2552.
อ SD 235 .T35 ห159 2552
            หนังสือเรื่อง 113 ปีกรมป่าไม้ พิทักษ์ป่า เพื่อรักษาชีวิต เล่มนี้ เนื่องในวาระครบรอบวันสถาปนา 113 ปี กรมป่าไม้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เยาวชน และประชาชนทั่วไป ตระหนักถึงความสำคัญของ ป่าไม้และมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้อย่างจริงจัง จากอดีตถึงปัจจุบัน กรมป่าไม้ได้ดำเนินงานในการส่งเสริมการปลูกและการใช้ประโยชน์ไม้และของป่า ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ในรูปแบบป่าชุมชน สวนสาธารณะ ป่าไม้ในเมือง การจัดการป้องกัน ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ และที่ดินป่าไม้ ตลอดจนการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมในการจัดการทรัพยากรป่าไม้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ ประชาชน และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากข้อความข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน ยังมีรายละเอียดที่น่าศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
อัตชีวประวัติและงานของ เสนาะ อูนากูลก.
รุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2552.
อ CT 1548 .S9 ส181อ 2552
            หนังสือเรื่อง อัตชีวประวัติและงานของ เสนาะ อูนากูล เล่มนี้ กล่าวถึงการบันทึกเรื่องราวประวัติ และผลงานของเสนาะ อูนากูล เพื่อเป็นที่ระลึก ซึ่งให้ความรู้ในแง่ปรัชญาชีวิต เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตของท่าน ทั้งชีวิตครอบครัว และชีวิตการทำงาน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ใช้เป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิตอย่างดียิ่ง นอกจากนี้ ยังบอกถึงประวัติการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในด้านต่างๆ
จากข้อความข้างต้นเป็นเพียงบางส่วน ยังมีรายละเอียดที่น่าศึกษาสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด กาฬสินธุ์.
แพรวาราชินีแห่งไหม.
กาฬสินธุ์ : ห้างหุ้นส่วน จำกัด กาฬสินธุ์ การพิมพ์, 2552
อ TS 1546 ส691พ 2552
             หนังสือเรื่อง แพรวาราชินีแห่งไหม เล่มนี้ จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมวิจิตรแพรวาราชินีแห่งไหม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา เรื่องราวของเนื้อหาบอกถึง แหล่งผลิต ความเป็นมาต้นกำเนิดของผ้าไหมแพรวา และความหมายของผ้าไหมแพรวา รวมทั้งลักษณะของผ้าไหมแพรวา วิธีการทอและการประดิษฐลาย หากสนใจสามารถศึกษาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พูนศักดิ์ วัชรากร.
ปาล์มและปรงในป่าไทย.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548.
อ SB 413 .P17 พ855ป 2548
             หนังสือเรื่อง ปาล์มและปรงในป่าไทย เล่มนี้ ผู้แต่งได้รวบรวมพันธุ์ปาล์มและปรงในป่าทางภาคใต้ของไทย โดยเนื้อหาในเล่มจะบอกถึงลักษณะของปาล์มในป่าไทย รวมถึงลักษณะและรูปแบบของราก ลำต้น ใบช่อดอก ผล อีกทั้งภาพและลักษณะของปาล์มแต่ละสกุล พร้อมเรื่องราวของปรงในป่าไทยแต่ละสกุล เพื่อเป็นแหล่งความรู้ที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจ ได้รู้จักและได้ความรู้เกี่ยวกับพันธุ์ปาล์มและปรงทั้งหมด ที่มีอยู่ในป่าของไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงการต่างประเทศ.
ไทย-ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร = Thailand-the Philippines : ties beyond times.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง, 2552.
อ DS 575 .5.P6 ก218ท 2552
             หนังสือเรื่อง ไทย-ฟิลิปปินส์ : สายสัมพันธ์นิรันดร เล่มนี้ จัดพิมพ์เป็นที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ บันทุกเรื่องราวเหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ของความสัมพันธ์อันยาวนานและใกล้ชิดระหว่างไทยกับฟิลิปปินส์ ภาพพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนฟิลิปปินส์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๐๖ รวมทั้งภาพพระราชกรณียกิจที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยือนฟิลิปปินส์ เมื่อพุทธศักราช ๒๕๓๔ ศึกษาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สลิล สิทธิสัจจธรรม.
กล้วยไม้ป่าเมืองไทย.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2552.
อ SB 409 .5.T35 ส737ก 2552
             หนังสือเรื่อง กล้วยไม้ป่าเมืองไทย เล่มนี้ ผู้เขียนได้ใช้เวลาในการสำรวจ ค้นคว้า และเก็บรวบรวมข้อมูลกล้วยไม้ป่าของไทยในธรรมชาติมานานกว่า 5 ปี เพื่อถ่ายทอดเรื่องราว ประวัติความเป็นมาของกล้วยไม้ การสำรวจและการศึกษาของนักพฤกษศาสตร์ พร้อมภาพถ่ายจากธรรมชาติที่สวยงามกว่า 600 ภาพ 268 ชนิด น่าเก็บสะสม ทั้งยังเหมาะสำหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านพฤกษศาสตร์กล้วยไม้ไทย ซึ่งในเล่มนี้ได้รวบรวมไว้แล้วอย่างสมบูรณ์

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ภัทรสิริ อภิชิต.
Simply Home แต่งตามใจ ไอเดียดี.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551
อ NK 2110 ช321 2551
            หนังสือเล่มนี้เกิดจากความคิดที่ได้ทั้งภาพรวมและไอเดียการตกแต่งบ้านหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าสไตล์โมเดิร์น คันทรี ไทยๆ หรือสไตล์ลอฟต์ อีกทั้งยังเป็นบ้านที่มาในต่างรูปแบบ อาทิ ทาวน์เฮ้าส์ อาคารพาณิชย์ บ้านไม้ บ้านกลางเมือง ซึ่งล้วนให้ความสำคัญเรื่องการออกแบบและการตกแต่งบ้านให้เข้ากับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยให้สวยงาม หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้ที่รักและชื่นชอบในการตกแต่งบ้านได้เป็นอย่างดี

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม12 สวนขนาดเล็ก.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ SB 465 ส377 2551 ล.12
            หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม12 สวนขนาดเล็ก เล่มนี้ เรื่องราวมุ่งเน้นตัวอย่างของสวนในรูปแบบต่างๆซึ่งเป็นแนวทางและเทคนิคการจัดสวนในพื้นที่จำกัด อย่างเช่นบ้านเดี่ยว บ้านจัดสรร และริมระเบียงคอนโดมิเนียม ทั้งนี้สามารถนำไปประยุกต์จัดในพื้นที่ของคุณแม้เพียงบางส่วนได้ นอกจากนั้นยังสอดแทรกสาระที่เป็นประโยชน์ในเรื่องการแก้ปัญหาที่มักพบในสวนขนาดเล็ก รวมทั้งคำแนะนำในการเลือกพรรณไม้ที่เหมาะสำหรับการจัดสวนขนาดเล็กอีกด้วย

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มัญชุสา วัฒนพร.
คู่มือการจัดและตกแต่ง สวนในบ้าน เล่ม 6 สวนสวยกับการดูแล.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547.
อ SB 450 .97 ส377 2547 ล.6
             หนังสือเรื่อง คู่มือการจัดและตกแต่ง สวนในบ้าน เล่ม 6 สวนสวยกับการดูแล เล่มนี้ เนื้อหาเป็นเรื่องราวของสวนสวยกว่า 10 แห่งที่งดงามตลอดกาลสำหรับผู้รักสวนและต้นไม้ พร้อมเทคนิคและวิธีการดูแลสวน เลือกพันธุ์ไม้ได้อย่างเหมาะสมกับสวน การเตรียมดิน รวมทั้งคำแนะนำในการเลือกและปลูกต้นไม้การป้องกันกำจัดแมลง รวมถึงไม้ประดับในอาคารที่เหมาะสม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม 15 30 มุมสวน.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2547.
อ SB 450 .97 ส377 2547 ล.15
             หนังสือชุดสวนในบ้าน เล่ม 15 เรื่อง 30 มุมสวน เล่มนี้ โดยเนื้อหามีเรื่องราวคัดสรรนำเสนอการจัดและตกแต่งสวน ประกอบด้วยมุมสวนสวย และแปลน ซึ่งแบ่งออกเป็นมุมหน้าบ้าน มุมพักผ่อน และมุมระเบียง เป็นต้น อีกทั้งยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพทั่วไปของพรรณไม้แต่ละชนิด วัสดุ และระบบน้ำในสวน หากสนใจในมุมสวนสวยๆก็หาอ่านได้จากหนังสือเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนาศรี สัมพันธารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม 22 : สวนเมืองร้อน.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551
อ SB 453 .3 .T73 ธ253ส 2551 ล.22
             เนื้อหาได้รวบร่วมค้นหาความหมายและไอเดียดีๆ ของการจัดสวนเมืองร้อน สวนที่ใช้พรรณไม้ในเขตร้อนอันร่มรื่นเต็มไปด้วยความหลากหลายรูปแบบของสวนเมืองร้อนคลาสสิก โมเดิร์น ร่วมสมัย ป่า ไทย และบาหลี ซึ่งแต่ละรูปแบบล้วนมีลักษณะเฉพาะตัวที่สื่อถึงเอกลักษณ์ของสวนเมืองร้อน ถ่ายทอดผ่านภาพถ่ายสี่สีสวยงาม และใช้สำนวนภาษาอ่านง่าย สามารถเลือกสรรได้แบบที่ต้องการ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง

ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

มัญชุสา วัฒนพร.
สวนในบ้าน เล่ม 9.
พิมพ์ครั้งที่ 9.
กรุงเทพ ฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ SB 472 ส377 2550 ล.9
            หนังสื่อเรื่อง สวนในบ้านเล่ม 9 จัดเป็นคู่มือสวนสำหรับคนในครอบครัวได้ใช้เป็นแนวทางเลือกองค์ประกอบต่างๆ ของสวนให้ถูกใจก่อนจะไปเสาะหาหรือจัดสร้างไว้ในสวนของผู้อ่าน ภายในเล่มมีภาพสวยพร้อมเรื่องราวของรั้ว ประตู ซุ้ม ศาลา สะพาน ลาน ทางเดิน โคมไฟ ตะเกียงหิน และเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งล้วนแล้วเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้สวนสมบูรณ์

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อุไร จิรมงคลการ.
รวมพรรณไม้งาม.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2549.
อ SB 406.6 ร157 2549
             หนังสือเรื่อง รวมพรรณไม้งาม บอกเล่าเรื่องราวพรรณไม้ยอดนิยมและบุคคลสำคัญของวงการไม้ประดับในรอบ 30 ปี เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสำคัญของการสืบค้นที่น่าสนใจของผู้ที่มีใจรักไม้ประดับทั้งหลายหรือผู้สนใจทั่วไป ได้ทราบถึงพรรณไม้ในยุคต่างๆ เริ่มตั้งแต่ ยุคแรกของวงการไม้ประดับ (พ.ศ. 2520-2529) ไม้ประดับยุคที่สอง (พ.ศ. 2530 - 2539) ไม้ประดับยุคที่สาม (พ.ศ. 2540-2549)

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กองบรรณาธิการบ้านและสวน.
บ้านและสวนฉบับพิเศษ ประจำปี 2552.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2552.
อ NK 2110 ก351บ 2552
            หนังสือเรื่อง บ้านและสวนฉบับพิเศษ ประจำปี 2552 รวบรวมการตกแต่งบ้านทันสมัยในวิธีธรรมชาติ หลากหลายสไตล์จำนวน 11 หลัง โดยแบบบ้านแต่ละแบบสัมพันธ์กับบุคลิกของเจ้าของบ้าน พร้อมคำบรรยายและภาพประกอบเพื่อเป็นแนวทางในการตกแต่งบ้านต่อไป

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มัญชุสา วัฒนพร.
สวนในบ้าน เล่ม 2.
พิมพ์ครั้งที่ 16.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548.
อ SB 472 ส377 2548 ล.2
            หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 2 มีเนื้อหากล่าวถึงแปลนการจัดสวน อธิบายรายละเอียดต้นไม้และการเลือกใช้ เทคนิคการจัดสวนแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสวนถาด สวนกระถาง การพรางตาสิ่งที่ไม่น่าดู มุมสวนเล็กๆ พร้อมงบประมาณ พันธุ์ไม้ในกระถาง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุรศักดิ์ ศรีอรุณและคนอื่น ๆ.
มรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือ.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2550.
อ DS 570.6.M3 ม192 2550
             หนังสือเรื่อง มรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือ. มีเนื้อหาที่กล่าวถึงพระประวัติที่สำคัญของสมเด็จพระบรมราชชนก โดยนำเสนอรูปแบบการเล่าเรื่องด้วยภาพ ตั้งแต่ประสูติจนกระทั่งสิ้นพระชนม์ อันประกรอบด้วยพระประวัติวัยเยาว์ การเข้าศึกษาในโรงเรียนนายร้อย และโรงเรียนนายเรือเยอรมัน การเสด็จกลับมารับราชการในราชนาวี การทรงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเป็นแพทย์ รวมถึงการนำเสนอรายละเอียดของฉลองพระองค์และของใช้ประจำพระองค์ ความรู้เกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์บนฉลองพระองค์ ฉลองพระองค์เครื่องแบบ นายทหารเรือเยอรมัน นายทหารเรือแห่งราชนาวีสยาม นายทหารบกและเสือป่า รวมทั้งพระแสงกระบี่และพระมาลาที่ทรงใช้ประกอบฉลองพระองค์ในเครื่องแบบชุดต่าง ๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ศักดา ประสานไทย.
ทาวเฮ้าส์.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ NK 2195.T68 ศ321ท 2551
             หนังสือเรื่อง ทาวเฮ้าส์. มีเนื้อหาแนะนำทาวน์เฮ้าส์ รูปแบบการอยู่อาศัยของคนเมือง ที่ให้ความสะดวกสบายในหลายๆ ด้าน แต่ในขณะเดียวกันก็มีเงื่อนไขจำกัดในเรื่องของพื้นที่ต่อเติม เสริมแต่ง ดัดแปลงอย่างไร เพื่อให้ทาวน์เฮ้าส์เป็น บ้าน น่าอยู่ ค้นหาคำตอบได้จากหนังสือเล่มนี้ รวมไขข้อจำกัดต่างๆ ของทาวน์เฮ้าส์ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะปัญหาเหล่านี้ไม่สุดวิสัยที่จะแก้ไขปรับปรุง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประชิด วามานนท์.
ไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ SB 404.90ป239ม 2550
            หนังสือไม้ประดับเพื่อการตกแต่ง : Ornamental Plants for Decoration ของศาสตราจารย์ (พิเศษ) ดร.ประชิด วามานนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพรรณไม้อีกท่านหนึ่ง ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นำประสบการณ์และความรู้ในด้านพรรณไม้ซึ่งเคยสอนให้กับนักเรียน นิสิตนักศึกษาในสถาบันชั้นนำมานานกว่า 30 ปี รวบรวมเป็นหนังสือเล่มนี้ขึ้น เพื่อต้องการให้เยาวชนรุ่นหลังที่สนใจได้รู้จักพรรณไม้ที่นำมาใช้ประโยชน์ด้านการจัดสวน ทั้งพรรณไม้ที่นิยมปลูกในอดีตและพรรณไม้ใหม่ ๆ ในปัจจุบัน รวมเกือบ 300 ชนิด พร้อมแทรกเกร็ดความรู้เกี่ยวกับที่มาของชื่อสกุลพืชแต่ละชนิดและวิธีการปลูกเลี้ยงไว้พอสังเขปสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหนังสือที่รวมเรื่องราวของไม้ประดับ หนังสือเล่มนี้เป็นอีกเล่มหนึ่งที่ให้ข้อมูลที่มีประโยชน์อย่างยิ่งกับผู้เริ่มศึกษาเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับและผู้สนใจทุกท่าน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
นพพร พัฒนพรพันธุ์.
ว่านสี่ทิศ.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ SB 413.A9 น176ว 2551
            หนังสือเรื่อง ว่านสี่ทิศ มีเนื้อหาที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดประสบการณ์ความรู้ต่างๆ ที่มีอยู่มาให้ผู้อ่านได้ทราบถึงวิธีการปลูกเลี้ยงที่ช่วยให้ว่านสี่ทิศออกดอกได้ บอกถึงวิธีการดูแลรักษา การขยายพันธุ์ และเทคนิคต่างๆ
พร้อมรวบรวมสายพันธุ์ว่านสี่ทิศที่สามารถปลูกได้ในเมืองไทยไว้มากกว่า 120 สายพันธุ์ เรียบเรียงไว้อย่างละเอียด ชัดเจน และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เอกชาติ จันอุไรรัตน์.
3 ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ NK 2078.7 อ873 2551
             หนังสือเรื่อง 3 ทศวรรษกับงานออกแบบตกแต่งภายในของไทย. เป็นการนำเสนอ เรื่องราวความเป็นมาของการออกแบบตกแต่งภายในของไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2519 - 2549 อัดแน่นด้วยข้อมูลการออกแบบไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการตกแต่งภายในที่ได้รับความนิยมสไตล์ยุคเริ่มต้น สไตล์คลาสสิก สไตล์พื้นบ้าน สไตล์ไทยประยุกต์และไทยร่วมสมัย สไตล์เลือกสรรนิยม เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ในการตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์และของตกแต่งบ้าน โดยแบ่งเป็น
1. งานออกแบบตกแต่งภายในยุคแรก ปี พ.ศ. 2519 - 2524
2. งานออกแบบตกแต่งภายในยุคบุกเบิก ปี พ.ศ.2525 - 2529
3. งานออกแบบตกแต่งภายในยุคเติบโต ปี พ.ศ.2530 - 2534
4. ยุคทองของงานออกแบบตกแต่งภายใน ปี พ.ศ.2535 - 2539
5. การออกแบบภายใต้อิทธิพลวัฒนธรรมท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2540 - 2544
6. สหัสวรรษใหม่กับงานออกแบบตกแต่งภายใน ปี พ.ศ. 2545 – 2549

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จิตสุนทร ภู่ตระกูล.
แบบสร้างบ้านอยู่สบาย.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ NA 7115 จ465บ 2550 ฉ.1
            หนังสือเรื่อง แบบสร้างบ้านอยู่สบาย นำเสนอรูปแบบการใช้พื้นที่ภายนอกบ้านที่เป็นมากกว่าสวน ซึ่งเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ภาคสวนสวย นำเสนอภาพและเรื่องราวของสวนที่มีลักษณะการเชื่อมต่อพื้นที่ระหว่างภายในกับภายนอก รวมทั้งมีการขยายพื้นที่ใช้งานจากภายในออกสู่ภายนอกด้วย ส่วนภาคสอง คือภาคความรู้ นำเสนอเรื่องราวในส่วนของเอ๊าดอร์ พื้นที่เชื่อมต่อระหว่างบ้านและสวน สุดท้ายเสนอรายละเอียดสำหรับผู้ไม่มีพื้นที่ส่วนเอ๊าดอร์หรือมีพื้นที่จำกัด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์

สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์ และปาณิทัต รัตนวิจิตร.
สวนในบ้าน เล่ม 18.
พิมพ์ครั้งที่ 16.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ SB 450.97 ท488ส 2551 ล.18 ฉ.1
             หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 18 นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับแบบบ้านอยู่สบายสำหรับชีวิตคนเมือง ปลูกสร้างบนที่ดินตั้งแต่ 50 ตารางวาขึ้นไป และแบบบ้านอยู่สบายเพื่อการพักผ่อน โดยภายในเล่มประกอบด้วยแบบบ้านที่ออกแบบใหม่ทั้งหมด แบบบ้านต่างๆ กว่า 25 แบบ แบ่งเป็นขนาดเล็ก 50-90 ตารางวา ขนาดกลาง 90-100 ตารางวา และบ้านพักผ่อนที่ปลูกบนพื้นที่ขนาดใหญ่ พร้อมรายละเอียดต่างๆ รูปอาคารทุกด้าน ทัศนียภาพทั้งภายในและภายนอก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ตรั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อุไร จิรมงคลการ.
กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงข้อมูลใหม่.
พิมพ์ครั้งที่ 4.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2549.
อ SB 409.8.P36 ก288 2549 ฉ.1
            หนังสือเรื่อง กล้วยไม้รองเท้านารี ฉบับปรับปรุงข้อมูลใหม่ มีเนื้อหากล่าวถึงกล้วยไม้รองเท้านารี สกุล Paphiopedilum ประวัติและวิวัฒนาการ ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกชนิด ปัจจัยสำคัญในการปลูกเลี้ยง เครื่องปลูกสำหรับทำกล้วยไม้รองเท้านารี การขยายพันธุ์ โรค แมลงศัตรูที่สำคัญและการป้องกันกำจัด การดูแลรักษา การตัดสินและการประกวดกล้วยไม้รองเท้านารี ข้อแตกต่างของกล้วยไม้จากป่าและกล้วยไม้ที่ได้จากการขยายพันธุ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ หลักการตั้งชื่อ กล้วยไม้รองเท้านารีชนิดต่าง ๆ ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เฌอเตรอน.
พลังแห่งพระพิฆเนศ.
กรุงเทพฯ : บ้านพยากรณ์, 2551.
อ BL 1225.G34 ฌ111พ 2551 ฉ.1
             หนังสือเรื่อง พลังแห่งพระพิฆเนศ เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงพระพิฆเนศ เทพเจ้าผู้ประทานความสำเร็จทุกประการแด่ผู้ซึ่งถึงพร้อมด้วยความศรัทธา ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ลักษณะต่างๆ พร้อมบทสวดมนต์ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ ความสำคัญของเทพเจ้า เทพเจ้าสำคัญในศาสนาฮินดู รู้จักเทพเจ้าฮินดู การบูชาเทพเจ้าที่สำคัญในเมืองไทย บทบาทความสำคัญของพระพิฆเนศ คติความเชื่อพระพิฆเนศในไทย ตำนานพระพิฆเนศ ความสำคัญของสัญลักษณ์ บารมีของพระพิฆเนศ ปางต่าง ๆ ของพระพิฆเนศ บูชาพระพิฆเนศร่วมกับเทพองค์อื่น ๆ การเข้าถึงพระพิฆเนศ การปฏิบัติในชีวิตประจำวัน การทำสมาธิถึงเทพแห่งอุปสรรค พลังจักรวาลของโลก ฉลาด สุขภาพดี ด้วยโยคะสมาธิ งานเฉลิมฉลองพระพิฆเนศ เทวรูปและเทวสถานของพระพิฆเนศ แหล่งชอปปิ้ง พระบูชาพิฆเนศ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เอกนรี พรปรีดา.
100 คนดัง ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เล่ม 4.
กรุงเทพฯ : ยูโรปา เพรส, มปป.
อ CT 203.T35 ห159 2552 ล.4 ฉ.1
             หนังสือเรื่อง 100 คนดัง ผู้มีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เล่ม 4 เล่มนี้เป็นบันทึกชีวิตและผลงานของบุคคลต่างๆ ที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของโลก เป็นบุคคลที่ควรค่าแก่การจดจำทั้งผู้ที่อยู่ในแวดวงวิทยาศาสตร์ นักคิดและนักปรัชญา ผู้ซึ่งมีอิทธิพลต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคปัจจุบัน ทั้งคาร์ล มาร์กซ หลุยส์ ปาสเตอร์ ซิกมุนด์ ฟรอยด์ วอลแตร์ ฯลฯ ซึ่งผู้เรียบเรียงได้นำเสนอไว้อย่างละเอียด ครบถ้วน และง่ายต่อการศึกษาทำความเข้าใจเป็นอย่างดี

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
หนุมาน กรรมฐาน.
พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษและเอกสารอื่น.
นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2511.
อ PN 863 พ375 2551
            หนังสือเรื่อง พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) จดหมายรายวันทัพ, อภินิหารบรรพบุรุษและเอกสารอื่น แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรกนำเสนอพงศาวดารทั้งหมดคือกลุ่มเอกสารร่วมสมัยหรือใกล้สมัย เป็นกลุ่มเอกสารหลักที่เขียนขึ้นในสมัยกรุงธนบุรี และแสดงเหตุการณ์สมัยกรุงธนบุรีโดยตรง ส่วนที่สองคือ กลุ่มเอกสารสำคัญที่จำเป็นต้องใช้ในการตรวจเทียบกับเอกสารกลุ่มแรก ซึ่งแสดงเหตุการณ์พาดพิงสมัยกรุงธนบุรีอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะจดหมายเหตุของพวกบาทหลวง และจดหมายเหตุความทรงจำทั้งสองฉบับ เป็นเอกสารที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าพระราชพงศาวดาร ส่วนสุดท้ายคือจดหมายเหตุที่แสดงเหตุการณ์ต่อเนื่องบางส่วน หลังจากสิ้นสมัยกรุงธนบุรีและลำดับสกุลวงศ์ของพระราชวงศ์กรุงธนบุรี รวมถึงได้มีคำชี้แจงไว้ทุกเอกสารเพื่อบอกกล่าวที่มาของเอกสาร

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุชานุช แสงรุ่งเรือง.
Soft furnishings.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2548.
อ NK 2110 ล759ซ 2548
             หนังสือเรื่อง "Soft Furnishings - ผ้าแต่งบ้าน" เล่มนี้จะแนะนำการใช้เพื่อการตกแต่ง ตั้งแต่เรียนรู้ชนิดของผ้า การเลือกใช้ผ้า การเลือกสีและลายที่เหมาะสม การดูแลรักษาผ้าชนิดนั้นๆ เทคนิคการเย็บเบื้องต้น และการนำผ้าไปตกแต่งทั้งเป็น เบาะที่นั่ง ผ้าคลุมเก้าอี้ งานตกแต่งบนโต๊ะอาหารอย่าง ผ้าคลุมโต๊ะ ผ้ารองจาน เครื่องนอนต่างๆ รวมถึงการใช้ผ้าเพื่อทำที่เก็บของ คลุมเสื้อ เก็บรองเท้า ทำฉากกั้น ทำโคมไฟ ทำกรอบรูป และของตกแต่งอื่นๆ ซึ่งผู้เขียนได้อธิบายขั้นตอนต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนพร้อมภาพประกอบแบบ step by step ทำให้คุณสามารถนำไปฝึกทำได้ด้วยตนเองอย่างถูกต้อง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ภัทรสิริ อภิชิต.
ห้องน้ำ 4.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ NK 2117.B33 ห374 2551
            หนังสือเรื่อง ห้องน้ำ 4 นำเสนอการออกแบบห้องน้ำด้วยตนเอง แนวคิดการออกแบบห้องน้ำที่หลากหลาย ไปจนถึงข้อแนะนำในการเลือกวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้ห้องน้ำของคุณสวย นอกจากนี้ยังมีนำเสนอในส่วนของ "ห้องน้ำนอกห้อง " หรือ outdoor bathroom เริ่มด้วยการจัดวางผัง แทรกด้วยความความรู้ที่จำเป็น ทั้งระบบการเดินท่อ การเว้นระยะและที่ว่างที่พอเหมาะ ตัวอย่างห้องน้ำที่ประกอบด้วยไอเดียที่หลากหลาย นอกจากนี้ยังแนะนำการเลือกซื้อวัสดุอุปกรณ์ แหล่งที่ซื้อ และวิธีการแก้ไขปัญหาที่พบบ่อย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนาธิป รัตนัย.
Healthy home บ้านอยู่สบาย.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ NK 2110 ธ244ฮ 2551
             หนังสือเรื่อง Healthy home บ้านอยู่สบาย เป็นหนังสือคู่มือตกแต่ง เพื่อสุขภาพแวดล้อมภายในบ้านที่ทำให้อยู่อย่างสุขกายสบายใจ แนะนำการดูแล รักษา และป้องกันบ้านที่เราอาศัยให้มีสุขลักษณะที่ดี ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่เป็นไปได้ เพื่อเป็นแนวทางทำให้บ้านของท่านสะอาด น่าอยู่ ปลอดภัย พร้อมมีอายุการใช้งานยืนยาว ส่งผลต่อสุขภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในบ้าน อาทิ ปลอดฝุ่น มีแสงสว่างเพียงพอ ระบายอากาศได้ดี ควบคุมความชื้น ปลอดสารพิษ ลดเสียงรบกวน ไม่มีสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรค ปราศจากกลิ่นไม่พึงประสงค์ เป็นต้น พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม 21.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2551.
อ SB 472 ส377 2551 ล.21
            หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 21 มีเนื้อหาประกอบด้วยรายละเอียดต่าง ๆ ในสวน อาทิ พื้น ทางเดิน ผนัง รั้ว เฟอร์นิเจอร์ น้ำ ไฟ ประติมาตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ นอกจากนี้ยังนำเสนอไอเดียที่ก่อให้เกอดประโยชน์ในสวน เช่น ไอเดียการนำของเหลือใช้มาไว้สวน การใช้ไว้กระถางแบ่งพื้นที่ สวนแขวน สวนแนวตั้ง และการแต่งตัวให้สวนอย่างง่าย ๆ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับงานระบบเทคนิคต่าง ๆ โครงสร้างในสวน และความรู้ในเรื่องของต้นไม้

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทิพาพรรณ ศิริเวชฎารักษ์.
สวนในบ้าน เล่ม 16.
พิมพ์ครั้งที่ 5.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2550.
อ SB 472 ส377 2550 ล.16
           หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 16 มีเนื้อหาและนำเสนอเรื่องราวของรายะเอียดต่าง ๆ ในสวน ได้แก่ รั้วและทางเข้า กำแพงประดับ ทางเดิน พื้นสวน เฟอร์นิเจอร์ น้ำ ไฟ ประติมากรรม ไอเดียในการตกแต่ง เพื่อแก้ปัญหาสวนในรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น นอกจากนี้ยังแนะนำสวนในรูปแบบธรรมชาติและโมเดิร์น รวมถึงการแนะนำแหล่งเลือกสรรของตกแต่งเพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อมาปะดับไว้ในสวน และแนะนำการประดิษฐ์ตกแต่งสวน


ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
แสงอรุณ รัตกสิกร.
ลักษณะไ ทยวัฒนธรรมพื้นบ้าน.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด มหาชน, 2551.
อ DS 568 ล229 2551
            หนังสือเรื่องลักษณะไทยวัฒนธรรมพื้นบ้าน มีเรื่องราวกล่าวถึง ภาพบันทึกของศิลปะพื้นบ้าน และงานช่างฝีมือชาวไทย รวมทั้งรวบรวมประเพณี คติ ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อชีวิตประจำวันของบรรพบุรุษและสืบต่อบางเรื่องมาถึงปัจจุบัน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มนตรี ตราโมท.
ลักษณะไ ทยศิลปะการแสดง.
พิมพ์ครั้งที่ 2.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2551.
อ DS 568 ล229 2551
           หนังสือเรื่อง ลักษณะไทยศิลปะการแสดง เล่ม 3 มีเนื้อหาแบ่งเป็น 2 ส่วน หมวดของดนตรีและนาฏศิลป์ไทย โดยส่วนที่ 1 เริ่มตั้งแต่กำเนิดของการฟ้อนรำไทย โขน ละครนอก ละครใน ตลอดจนการพัฒนาการของนาฏศิลป์ไทยและการแสดงละครสมัยใหม่ ไล่เรียงตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ยุคการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และมาจนถึงปัจจุบัน ส่วนที่ 2 เป็นส่วนศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ ภาคเหนือ ภาคอีสานเหนือ อีสานใต้

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
คึกฤทธิ์ ปราโมช.
ลักษณะไ ทยภูมิหลัง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ไทยวัฒนาพานิช จำกัด, 2551.
อ DS 568 ล229 2551
            หนังสือเรื่อง ลักษณะไทยภูมิหลัง เล่ม 2 มีเนื้อหาประกอบด้วยประวัติความเป็นมาของชาวไทยและสังคมไทย ซึ่งได้ทราบถึงภูมิหลังเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยโดยเฉพาะทางด้านศิลปะและวิถีการดำรงชีวิตตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบัน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พิริยะ ไกรฤกษ์.
ลักษณะไทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน) จำกัด, 2551.
อ DS 568 พ733ล 2551
           หนังสือเรื่อง ลักษณะไ ทยพระพุทธปฏิมาอัตลักษณ์พุทธศิลป์ไทย เล่ม 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษาเรื่องสร้างพระพุทธปฏิมาและสอดคล้องกับธรรมเนียมประเพณี และคตินิยมการสร้างพระพุทธปฏิมาในประเทศไทย รวมถึงประเพณีเกี่ยวกับพุทธศาสนาในชีวิตประจำวันแสดงให้เห็นถึงความผูกพันระหว่างพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งในด้านพื้นฐานทางศีลธรรมตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา และในทางการเมืองการปกครองของชาติไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง.
๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์.
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง (มหาชน) จำกัด, 2552.
อ DS 568 ก262ส 2552
          หนังสือเรื่อง ๒๒๕ ปี กรุงรัตนโกสินทร์ เล่มนี้ เป็นการบันทึกเรื่องราวความเป็นมาของการพัฒนาบ้านเมืองตลอดจนวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านองค์ประกอบของเมือง การบริหารการปกครอง สภาพสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม และชุมชนของกรุงรัตนโกสินทร์ในยุคต่าง ๆ จนถึงกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน อันเกี่ยวเนื่องด้วยพระอัจฉริยภาพ พระบารมี และพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทุกพระองค์แห่งพระราชวงศ์จักรีที่ได้ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง และทรงนำวิทยาการใหม่ๆ จากต่างประเทศมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ภูริทัต รัศมีเพชร.
บันทึกประวัติศาสตร์ที่โลกไม่ลืม 25 พระราชอาคันตุกะร่วมถวายพระพรชัยมงคล.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2549.
อ DS 575 บ268 249
          หนังสือเรื่อง บันทึกประวัติศาสตร์ที่โลกไม่ลืม 25 พระราชอาคันตุกะร่วมถวาย
พระพรชัยมงคล มีเนื้อหากล่าวถึง พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ภาพการต้อนรับพระราชอาคันตุกะ คำถวายพระพร รายการพระกระยาหารค่ำที่จัดถวายเลี้ยง รวมถึงข้อมูลทั่วไปและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศพระราชอาคันตุกะทั้ง 25 ประเทศ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Sthapitanonda.
Architects 49 exerimental design 1998-2006.
Bangkok : Plus Press Co.Ltd., 2007.
R NA 2707.A7 2007

          หนังสือเรื่อง Architects 49 exerimental design 1998-2006 เป็นหนังสือรวบรวมผลงาน Presentation ในงานออกแบบต่าง ๆ หลายเอกลักษณ์ ของบริษัท สถาปนิก 49 โดยผลงานที่นำเสนอนั้นใช้วิธีการเขียนภาพลายเส้นอย่างประณีต (Drawing & Rendering) การสร้างภาพด้วยคอมพิวเตอร์ (computer visualization) และการสร้างหุ่นจำลอง (Model) รวมถึงตัวอย่างเทคนิคการเสนอผลงานโครงการต่าง ๆ เช่น พิพิธภัณฑ์สภากาชาดไทย และ King Power Complex เป็นต้น
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปทุมมา บำเพ็ญทาน.
การพัฒนาการวิจัยทางการออกแบบด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา
กรุงเทพฯ : ม.ป.พ. , 2551
วจ LB 1593.3 ป279ก 2551
          การพัฒนาการวิจัยทางการออกแบบด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง เป็นการพัฒนาการวิจัยทางการออกแบบด้วยการบูรณาการสหสาขาวิชา และพัฒนาแนวทางการวิจัยทางการออกแบบ ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิชาการวิจัยทางการออกแบบนี้ สามารถนำผลการพัฒนาการวิจัยเพื่อไปใช้ในการเรียนการสอนออกแบบในรายวิชาต่างๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสาร และจดหมายเหตุ.
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง, 2552.
อ ND 3255 .A1 ค124ส 2552
          หนังสือ สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เล่มนี้ จัดพิมพ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โดยเนื้อหาเป็นเรื่องต่อเนื่องกันตลอดทั้งเล่ม พร้อมมีความงามทางศิลปะอย่างครบถ้วน และมีลักษณะเฉพาะที่น่าศึกษาค้นคว้า ทั้งด้านรูปอักษร ภาษา และภาพ นับได้ว่ามีคุณค่าทางด้านอักษรศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และศิลปะ ไปพร้อมๆกัน

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประเดิม ดำรงเจริญ.
สารานุกรม คำคม ชีวิตคนดัง.
กรุงเทพฯ : คุ้มคำ, [2552].
อ PN 6327 ส679 2552
          หนังสือ สารานุกรม คำคม ชีวิตคนดัง เล่มนี้ ผู้แต่งได้เก็บรวบรวม ค้นคว้าประวัติ และผลงานของชีวิตคนดัง ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั้งในอดีต และปัจจุบันทั่วทุกมุมโลก นับได้ว่าเป็นหนังสือที่ให้แนวคิด อีกทั้งยังใช้ภาษาได้อย่างสละสลวยสวยงาม อ่านแล้วเกิดความประทับใจ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บริษัท กสท. โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ.
กรุงเทพฯ : บริษัทเปรียง จำกัด (พริ้งติ้ง), 2552.
อ QK 364 บ227ป 2552
          หนังสือเรื่อง 84 พรรณไม้ถวายในหลวง : โครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติฯ เล่มนี้ เนื้อหาให้ความรู้ในเรื่องพรรณไม้ทีสำคัญ เป็นประเภทไม้ถิ่นเดียว และหายาก ซึ่งเกี่ยวพันกับวิถีชีวิต และสังคมไทย รวม 84 ชนิด สามารถค้นหารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เกรียงไกร เกิดศิริ.
งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552.
อ NA 6117 ก767ง 2552
          หนังสือเรื่อง งานพระเมรุ : ศิลปสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเกี่ยวเนื่อง เล่มนี้ จากเนื้อหา เกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธี พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส ราชนครินท์ อาทิ การจัดสร้างพระเมรุ การบูรณะปฎิสังขรณ์ราชยาน และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศ ซึ่งถือเป็นการสืบทอดโบราณราชประเพณีที่สำคัญของชาติให้ยั่งยืน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม.
แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา.
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2550.
อ G 155 .T3 ก218ห 2550
          หนังสือเรื่อง แหล่งท่องเที่ยวทางธรณีวิทยา เล่มนี้ จากเรื่องราวในตัวเล่ม ประกอบด้วยภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอันควรอนุรักษ์ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ด้านธรณีวิทยาให้ประชาชน และผู้สนใจทั่วไปเห็นคุณค่าของแหล่งท่องเที่ยว
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมทรัพยากรธรณี.
ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : กรมทรัพยากรธรณี, 2550.
อ QE 26.3 ก169ธ 2550
          หนังสือเรื่อง ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีประเทศไทย เล่มนี้ จากเนื้อหาเป็นเอกสารประกอบภาพชุด ธรณีวิทยา และทรัพยากรธรณีประเทศไทย นับว่าหนังสือเล่มนี้ ให้ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไปที่ได้รับความรู้ พื้นฐานในการใช้ทรัพยากรอย่างถูกต้อง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อัครพงศ์ อั้นทอง.
รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพ และโอกาสของสินค้าส่งออกไทย ในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปีที่ 2.
เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์ จำกัด, 2551.
วจ HF 1416 .6 .T35 อ475ร 2551
           หนังสือรายงานวิจัย เรื่อง รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาศักยภาพ และโอกาสของสินค้าส่งออกไทย ในตลาดกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขง ปีที่ 2 เล่มนี้ การศึกษาวิเคราะห์ ถึงศักยภาพของสินค้าส่งออก รวมถึงการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศในกลุ่มอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหลายๆด้าน เช่น การวิเคราะห์ศักยภาพในการส่งออก การศึกษาระบบโลจิสติกส์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ
สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒๑.
กรุงเทพฯ : คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2552.
อ CT 205 ส691ส 2552
           หนังสือเรื่อง สดุดีบุคคลสำคัญ เล่ม ๒๑ เล่มนี้ เรื่องราวกล่าวถึง บทความสำคัญเกี่ยวกับเหตุการณ์ สถานที่ และบุคคลที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติไทยทุกกาลสมัย นับเป็นบทความที่ควรแก่การศึกษาอย่างยิ่ง เพราะสะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาล

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.
เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี.
กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2552
อ DS 570.6 .C8 ม246จ 2552
           หนังสือ คำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ในวโรกาสที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถวายปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตติมศักดิ์ (เคมี) เล่มนี้
ทรงเป็นเจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ ผู้ทรงมีผลงานดีเด่นของโลกในสาขาเคมีอินทรีย์และพิษวิทยาสิ่งแวดล้อม ทรงศึกษาวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ เช่น สาขาเคมี พิษวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อม และชีววิทยาทางการแพทย์ จนเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ทั้งนี้ รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธรรมนิติ.
ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ปี 2552.
กรุงเทพฯ : บริษัท สำนักพัฒนาการบริหาร ธรรมนิติ จำกัด, 2552
อ HJ 3617 .55 ธ339ป 2552
           หนังสือประมวลรัษฎากร เป็นคู่มือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร ซึ่งหนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้ได้รวบรวมกฎหมายแม่บท และกฎหมายที่ออกมาให้บังคับเพิ่มเติม เช่น พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวงประกาศ คำสั่ง ระเบียบ และคำวินิจฉัยต่าง ๆ ไว้อย่างสมบูรณ์ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้เป็นคู่มือในทางปฏิบัติเพื่อศึกษาค้นคว้าข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาษีอากรได้เป็นอย่างดี หนังสือประมวลรัษฎากรเล่มนี้มีการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกฎหมาย หลักเกณฑ์การปฏิบัติทุกปี ซึ่งเนื้อหาจะมีผลใช้บังคับในแต่ละปีภาษีนั้นๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จุฑามาศ ณ สงขลา.
พลังแห่งชื่อ ตัวเลขอักษร.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2550.
อ CS 2367 จ628พ 2550
           หนังสือ พลังแห่งชื่อ ตัวเลขอักษร เล่มนี้ เรื่องราวเกี่ยวกับศาสตร์แห่งการตั้งชื่อ และตัวอักษรที่มีบทบาท และอิทธิพลต่อการกำหนดทิศทางของดวงชะตาชีวิต รวมทั้ง ค้นหาชื่อดี มีความหมาย เพื่อให้ถูกโฉลก
และส่งเสริมดวงชะตายิ่งขึ้น
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Prabhakorn Vadanyakui.
PUBLIC BUILDINGS STAIRS /RAILINGS VOLUME SIX : ARCHITECTS 49 ARCHITECTURAL DETAILS SERIES.
Bangkok: Plan Printing co.Ltd. , 2009.
R NA 2500 .P8 2009 V.6
           หนังสือเรื่อง PUBLIC BUILDINGS STAIRS /RAILINGS VOLUME SIX ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลงานการออกแบบรายละเอียดของอาคาร ซึ่งเป็นงานสถาปัตยกรรมประเภทอาคารสาธารณะ เป็นเรื่องเกี่ยวกับบันได และราวกันตก อันเป็นส่วนสำคัญในการปรับเปลี่ยนระดับ และมีความแข็งแรงในเรื่องโครงสร้าง จากที่กล่าวมาเป็นเพียงส่วนหนึ่ง ยังมีรายละเอียดที่น่าศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Prabhakorn Vadanyakui.
PUBLIC BUILDING FACADE/ CANOPY/ ATRIUM VOLUME TWOARCHITECTS 49 ARCHITECTURAL DETAILS SERIES.
Bangkok: Plan Printing co.Ltd. , 2008.
R NA 2500 .P8 2008 V.2
           หนังสือเรื่อง ฉบับนี้ เรื่องราวของตัวเล่มได้รวบรวมงานออกแบบด้านสถาปัตยกรรม ซึ่งจัดแบ่งรายละเอียดออกในแต่ละส่วนเป็นหมวดหมู่ อาทิเช่น รายละเอียดของบันได ประตูหน้าต่าง กันสาด รูปแบบของหลังคา รางระบายน้ำฝน และอื่นๆ อีกมากมาย ส่วนรายละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Sthapitanonda.
HOUSE VOLUME 2 ARCHITECTS 49
Bangkok: Plan Printing co.Ltd. , 2008.
R NA 7125 .H663 2008
           หนังสือเรื่อง HOUSE VOLUME 2 ARCHITECTS 49 ฉบับนี้ เรื่องราวบอกถึงผลงาน บ้านพักอาศัย ในแนวทางของสถาปนิกออกแบบบ้านของไทย 49 ซึ่งผลงานมีความแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมา กล่าวคือ มีการรณรงค์ในเรื่องการประหยัดพลังงานในอาคาร และการระบายอากาศในอาคาร ทั้งนี้ เนื้อหาในเล่มยังมีเรื่องราวที่สำคัญ หากสนใจสามารถค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Asnee Tasnaruangrong.
Architect sketchbooks.
Bangkok : Plan Printing Co.,Ltd., 2008.
R NA 2706.T5.A72 2008
           หนังสือเรื่อง Architect sketchbooks เป็นหนังสือรวบรวมผลงานการสเก๊ตช์ภาพของสถาปนิกสามท่าน คือ อัสนี ทัศนเรืองรอง รณฤทธ์ ธรโกเศศ และพรธรรม ธรรมวิมล ซึ่งมีนำเสนอการเขียนลายเส้นที่ดูเป็นธรรมชาติ สบายตา ประณีต การจัดวางองค์ประกอบของภาพไว้งดงาม เน้นความหนักเบาของลายเส้นให้ดูน่าสนใจและมีพลัง โดยมีทั้งภาพที่สเก๊ตช์ด้วยดินสอ หมึกดำ และสีดำ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Boomrit Kordilokrat.
Competition 1991-2008.
Bangkok : Plan Printing Co.,Ltd., 2008.
R NA 2750.C64 2008
           หนังสือเรื่อง Competition 1991-2008 ของบริษัท สถาปนิก 49 เล่มนี้เป็นการรวบรวมผลงานการออกแบบที่บริษัทได้เคยส่งเข้าร่วมประกวดในโครงการของทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นโครงการที่บริษัทเป็นผู้เสนอบริษัทเดียวหรือร่วมกับบริษัทอื่น รวมถึงผลงานที่ได้รับคัดเลือกและไม่ได้รับคัดเลือก นอกจากนี้ยังมีผลงานที่ได้รับคัดเลือกแต่ยังไม่ดำเนินการก่อสร้าง

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Sthapitanonda.
A-3D aritectual visualization.
Bangkok : Plus Press Co.Ltd., 2008.
R NA 2750.A45 2008
            หนังสือเรื่อง A-3D aritectual visualization มีเนื้อหากล่าวถึงลักษณะของประเภทอาคาร การจัดวางทัศนียภาพและแอนิเมชั่นอยู่ร่วมกันในหนึ่งโครงการ มีการบรรยายประกอบสั้น ๆ เพื่อความเข้าใจ แนวทางการทำงานและงานแอนิเมชั่น ที่น่าสนใจ บันทึกลงในแผ่นซีดีประกอบ นอกจากนี้ยังนำเสนอส่วนของเบื้องหลังการทำงานและซอฟแวร์ที่ใช้ รวมถึงผลงานที่น่าสนใจ ซึ่งจะทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการการทำงานด้าน 3D Visualization ส่วนหนึ่งของประเทศไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Nithi Sthapitanonda.
Nithi architectural sketchbook 1971-2007.
Bangkok : Plan Printing Co.Ltd., 2007.
R NA 2707.N57 2007
             หนังสือเรื่อง Nithi architectural sketchbook 1971-2007 เป็นหนังสือรวบรวมผลงานภาพเขียนทางสถาปัตยกรรม ตลอดระยะเวลาการทำงาน 35 ปี ของนิธิ สถาปิตานนท์ โดยแบ่งหมวดหมู่ภาพจากช่วงเวลาไว้อย่างชัดเจน เพื่อได้เห็นพัฒนาการของแต่ละภาพพร้อมคำบรรยาย

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Kiattisak Veteewootcharn.
250 Record houses 1983-2008 25 th aniversary.
Bangkok : Plan Printing Co.Ltd., 2008.
R NA 7110.T94 2008
             หนังสือเรื่อง 250 Record houses 1983-2008 25 th anniversary เป็นการรวบรวมงานออกแบบบ้านตั้งแต่ ปี ค.ศ.1983-2008 เป็นการรวบรวมผลงานครบ 25 ปี พร้อมรายละเอียดไม่ว่าจะเป็น สถานที่ตั้ง พื้นที่ใช้สอย เป็นต้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ.
ไหมไทยสายใยแผ่นดิน.
กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทยจำกัด, 2552.
อ TS 1665 ส181ท 2552
             หนังสือเรื่อง ไหมไทยสายใยแผ่นดิน มันมีเนื้อหากล่าวถึง พระราชกรณียกิจ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถและพระเกียรติยศที่นานาชาติยกย่อง การทอผ้าไหมในประเทศไทย ผ้าไหมประเภทต่าง ๆ ลักษณะของไทย คุณค่าของตรานกยูง ไหมไทยและสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ และการดูแลชุดผ้าไหม โดยนำเสนอเป็น 3 ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศส พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Roofs.
Bangkok : Plus Printing Co.,Ltd.,2008.
R NA 2900.R66 2008
              หนังสือเรื่องนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงศิลปะงานหลังคาในงานสถาปัตยกรรม โดยได้อธิบายเนื้อหาในเชิงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วัสดุหรือเทคนิคที่นำมาใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังได้จัดหมวดหมู่ และลำดับในการนำเสนอในแต่ละหมวด จำแนกตามรูปลักษณ์ รูปทรง ที่แตกต่างกันไป ตามอิทธิพลที่ได้รับจากวัฒนธรรมหรือความเชื่อ หรือที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพภูมิศาสตร์ ประเภทการใช้สอย เทคนิคการก่อสร้าง หรือวัสดุที่นำมาใช้ แต่ละภาพที่สื่อออกมานั้น มีความชัดเจนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ง่าย รวมถึงการจำแนกหลังคาของสถาปัตยกรรมไทยออกเป็นหลังคาเครื่องยอด และหลังคาทรงจั่ว โดยเพิ่มเติมส่วนของหน้าบันและบันไดไว้ตอนท้าย เพื่อให้เห็นถึงความวิจิตรบรรจงที่ช่างไทยรังสรรค์ไว้ในงานที่สร้างเนื่องในพุทธศาสนาหรือถวายแด่พระมหากษัตริย์  ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงความเรียบง่ายและภูมิปัญญาของช่างพื้นถิ่นที่สะท้อนออกมาทางรูปทรงหลังคาที่หลากหลายในแต่ละภูมิภาคด้วย

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Statuary.
Bangkok : Plus Printing Co.,Ltd.,2008.
R NA 1521.S74 2008
              หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหากล่าวถึงศิลปะประติมากรรมในงานสถาปัตยกรรมรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ รูปเทพยดา รูปบุคคลต่าง ๆ รูปสัตว์ในตำนาน สัตว์หิมพานต์ และ 12 นักษัตร เป็นต้น โดยเนื้อหาภายในเล่มได้อธิบายเนื้อหาในเชิงประวัติความเป็นมา ความเชื่อ วัสดุหรือเทคนิคที่นำมาใช้ เพื่อเป็นพื้นฐานในการทำความเข้าใจได้ง่ายขึ้น และยังได้จัดหมวดหมู่ และลำดับในการนำเสนอในแต่ละหมวด จำแนกตามรูปลักษณ์ รูปทรง ที่แตกต่างกันไป ตามอิทธิพลที่ได้รับจากวัฒนธรรมหรือความเชื่อของภูมิภาคต่าง ๆ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Colors.
Bangkok : Plus Printing Co.,Ltd.,2008.
R NA 2795.C65 2008
              หนังสือเรืองนี้มีเนื้อหากล่าวถึงรายละเอียดแลละจำแนกให้เห็นถึงการใช้สีกับสถาปัตยกรรมในเฉดสีต่างๆ ซึ่งได้ให้รายละเอียดและความหมายของแต่ละสี โดยแต่ละเฉดได้ลำดับให้เห็นถึงการใช้สีตามส่วนประกอบต่างๆ ของอาคาร ทั้งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของการเลือกใช้วัสดุในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้อรรถรสแห่งความหลากหลายนี้

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Gate & Fences.
Bangkok : Plus Printing Co.,Ltd.,2008.
R NA 8390.G37 2008
              หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหากล่าวถึง กำแพงหรือซุ้มประตูในสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งจะมีลักษณะแตกต่างกันไปตามประเภทของอาคารและการใช้งาน รวมถึงการจัดระดับและแยกความสำคัญของประตู และการได้รับอิทธิพลศิลปะสถาปัตยกรรมต่างชาติ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Stairs & Railings.
Bangkok : Plus Printing Co.,Ltd.,2008.
R NA 3060.S745 2008
              หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหากล่าวถึง บันไดและราวกันตกซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งรวมถึงการออกแบบให้ได้สัดส่วนเหมาะสมกับการใช้สอย และการประดับตกแต่งตามฐานะของเจ้าของอาคาร นับเป็นส่วนที่แฝงให้เห็นถึง วิถีความเป็นอยู่ แบแผนการดำรงชีวิต คติสัญลักษณ์ต่าง ๆ วัฒนธรรม ศาสนา โดยภาษาในภาพในหนังสือเล่มนี้ เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ จึงได้แบ่งเป็นบันไดราวกันตกไล่เรียงตามความสลับซับซ้อนของรูปแบบและวัสดุที่ใช้ แสดงให้เห็นภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมา ความในเรื่องสัดส่วน รายละเอียดต่าง ๆ ที่สามารถคงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Nithi Staapitanonda.
Houses by thai architects volume one.
Bangkok : Li-Zenn,2008.
R NA 7435.A1 H68 2008
              หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือรวบรวมผลงานการออกแบบบ้านของสถาปนิกไทย ซึ่งเป็นลักษณะของบ้านสมัยใหม่ ก่อสร้างเสร็จในช่วง 4- 5 ปีที่ผ่านมา โดยแบบบ้านแต่ละแบบถูกออกแบบให้เหมาะสมกับภูมิอากาศ กลมกลืนกับภูมิทัศน์รอบบ้าน ในส่วนของรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหมด ได้รับการถ่ายทอดโดยสถาปนิกผู้ส่งผลงานทั้ง 10 ท่าน นำเสนอเนื้อหา 2 ภาษา พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต).
กาลานุกรมพระพุทธศาสนาในอารยธรรมโลก.
กรุงเทพฯ : ผลิธัมม์, 2552.
อ BL 1445.T5 พ349ก 2552
              หนังสือเรื่องนี้มีเนื้อหากล่าวถึง เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของพระพุทธศาสนา และอารยธรรมของมนุษย์ โดยนำเสนอเหตุการณ์ในพระพุทธศาสนาที่เกิดขึ้นในประเทศอินเดียเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงการสังคยนาพระพุทธศาสนา นิกายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกของแต่ละประเทศ รวบรวมเหตุการณ์สำคัญด้านศาสนา โดยแบ่งตามช่วงเวลาพร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อรุณ สันธนาภรณ์
พระบวรราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปวเรนทราเมศ มหิศเรศรังสรรค์พระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2551
กรุงเทพฯ : บริษัท จันวาณิชย์ จำกัด, 2551
อ DS 581 พ343 2552 R 45264
           หนังสือที่ระลึกวันตรงกับเสด็จสวรรคต ในพระบาทสมเด็จฯ พระปิ่นแกล้าเจ้าอยู่หัว 7 มกราคม 2551 เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง สายราชสกุล พระราชประวัติพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชวงศ์จักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวกับบทบาทด้านการแพทย์ตะวันตก และด้านการต่างประเทศในสายตาชาวต่างชาติ

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เพ็ญจันทร์ ประดับมุข - เซอร์เรอร์
มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็ก และเยาวชน
นครปฐม : ฟ้าใสการพิมพ์ , 2551
วจ. HV 6250.4 .C48 ม575 2551
           รายงานวิจัย เรื่อง มิติทางสังคมวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อพฤติกรรมความรุนแรงในเด็ก และเยาวชน เล่มนี้ เป็นการศึกษาสถานการณ์ปัญหา และปัจจัยทางสังคมวัฒนธรรม ที่กำหนดพฤติกรรมการใช้ความรุนแรงในเด็กและเยาวชน วิธีการศึกษากำหนดนโยบายเกี่ยวกับระบบป้องกันทั้งในระดับครอบครัว กลไกในระดับท้องถิ่น และระดับนโยบายเพื่อช่วยทำให้สังคมไทย เด็กและเยาวชนมีคุณภาพชีวิติที่ดีสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ซึ่งหากสนใจสามารถศึกษาค้นคว้ารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
รัฐบาลธรรมาธิปไตย.
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2550.
อ JQ 1745 .A1 ส691ร 2550 R 44115
           หนังสือเรื่อง รัฐบาลธรรมาธิปไตย :แนวคิดและการบริหารงานภายใต้การนำพลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์
เล่มนี้ กล่าวถึงการถ่ายทอดแนวคิด แนวการบริหารงาน และผลการดำเนินงาน เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษา วิเคราะห์ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้รับทราบการบริหารงานของ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ สนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Knaure Kelly.
Exploring the Unexplained.
New York : Time Inc., Home Entertainment, 2006.
R AG 243.E97 2006
          หนังสือเรื่อง Exploring the Unexplained มีเนื้อหากล่าวถึง สิ่งเร้นลับที่เกิดขึ้นในอดีต เช่น การค้นพบแอตแลนติส สิ่งเร้นลับเกี่ยวกับอียิปต์โบราณ เป็นต้น สิ่งเร้นลับจากธรรมชาติ เช่น สามเหลี่ยมเบอร์มิวดา รวมถึง สิ่งเร้นลับเกี่ยวกับคัมภีร์ไบเบิล การตามหาจอกศักดิ์สิทธิ์ และสิ่งเร้นลับอีกมากมายที่รอการค้นหาคำตอบอยู่ ซึ่งสามารถศึกษาข้อมูลได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 3 วิถีวิจัย.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550.
อ LG 395.C54 ม246อ 2550
          เอกสารประกอบการประชุมวันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 วิถีวิจัย ประกอบด้วย บทความจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่กล่าวถึงด้านสภาวะทางอากาศ รวมถึงบทความการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมและมนุษยศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักอาลักษณ์และเครื่องราชอิสริยาภรณ์.
เหรียญรัตนาภรณ์.
กรุงเทพฯ : บริษัทด่านสุทธาการพิมพ์ จำกัด, 2551.
อ DS 586 ส691ห 2551
          หนังสือเรื่อง " เหรียญรัตนาภรณ์ " มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติความเป็นมา รวมถึงเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 4-9 การบำเพ็ญพระราชกุศลในอภิลักขิตสมัยวันพระบรมประสูติกาลในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรจบครบ 100 ปี ประกาศตราความชอบ (พ.ศ.2416) พระราชบัญญัติเหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ 7-9 และการพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 9 ให้แก่บุคคลชาวไทย ชาวต่างประเทศ และหน่วยงานต่าง ๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
นวลฉวี ประเสริฐสุข.
พฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น.
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551.
วจ. RC 455.4 .S44 น316พ 2551
          รายงานการวิจัยพฤติกรรมเสี่ยงและการป้องกันในนักเรียนวัยรุ่นไทยและญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. ศึกษาระดับพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนวัยรุ่นไทยและนักเรียนวัยรุ่นญี่ปุ่น
2. เปรียบเทียบพฤติกรรมเสี่ยงทั้งรายด้านและโดยรวมของนักเรียนวัยรุ่นที่มีเชื้อชาติ เพศ และระดับชั้นที่แตกต่างกัน
3. ศึกษาพฤติกรรมเสี่ยงทั้งรายด้านและโดยรวมของนักเรียนวัยรุ่นที่เกิดจากปฏิสัมพันธ์สองทางและสามทางระหว่างตัวแปรเชื้อชาติ เพศ และระดับชั้น
4. ศึกษาการดำเนินการป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในนักเรียนวัยรุ่นของโรงเรียนไทยและโรงเรียนญี่ปุ่น
ผลการวิจัยต่าง ๆ ผู้สนใจสามารถศึกษาได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร.
ศิลปากรบริการงานศิลปะวัฒนธรรม ๑๐๐ (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร.
กรุงเทพฯ : บริษัท แปลนโมทิฟ จำกัด, 2552.
อ NK 1051 ก169ศ 2552
          หนังสือเรื่อง ศิลปากรบริการงานศิลปะวัฒนธรรม ๑๐๐ (ร้อย) เรื่องกรมศิลปากร มีเนื้อหากล่าวถึง ข้อมูลเกี่ยวกับกรมศิลปากรในด้านต่าง ๆ ได้แก่ บทบาทหน้าที่ของกรมศิลปากรตามกฎหมาย ข้อมูลและภารกิจความรับผิดชอบของหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมศิลปากร โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ และดรรชนีคำค้นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
หนังสือเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
กรุงเทพฯ : บริษัทแปลนพริ้นติ้ง จำกัด, 2552.
อ NA 2750 จ693ห 2552 ล.3
          หนังสือเรื่อง หนังสือเผยแพร่ผลงานดีเด่นของนิสิตเก่าคณะสถาปัตยกรรมศาตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีเนื้อหาเป็นการนำเสนอผลงานโครงการ คิง เพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ โดยกล่าวถึงนวัตกรรมในการก่อสร้างที่น่าสนใจ ซึ่งผสมผสานการใช้สอยหลายประเภท ตั้งแต่สำนักงาน ร้านค้า โรงแรม และโรงละคร นอกจากจะนำเสนอแนวคิด การออกแบบงานสถาปัตยกรรมแล้ว ยังได้นำเสนอในส่วนของวิชาชีพที่เกี่ยวเนื่องด้วย ได้แก่ งานสถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโครงสร้าง งานวิศวกรรมระบบงานออกแบบแสงสว่าง งานออกแบบระบบป้ายและสัญลักษณ์ประกอบอาคาร และงานบริหารการก่อสร้าง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนวิช คำโสภา.
คำสาระ—ภาพของเด็กเล่นกล้อง sea view.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์เอ.พี.พริ้นติ้งกรุ๊ป จำกัด, 2552.
อ TR 144 ธ155ค 2552
          หนังสือเรื่อง คำสาระ-ภาพของเด็กเล่นกล้อง มีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการถ่ายภาพ ความรู้เบื้องต้นของการถ่ายภาพ อุปกรณ์ในการถ่ายภาพ ช่องรับแสงความเร็วชัตเตอร์ ความสัมพันธ์ระหว่างช่องรับแสงกับความเร็วชัตเตอร์ การจัดองค์ประกอบของภาพถ่าย เทคนิคของการถ่ายภาพแบบต่าง ๆ และผลงานการถ่ายภาพ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เจตต์ วิษุวัต.
คำทับศัพท์...ภาษาต่างประเทศในไทย.
กรุงเทพฯ : ศยาม, 2550.
อ PL 4168 จ694ค 2550
          หนังสือเรื่อง คำทับศัพท์...ภาษาต่างประเทศในไทย เป็นหนังสือที่รวบรวมคำทับศัพท์ ที่นิยมใช้กันทั่วไป รวมถึงคำสมัยใหม่พร้อมคำอธิบาย โดยอ้างอิงตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์ที่ราชบัณฑิตยสถานได้กำหนดไว้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักพิมพ์บ้านและสวน.
สวนในบ้าน เล่ม 26.
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2552.
อ SB 469 ส691ส 2552
          หนังสือเรื่อง สวนในบ้าน เล่ม 26 มีเนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย ภาพสวนสวยรวม 13 ภาพ เป็นสวนรูปแบบต่าง ๆ ที่ให้บรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมนำเสนอเทคนิคเฉพาะตัวของผู้จัดแต่ละท่าน รวมไปถึงไอเดียและรายละเอียดจากเจ้าของบ้าน ตลอดจนสอดแทรกความรู้เรื่องพรรณไม้ ที่เจ้าของบ้านแต่ละท่านชื่นชอบ ซึ่งภายในเล่มมีสวนหลากหลายขนาด ตั้งแต่สวนในทาวเฮ้าส์ หลังตึกแถว และสวนในบ้านเดี่ยวขนาดต่าง ๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา.
สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2550.
อ LB 15 ส691ส 2550
          หนังสือเรื่อง สารานุกรมวิชาชีพครูเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เป็นหนังสือรวมสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู โดยมีเนื้อหากล่าวถึงการศึกษาของผู้ด้อยโอกาส การจัดการความรู้ การนิเทศศึกษา การพัฒนาวิชาชีพ การวิจัยในชั้นเรียน ครูภูมิปัญญาไทย ครูหลังม้า เครือข่ายการเรียนรู้ จรรยาบรรณของวิชาชีพ เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ธรรมาภิบาล สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มาตรฐานการศึกษาของชาติ สังคมฐานความรู้ สามัคยาจารย์สมาคม และองค์ 4 ของการศึกษาไทย เป็นต้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยว.
มารยาทไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท ไอแอมฟายน์ จำกัด, [2551].
อ BJ 2007.T35 ก262ม 2551
          หนังสือเรื่อง มารยาทไทย มรดกทางวัฒนธรรม มีเนื้อหากล่าวถึง ความหมายและความมุ่งหมายของมารยาทไทย ประเภทของมารยาทไทย ได้แก่ การแสดงความเคารพ การกราบ การยืน การเดิน การนั่ง การนอน การรับของส่องของ การแสดงกิริยาอาการ การรับประทานอาหาร การให้และการรับบริการ การทักทาย การสนทนา การใช้คำพูด การฟัง การใช้เครื่องมือสื่อสาร การประพฤติปฏิบัติในพิธีการต่าง ๆ การจัดแท่นพิธีถวายสักการะพระบรมรูปสมเด็จพระมหากษัตริย์ธิราชเจ้า การใช้คำราชาศัพท์ เครื่องราชอิสริยยศ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
25 ปี สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ลาดกระบัง.
กรุงเทพฯ : บริษัทยูเนียนอุลตร้าไวโอเล็ต จำกัด, 2551.
อ TK 5104 ก218ย 2551
          หนังสือเรื่อง 25 ปี สถานีรับสัญญาณดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ลาดกระบัง เป็นหนังสือที่ได้เรียบเรียงเรื่องราวนับตั้งแต่การเริ่มต้นโครงการ ลำดับขั้นตอนวิวัฒนาการสถานีรับฯ ในยุค Low Resolution , Medium Resolution, High Resolution รวมถึงหน้าที่และภารกิจของสถานีรับสัญญาณดาวเทียม ไม่ว่าจะเป็นการรับสัญญาณดาวเทียม คุณลักษณะของดาวเทียมสำรวจทรัพยากร การผลิตข้อมูลดาวเทียม การบริหารจัดการคลังข้อมูลดาวเทียม การใช้ประโยชน์จากข้อมูลดาวเทียมสำรวจทรัพยากร ความร่วมมือและประสานกับสถานี การเผยแพร่เทคโนโลยี บุคลากรผู้มีคุณูปการและมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องสนับสนุน จนมาถึงบทบาทและสถานภาพในปัจจุบัน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มูลนิธิพระบรมธาตุในพระสังฆราชูปถัมภ์
พระบรมสารีริกธาตุ
กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน), 2546.
อ BQ 929 ม686พ 2546
           หนังสือ ประมวลภาพ พระบรมสารีริกธาตุ เล่มนี้ ประกอบด้วย ภาพถ่ายจากองค์จริง ของพระบรมสารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุ รวมทั้งพุทธประวัติ ความเป็นมาของพระบรมสารีริกธาตุ ซึ่งนับว่าเป็นข้อมูลในเชิงส่งเสริมพระพุทธศาสนา และเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าวิจัย หากสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร.
สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ,2551
อ DS 586 ก169ส 2551
           หนังสือ สมุดภาพโคลงฤาษีดัดตน มีสาระสำคัญเกี่ยวกับ ประวัติความเป็นมาของวิชาฤาษีดัดตน การสร้างรูปฤาษีดัดตนที่วัดโพธิ์ บทพระราชนิพนธ์ และผู้นิพนธ์โคลงฤาษีดัดตน รวมทั้งภาพพิมพ์ฤาษีดัดตนแก้โรคต่างๆ 80 รูป พร้อมด้วยดัชนีช่วยค้นประกอบไว้ท้ายเล่ม ซึ่งนับว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันล้ำค่า และประโยชน์เพื่อการศึกษา ค้นคว้าได้เป็นอย่างดียิ่ง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงการต่างประเทศ
ราชพฤกษ์และบุหงารายา: 50 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและมาเลเซีย 2500-2550.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นต์ จำกัด, 2550
อ DS 575.5 .M4 ก218ร 2550
            หนังสือที่ระลึก ราชพฤกษ์และบุหงารายา: 50 ปีแห่งมิตรภาพระหว่างไทยและมาเลเซีย 2500-2550
ราชพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำชาติไทย ส่วน "บุหงารายา" หรือชบา เป็นดอกไม้ประจำชาติมาเลเซีย
เป็นบันทึกประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างไทยและมาเลเซียปัจจุบันมีรากเหง้าจากประวัติศาสตร์นับร้อยปี พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นกษัตริย์สยามพระองค์แรกที่เสด็จฯ มลายู ซึ่งหอจดหมายเหตุแห่งชาติได้เก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับการเสด็จฯ ยังรวมถึงภาพการเสด็จฯ สหพันธ์ ของในหลวงองค์ปัจจุบันและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และการเสด็จฯ ไทยของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งมาเลเซีย 6 รัชกาล รวมทั้งการเสด็จฯ มาเลเซียของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อีกส่วนหนึ่งของหนังสือเป็นบทความเรื่องความสัมพันธ์ไทย-มาเลเซีย จากหลายมุมมองในมิติต่าง ๆ มีทั้งข้อมูลที่ใช้อ้างอิงได้และเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจ ซึ่งจะช่วยให้ท่านผู้อ่านทราบถึงสัมพันธไมตรีระหว่างเพื่อนบ้านทั้งสอง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ระพี สาคริก.
ธรรมชาติของกล้วยไม้.
กรุงเทพฯ : เอมมารุตพับลิชชิ่ง จำกัด, [2551].
อ QK 495 .O64 ร243ธ 2551
           เนื้อหากล่าวถึง เรื่องราวเกี่ยวกับกล้วยไม้ทั่วไป รวมทั้งประวัติการปลูกกล้วยไม้ของโลก และประวัติการปลูกกล้วยไม้ของไทย รวมถึงการจำแนกกล้วยไม้ประเภทต่างๆ ซึ่งยังมีรายละเอียดสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วัดพนัญเชิงวรวิหาร.
สมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ๖๘๕ ปี) ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒.
กรุงเทพฯ : มปพ. , 2552
อ BQ 6337 ว416ส 2552
           หนังสือเรื่อง งานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระนครศรีอยุธยา กำหนดจัดขึ้นในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๕๒ ของทุกปี เพื่อเป็นการสมโภชองค์พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต ๖๘๕ ปี) และเป็นการรำลึกถึงคุณูปการขององค์พระมหากษัตริย ์ผู้สร้างองค์พระพุทธปฏิมา ตามเนื้อหาประกอบด้วย ประวัติ ความเป็นมาวัดพนัญเชิงวรวิหาร ลำดับเจ้าอาวาสตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงการประมวลภาพกิจกรรมภายในวัด และงานประเพณีต่างๆภายในวัดพนัญเชิงวรวิหารประจำปี ๒๕๕๒

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
-
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตร
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.), 2551
อ HC 445 .A5 ง319 2551 ล.2
           หนังสือเรื่อง งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่ม 2 การวิจัยพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตร จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา โดยมีเนื้อหา ประกอบด้วยเรื่อง ของป่าชายเลน พืชไร่ พืชสวน โคเนื้อพันธุ์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ฯลฯ รวมไปถึงเรื่องวิจัยพื้นฐานเป็นรากฐานที่มั่นคงของการพัฒนาการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์.
ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า : หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551
กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์ , 2551
อ SD 657 .T35 ป548 2551
           ป่าสร้างชุมชน ชุมชนสร้างป่า : หนึ่งทศวรรษรางวัลลูกโลกสีเขียว 2542-2551 เล่มนี้ เป็นเรื่องราวดีๆ ของกลุ่มคนทั่วประเทศ ที่ช่วยกันดูแลรักษาผืนป่า และธรรมชาติ โดยการจัดประกวดรางวัลลูกโลกสีเขียว เป็นการรณรงค์ ผลงานสร้างสรรค์ ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเภทต่างๆ ภายใต้หัวข้อ วิถี พอเพียง แบ่งปัน ผูกพัน ดิน น้ำ ป่า เพื่อเป็นการสนับสนุนให้เกิดการอนุรักษ์ และนำไปสู่การพัฒนาสังคม และสิ่งแวดล้อมต่อไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
-
รายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนา และทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Verion 2007)
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , 2552
วจ. BF 176 ก494 2552
           หนังสือรายงานการวิจัย เรื่อง การพัฒนา และทดสอบดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย (Verion 2007) เล่มนี้ เป็นการศึกษาดัชนีชี้วัดสุขภาพจิตคนไทย เป็นเครื่องมือที่มีความน่าเชื่อถือในการประเมินสุขภาพจิต ทั้งฉบับสมบูรณ์ และฉบับสั้น เป็นเครื่องมือที่ง่ายต่อการนำไปใช้ โดยจำแนกการศึกษาออกเป็น องค์ประกอบ เพศ แต่ละภาค เขตเมือง และเขตชนบท ซึ่งผู้วิจัยสามารถเลือกใช้ เครื่องมือในการคัดกรองผู้ป่วยตามการศึกษาแต่ละประเภทได้อีกด้วย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมจักรีมหากษัตริยานุสรณ์
กรุงเทพฯ : สุทินารพิมพ์ , 2551.
อ DS 580 ว414ร 2551
           หนังสือชุด เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ ทรงผนวช ครบ 200 ปี พุทธศักราช 2551 เล่มนี้ เนื้อหากล่าวถึง บทความสดุดีเฉลิมพระเกียรติคุณ เชิงพระราชประวัติ พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ กรุงรัตนโกสินทร์ ทรงมีพระบรมราชศรัทธาในบวรพระพุทธศาสนา จากพระอัจริยภาพ ของพระองค์ที่ทรงสร้าง และทรงบูรณะปฏิสังขรณ์ วัดวาอารามต่างๆ ทำให้ประเทศชาติมีเอกลักษณ์ ที่โดดเด่นทางด้าน ศิลปะ และวัฒนธรรม และสิ่งสำคัญยิ่งก็คือ พระราชจริยาวัตรอันงดงาม พระองค์ทรงยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนามาใช้ในการปกครองบ้านเมือง
นับได้ว่าหนังสือชุด เล่มนี้ เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาค้นคว้าแก่บุคคลทั่วไป ซึ่งสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
-
พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗
กรุงเทพฯ : ภูมิปัญญา , 2550
อ DS 584 พ343 2550
           หนังสือเรื่อง พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗ เล่มนี้ เรื่องราวกล่าวถึง พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์ขึ้นครองราชสมบัติ การเสด็จประพาส หัวเมือง เสด็จเยือนต่างประเทศ อีกทั้ง พระราชกรณียกิจที่ทรงริเริ่ม อันเป็นประโยชน์แก่บ้านเมือง โดยเฉพาะการที่พระองค์ตัดสินพระทัย ทรงกล้าหาญเด็ดเดี่ยวอย่างยิ่งด้วยการ สละราชสมบัติ และทรงยินยอมที่จะเป็นพระมหากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ยังมีข้อมูลที่น่าศึกษาค้นคว้าเป็นอย่างยิ่ง หากสนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 องค์
กรุงเทพฯ : สุทินการพิมพ์, 2551.
อ BQ 843 ว414พ 2551
           หนังสือเรื่อง พระประวัติสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 องค์ เล่มนี้ เนื่องด้วยเป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราชานุสรณ์ เฉลิมพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า รัชกาลที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระองค์ทรงให้ความสำคัญ กับสมเด็จ พระสังฆราช โดยเนื้อหารวบรวมพระประวัติ ของสมเด็จพระสังฆราช แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ 19 พระองค์ หากสนใจ อ่านรายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุมิตร ปิติพัฒน์.
เวียงกาหลง : มหัศจรรย์เครื่องถ้วยล้านนา .
กรุงเทพฯ : แอคมี่ พริ้นติ้ง จำกัด , 2544
อ DS 577 .ช9 ว924 2544
           หนังสือเรื่อง เวียงกาหลง : มหัศจรรย์เครื่องถ้วยล้านนา เล่มนี้ เรื่องราวเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และอุตสาหกรรมพื้นบ้าน ที่สืบทอดประวัติศาสตร์ ทางโบราณวัตถุ เครื่องเคลือบดินเผา ของจังหวัดเชียงราย เกี่ยวกับเครื่องถ้วยเวียงกาหลง นับว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่บุคคลที่ให้ความสนใจ ศึกษาค้นคว้าด้านศิลปะ เครื่องถ้วยเวียงกาหลง ได้เป็นอย่างด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
คณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือในคณะกรรมการจัดกิจกรรม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เส้นทางแม่ฟ้าหลวง
กรุงเทพฯ : บริษัทอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) 2551
อ DS 570 .6 .S67 ค125ส 2551
           หนังสือเรื่อง เส้นทางแม่ฟ้าหลวง เล่มนี้ เรื่องราวกล่าวถึง พระราชประวัติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ไร่แม่ฟ้าหลวง และโครงการพัฒนาดอยตุง รวมทั้ง หอฝิ่น นิทรรศการยาเสพติดบนดินแดนสามเหลี่ยมทองคำ และดอยตุงในต่างประเทศ ทั้งนี้ยังมีภาพประกอบ
ซึ่งอธิบายรายละเอียดของเรื่องราวอีกด้วย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พิศาล บุญผูก.
วัดในอำเภอไทรน้อย.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) , 2551
อ BQ 6337 พ757ว 2551
           หนังสือเรื่อง วัดในอำเภอไทรน้อย เล่มนี้ การนำเสนอเรื่องราวของวัดในอำเภอไทรน้อย โดยเนื้อหาจัดเรียงตามลำดับอักษรของ ชื่อวัด สถานที่ตั้ง ประวัติความเป็นมา และสิ่งสำคัญภายในวัด ซึ่งเป็นการเผยแพร่ ความรู้ รวมถึงยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ลักษณะทางสถาปัตยกรรม และศิลปกรรม เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา ที่ให้ประโยชน์ และมีความสำคัญยิ่ง หากสนใจค้นคว้าเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พลวัฒ ประพัฒน์ทอง.
บทบาท และพิธีกรรมของการทำนายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของกลุ่ม ชาติพันธุ์ลัวะ (ปลั้ง) ในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
เชียงราย : ชอบพิมพ์ , 2551
วจ. DS 570 .L8 พ444บ 2551
           หนังสือรายงานการวิจัยเรื่อง บทบาท และพิธีกรรมของการทำนายที่มีผลต่อการดำรงชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ลัวะ (ปลั้ง) ในหมู่บ้านห้วยน้ำขุ่น อำเภอแม่ฟ้าหลวง จัหหวัดเชียงราย ฉบับนี้ มีเรื่องราวการประมวลพิธีกรรมเกี่ยวกับ ความเชื่อ และการพยากรณ์ในการทำนาย เกี่ยวกับชีวิตประจำวัน ต้องการทราบการเปรียบเทียบเกี่ยวกับพิธีกรรมในการทำนาย สู่การเปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด , 2551
อ G 155 .A1 ก455ท 2551
           หนังสือเรื่อง เที่ยวให้รู้ เปิดประตูสมอง เล่มนี้ ได้รวบรวม และคัดเลือกแหล่งท่องเที่ยว เพื่อการ
เรียนรู้ด้วยเอกลักษณ์ เฉพาะถิ่น จำนวน 48 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งการท่องเที่ยวที่จัดโดยชุมชน นั้นมีหลากหลาย ทั้งธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต การอนุรักษ์ เป็นการพัฒนาเพื่อสร้างความยั่งยืน และเกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
-
งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 1 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ
กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุน (สกว.), 2551
อ HC 445 .A5 ง319 2551 ล.1
           หนังสือเรื่อง งานวิจัยพื้นฐาน ฐานรากของการพัฒนาประเทศ ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เล่มที่ 1 : การวิจัยพื้นฐานเพื่อพัฒนาสุขภาพ เล่มนี้ เนื้อหาในตัวเล่มทราบถึงภาพรวมของปัญหาสาธารณสุขและข้อมูลทางด้านระบาดวิทยา ตลอดจนระบบบริการ อีกทั้งภาพรวมของแนวโน้มในการเปลี่ยนแปลงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ยิ่งกับประชาชนทั่วไป นักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่อยากรู้ความก้าวหน้าใหม่ๆทางวิทยาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร
พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เล่ม 1 – เล่ม 2.
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์ , 2550
อ DS 586 ก169พ 2550
           เนื่องในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี ในพุทธศักราช 2549 และโอกาสมหามงคลที่ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา ในพุทธศักราช 2550 คณะกรรมการดำเนินงานวันอนุรักษ์มรดกไทยได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชสมัญญา พระอนุรักษ์มรดกไทย และจัดพิมพ์หนังสือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เป็นที่ระลึก เพื่อประมวลพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถด้านการอนุรักษ์และสืบทอดศิลปวัฒนธรรมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พิศาล บุญผูก
ท้องถิ่นปากเกร็ด
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
อ DS 589 .N65 พ757ท 2551
           หนังสือเรื่อง ท้องถิ่นปากเกร็ด เล่มนี้ เนื้อหาเป็นการบันทึกภาพ และเรื่องราวของอาณาบริเวณ ท้องถิ่นปากเกร็ดด้านประวัติ ความเป็นมา และความสำคัญของชุมชนในตำบลต่างๆ ของอำเภอปากเกร็ด ตลอดจนถึง วิถีชีวิต และอาชีพ โดยเนื้อหา และภาพประกอบ ได้จากคำบอกเล่าจากชาวบ้านหลากหลายแง่มุม ที่ให้ประโยชน์ สามารถเผยแพร่แก่ผู้สนใจทั่วไป

ผู้แต่งร่วม
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อุษาวดี มาลีวงศ์.
การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรอง และการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน
กรุงเทพฯ : กราฟิโก ซิสเต็มส์ , 2551
วจ RC 931 .O73 ก491ค 2551
           หนังสือ รายงานวิจัยเรื่อง การประเมินต้นทุนประสิทธิผลและต้นทุนอรรถประโยชน์ของการคัดกรอง และการใช้ยาเพื่อป้องกันกระดูกหักในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือนที่เป็นโรคกระดูกพรุน เล่มนี้ กล่าวคือ วิเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการคัดกรองต่อการวินิจฉัยผู้ป่วย โรคกระดูกพรุน ด้วยเครื่อง DEXA และการใช้ยา เพื่อป้องกันกระดูกหักชนิดปฐมภูมิ ในหญิงวัยหลังหมดประจำเดือน การศึกษาถึงความคุ้มค่าของการป้องกันกระดูกหัก จึงมีความสำคัญยิ่งต่อระบบสุขภาพเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุทิติ ขัตติยะ
พฤติกรรมการรับฟัง และความพึงพอใจต่อรายการ และเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
กรุงเทพฯ : สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา , 2552
วจ HE 8697 .25 .T35 ส779พ 2552
           รายงานการวิจัย เรื่อง พฤติกรรมการรับฟัง และความพึงพอใจต่อรายการ และเทคนิคของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ฉบับนี้ โดยมีปัจจัยชี้วัดคุณภาพของรายการวิทยุ ประกอบด้วยปัจจัยหลัก 2 ประการ คือ ด้านเทคนิค ความเข้มและความแรงของสัญญาณการส่งกระจายเสียง และด้านรายการ ที่ประกอบด้วยวิธีการเสนอในรูปแบบต่างๆ มีความถูกต้องเหมาะสม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
-
ตำนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง , 2551
อศ. GT 3278 ต215 2551
          
หนังสือ ตำนานสุสานหลวง และพรรณไม้ในสุสานหลวง วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เล่มนี้
ถวายเป็นที่ระลึก พระราชกุศลพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินท์ เป็นการปลูกต้นแก้วกัลยาไว้ในพื้นที่รอบข้างพระเจดีย์ "รังษีวัฒนา" ซึ่งเป็นที่บรรจุพระสรีรางคารของพระองค์ เพื่อพัฒนาสุสานหลวงให้เป็นพื้นที่ เพื่อการศึกษาด้านประติมากรรม พระราชประวัติและพระประวัติของราชสกุล ตลอดจนเป็นแหล่งเรียนรู้ความหมายของพรรณพืชชนิดต่าง ๆ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อาณัฐชัย รัตตกุล
หลักฐานประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์กรุงเทพ จำกัด , 2546
อ DS 575 อ618ห 2546
           หลักฐานประวัติศาสตร์ การเมืองการปกครองไทยจากการศึกษาการไปรษณีย์ (สองภาษา ไทย-อังกฤษ) เล่มนี้ มีเรื่องราวเกี่ยวกับ แสตมป์เก่าๆ ตราประทับที่หาดูยาก และเป็นที่น่าสนใจอย่างหนึ่ง คือการสะสมดวงตราไปรษณียากร ซึ่งการสะสมแสตมป์ นั้น ภาพที่พิมพ์อยู่บนแสตมป์จากต่างประเทศ ทำให้รู้จักประเทศต่างๆ อีกทั้ง ยังให้ความรู้รอบตัวอีกหลายด้าน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง , 2547
อ BL 545 ก169ส 2547
           หนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่อง สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรธรรมล้านนาและอักษรขอม เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๔๗ เล่มนี้ ซึ่งเรื่องราวมีลักษณะเฉพาะตัว บันทึกข้อความด้วยอักษรไทย และอักษรภาษาอื่นๆ
จึงนับได้ว่า มีคุณค่าทางอักษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และจิตรกรรม ทั้งนี้สะท้อนความเป็นชาติที่มีมรดกทางศิลปวัฒนธรรมสืบทอดมายาวนาน เพื่อประโยชน์ในการศึกษาของชาติ และเป็นการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนทั่วไป และชนชาติต่างๆ ในภูมิภาคทั่วโลก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม 2 อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
อ D 21.3 ร421ส 2547 ล.2
          หนังสือเรื่อง สารานุกรมปรัวติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม 2 อักษร C-D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติบุคคลสำคัญ เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ รัฐ มณฑล เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และการสงคราม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
ธงสำคัญของชาติ.
กรุงเทพฯ : บริษัท ศรีเมืองการพิมพ์ จำกัด, 2548.
อ CR 115.T35 ส691ธ 2548
          หนังสือเรื่อง ธงสำคัญของชาติ มีเนื้อหากล่าวถึง ธงรูปแบบต่าง ๆ ที่เป็นธงสำคัญของชาติ พร้อมประวัติและวิวัฒนาการที่ปรากฏอยู่ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือออกพระราชบัญญัติฉบับใหม่ ๆ เพื่อความเหมาะสมกับช่วงเวลา
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ยุพา แสงทักษิณ.
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2539.
อ CR 4480 ย397ค 2539
          หนังสือเรื่อง เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ความสำคัญ และรูปลักษณ์ของเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ์และเครื่องสูง อันเป็นสิ่งประกอบพะราชอิสริยยศที่ใช้ในพระราชพิธีสำคัญ และประวัติความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542.
อ CR 4529.T5 ส215ก 2542
          หนังสือเรื่อง การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ มีเนื้อหาที่กล่าวถึง ชนิดเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย แพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์และดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ลำดับเกียรติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย เครื่องราชอิสริยาภรณ์จำแนกลักษณะการประดับ วิธีประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประดับตราเครื่องราชอิสริยาภรณ์ คำเรียก ตัวอย่างการแต่งกาย และการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในโอกาสต่าง ๆ การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตระกูลต่าง ๆ การประดับแพรแถบย่อของเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประดับดุมเสื้อเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การแต่งกายเครื่องแบบสโมสร การแต่งการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับข้าราชการพลเรือนนอกประจำการ การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุรุษและสตรีซึ่งไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของทางราชการ กำหนดให้มีเครื่องแบบเฉพาะ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
การพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร.
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2546.
อ CS 1259.A2066 ส691ก 2546
          หนังสือเรื่องการพระราชพิธีทรงผนวชสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฏราชกุมาร มีเนื้อหาเป็นข้อความจดหมายเหตุจากหนังสือพิมพ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ภาค คือ ภาค 1 เรื่อง การเตรียมงานพระราชพิธี ภาค 2 การพระราชพิธีทรงลาผนวช ภาค 3 การพระราชพิธีทรงผนวช ภาค 4 เฉลิมพระเกียรติคุณพระภิกษุ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ภาค 5 เสด็จพระราชดำเนินไปทรงสักการะปูชนียสถานสำคัญ ภาค 6 หมายรับสั่ง ทรงลาสิกขา และจดหมายเหตุจากหนังสือพิมพ์ทรงลาสิกขา ภาค 7 ภาพพระราชพิธี เรียงลำดับ และภาพพระราชกรณียกิจตามลำดับวัน และภาคผนวก

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บริษัทไทยประกันชีวิต.
หัตถกรรมไทย.
กรุงเทพฯ : โอเอสพริ้นติ้งเฮ้าส์, 2545.
อ NK 1038 บ227ห 2545
          หนังสือเรื่อง หัตถกรรมไทย มีเนื้อหากล่าวถึง ความหมาย ความเป็นมา วิวัฒนาการ และประเภทของหัตถกรรมไทย ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องจักสาน เครื่องเขิน เครื่องไม้ เครื่องถม เครื่องทอง เครื่องเงิน เครื่องโลหะ เครื่องกระดาษ และเครื่องหนัง รวมถึงการส่งเสริมศิลปาชีพ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สมภพ ภิรมย์.
กุฎาคาร.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สหมิตรพริ้นติ้ง, 2545.
อ NA 1521 ก699 2545
          หนังสือเรื่อง กุฎาคาร มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติศาสตร์ด้านสถาปัตยกรรมประเภทเรือนยอด ตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาและฝีมือความสามารถของช่างไทย รวมถึงมหาปราสาทก่อนพุทธกาล กุฎาคารทรงต่าง ๆ ธงตราแผ่นดิน และภาคผนวก พร้อมภาพประกอบ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
น.ณ ปากน้ำ.
ถาม-ตอบ ศิลปะไทย.
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2540.
อ N 72.S6 น111ถ 2540
          หนังสือเรื่อง ถาม-ตอบ ศิลปะไทย มีเนื้อหากล่าวถึง ศิลปะแต่ละประเภท ซึ่งจัดแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ภาค คือ ภาคแรก ศาสตร์แห่งศิลปะ เช่น วิวัฒนากรของศิลปะ ศิลปะกับสังคม ศิลปะร่วมสมัย ศิลปะสากล ฯลฯ และภาคหลัง ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย เช่น ศิลปะปาละในสยามประเทศ รูปแบบของศิลปะแห่งลุ่มน้ำเจ้าพระยา ยุคทองของรัตนโกสินทร์ ฯลฯ โดยนำเสนอในลักษณะเป็นคำถามและคำตอบ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กรุงเทพมหานคร สำนักผังเมือง.
เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ - เสาชิงช้า.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2550.
อ NB 1150 ก262ท 2550
          หนังสือเรื่อง เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ – เสาชิงช้า มีเนื้อหากล่าวถึง การตั้งถิ่นฐาน การวางผังเมือง งานด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม จิตรกรรม ตลอดจนวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ตั้งแต่เริ่มสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ รวมถึงประวัติความเป็นมาของเสาชิงช้า พระราชพิธีตรียัมปวาย เทวสถานโบสถ์พราหมณ์ สถาปัตยกรรมและศิลปวัตถุที่สำคัญของเทวสถาน พร้อมภาพประกอบ และบรรยายเนื้อหาเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร สำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ.
400 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – เนเธอแลนด์.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2548.
อ JX 1308 ก169ส 2548
          หนังสือเรื่อง 400 ปี สัมพันธไมตรี ไทย – เนเธอแลนด์ มีเนื้อหากล่าวถึง การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและเนเธอแลนด์ ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึง พ.ศ. 2547 พร้อมภาพประกอบในเหตุการณ์สำคัญ รวมถึงสำเนาพระราชสาส์น สำเนาพระราชโทรเลข และพระบรมรูปในสมัยต่าง ๆ โดยนำเสนอเนื้อหาเป็น 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงยุติธรรม.
ยุติธรรมธร.
กรุงเทพฯ : ทวีวัฒน์การพิมพ์, 2547.
อ JQ 1748 ก218ย 2547
         หนังสือเรื่อง ยุติธรรมธร มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของกระทรวงยุติธรรม วิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลงแต่ละยุคสมัย ตลอดจนภาระงานในอนาคต ทิศทางของกระบวนการยุติธรรม บทบาทและหน้าที่ของหน่วยงานที่สังกัดกระทรวงยุติธรรม ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กรมบังคับคดี กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานกิจการยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ธนา ศิริจันทร์สว่าง.
สัญชาน สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2550.
อ QC 981.8.G56 ส691ห 2550
          หนังสือ สัญชาน สภาพแวดล้อมสรรค์สร้าง มีเนื้อหานำเสนอ รวมบทความงานวิจัยระดับชาติ วิทยานิพนธ์ ผลงานที่เกิดจากแบบฝึกหัดในชั้นเรียน รวมถึงแนวคิดและสมมติฐานเบื้องต้น เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมภายใน ภูมิทัศน์ การออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ในสถานที่ต่าง ๆ ที่นำมาเป็นกรณีศึกษา

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

-
การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (25-27 ต.ค. 2549).
ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 2549..
อ QA 75.5 ก482 2549
          หนังสือเรื่อง การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ครั้งที่ 10 (25-27 ต.ค. 2549) มีเนื้อหากล่าวถึง สรุปย่อผลงานการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ และวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จากสถาบันการศึกษาในประเทศ จำนวน 83 ผลงาน ครอบคลุมหัวข้อดังนี้ Invited Paper , Computer System , Artificial Intelligence , Computer Software , Computer Network , DSP and Image Processing และ Information Technology

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานโครงการ IRPUS.
รวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ) ประจำปี 2549
กรุงเทพฯ : มปพ., 2550.
อ Q 179.92 ส691ร 2550
         หนังสือเรื่อง รวบรวมผลงานที่ได้รับทุนโครงการ IRPUS ) ประจำปี 2549 มีเนื้อหากล่าวถึง การจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานในโครงการ IRPUS ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เคมี เภสัชศาสตร์ พลังงาน สิ่งแวดล้อม อุตสาหการ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมวัสดุ วัสดุศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คอมพิวเตอร์ โทรคมนาคม วิทยาศาสตร์กายภาพ คณิตศาสตร์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล เครื่องมือ เกษตรศาสตร์ ชีววิทยา และ โครงการส่งเสริมนักวิจัยขั้นสูง พร้อมบทคัดย่อประกอบเนื้อหา

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.
ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศปี 2549.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2549.
อ Q 127.T35 ก218ด 2549
          หนังสือเรื่อง ดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศประจำปี 2549 มีเนื้อหากล่าวถึง ข้อมูลดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประทศไทยที่สำคัญ ๆ รวมทั้งสิ้น 7 ดัชนี ได้แก่ ความสามารถในการแข่งขัน การวิจัยและพัฒนา บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การค้าสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง จำนวนสิทธิบัตร ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงแผนภาพการเปรียบเทียบดัชนีดังกล่าวกับต่างประเทศ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
พรรณพฤกษชาติประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊ฟ, 2537.
อ QK 475 จ683พ 2537
          หนังสือเรื่อง พรรณพฤกษชาติประเทศไทย มีเนื้อหากล่าวถึง พันธุ์ไม้ท้องถิ่นของไทย โดยรวบรวมข้อมูลอย่างสั้น ๆ เข้าใจง่ายและเป็นตัวแทนของพันธุ์ไม้ในอันดับ (Class) ชั้น (Order) วงศ์ (Family) ชนิดต่าง ๆ พร้อมดัชนีชื่อภาษาไทยและดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ
สมุนไพรกับวัฒนธรรมไทย ตอนที่ 1.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก, 2542.
อ QK 99.T351 ส316 2542
          หนังสือเรื่อง สมุนไพรกับวัฒนธรรม ตอนที่ 1 : ต้นไม้ตามทิศ มีเนื้อหากล่าวถึง พันธุ์ที่ควรปลูกประจำทิศต่าง ๆ ได้แก่ ทิศเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออก ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศใต้ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศตะวันตก ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ รวมถึงชื่อพื้นเมือง ชื่อทางวิทยาศาสตร์ วงศ์ ลักษณะทางพฤษศาสตร์ การปลกเลี้ยง ประโยชน์ใช้สอย และคติความเชื่อ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อุไร จิรมงคลการ.
คล้า : ไม้ใบไม้ประดับ.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2537.
อ QK 495.M28 อ857ค 2537
          หนังสือเรื่อง คล้า : ไม้ใบไม้ประดับ มีเนื้อหากล่าวถึงรายละเอียดของคล้า ไม่ว่าจะเป็น ประวัติลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของพืชวงศ์คล้า การจำแนกทางพฤกศาสตร์ ปัจจัยสำคัญในการปลูกเลี้ยง การปลูกเลี้ยง การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา โรค แมลง ศัตรูที่สำคัญ และการป้องกันกำจัด ประโยชน์ใช้สอย การจำแนกคล้าชนิดต่าง ๆ ความหมายของศัพท์ภาษาอื่นที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ ของคล้า ดัชนีชื่อไทย ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์และดัชนีชื่อสามัญ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

เสริมลาภ วสุวัต.
บัว.
กรุงเทพฯ : บ้านและสวน, 2537.
อ QK 495.A1 ส925บ 2537
          หนังสือเรื่อง บัว มีเนื้อหากล่าวถึง รายละเอียดของบัว ไม่ว่าจะเป็น ประวัติ การจำแนกสกุลพรรณ การเจริญเติบโตของบัวชนิดต่าง ๆ ลักษณะบัวหลวงทางพฤกษศาสตร์ ปัจจัยสำคัญในการปลูกบัว การปลูก การขยายพันธุ์เพื่อปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ การป้องกันและกำจัดโรคหรือศัตรูพืช การดูแลรักษา ประโยชน์ของบัวพันธุ์ต่าง ๆ ความหมายของศัพท์ภาษาอื่นที่ใช้เรียกส่วนต่าง ๆ ของบัว ดัชนีชื่อไทย ดัชนีชื่อวิทยาศาสตร์และดัชนีชื่อสามัญ พร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.
พืชสมุนไพรในลำพระยา.
กรุงเทพฯ : มาสเตอร์พีช แอนด์ โคเซท์, 2548.
อ QK 99 ม246พ 2548
          หนังสือเรื่อง พืชสมุนไพรในลำพระยา มีเนื้อหากล่าวถึง ข้อมูลทางด้านพฤกษศาสตร์และสรรพคุณ พืชสมุนไพรที่พบในท้องถิ่นลำพระยาและภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพตามแบบวิถีไทย รวมถึงดัชนีและภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ราตรี ไกรสิทธิ์.
ผล - เมล็ดในประเทศไทย.
นครปฐม : เพชรเกษมการพิมพ์, 2546.
อ QK 495.A1 ร442ผ 2546
           หนังสือเรื่อง ผล – เมล็ดในประเทศไทย มีเนื้อหากล่าวถึง การจำแนกผลและเมล็ดของพันธุ์ไม้ โดยระบุชื่อวงศ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะรูปร่าง ขนาดสี ตลอดจนความสำคัญของเมล็ดและผลโดยย่อ และลักษณะการขยายพันธ์

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมป่าไม้ สำนักวิจัยการจัดการป่าไม้และผลิตผลไม้.
คุณลักษณะของไม้ไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, 2547.
อ QK 647 ก169ค 2547
          หนังสือเรื่อง คุณลักษณะของไม้ไทย มีเนื้อหากล่าวถึง ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับคุณสมบัติต่าง ๆ ของไม้ ความยากง่ายในการใช้เครื่องมือทำผลิตภัณฑ์และประโยชน์การใช้งานของไม้เมืองไทย จำนวน 120 ชนิด ซึ่งมีทั้งไม้เนื้อแข็งและไม้เนื้ออ่อนตามมาตรฐานกรมป่าไม้ รวมทั้งไม้ที่มาจากป่าธรรมชาติและไม้ที่มาจากสวนป่า โดยการจำแนกชื่อพฤกษศาสตร์ ลักษณะโครงสร้างของเนื้อไม้ ความแน่นของเนื้อไม้ และการรับแรงต่าง ๆ ของไม้ รวมถึงสาระทางเศรษฐกิจ เช่น ชื่อการค้าของไม้ ชั้นคุณภาพของไม้ และชั้นความแข็งแร ตลอดจนมีภาพแสดงลักษณะโครงสร้างด้านหน้าตัดและลักษณะสีของไม้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร.
รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 6.
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร, 2551.
อ PL 4205 ส691ร 2551
          หนังสือเรื่อง รวมวรรณกรรมการเมืองรางวัลพานแว่นฟ้า ครั้งที่ 6 มีเนื้อหากล่าวถึง เป็นหนังสือรวบรวมผลงานเรื่องสั้น และบทกวีการเมือง ที่ได้รับรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2550 โดยมีเนื้อหาเป็นวรรณกรรมการเมือง แบ่งเป็นเรื่องสั้น 12 เรื่อง และบทกวี 12 เรื่อง

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มูลนิธิวีระภุชงค์.
หนังสือที่ระลึกโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา.
กรุงเทพฯ : เลิฟ แอนด์ เลิฟ, [2552].
อ BF 723.M54 ม686ห 2552
          หนังสือเรื่อง หนังสือที่ระลึกโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติเนื่องในมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา. มีเนื้อหาที่กล่าวถึง การกำเนิดพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์เอกอัครพุทธศาสนูปถัมภก เส้นทางการอุปสมบทเฉลิมพระเกรียติที่ประเทศอินเดีย ในจำนวนผู้อุปสมบททั้ง 87 ท่าน กิจกรรมในการอุปสมบทเป็นเวลา 10 วัน ความคิดเห็นและความประทับใจต่อโครงการอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ และบทสวดมนต์ที่สำคัญ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

Higham, Charles.
Prehistoric Thailand for early settlement to sukhothai.
New York : Ariver books production, 1998.
R DS 567.H54 1998
         หนังสือเรื่อง Prehistoric Thailand for early settlement to sukhothai มีเนื้อหากล่าวถึงยุคก่อนประวัติศาสตร์ถึงสมัยสุโขทัย บอกถึงประเทศไทยสมัยดึกดำบรรพ์ ซึ่งเป็นช่วงหลังของยุคหิน ค้นพบกัมมันตภาพรังสีในรูปของคาร์บอน ทองสัมฤทธิ์ สิ่งที่จารึกบนศิลา และโบราณวัตถุที่เก่าแก่ซึ่งค้นพบที่บ้านเชียง ตามที่กล่าวมานั้นเป็นเพียงบางส่วน ซึ่งในเนื้อหายังมีรายละเอียดที่น่าศึกษาค้นคว้าอ้างอิงเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงพลังงาน กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน.
บ้านพิบูลธรรม.
กรุงเทพ ฯ : มปพ., 2550.
อ NA 2540 ก218บ 2550
          หนังสือเรื่อง บ้านพิบูลธรรม มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติการสร้าง "บ้านนนทิ" หรือ "บ้านพิบูลธรรม" ซึ่งเป็นอาคารที่ก่อสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 มีอายุประมาณ 110 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้มีการใช้เป็นสถานที่ต้อนรับบุคคลสำคัญ เป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการต่าง ๆ โดยปัจจุบันเป็นที่ตั้งของกระทรวงพลังงาน ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถค้นคว้าเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่มพร้อมภาพประกอบ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บรรเจิด สิงคะเนติ.
การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว.
กรุงเทพฯ : สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ, 2551.
วจ. JQ 1743.A5 บ15ก 2551
          หนังสือเรื่อง รายงานการวิจัย การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิ หรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว มีเนื้อหาเป็นการศึกษาจากข้อความคิดว่าด้วยหลักการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการ แนวคิดในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยการตรวจสอบคำพิพากษาอันถึงที่สุดแล้ว โดยศาลรัฐธรรมนูญของประเทศในภาคพื้นยุโรป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการร้องทุกข์ตามรัฐธรรมนูญต่อศาลรัฐธรรมนูญของประเทศสเปน ประเทศออสเตรีย และประเทศเยอรมนี นอกจากนี้ยังได้ศึกษาการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโดยองค์กรตุลาการตามรัฐธรรมนูญของไทย จากนั้นจึงได้วิเคราะห์ปัญหาการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ในกรณีที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้ว โดยแบ่งสาระสำคัญออกเป็น 5 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญ ส่วนที่ 2 การร้องทุกข์ต่อศาลรัฐธรรมนูญของต่างประเทศ ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญไทย ส่วนที่ 4 วิเคราะห์ปัญหาการใช้สิทธิทางศาลของบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 28 ของรัฐธรรมนูญไทย และส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธรรมนิติ.
การบัญชีภาษีอากร (Tax Accounting).
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549.
อ HJ 2240 ธ339ก 2548
            หนังสือ การบัญชีภาษีอากร เล่มนี้ ได้ปรับปรุงเนื้อหาใหม่ ทั้งเล่มซึ่งบอกถึง กฎหมายด้านบัญชี มาตรฐานการบัญชี หลักการบัญชี และกฎหมายภาษีอากร ดังนั้นผู้ที่เป็น นักบัญชี ผู้บริหาร หรือผู้ประกอบการต้องมีการค้นคว้าหาความรู้ ทางด้านบัญชี และภาษีอากร เพิ่มเติม ซึ่งนับได้ว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะเป็นอย่างยิ่ง ทางคณะผู้จัดทำได้จัดแบ่งออกเป็น 12 หัวข้อ ดังต่อไปนี้ การบัญชีภาษีอากร บัญชีและเอกสารประกอบการลงรายการบัญชี
การรับรู้รายได้ – รายจ่าย การจัดทำงบการเงินและรายการปรับปรุง ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และการคิดค่าเสื่อมราคา สินค้าคงเหลือ หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ภาษีเงินได้นิติบุคคล ผลกระทบต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจ เฉพาะและอากรแสตมป์ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธรรมนิติ.
คู่มือประมวลรัษฎากร (Code of Revenue Manual).
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549.
อ HJ 2950 .55 ธ339ค 254
             หนังสือ คู่มือประมวลรัษฎากร เล่มนี้ ผู้จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมแนวปฏิบัติ ข้อกฎหมาย หนังสือตอบข้อหารือกรมสรรพากร คำวินิจฉัย และปัญหาในการเสียภาษีอากรจากประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ผู้ประกอบการ นักบัญชี ผู้ทำบัญชี รวมถึงนักกฎหมาย สมควรศึกษาค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำให้การจัดทำบัญชี และการเสียภาษีอากรของกรมสรรพากร เป็นไปอย่างถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ ประมวลรัษฎากร (Code of Revenue) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (Personal Income Tax) ภาษีเงินได้นิติบุคคล (Corporate Income Tax) ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย (Withholding Tax) และภาษีมูลค่าเพิ่ม (Value Added Tax)
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธรรมนิติ.
กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล.
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549.
อ HJ 4771 .55 ธ339ก 2549
             หนังสือ กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้นิติบุคคล เล่มนี้ คณะผู้จัดทำได้มีการปรับปรุง และเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยจัดแบ่งข้อมูลภายในตัวเล่ม ดังนี้ การวางแผนภาษีรายได้ และค่าใช้จ่าย การวางแผนภาษีการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี การวางแผนภาษีการจัดตั้งองค์กรประกอบธุรกิจ และการวางแผนภาษีรายจ่ายต้องห้าม และการซื้อทรัพย์สิน ซึ่งนับว่าเนื้อหาในตัวเล่ม มีประเด็นสาระสำคัญ ที่น่าศึกษาค้นคว้า ซึ่งท่านใดสนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545.
อ G 106.T35 ร421ป 2545
           ในปัจจุบัน มีเขตการปกครองเกิดขึ้นใหม่ บางประเทศได้เปลี่ยนระบอบการปกครองและเปลี่ยนชื่อบางประเทศ หรือบางเขตการปกครองได้ย้ายที่ตั้งหรือเปลี่ยนชื่อเมืองหลวงใหม่ ฉะนั้นเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพื่อให้การเขียนชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครองและเมืองหลวง เป็นระเบียบเดียวกัน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์.
บทความวิชาการ : การประชุมวิชา การเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกล แห่งประ เทศไทย ครั้งที่ 15 เล่มที่ 1.
กรุงเทพฯ : ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ , 2544
อ TJ 250 ม246บ 2544 ล.1
            จากการประชุม วิชาการเครือข่าย วิศวกรรมเครื่องกล แห่งประเทศไทยครั้งที่ 15 นี้ ทางมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้เป็นผู้รวบรวมบทความทางวิชาการ ฉบับนี้
ออกมา โดยประกอบด้วยบทความวิชาการ 4 สาขา คือ
1. สาขา Combustion and Emission Control สาขาวิชา เคมี
2. สาขา Computational Method สาขาวิชา เครื่องอิเล็กทรอนิกส์
3. สาขา Energy Technology and Management สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
4. สาขา Thermo - Fluids สาขาวิชา ไฟฟ้า
จากบทความวิชาการ ทั้ง 4 สาขาวิชาในเล่มนี้ เป็นประโยนช์อย่างยิ่งต่อการเรียน
การสอน และนักวิจัยในระดับสูง ซึ่งช่วยให้เกิดการเสริมสร้างองค์ความรู้ ในสาขาวิศวกรรม เครื่องกล หรือใช้ประกอบในการเสริมความรู้ทางสาขาวิชาชีพ ให้มีความทันสมัยได้เป็นอย่างดี
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
การใช้ กระ และ กะ พร้อมความหมาย.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
อ PL 4185 ร421ก 2547
             หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย โดยเน้นคำที่มีปัญหาในการเขียนโดยเฉพาะพยางค์หน้าของคำ ซึ่งบางคำประวิสรรชนีย์ บางคำไม่ประวิสรรชนีย์ อันเป็นเรื่องยากแก่การจดจำได้หมดว่า คำใดบ้างไม่ต้องประวิสรรชนีย์ คำใดบ้างไม่มีตัวกล้ำ คำใดบ้างที่มี ร กล้ำ คำใดบ้างที่มี ล กล้ำ เป็นต้น และหนังสือเล่มนี้ได้รวมคำซึ่งเขียนโดยมีคำว่า "กระ" นำและ "กะ" นำ หรือบางทีใช้ได้ทั้งสองแบบ การให้ความหมายของคำที่ขึ้นต้นด้วย "กระ" และ "กะ" นอกจากยึดตามพจนานุกรมแล้ว คำใดที่ให้ไปดูบทนิยามที่คำอื่นจะนำบทนิยามของคำนั้นๆ มาอธิบายไว้ที่คำที่ขึ้นต้นด้วย "กระ" และ "กะ" เพื่อให้สะดวกในการค้นหาความหมาย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประมวล จันทร์ชีวะ.
การประกันภัยทางทะเล.
กรุงเทพฯ : เนติกุลการพิมพ์, 2547.
อ HE 971 ป349ก 2547
            หนังสือเรื่อง การประกันภัยทางทะเล มีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของการประกันภัยทางทะเล หลักการสำคัญของการประกันภัยทางทะเล เบี้ยประกันภัย การโอนสิทธิตามกรมธรรม์ประกันภัยและการรับช่วงสิทธิ การประกันภัยซ้ำซ้อนและการประกันภัยต่ำกว่ามูลค่า การเรียกร้องและการคำนวณค่าสินไหมทดแทน การประกันภัยสินค้าทางทะเล การประกันภัยตัวเรือและเครื่องจักร ค่าระวางและอื่นๆ การประกันภัยแบบสหการ และการป้องกันการฉ้อฉลและฉ้อโกง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : อเมริกา เล่ม 1 อักษร A - B.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
อ D 21.3.U5 ร421ส 2547
           หนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : อเมริกา เล่มนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะ เนื้อหาสาระได้ครอบคลุมทั้งทวีปอเมริกาเหนือและทวีปอเมริกาใต้ คำศัพท์ที่นำมาจัดทำคำอธิบายในเล่มนี้ ได้แก่
ชื่อบุคคลสำคัญ ประธานาธิบดี เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ประเทศ ดินแดน
มลรัฐ ชนพื้นเมือง สนธิสัญญา กฎหมาย การประชุม ความตกลง และการสงคราม 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
สารานุกรมประวัติศาสตร์สากลสมัยใหม่ : เอเชีย เล่ม 2 อักษร C – D ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2547.
อ D 21.3 ร421ส 2547
            หนังสือสารานุกรมประวัติศาสตร์ฯ เล่มนี้ประกอบด้วยคำต่างๆที่มีเนื้อหาครอบคลุมประวัติบุคคลสำคัญ
เหตุการณ์สำคัญทางประวัติศาสตร์ สถานที่ที่เกี่ยวข้องกับเหตุการทางประวัติศาสตร์ ชื่อประเทศ รัฐ มณฑล เมืองสำคัญ สนธิสัญญา การประชุม ความตกลง และสงคราม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บัวกันต์ วิลามาศ.
สารานุกรมพืช.
กรุงเทพฯ : ปิรามิด, 2545.
อ SB 45 ส679 2545
           "สารานุกรมพืช" เล่มนี้ ได้รวบรวมชื่อพืชและคุณลักษณะโดยรวมไว้ตามลำดับตัวอักษร เพื่อให้ผู้ที่สนใจทั่วไป ครู และนักเรียน จะได้ใช้เป็นหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรืออ่านเพื่อเป็นความรู้รอบตัว มีภาพประกอบมากกว่า 300 ภาพ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธรรมนิติ.
ประมวลตอบข้อหารือกรมสรรพากร ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ปี2536 – ปัจจุบัน.
กรุงเทพฯ : ธรรมนิติ, 2549
อ HJ 4776 ธ339ป 2549
            หนังสือ ประมวลตอบข้อหารือ กรมสรรพากร ภาษีเงินได้ นิติบุคคล ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย ปี2536 – ปัจจุบัน
เล่มนี้ ตามแนวทางปฏิบัติ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมีหน้าที่ต้องเสียภาษีอากรให้กับกรรมสรรพากรตามกฎหมาย ของประมวลรัษฎากร ซึ่งได้มีบทบัญญัติไว้ในแต่ละประเด็น ในประมวลรัษฎากร อ่านแล้วมักจะเข้าใจได้ยากหรือต้องมีการตีความกฎหมาย ดังนั้น ทำให้นักบัญชี ผู้ทำบัญชี ผู้บริหาร หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ต้องมีการค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม ซึ่งคณะผู้จัดทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมา ส่วนประกอบของเนื้อหาที่มีความสำคัญ หากท่านใดต้องการศึกษาค้นคว้า สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม และทั้งหมดของเนื้อหามี 64 หัวข้อ ทั้งนี้ได้หยิบยกมาเป็นตัวอย่างแค่พอสังเขป ดังต่อไปนี้
1. เกี่ยวกับ บริษัทส่งของ
2. บริษัทที่ประกอบการผลิตโปรแกรมระบบบัญชี
3. กรณีการจ่ายเงินค่าดอกเบี้ย และค่าธรรมเนียมให้กับสถาบันการเงินต่างประเทศ
4. กรณีการขอคืนภาษี
5. กรณีการจ่ายเงินปันผล
5. กรณีการเช่าซื้อ ผ่อนชำระทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง
7. กรณีการประนอมหนี้โดยการลดหนี้
8. กรณีรายได้ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
9. กรณีมีค่าใช้จ่ายที่มีลักษณะลงทุน
10. กรณีการจ่ายค่าสวัสดิการพนักงาน
11. กรณีขายลูกหนี้เงินให้กู้ยืมของกิจการวิเทศธนกิจ
12. การเปิดเผยข้อมูลผู้เสียภาษีอากร
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บริษัท กันตนา วิดีโอ โปรดักชั่น.
72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก กัลยาผู้จาฤก กันตนา..
กรุงเทพฯ : เยียร์บุ๊คพับลิชเซอร์ จำกัด, 2542.
อ PN 1992.65 บ227จ 2542 (มี 2 เล่ม)
            หนังสือเรื่อง 72 ปี สมสุข กัลย์จาฤก เล่มนี้ ผู้แต่งได้เล่าถึง ประวัติของผู้หญิงที่ชื่อ สมสุข สินศุข โดยเริ่มตั้งแต่สมัยวัยเด็ก เรื่อยมา จนถึงช่วงการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเธอ เมื่อเริ่มต้นลิขิตชีวิตได้มาเจอกับ ประดิษฐ์ กัลย์จาฤก
ซึ่งเป็นบุคคลที่ทำให้ผู้หญิงที่ชื่อสมสุข ต้องเริ่มหันมาเขียนบทละคร และได้รับความสำเร็จ ซึ่งมีผลงานมากมายในวงการวิทยุ-โทรทัศน์ นับว่าจากสาระสำคัญของเรื่องเป็นชีวประวัติที่น่าสนใจ และมีเกร็ดน่ารู้ที่สามารถนำมาเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ซึ่งบุคคลใดสนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมศิลปากร.
80 ปีแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย.
กรุงเทพฯ : โอ. เอส. พริ้นติ้ง เฮ้าส์, 2542.
อ DS 568 ก196ป 2542 (มี 1 เล่ม)
             หนังสือเรื่อง 80 ปี แห่งการอนุรักษ์มรดกไทย เล่มนี้ กรมศิลปากรได้กล่าวถึงศิลปวัฒนธรรมไทยที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสรรค์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับวรรณกรรมศิลปกรรม การศึกษาค้นคว้าประวัติศาสตร์ ตลอดจนการดูแล บรูณะ
และอนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ นอกจากนั้น กรมศิลปากรต้องรับหน้าที่ดูแลมรดกของศิลปวัฒนธรรมของชาติเพื่อให้คงอยู่ในสภาพที่คงเดิม และตกทอดเป็นมรดกทรัพย์สินทางปัญญาที่หาค่ามิได้ จากข้อความสำคัญนับว่า
หนังสือเล่มนี้ เหมาะสมกับบุคคลทั่วไป
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พระมหารัชมังคลาจารย์.
พระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อนในพระบรมราชูปภัมภ์.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542.
อ BQ 6336 พ358พ 2542 (มี 1 เล่ม)
             หนังสือเรื่อง พระมหาวิหารประดิษฐานพระไตรปิฎกหินอ่อน เล่มนี้ เป็นพระไตรปิฎกที่รวบรวมหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาไว้เป็นหมวดหมู่ ส่วนประกอบที่สำคัญของเนื้อหา กล่าวถึงการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในประเทศไทย และประวัติความเป็นมาพร้อมทั้งขั้นตอนของการดำเนินงานในจารึกพระไตรปิฎกหินอ่อน และพระมหาวิหาร
นอกจากนั้นยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเกี่ยวกับ พุทธประวัติ ประวัติการสังคายนาพระไตรปิฎก จากสาระสำคัญที่กล่าวมาข้างต้นนับว่าพระไตรปิฎกหินอ่อน เล่มนี้เป็นหนังสือที่ให้คุณประโยชน์ ซึ่งสมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะศึกษาค้นคว้ารายละเอียด และเป็นข้อมูลอ้างอิงได้อย่างสมบูรณ์ยิ่ง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
กลยุทธ์การออมและการลงทุนในสหัสวรรษหน้า.
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2542
อ HG 4515 ธ241ก 2542 (มี 1 เล่ม)
             จากรายงานการสัมมนา ฉบับนี้ผู้แต่งได้แบ่งหัวข้อรายงานการสัมมนาออกเป็น 6 หัวข้อ ดังนี้
1. พฤติกรรมการออมของครัวเรือนใน 2 ทศวรรษที่ผ่านมา
2. กลยุทธ์การออม และการลงทุนในสหัสวรรษหน้า
3. บทบาทของตลาดทุนต่อการออม และการลงทุนในสหัสวรรษหน้า
4. ความเสี่ยงในการลงทุน
5. การออม และการลงทุนเพื่อสังคม
6. กลยุทธ์การออม และการลงทุนในสหัสวรรษหน้า
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทบวงมหาวิทยาลัย.
รัฐธรรมนูญกับการศึกษาแห่งชาติ.
กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ], 2542.
อส LC 1090 ท118ร 2542 (มี 1 เล่ม)
             รายงานสัมมนาเรื่อง รัฐธรรมนูญใหม่กับการศึกษาแห่งชาติ ฉบับนี้ ผู้จัดทำได้รวบรวม และสรุป บทความ
ของวิทยากรตลอดจนข้อซักถามระหว่างผู้เข้าสัมมนา ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับการร่างรัฐธรรมนูญ และการนำไปสู่การ
ปฎิบัติในการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับ รัฐธรรมนูญได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์ต่อนิสิต นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ 2542.
กรุงเทพฯ : ศูนย์สถิติแห่งชาติ, 2543.
อ LB 2801 ส691ส 2543 (มี 1 เล่ม)
            
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติได้จัดทำรายงานเรื่อง สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีโลก พ.ศ 2542 ขึ้น เนื้อหาเน้นถึงนโยบาย และการวางแผนเพื่อให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ได้เพิ่มสมรรถนะทางการศึกษาซึ่งส่งผลต่อการเพิ่ม ความสามารถด้านการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศ โดยจัดแบ่งออกเป็นข้อๆ ดังนี้
-การศึกษากับประชากร เศรษฐกิจ และสังคม , -สภาวะการศึกษาของประเทศไทยกับนานาประเทศ
-ภาระการสอนกับค่าตอบแทนครู , -ค่าใช้จ่ายทางการศึกษาของรัฐ , -การเข้าสู่ตลาดแรงงานของเยาวชน
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กวี วงศ์พุฒ.
Moral Quotient กับความเป็นเลิศทางการบริหาร.
ชลบุรี: ดาราสมุทรบริหารธุรกิจ, 2543
อส HF 5549 ก324อ 2543 (มี 1 เล่ม)
            
การรายงานสัมมนาทางวิชาการเรื่อง MQ กับความเป็นเลิศทางการบริหาร ฉบับนี้ผู้แต่งได้กล่าวถึง
การบริหาร ซึ่งการบริหารนั้น นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่แต่ละองค์การจะต้องคำนึงถึงหลักการบริหารว่าประกอบด้วย
อะไรตลอดจนถึงมีเทคนิคการบริหารงาน สำหรับผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างความมั่นคง สร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ร่วมงาน
ทั้งในระดับผู้บริหารด้วยกัน และระดับผู้ใต้บังคับบัญชา จากสาระสำคัญนับว่าหนังสือเล่มนี้เหมาะกับบุคคลทั่วไป
ผู้ใดสนใจศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อิชิอิโยเนะโอะ.
ความสัมพันธ์ไทย- ญี่ปุ่น 600 ปี.
กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542
อ DS 575.5 J3 ย285ค 2542 (มี 1 เล่ม)
            
หนังสือเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย- ญี่ปุ่น 600 ปี เล่มนี้ ผู้แต่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 2 หมวดใหญ่ คือ
หมวดแรกกล่าวถึง บทที่ 1 ถึงบทที่ 3 เป็นการเล่าถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่น ถึงปลายสมัยเอโดะ
หมวดที่สองประกอบด้วย บทที่ 4 ถึงบทที่ 7 กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศในสมัยเมจิ สมัยไทโช
และต้นสมัยโชวะ ตลอดจนบทส่งท้าย เป็นการกล่าวบททวนถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับญี่ปุ่นในเชิงวิเคราะห์
จากข้อความที่กล่าวมานั้นยังมีเรื่องราวที่น่าศึกษาค้นคว้า ซึ่งศึกษารายละเอียดเพิ่มได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
ทรัพยากร สวทช. สร้างคน สร้างปัญญา.
กรุงเทพฯ: ฝ่ายนิเทศน์สัมพันธ์, 2543.
อ HB 501.5 ส691ท 2543 (มี 1 เล่ม)
             หนังสือเรื่อง ทรัพยากร สวทช. สร้างคน สร้างปัญญา เล่มนี้ ผู้แต่งได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 บท ได้แก่ บทที่ 1 ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บทที่ 2 โครงการสมองไหลกลับ บทที่ 3 ผลงานการดำเนินการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรม บทที่ 4 ผลงานการสนับสนุนการวิจัยพัฒนา และวิศวกรรม นอกจากนั้น ยังมีบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร และการประชุมทางวิชาการ จากสาระประโยชน์ของเรื่องนับว่าหนังสือ เล่มนี้ ได้รวบรวมผลงานต้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และวิชาการในทุกๆด้าน ซึ่งผู้ใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม

 

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ.
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 6 รอบ.
กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง, 2542
อ DS 570 .6 ส691ฉ 2542 (มี 2 เล่ม)
             เนื่องในการเฉลิมฉลองเฉลิมพระเกียรติในสมเด็จพรเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพัณณวดี
ซึ่งผู้แต่งจัดทำหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯขึ้นโดยได้ค้นคว้า และรวมรวมพระประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ตลอดจนถึง
พระจริยวัตร และพระกรณียกิจ ที่ทรงปฎิบัติพระภารกิจหลากหลายอาทิ พระกรณียกิจที่ทรงปฎิบัติแทนพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว พระกรณียกิจด้านพระพุทธศาสนา ด้านการศึกษา และกิจการอาสาสมัครรักษาดินแดน รวมทั้งพระกรณียกิจด้านอื่นๆ อีกหลายประการ ท่านใดสนใจศึกษารายละเอียดได้จากตัวเล่ม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
สรุปสาระสำคัญนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ.2545-2549)ฉบับร่าง.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
อ.H62.5.T35 ส691l 2544(มี 1 เล่ม)
            
หนังสือเล่มนี้ได้นำเสนอจุดเปลี่ยนใหม่ในแนวคิดของการจัดทำนโยบายและแนวทางการวิจัยของชาติ เนื่องจาก
สถานการณ์วิกฤตทางเศรษฐกิจและในสังคมปัจจุบัน ทำให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้พิจารณาเลือกดำเนิน
การวิจัยในลักษณะเจาะจงเฉพาะประเด็นสำคัญที่ประเทศชาติมีศักยภาพและเป็นไปตามความจำเป็นของประเทศดังนั้นอะไร
ที่เป็นประเด็นสำคัญ เพราะมีความจำเป็นของประเทศ รายละเอียดของเนื้อหาในเล่มนี้จะเป็นคำตอบที่บอกได้ดีที่สุด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
เหลียวหลัง แลหน้า อุดมศึกษาไทย.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2546.
อส. LB 2322 ส299 2546 (มี 3 เล่ม.)
             การสัมนาทางวิชาการเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะกระตุ้นให้เกิดความตื่นตัวในการทบทวนการขยายโอกาสทางการ-
ศึกษาในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมาอย่างจริงจัง และเป็นระบบพร้อมกับการระดมสมอง และออกแบบแนวทางการาขยายโอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ในช่วง 10 ปี ข้างหน้าโดยสภาอาจารย์ 4 ภูมิภาค ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาสารคราม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ –วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นแกนกลาง และได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต นำเสนอสาระที่เป็นประโยชน์อยู่ภายในเล่มนี้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
กองทุนหมู่บ้าน ผลการดำเนินงานเชิงคุณภาพ.
กรุงเทพฯ : บริษัท สามเจริญพาณิชย์ กรุงเทพ จำกัด, 2545.
อ HG 4530 ส691ก 2545 ( มี 1 เล่ม. )
             การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นวิธีการหนึ่งที่มุ่งเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึง และใช้ประสบการณ์ ความรู้รวมถึงศักยภาพของตนกำหนดวิธีการบริหารจัดการกองทุน ที่รัฐบาลจัดสรรให้ ทำให้กิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนเข็มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ หนึ่งปีผ่านไปกองทุนหมู่บ้านประสบความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับของ
ทุกฝ่ายหรือไม่นั้น หนังสือเล่มนี้รวบรวมไว้


ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการกองทุนและชุมชนเมืองแห่งชาติ.
1 ปี นโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2545.
อ HE 4530 ส691ห 2545 ( มี 4 เล่ม. )
            
นับตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2546 ที่รัฐบาลได้มีการกำหนดระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ.2544 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามนโยบายกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองตามที่รัฐบาลได้กำหนดเป็นนโยบายเร่งด่วนในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อเป้นการแก้ไขปัญา และเสริมสร้างศักยภาพทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม เป็นการเสริมสร้างกระบวนการพึ่งตนเองของหมู่บ้านและชุมชนเมือง ส่วนนโยบายดังกล่าวจะมีรายละเอียดอะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบได้

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา.
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542.
กรุงเทพฯ : บริษัทพิมพ์ดี, 2546.
อ LB 2349 ส691ร 2546 ( มี 2 เล่ม.)
             พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กำหนดให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อพัฒนาและมาตรฐานการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับทั้งการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก คณะกรรมการการศึกษาได้พิจารณา เห็นว่าระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นมาตรการสำคัญของการปฏิรูปการเรียนรู้เป็นระบบ และวิธีการใหม่ที่นำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาไทยจำเป็นต้องเริ่มต้นให้ถูกทาง และถูกวิธีโดยสอดคล้องกับเจตนารมย์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ส่วนแนวทางการปฏิบัติและการดำเนินการจะป็นอย่างไรศึกษาและค้นคว้าได้จากหนังสือเล่มนี้

   
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงยุติธรรม.
พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
อ K 5282 ก218พ 2545 (มี 3 เล่ม )
            
  พระราชบัญญัติเรื่องนี้จะแบ่งออกเป็น 6 หมวด ในแต่ละหมวดจะมีเนื้อหาดังนี้ คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์และการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพนักงานเจ้าหน้าที่ การอุทธรณ์ และบทกำหนดโทษ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2545.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
อ N 40 ส691ศ 2546 (มี 2 เล่ม )
               ปีพุทธศักราช 2545 นี้ คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ ประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ 4 ท่าน
ได้ 1. ศาสตราจารย์ (พิเศษ) ประกิต บัวบุศย์ สาขาทัศนศิลป์ (จิตกรรม) 2. นายนิธิ สถาปิตานนท์สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม
(แบบร่วมสมัย) 3. นายสุจิตต์ วงษ์เทศ สาขาวรรณศิลป์ (กวีนิพนธ์) และ 4. นายวิรัส อาจณรงค์ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรี
ไทย ) ส่วนรายละเอียดงานศิลปะที่ทั้ง 4 ท่าน สร้างสรรค์จะเป็นเรื่องอะไรนั้นหนังสือเล่มนี้จะให้คำตอบได้ชัดเจนที่สุด

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ไพโรจน์ บุญผูก.
ดวงฤทัยแห่งทวยราษฎร์.
กรุงทพฯ : บริษัท เนชั่นมัลติมีเดียกรุ๊ป จำกัด, 2546.
อ DS 578.32 .T56 พ 992 ด 2546. ( มี 1 เล่ม )

               หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้กล่าวถึงพระวิริยะอุตสาหะ และพระราชหฤทัยที่เปี่ยมไปด้วยความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีต่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพธรรมชาติด้านพฤกษศาสตร์ ที่ทรงให้ความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่ง แม้ว่าจะทรงเหน็ดเหนื่อยพระวรกายเพียงใดก็ตาม มิได้ทรงท้อถอย แม้แต่น้อยนิด ทรงมีความปิติยินดีที่พระองค์ได้พบประกับพสกนิกรในทุกพื้นที่ เนื้อหาสาระที่ผู้เขียนได้ถ่ายทอดลงบนหนังสือเล่มนี้ เมื่อผู้ใดอ่านจะทราบถึงพระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
ครั้งที่พิมพ์
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
พิมพ์ครั้งที่ 3.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
อ B 51 พ174 2543 ( มี 1 เล่ม )
           หนังสือเรื่อง พจนานุกรมศัพท์ปรัชญา อังกฤษ – ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เป็นหนังสือรวบรวมคำศัพท์ด้านปรัชญา
สาขาต่างๆ ทุกสมัย ทั้งปรัชญาตะวันออก และปรัชญาตะวันตก พร้อมทั้งจัดทำคำอธิบายโดยสังเขป เรียงลำดับศัพท์ตามตัวอักษร A-Z
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปกรณ์ วิชยานนท์.
สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2545.
วจ. HG 3751 ป116ส 2545 ( มี 1 เล่ม )
           หนังสือเรื่อง สินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) และการปรับโครงสร้างหนี้ในประเทศไทย มีเนื้อหากล่าวถึงการวิจัยในเรื่องของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือที่เรียกว่า ( NPL ) โดยมีเนื้อหาดังนี้ สาเหตุหลักของ NPL มาตรการหลังการลอยค่าเงินบาท การปรับโครางสร้างหนี้ บรรษัทบริหารสินเชื่อไทย และการปรับโครงสร้างของวิสาหกิจ

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.
สภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก.
กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ, 2544.
วจ HD 6231 ส181ส 2544 ( มี 1 เล่ม )
          รายงานการวิจัยเรื่องสภาพปัญหาและแนวโน้มของแรงงานเด็กในประเทศไทยและผลกระทบต่อโอกาสในอนาคตของแรงงานเด็ก มีเนื้อหาในการวิจัยด้านการใช้แรงงานเด็ก โดยกล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่ออุปทานแรงงานและการจ้างแรงงานเด็ก ตลาดแรงงานเด็ก มาตรการของรัฐกับการคุ้มครองแรงงานเด็ก รวมถึงบทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานปฏิรูปการศึกษา.
แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา.
กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟิก จำกัด, 2545.
อ LA 1221 ส691น 2545 ( มี 2 เล่ม )
          หนังสือเรื่อง แนวทางในการยกร่างกฎหมายลำดับรองและบทความที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา มีเนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ร่างกฎหมายลำดับรองที่จะต้องตราขึ้นใช้บังคับภายหลังตั้งกระทรวงการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในส่วนที่ 2 กล่าวถึงข้อวิเคราะห์และบทความที่อธิบายปัญหาที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา โดยมีเนื้อหาสำหรับผู้ที่สนใจทั่วไปและผู้ศึกษาการปฏิรูปการศึกษาอย่างจริงจัง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Japan Institute of Plant Maintenance ( JIPM ).
คู่มือ ศัพท์ TPM.
กรุงเทพฯ : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี ( ไทย – ญี่ปุ่น ), 2541.
อ TS 192 จ686ค 2541 ( มี 1 เล่ม )
          สารานุกรม TPM นี้ มีเนื้อหาส่วนใหญ่มาจาก "ศัพท์เทคนิคของการบำรุงรักษาโรงงานแบบ TPM" (TPM Plant Maintenance Terminology) ฉบับภาษาญี่ปุ่น มีเนื้อหาครอบคลุมศัพท์ที่เกี่ยวกับ TPM และยังรวมถึงคำศัพท์อื่นๆ ที่อาจเป็นประโยชน์ในแง่ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ TPM และสาขาที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริหารการผลิต วิศวกรรมโรงงาน เคมี การตรวจวินิจฉัยเครื่องจักร TQC ความน่าเชื่อถือ เป็นต้น โดยคำศัพท์และคำย่อจะเรียงลำดับตามตัวอักษร
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย.
อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), 2544.
อ TX 725.A3 อ677 2544 ( มี 1 เล่ม )
           หนังสือ อาหาร : ทรัพย์และศิลป์แผ่นดินไทย มีเนื้อหาสะท้อนเรื่องราวของสำรับไทยในแต่ละภูมิภาค ซึ่งมีที่มาจากการใช้ภูมิปัญญาปรับเปลี่ยน ปรุงแต่งความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ ผสานกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวัฒนธรรมต่างถิ่น จนเกิดเป็นรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ นอกจากนี้อาหารไทยยังสะท้อนถึงภูมิปัญญาในการเลือกสรรว่าควรกินอาหารประเภทใด ฤดูการใด เพื่อให้เกิดสมดุลแก่ร่างกาย และกุศโลบายในการใช้อาหารในเทศ การงานบุญ ประเพณี เพื่อเป็นสื่อศรัทธา และเชื่อมความสัมพันธ์ทางสังคมซึ่งยุคโลกาภิวัฒน์ในปัจจุบัน อาหารไทยคือสื่อทางวัฒนธรรมที่สร้างชื่อเสียงไทยให้ขจรขจายไปทั่วโลก ด้วยรสชาติกลมกล่อม และอุดมด้วยคุณค่าทางโภชนาการ สมเป็น "ตำรับเพื่อสุขภาพ" จากเครื่องปรุงที่มีทั้งเครื่องเทศ และสมุนไพร โดยแบ่งเนื้อหาเป็นดังนี้ หลากรสชาติ หลายวิถี...ชีวิตไทย.....รสชาติไทย ศาสตร์และศิลป์แห่งเครื่องคาวหวาน : อาหารชาววัง ครัวไทยในหมู่บ้านโลก ความรู้เรื่องครัวไทย ไม่ว่าจะเป็นการปรุงอาหาร และเครื่องใช้ในครัว

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปริญญากร วรวรรณ.
ชีพจรไพร.
กรุงเทพฯ : ภัคธรรศ , 2544.
อ SF 406 ป458ธ 2544 มี 1 เล่ม
           หนังสือเรื่อง ชีพจรไพร มีเนื้อหาเป็นสารคดีภาพชีวิตสัตว์ป่าในป่าทางตอนใต้ของลำน้ำขาแข้ง ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี โดยเป็นการที่ผู้เขียนได้ เฝ้าติดตามค้นหาเพื่อบันทึกภาพสัตว์ป่า ตามฝืนป่าในประเทศ อีกหลายแห่ง เพื่อจะให้หนังสือเล่มนี้ปลูกวิญญาณ และจิตสำนึกของมนุษย์ ให้เอื้ออาทรต่อสัตว์ป่ากำลังที่จะสูญพันธุ์ไปจากป่าประเทศไทย ซึ่งถือเป็นมรดกของมนุษยชาติ จัดเป็นทุนสำคัญตามธรรมชาติไม่ต้องแสวงหามาจากไหน เพียงมีสติ และปัญญารักษา และใช้ทุนธรรมชาตินี้ เพื่อให้เกิดกำไรแก่ชีวิต มากน้อยเพียงใด การทำลายมรดกของมนุษยชาตในวันนี้ ก็คือการทำลายทุนส่วนที่ได้มาโดยไม่ต้องแสวงหา และนั่นหมายถึงสภาวะล้มละลายในชีวิตมนุษย์อย่างแท้จริง.
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์.
1 ทศวรรษ กลต. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2545.
กรุงเทพฯ : 2545.
อ HG 4551 ส691ห 2545 ( มี 1 เล่ม )
           หนังสือเรื่อง รายงานผลการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2545 มีเนื้อหากล่าวถึง เสริมสร้างประสิทธิภาพในตลาดรอง มีการพัฒนาสภาพคล่องในตลาดรองตราสารหนี้ การขยายฐานผู้ลงทุน การแก้ไขเกณฑ์การควบรวมกองทุนรวม การส่งเสริมการออมระยะยาว การเสริมสร้างระบบและกลไกเพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนได้รับความคุ้มครองและสามารถปกป้องตนเองได้ และการกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม.
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2544.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 2544.
อ T 27.T5 ก218ร 2544 ( มี 1 เล่ม )
           สภาวิจัยแห่งชาติได้มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนคนไทยที่มีความรู้ความสามารถในการ
ประดิษฐ์คิดค้นสิ่งที่จะนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และเสริมสร้างสมรรถภาพทางความคิด
แก่บุคคลและเยาวชนไทยให้สามารถพัฒนาผลงานประดิษฐ์ โดยจัดให้มี "รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น" ขึ้นเป็นประจำทุกปี หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภทรวมถึงวิธีการ
และขั้นตอนในการประดิษฐ์ผลงานแต่ละชิ้น

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประเสริฐ ภัทรมัย.
25 ปีทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา.
กรุงเทพฯ : บริษัท พริ้นติ้ง จำกัด, 2546.
อ JF 1358.T5 ป418ย 254 ( มี 1 เล่ม )
          หนังสือเรื่อง 25 ปีทีมฯ มุมมองเพื่อการพัฒนา เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ของการก่อตั้งบริษัท โดยเป็นการนำเสนอองค์ความรุ้ ประสบการณ์ ความชำนาญ และการดำเนินงานของบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมา พร้อมทั้งเสนอแนวคิดและมุมมองใหม่ ๆ เพื่อการแก้ไขปัญหาในการประกอบธุรกิจ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธีระพล อรุณะกสิกร.
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 ฉบับทันสมัย.
กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2545.
อ KN 240 ป352 2545 ( มี 1 เล่ม )
          หนังสือเรื่อง ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 1-6 เป็นหนังสือที่กล่าวถึงเนื้อหาของกฎหมายมาตราต่าง ๆ โดยครอบคลุมในเรื่องดังต่อไปนี้ บรรพ ๑ กล่าวถึง หลักทั่วไป บุคคล ทรัพย์ นิติกรรม ระยะเวลาอายุความ บรรพ ๒ กล่าวถึง หนี้ วัตถุแห่งหนี้ ผลแห่งหนี้ สัญญา จัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ ละเมิด บรรพ ๓ กล่าวถึงเอกเทศสัญญา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ เช่าซื้อ จ้างแรงงาน จ้างทำของ รับขน ยืม ฝากทรัพย์ ค้ำประกัน จำนอง จำนำ เก็บของในคลังสินค้า ตัวแทน นายหน้า ประนีประนอมยอมความ การพนันขันต่อ บัญชีเดินสะพัด ประกันภัย ตั๋วเงิน ห้างหุ้นส่วนและบริษัท สมาคม บรรพ ๔ กล่าวถึงทรัพย์สิน กรรมสิทธิ์, ครอบครอง, ภาระจำยอม, อาศัย, สิทธิเหนือพื้นดิน, สิทธิเก็บกิน,ภาระติดพันในอสังหาริมทรัพย์ บรรพ ๕ กล่าวถึง ครอบครัว การสมรส, บิดามารดากับบุตร, ค่าอุปการะเลี้ยงดู และบรรพ ๖ กล่าวถึงมรดก บทเบ็ดเสร็จทั่วไป, สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก, พินัยกรรม, วิธีจัดการและปันทรัพย์มรดก, มรดกที่ไม่มีผู้รับ, อายุความ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงศึกษาธิการ.
แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549).
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2545.
อ HD 75.5 ก218พ 2545 (มี 1 เล่ม)
          หนังสือเรื่อง แผนพัฒนาการแนะแนวในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) มีเนื้อหาเป็นแผนยุทธศาสตร์ที่ชี้นำการพัฒนางานแนะแนวในระยะ 5 ปีที่มีลักษณะสำคัญ คือ เป็นแผนเชิงรุกที่เน้นการป้องกัน มุ่งส่งเสริม พัฒนา และสร้างภูมิคุ้มกันที่มั่นคง ทั้งด้านชีวิตและสังคมอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยเน้นผู้รับบริการเป็นสำคัญ มีการบูรณาการและประสมประสานการแนะแนวในหลายมิติทั้งในด้านการศึกษา อาชีพ และการงาน ชีวิตและสังคม ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกคน ทุกส่วนในสังคมเพื่อให้เกิดพลังร่วมในสังคม สามารถสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือในการนำแผนสู่การปฏิบัติในทุกระดับอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงกัน ภายใต้หลักการที่ยึดพื้นที่ภาระกิจและการมีส่วนร่วม รวมทั้งมีการพัฒนาฐานข้อมูลและติดตามผลอย่างเป็นระบบ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สมชาย สุขสิริเสรีกุล.
การปรับตัวของข้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฏิรูป : รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์.
กรุงเทพฯ : สถาบันทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
วจ JQ 1745 ส239ก 2545 (มี 1 เล่ม)
          รายงานการวิจัยเรื่อง การปรับตัวของข้าราชการในระบบราชการไทยยุคปฏิรูป : รายงานการวิจัยฉบับ
สมบูรณ์มีวัตถุประสงค์ในการนำเสนอรายละเอียดต่าง ๆ ได้แก่ การวิจัยเพื่อศึกษาคุณลักษณะในปัจจุบันข้าราชการไทย และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ในยุคของการปฏิรูประบบราชการ การประเมินว่าข้าราชการไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันมีคุณลักษณะอะไรบ้างที่เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ ระบุปัจจัยที่เอื้ออำนวยและปัจจัยที่ปิดกั้นการปรับตัวของข้าราชการไทยเพื่อปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบราชการ และเสนอมาตรการและแนวทางในการเตรียมความพร้อมของข้าราชการไทยและการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคมและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความเหมาะสมกับการปฏิรูประบบราชการ
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
แนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษา : รายงานการวิจัย.
กรุงเทพฯ : สำนักนโยบายและแผนการศึกษา, 2546.
วจ LB 2322 ส691น 2546 ฉ.1
          การวิจัยเรื่องแนวทางการจัดระบบงบประมาณและการลงทุนเพื่ออุดมศึกษานี้เป็นการวิจัยภายใต้โครง Thai – us Education Roundtable เป็นการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และการปฏิรูประบบอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพปัญหา รูปแบบการบริหารจัดการงบประมาณและการเงินของอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยจะศึกษาจากตัวอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้ว และกำลังพัฒนามาประกอบการพิจารณา รวมถึงเพื่อเสนอแนวทางและทางเลือกที่จะนำไปสู่การจัดรูปแบบระบบงบประมาณและการจัดการการเงิน เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภาวะเศรษฐกิจ สังคม และกระบวนทัศน์ เกี่ยวกับอุดมศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไป และเสนอแนะมาตรการระดมทรัพยากรทางการเงินเพื่ออุดมศึกษาไทยและการจัดสรรเงินที่ระดมมาได้อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุดมศึกษาไทยสู่ความเป็นเลิศ การบริหารจัดการจะมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มิศรา สามารถ.
รายงานผลการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม.
กรุงเทพฯ : เสมาธรรม , 2545.
วจ TD 176 ม594ร 2545 ( มี 1 เล่ม )
          การกำหนดนโยบายจัดตั้งศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชน หรือศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เพื่อแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของท้องถิ่น โดยความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่างๆ จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจว่า จะมีแนวทางเพื่อดำเนินการให้สอดรับกับนโยบายดังกล่าว เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้อย่างไร โดยการศึกษานี้เน้นในเชิงคุณภาพ โดยคำนึงถึงหลักทฤษฎีและหลักการปฏิบัติไปพร้อมกัน ทั้งจากเอกสารและงานภาคสนามในพื้นที่ที่คัดเลือก 6 จังหวัด ในบางพื้นที่ไม่สามารถสัมผัสกับผู้นำองค์กรหลักได้ เนื่องจากภารกิจที่มีอยู่ไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาที่คณะผู้วิจัยลงปฏิบัติงานภาคสนาม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงกลาโหม.
120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม.
กรุงเทพฯ : บริษัท อมรินทร์ พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด, 2549.
อ JQ 1746 .Z3 ก218ท 2549
          หนังสือ 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม เล่มนี้ กล่าวถึง สำนักงานปลัด กระทรวงกลาโหม และบรรดาทหารทุกหมู่เหล่า ได้จัดสร้างประติมากรรม พญาคชสีห์ อันเป็นสัญลักษณ์ ทางประวัติศาสตร์การทหารไทย โดยคณะผู้จัดพิมพ์ รวบรวม ประวัติ ความเป็นมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของศาลาว่าการกลาโหม ซึ่งรายละเอียดของเนื้อหาสามารถศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ชัยวัฒน์ คุประตกุล.
100 ปี ดาราศาสตร์โลก.
กรุงเทพฯ : ประพันธ์ สาส์น , 2544
อ QB 32 ธ432ห 2544
          หนังสือเรื่อง 100 ปี ดาราศาสตร์โลก เล่มนี้ จากความรู้ ความสนใจของผู้เขียน ได้บันทึก ความเคลื่อนไหว และเหตุการณ์สำคัญของดาราศาสตร์โลก ในเชิงสารคดี ซึ่งรวบรวมความสำคัญทางด้านดาราศาสตร์โลก ในระหว่างปี ค.ศ. 1900-2000 หากสนใจ ศึกษาอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย.
โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2547
อ HE 4347 ก499ค 2547
          หนังสือ โครงการรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล เล่มนี้ ทางคณะผู้จัดทำ รวบรวมเรื่องราว เกี่ยวกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน ตั้งแต่อดีต ถึงปัจจุบัน และข้อมูลทางด้านเทคนิคต่างๆ ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ของวิวัฒนาการของระบบขนส่งมวลชนของประเทศ ซึ่งเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายแรกของประเทศไทย ส่วนการดำเนินการ รฟม. ให้ความสำคัญเรื่อง ของผลกระทบ สิ่งแวดล้อม และพยายามนำเทคโนโลยีการออกแบบก่อสร้างที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพที่สุด มาใช้ จากข้อมูลที่กล่าวมา ผู้ใดสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม พร้อมมีภาพประกอบ สี่สีสวยงาม
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคกลาง.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่งจำกัด , 2543.
อ TS 1582 ม246ผ 2543 มี 1 เล่ม
          ประวัติการทอผ้าในประเทศไทย มีให้ศึกษาเพิ่มเติมอยู่ทุกๆ ภาค แต่ในหนังสือเล่มนี้ เป็นการทอผ้าพื้นเมืองในภาคกลาง ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยผ้าพื้นเมืองของประเทศไทย
ในอนาคตอย่างมีทิศทางเป็นหนึ่งเดียว ตามเจตนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จึงได้ประชุมกับหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับการพัฒนาผ้าทอพื้นเมืองเพื่อศึกษาลวดลายของผ้า และการอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความงดงามในลวดลาย ของลายผ้าพื้นเมืองจากท้องถิ่นต่างๆ เพื่อส่งเสริมการผลิต และการส่งออกผ้าไทยให้มีประสิทธิภาพ และเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย และเป็นการอนุรักษ์รูปแบบผ้าพื้นเมืองดั่งเดิมเอาไว้ ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาค้นคว้าต่อไป
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยศิลปากร.
ผ้าทอพื้นเมืองในภาคเหนือ.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจำกัด, 2543.
อ TS 1582 ม246ผ 2543 มี 1 เล่ม
          
โครงการพัฒนาผ้าพื้นเมืองในภาคเหนือ ได้มีการดำเนินโครงการพัฒนา "ฝ้ายแกมไหม" ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2542 ประวัติการทอผ้าพื้นเมืองในภาคเหนือ จึงเป็นสิ่งที่ควรอนุรักษ์เพื่อเป็นมรดโลกที่สำคัญว่าผลงานหนึ่งของจังหวัดทางภาคเหนือในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นกรรมวิธีของการผลิตรวมทั้งลวดลายสีสันบนผืนผ้า ซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากขนบธรรมเนียมประเพณี ตามความเชื่อทางวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต ผสมผสานค่านิยมในสังคมที่สืบทอดมาจากชุมชน ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเอง โดยรายละเอียดต่างๆ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเล่มนี้.
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

ธนาคารแห่งประเทศไทย.
ชีวิตและงานทูลกระหม่อมบริพัตร.
กรุงเทพฯ อมรินทร์พรินติ่งแอนพับลิชชิ่ง จำกัด, 2544.
อ CT 203 ธ241ช 2544. มี 1 เล่ม
          
การจัดพิมพ์หนังสือ "ชีวิตและงานทูนกระหม่อมบริพัตร" จัดทำโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย จัดทำเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในฐานะที่ทรงเป็นปูชนียบุคคล ซึ่งได้บำเพ็ญพระกรณียกิจอันเป็นคุณูปรากรแก่บ้านเมือง ตลอด 3 รัชสมัย คือรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งชีวประวัติและผลงานของพระองค์ท่านมีมากมายโดยทางคณะผู้จัดทำได้รวบรวมไว้พอเป็นสังเขปเพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษาชีวประวัติของพระองค์ท่าน ซึ่งนับได้ว่าเป็นประวัติศาสตร์ ที่ชนรุ่นหลังควรศึกษาไว้เป็นองค์ความรู้ และเป็นการรำลึกในพระเกียรติคุณแห่งพระองค์ท่านตลอดไปชั่วกาลนาน.

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน.
สมเด็จพระศรีนครินทรทราบรมราชชนนี.
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด. , 2543.
อ DS 570 พ326ส 2543 มี 1 เล่ม
          
หนังสือเล่มนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึก "งานเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระศรีนครินทร ทราบรมราชชนนี " โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตจาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่าน ที่ได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะ รวมทั้งพระราชกรณียกิจนานัปการ ทั้งด้านการแพทย์ การสาธารณสุข การศึกษา การศาสนา ตลอดจนการอนุรักษ์ และพัฒนาสิ่งแวดล้อม และทรงสงเคราะห์ประชาชนทุกหมู่เหล่า เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทรงยืดมั่นในพระบวรพุทธศาสนา ได้ทรงนำธรรมะนั้นมาเป็นพระราชจริยาวัตรอันงดงามยิ่ง ซึ่งเอื้ออำนวยให้บ้านเมือง และสังคมไทยมีสันติสุข และความเจริญมั่นคงตลอดมา เป็นความปลาบปลื้มปิติอย่างยิ่ง ที่พสกนิกรชาวไทยทุกคนได้เคารพเทิดทูนพระองค์ท่านโดยถ้วนหน้า.
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
 
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.
ชาติและชาติพันธุ์.
กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร,2546.
อ GN 468.7 ศ814ช 2546 ( มี 1 เล่ม )          

          
การจัดการประชุมประจำปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 2 เป็นเวทีเพื่อให้นักมานุษยวิทยาและนักวิชาการที่มีความสนใจในการศึกษาเรื่องชาติพันธุ์ ได้มีโอกาสเสนอผลงานการค้นคว้าวิจัย เนื้อหาเป็นการสำรวจองค์ความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่ม เช่นกลุ่มคนริมฝั่งโขง กลุ่มคนไท กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศเพื่อนบ้าน การแสดงความเป็นชาติพันธุ์ด้วยพิธีกรรมและการแสดงชุมชนในพื้นที่ชายแดน การศึกษาชาติพันธุ์จากมุมทางภาษาและการแพทย์ เป็นการเผยแพร่ความเข้าใจเรื่องชาติพันธุ์ในสารณชน เพื่อให้มองเห็นภาพความเป็นชาติพันธุ์ที่กว้างขวางกว่าเรื่องคนชนกลุ่มน้อย ทำให้เกิดความรู้ถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนที่แตกต่างหลากหลาย และหาหนทางที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขท่ามกลางความแตกต่างเหล่านี้
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พระมหาวรัญญู วรญญู.
จดหมายแห่งวัดปากน้ำ ค้นคว้าหามาได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์.
กรุงเทพฯ : บริษัท อนิเมท พริ้นท์แอนด์ดีไซน์ จำกัด, 2546.
อ DS 567 พ353จ 2546 ( มี 1 เล่ม )
            กล่าวถึงประวัติของวัดปากน้ำ เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ ตั้งอยู่บนพื้นที่คล้ายเกาะ คือมีคลองล้อมพื้นที่ตั้งวัดเกือบทุกด้าน ด้านทิศเหนือติดคลองบางหลวง ด้านทิศตะวันออกติดคลองด่าน ด้านทิศใต้ติดคลองระบายน้ำโบราณขนาดเล็ก และด้านทิศตะวันตกเฉียงเหนือติดคลองภาษีเจริญ ตั้งอยู่เลขที่ 8
แขวงปากคลองภาษีเจริญ เขตภาษีเจริญ ก.ท.ม. ด้านหน้าวัดอยู่ทางทิศตะวันออกติดคลองด่าน ส่วนด้านหลังวัดอยู่ทางทิศตะวันตก ติดทางสาธารณะ (ถนนรัชมงคลประศาสน์) นอกจากนี้ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญของวัด, ชื่อและการสร้างวัด, ศิลปะและสถาปัตยกรรมภายในวัด, ลำดับเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี.
ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2544.
อ DS 570.6 ส691ธ 2546 ( มี 1 เล่ม )
           รวบรวมบทโทรทัศน์ สารคดีเฉลิมพระเกียรติ ชุด "ธ สถิตในดวงใจไทยทั้งชาติ" เนื่องในมหามงคลสมัย ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระชนมายุครบ 6 รอบ พุทธศักราช 2542 ซึ่งได้นำออกอากาศเผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2541 ถึง 27 ธันวาคม 2542 จำนวน 104 ตอน โดยมีเนื้อหา รวบรวมพระราชดำรัสในโอกาสต่างๆ รวมทั้งโครงการตามพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.
รายงานประจำปี 2545 โครงการไทยสาร.
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด พิมพ์งาน , 2545.
วว. 521/545 ( มี 1 เล่ม )
          
   โครงการทางด่วนสารสนเทศเพื่อสังคม หรือไทยสารได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี 2534 มีวัตถุประสงค์หลักในการสนับสนุนการใช้งานเครือข่ายความเร็วสูงในการวิจัย และดำเนินการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยนเรศวร.
ภูมิปัญญาท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก.
พิษณุโลก : โรงพิมพ์ตระกูลไทย, 2546.
อ Z 693.3.S63. พ6 ม246ภ 2546 ( มี 1 เล่ม )
          
   เอกสารฉบับนี้ ประกอบด้วยสาราสำคัญ 3 ประการ คือ ส่วนแรกคือผลของการประชุมระดมสมองและการถอดบทเรียนจากโครงการบริการวิชาการเพื่อสังคม ส่วนที่สอง ได้แก่ การศึกษาวิเคราะห์เอกสารในส่วนของเมืองพิษณุโลก องค์ความรู้ในท้องถิ่น เป็นสิ่งที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประสิทธิ์ ตินารักษ์ .
รวมแบบบ้านสวย 2004 ฉบับพิเศษปี 2547.
กรุงเทพฯ : ประพันธ์สาส์น , 2546.
อ NA 7125 ร155 2546 ( มี 1 เล่ม )
          
   รวบรวมแบบบ้านของโครงการหมู่บ้านต่างๆ มีแบบแปลนของบ้านแต่ละแบบ และให้ความรู้ในเรื่องของ
1. วิธีดูบ้านอ่านแบบ เรียนรู้การเลือกบ้านสวย บ้านเก่ง
2. ระบบก่อสร้างบ้าน โครงสร้างบ้านและระบบงานก่อสร้างความรู้ของผู้ซื้อที่ชาญฉลาด
3. วิเคราะห์ค่าก่อสร้าง ต้นทุนค่าก่อสร้าง...เรื่องต้องรู้เมื่อคิดมีบ้าน
4. ตรวจงาน-รับบ้าน ตรวจสอบงานก่อสร้างด่านสุดท้าย เพื่อบ้านดีบ้านสวย
5. การเลือกวัสดุก่อสร้าง และตกแต่งบ้าน
6. กฎหมายน่ารู้ก่อนซื้อ-ต่อเติมบ้าน
7. สินเชื่อตกแต่งต่อเติม หลากวิธีหาเงินแต่งบ้าน ลงทุนเพื่อคุณภาพชีวิตและครอบครัว
8. เคล็ดลับการแต่งบ้านให้สวย ข้อแนะนำในการตกแต่งบ้าน
9. ไดเรคทอรี่รายนามสถาปนิกไทย

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธีระศักดิ์ กำบรรณารักษ์.
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ระดับจริยธรรมทางธุรกิจกับระดับความเครียดของผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมและกลาง.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,์ 2546.
วจ BF 441 ธ677ก 2546 ( มี 1 เล่ม )
          
   การศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการดำเนินธุรกิจผู้ประกอบการเพื่อหาปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม เชาวน์อารมณ์ ที่มีผลต่อจริยธรรมทางธุรกิจและระดับความเครียดของผู้ประกอบการ ค่านิยมลักษณะงานที่ผู้ประกอบการยึดถือเป็นส่วนใหญ่คือ ลักษณะงานที่ทำให้ศักยภาพของตนได้รับการพัฒนาขึ้น ได้มีโอกาสแสดงความสามารถในการทำงาน ความอิสระ และได้ใช้สติปัญญาในการสร้างผลงาน การได้เป็นผู้นำขององค์การ ได้กำหนดหน้าที่การทำงานของผู้อื่น การได้รับเกียรติและยกย่อง รู้สึกว่าตนเองมีความสำคัญในระดับความเครียดนั้น ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปกติ แต่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอย่างมรจริยธรรมและคำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม ไม่ผลิตสินค้าที่เป็นอันตรายต่อส่วนรวม จะมีความเครียดต่ำ แต่ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจที่เน้นความยุติธรรม ผลิตสินค้าและบริการที่ยุติธรรม ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค กลับมีความเครียดมากกว่าผู้ประกอบการที่ขาดจริยธรรมด้านนี้
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักนายกรัฐมนตรี.
ประติมากรรมเยาวชน.
กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออกจำกัด (มหาชน), 2545.
อ NB 85 ส734ป 2545 ( มี 1 เล่ม )
          
   รวบรวมงานประติมากรรมที่มีอยู่ตามสถานที่ต่างๆ เป็นที่ชื่นชมของบุคคลที่ได้พบเห็น กลุ่มงานประติมากรรมที่ สยช. ได้ส่งเสริมให้ดำเนินการจนเกิดผลงานเด่นชัดเป็นพิเศษ ซึ่งควรบันทึกไว้ คือ กลุ่มงานประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งสร้างในโอกาสสำคัญ 3 วาระ คือ
1. กลุ่มงานประติมากรรม โครงการประติมากรรมเยาวชนสวนล้านนา ร.๙ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ ๙) พ.ศ.2542 ติดตั้ง ณ สวนล้านนา ร.๙ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
2. กลุ่มงานประติมากรรม โครงการเยาวชนเพื่องานประติมากรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในโอกาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถทรงพระเจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา พ.ศ.2535 ติดตั้ง ณ อุทยานเบญจสิริ ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
3. กลุ่มงานประติมากรรม โครงการพัฒนาเกาะปีเยาวชนสากล เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี หรือ "ปีกาญจนาภิเษก" พ.ศ.2539 ณ ปีเกาะเยาวชนสากล 2528 ในบริเวณพุทธมณฑล จ.นครปฐม

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ไพโรจน์ ผลประสิทธิ์.
ผลไม้ไทยๆ.
กรุงเทพฯ : สหมิตรพรินติ้ง , 2545
อ SB 354 พ992ผ 2545 ( มี 1 เล่ม )
          
   กล่าวถึงผลไม้ไทยชนิดต่างทั้งที่พบเห็นโดยทั่วไปและบางประเภทใกล้จะสูญพันธุ์แล้ว บางประเภทจะพบได้เฉพาะในบางภาคเท่านั้น และส่วนใหญ่จะมีสรรพคุณทางยา
ประเทศไทย นับเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่มีความหลากหลายของผลไม้ ทั้งด้านชนิดและปริมาณ ผลไม้หลายชนิดเป็นที่รู้จักกันอย่างดีในหมู่ผู้นิยมบริโภคถึงกับได้รับการยกย่องขนานนาม เช่น ทุเรียน เป็นราชาแห่งผลไม้ ส่วนราชินีแห่งผลไม้นั้นหมายถึงมังคุดอย่างไรก็ตามผลไม้พื้นเมืองหลายชนิดที่ไม่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจ แต่ในอดีตเคยเป็นอาหารพื้นบ้านของบรรพบุรุษของเรากำลังจะสูญหายไป ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่ง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถาน เรื่อง การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ และเรื่องหลักเกณฑ์การถอดอักษรไทย เป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2543.
อ GN 476.4 ร241ป 2543 ( มี 1 เล่ม )
          
   การเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ เป็นภาษาอังกฤษ อย่างถูกต้อง และหลักเกณฑ์ในการถอดอักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง เพื่อให้อ่านคำภาษาไทยที่เขียนด้วยอักษรโรมันให้ได้เสียงใกล้เคียง โดยไม่คำนึงถึงการสะกดการันต์ และวรรณยุกต์ เช่น จันทร์ = chan , พระ = Phra , แก้ว = Kaeo
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
รุ่งโรจน์ จุกมงคล.
คู่มือดูนก.
กรุงเทพฯ : สารคดี, 2544.
อ QL 674 ร636ค 2544
          
   หนังสือคู่มือดูนก เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเปรียบเทียบจำแนกชนิดของนกในธรรมชาติ ประกอบกับข้อมูลนกที่เป็นจุดสังเกตลักษณะและพฤติกรรมสำคัญ เพื่อช่วยให้การดูนกและพฤติกรรมสำคัญ เพื่อช่วยในการดูนกและจำแนกชนิดของนกถูกต้องแม่นยำยิ่งขึ้น ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มจะแบ่งออกเป็น
1. การดูนกในเมืองไทย แหล่งกระจายพันธุ์ของนกในประเทศไทย , แหล่งดูนกที่น่าสนใจ , การดูนกในธรรมชาติ , ข้อปฏิบัติในการดูนก , การจำแนกชนิดนก
2. ภาพนก 261 ชนิด และดัชนีรายชื่อนกภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
โอภาส ขอบเขต.
นกในเมืองไทย เล่ม 5.
กรุงเทพฯ : สารคดี , 2544.
อ QL 674 อ978น 2544
          
   หนังสือดูนกในเมืองไทยชุดนี้ ได้กล่าวถึงนกในวงศ์ต่างๆ แต่ละประเภทที่มีอยู่ในประเทศไทย มีภาพประกอบพร้อมทั้งบรรยายรายละเอียดของนกแต่ละชนิดว่ามีลักษณะอย่างไร พบในบริเวณไหน การดำรงชีวิตเป็นอย่างไร ตลอดจนชื่อที่เรียกเป็นภาษากลางและชื่อพื้นเมือง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา.
พรรณไม้และพันธุ์สัตว์ในหุบเขาลำพญา.
ยะลา : มปพ.,2547.
อ QK 475 ม246พ 2547
          
   หนังสือเล่มนี้ มีภาพและเนื้อหาเกี่ยวกับพรรณพืชและพันธุ์สัตว์ ที่พบในหุบเขาลำพญา สำหรับพรรณพืชพบทั้งที่เป็นพืชชั้นต่ำ เช่นเฟิน และพืชชั้นสูง ซึ่งแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆคือ กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยวและกลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ลักษณะทางนิเวศวิทยาที่พบพืชแต่ละชนิด การขยายพันธุ์ รวมถึงการใช้ประโยชน์ สำหรับพันธุ์สัตว์ที่ได้ศึกษานั้นแบ่งเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง เน้นพวกแมลง ได้แก่ผีเสื้อ และกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลัง ที่ศึกษาพบเป็นกลุ่มปลา และสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก มีรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะชนิด พฤติกรรมและถิ่นอาศัย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ยศ สันตสมบัติ.
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการจัดการทรัพยากร.
เชียงใหม่ :โรงพิมพ์นพบุรีการพิมพ์, 2544.
วจ G 155. T35 ก455 2544
          
   โครงการวิจัยนี้เป็นเรื่องหนึ่งในโครงการวิจัยการท่องเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่บางแห่งของจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อศึกษาหาองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบและภูมิปัญญาไทยในการใช้ประโยชน์และการจัดการทรัพยากรชีวภาพของท้องถิ่นและชุมชน ว่ามีการปรับตัวและสร้างเสริมความเข้มแข็งได้อย่างไรในสภาวะที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนและชาติพันธุ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อปัญญาชนและสาธารณชนทั่วไปเพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและกรรมวิธีการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง

สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อรศิริ ปาณินท์.
ภูมิปัญญาชาวบ้านในเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย : การนำไปสู่สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใหม่บนฐานของภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น.
นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.
วจ NA 7435.A1 อ173ภ 2546
          
   วัตถุประสงค์ของการศึกษาเรือนพื้นถิ่นไทพวนในประเทศไทย เพื่อเน้นถึงลักษณะเด่นของเรือน ความสัมพันธ์ระหว่างการดำรงค์ชีวิต ภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่นในเรือนซึ่งส่งผลถึงคุณลักษณะของสถาปัตยกรรมที่ยั่งยืนและสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมของเรือนไทพวน พัฒนาการของเรือนและแนวโน้มของเรือนถิ่นไทพวนในอนาคต ซึ่งอยู่บนฐานของความเข้าใจในภูมิปัญญาและเทคโนโลยีท้องถิ่น
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ถาวร โพธิ์ทอง.
พจนานุกรมกฎหมายและศัพท์ที่เกี่ยวข้อง อังกฤษ – ไทย.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2544.
อ K 122.T4 ถ331พ 2544 (มี 2 เล่ม)
              รวบรวมศัพท์กฎหมายที่มีอยู่ในกฎหมายหลักๆ คือกฎหมายรัฐธรรมนูญ, กฎหมายแพ่งและพาณิชย์, กฎหมายอาญา, กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งและอาญา ศัพท์บางคำแม้ไม่ใช่ศัพท์กฎหมาย แต่มักถูกนำมาใช้บ่อยๆในเอกสารทางกฎหมาย ก็ได้รวบรวมไว้ในหนังสือเล่มนี้ด้วย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ทีมงานโฮมบายเออร์ไกด์.
คู่มือซื้อที่อยู่อาศัย' 47.
กรุงเทพฯ : บริษัทโรงพิมพ์อักษรสัมพันธ์ (1987) จำกัด, 2547.
อ HD 1379 ท534ค 2547 (มี 2 เล่ม)
          
     เนื้อหาประกอบด้วยข้อมูลด้านต่างๆ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านที่อยู่อาศัยในปัจจุบัน ระบบโครงข่ายโทรคมนาคมและการเดินทาง ทั้งระบบรถรางไฟฟ้า ทางด่วนและถนน , กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายบ้าน เช่นเรื่องนิติบุคคล บ้านจัดสรร ค่าใช้จ่ายในการซื้อขายบ้าน กฎหมายสิ่งแวดล้อม , สถานการด้านสินเชื่อบ้านและแนวโน้มอัตราดอกเบี้ย , ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เป็นต้น
เหล่านี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้จะซื้อบ้านควรศึกษา เพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจซื้อบ้าน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ราชบัณฑิตยสถาน.
อักขรานุกรมภูมิศาสตร์ไทย เล่ม 1 ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2545.
อ DS 563 ร421อ 2545
          
   หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศไทย ครอบคลุมลักษณะภูมิศาสตร์ทั้งด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม และประชากร มีแผนที่ภาพ และตารางข้อมูลต่างๆ ประกอบคำอธิบาย เนื้อหาในเล่มนี้แบ่งออกเป็น 15 บท ดังนี้ คือ
1. ลักษณะทางกายภาพ ได้แก่ ที่ตั้ง ขนาด รูปร่าง และภูมิภาคทางภูมิศาสตร์ , ลักษณะธรณีวิทยาและภูมิประเทศ , เขตแดนทางบก , เขตแดนทางทะเล , ทิวเขาและภูเขา , ลุ่มน้ำและแหล่งน้ำ , ภูมิอากาศ
2. ทรัพยากรธรรมชาติ และทรัพยากรการท่องเที่ยว ได้แก่ ทรัพยากรดินและที่ดิน , ทรัพยากรน้ำ , ทรัพยากรแร่และพลังงานใต้พิภพ , ทรัพยากรป่าไม้ , ทรัพยากรสัตว์น้ำ , ทรัพยากรท่องเที่ยว
3. การคมนาคมและประชากร
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กวี วงศ์พุฒ.
ผู้ว่าการแบงก์ชาติ เล่ม 1.
กรุงเทพฯ : สถาบันพัฒนาวิสัยทัศน์นักบริหาร, 2549.
อ HF 5386 ผ749 2549
          
     หนังสือเรื่อง ผู้ว่าการแบงก์ชาติ (Governors Bank of Thailand) เล่มนี้ กล่าวถึง ประวัติความเป็นมาของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยผู้บริหารสูงสุดของธนาคารฯ มีบทบาทหน้าที่สำคัญในการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ นับว่าหนังสือเล่มนี้ เป็นประโยชน์แก่ คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงศึกษาธิการ.
บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามิ.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, 2549
อ GB 5030 ก218บ 2549
          
   หนังสือเรื่อง บทบาทของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐในเหตุการณ์ธรณีพิบัติภัย สึนามี โดยทางผู้แต่งรวบรวมผลงานและการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ อุบัติการณ์ธรณีพิบัติของคลื่นยักษ์สึนามิ มาประมวลไว้เป็นเอกสารหลักฐาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ และการศึกษาค้นคว้า
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช.
กฎหมายสมัยอยุธยา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานทนายความเสนีย์ ปราโมช, 2510.
อ K 215 .T4 ส917ก 2510
          
   หนังสือเรื่อง กฎหมายสมัยอยุธยา ฉบับนี้ เป็นสำเนาการแสดงปาฐกถา กฎหมายไทย โดย ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช เป็นท่านหนึ่งที่ได้ อุทิศเวลาในการศึกษาค้นคว้า เรื่องราวของกฎหมายไทย จึงทำให้เนื้อหาเป็นที่น่ารู้ทั้งสิ้น จากที่กล่าวมาเป็นเพียงเบื้องต้นยังมีรายละเอียดที่สำคัญในตัวเล่ม หากผู้ใดให้ความสนใจ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.
ความเป็นคนความเป็นครู.
กรุงเทพฯ : กริดส์ ดีไซน์ แอนด์ คอมมูนิเคชั่น, 2549.
อ LB 2832 ม246ค 2549
                หนังสือเรื่อง ความเป็นคนความเป็นครู เล่มนี้ ได้รวมผลจากการสัมมนาวิชาการ เรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) กับการพัฒนาคนการปฏิรูปการศึกษาแบบมีส่วนร่วม ซึ่งมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวปฏิบัติในการพัฒนา นอกจากนั้นอีกส่วนหนึ่ง ได้ประมวลนานาทรรศนะจาก 18 คณบดี จากมหาวิทยาลัยต่างๆ ไว้ในรายละเอียดสามารถศึกษาได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (บรรณาธิการ).
กรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย.
กรุงเทพฯ : ศิริวัฒนา อินเตอร์พริ้น, 2548.
อ HG 1250 .55 ก170 2548
          
       หนังสือเรื่อง กรมธนารักษ์ : ความภูมิใจ 72 ปี บนแผ่นดินไทย เล่มนี้ ทางผู้จัดทำ ได้รวบรวมประวัติ และผลงานด้านต่างๆ ของกรมธนารักษ์ โดยได้มีการปรับยุทธศาสตร์การทำงานแบบเชิงรุก ทำให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน สร้างการมีส่วนร่วม ทำให้เกิดความเข็มแข็งแก่เศรษฐกิจ และสังคมของชาติ โดยได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ บทบาทอันน่าภาคภูมิใจ ให้ประชาชนได้รับทราบ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจทั่วไป
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
เทพรัตนเมธี.
กรุงเทพฯ : อรุณการพิมพ์, 2549.
อ DS 570 .6 .S5 ส691ท 2549
                 
หนังสือเรื่อง เทพรัตนเมธี ฉบับนี้ มี 16 บท แบ่งเป็น 6 หมวด ได้แก่ พระราชประวัติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การศึกษาเพื่อทุกคน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
ภูมิศาสตร์และการสำรวจข้อมูลระยะไกล และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป

สมบัติ จำปาเงิน.
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก.
กรุงเทพฯ : บริษัท 2020 เวิลด์มีเดีย จำกัด, 2542.
อ GN 492.7 พ343 2542 ( มี 1 เล่ม )

                  โครงการหนังสือ ชุด "พระมหากษัตริย์บรมราชจักรีวงศ์ ๙ รัชกาล" กรุงรัตนโกสินทร์ จำนวน 9 เล่ม ตั้งแต่รัชกาลที่ 1-รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงในพระราชกรณียกิจ อีกทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติคุณองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยให้เกียรติคุณปรากฏแผ่ไพศาลสืบไป

ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
นาวี รังสิวรารักษ์.
ฝันและหวังของบุญชู โรจนเสถียร ซาร์เศรษฐกิจผู้ยิ่งใหญ่ของแผ่นดิน.
กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2545.
อ DS 570.5 น495ฝ 2545
          
          กล่าวถึงชีวะประวัติของคุณบุญชู โรจนเสถียร ตั้งแต่ในวัยเด็กตลอดจนถึงชีวิตในการทำงาน และการเข้ามาทำงานในสายการเมือง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค.
ทำเนียบธุรกิจขายตรงไทยปีพุทธศักราช 2547.
ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 2547.
อ HF 5438 ส691ท 2547
          
         ข้อมูลทางด้านแผนการตลาดการดำเนินงานของบริษัทต่างๆ ที่ดำเนินการในรูปแบบของธุรกิจขายตรง ตลอดจนจรรยาบรรณของธุรกิจขายตรงและกฎหมายขายตรงที่ควรรู้
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
รำลึก 100 ปี หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล.
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2547.
อ CT 1548 ม246ร 2547
          
          กล่าวถึงชีวประวัติของ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ตลอดจนชีวิตการทำงานของท่าน และประวัติการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงวัฒนธรรม กรมศิลปากร.
อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ.
กรุงเทพฯ : บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1997) จำกัด, 2550.
อ DS 589 .P44 ก218อ 2550 R 43776
           หนังสือเรื่อง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เล่มนี้ จารึกเรื่องราว เนื้อหาทางประวัติศาสตร์ และโบราณคดีที่ศรีเทพ ประวัติศาสตร์ศรีเทพ ศิลป ประติมากรรมศรีเทพ ผังเมืองศรีเทพ สถาปัตยกรรมศรีเทพ การสำรวจโบราณสถานศรีเทพ ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลทางวิชาการ สำหรับศึกษาค้นคว้าความเป็นมาของเมืองศรีเทพได้เป็นอย่างดี รวมถึงรายละเอียดเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญในภูมิภาคเหนือตอนล่าง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
แอล บรู๊ซ เคดูลี่.
สัตว์ป่าในราชอาณาจักรไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท ศิริวัฒนาอินเติร์พริ้นท์ จำกัด (มหาชน), 2543.
อ QL 84.5 .T35 อ958ส 2543 R 43755
          หนังสือ สัตว์ป่าในราชอาณาจักรไทย เล่มนี้ โดย แอล บรู๊ซ เคคูลี่ เป็นสมุดรวมภาพสัตว์ป่าชนิดที่หายาก และใกล้จะสูญพันธุ์ในแหล่งธรรมชาติหลายชนิดที่ควรแก่การอนุรักษ์ รวมทั้งภาพของช้าง กระทิง วัวแดง ควายป่า เสือโคร่ง เสือดาว และสัตว์ป่าอื่นๆ ที่ดำรงชีพอยู่ในป่าธรรมชาติซึ่งมีรายละเอียดที่เป็นทั้งรูปและคำบรรยายประกอบในตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กรมการปกครอง.
ชื่อจังหวัด อำเภอ / กิ่งอำเภอ ตำบล เขต และแขวง ไทย-อังกฤษ ปีพ.ศ. 2550 : ฉบับรับรองโดย ราชบัณฑิตยสถาน.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ อาสารักษาดินแดน, 2550.
อ PL 4127 ก169ช 2550
          เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทางกรมการปกครอง ได้จัดพิมพ์หนังสือเล่มนี้ เพื่อให้หน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกประเทศ ใช้เป็นคู่มือในการเขียน ชื่อจังหวัด อำเภอ / กิ่งอำเภอ ตำบล เขต และแขวง โดยมีคำอธิบายการเขียน เป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ทั้ง 75 จังหวัด
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
พรสนอง วงศ์สิงห์ทอง.
พจนานุกรมประกอบภาพคำศัพท์แฟชั่น .
กรุงเทพฯ : บริษัทวิสคอมเซ็นเตอร์ จำกัด, 2549.ห
อ TT 507 พ283พ 2549
          หนังสือเรื่อง พจนานุกรมประกอบภาพคำศัพท์แฟชั่น เล่มนี้ ผู้แต่งได้รวบรวม คำศัพท์การออกแบบเครื่องแต่งกาย กว่าสองพันคำ และมีภาพประกอบกว่า สี่ร้อยภาพ พร้องทั้งมีคำอธิบายศัพท์ ซึ่งเป็นส่วนที่ช่วยให้เข้าใจคำศัพท์แฟชั่น และมองเห็นภาพได้อย่างละเอียด และชัดเจน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บริษัท เทคโนโลยีมีเดีย จำกัด.
90 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย : THAI ENGINEERING.
กรุงเทพฯ : ส. เอเซียเพลส, 2547.
อ TA 5 บ277ก 2547
          หนังสือเรื่อง 90 ปี วิศวกรรมศาสตร์ไทย มีเนื้อหาที่กล่าวถึง โครงการพระราชดำริ ประวัติองค์กรการศึกษา ลำดับเหตุการณ์ทางวิศวกรรม ผู้กำเนิดสภาวิศวกร รวมถึงรายชื่อบริษัททางด้านวิศวกรรม และธุรกิจวิศวกรรมด้านต่าง ๆ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ.
ทำเนียบผลการวิจัย.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2544.
อ Q 180.55.V6 ส691ท 2544
          หนังสือ "ทำเนียบผลการวิจัย" เล่มนี้ จัดพิมพ์ขึ้นเพื่อรวบรวมผลงานวิจัยในสาขาต่างๆ ทางด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เผยแพร่ไปสู่สาธารณชน อันได้แก่สถาบันการศึกษา นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และประชาชนผู้สนใจทั่วไป โดยเนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยผลงานวิจัยในกลุ่มสาขาต่างๆ โดยย่อพร้อมภาพประกอบ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ปิยราชกวินทร์.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547.
อ PL 411 จ683ป 2547
          หนังสือรวมบทความ 8 เรื่องที่วิทยากรได้บรรยายในการประชุมวิชาการเรื่อง "ปิยราชกวินทร์" เพื่อเฉลิมฉลองวโรกาสครบ 150 ปี ีวันพระบรมราชสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและพระปรีชาความสามารถด้านภาษา และวรรณคดีไทย ในฐานะทรงเป็นปราชญ์และกวีของชาติรวมทั้งของโลก
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ.
กรุงเทพฯ : บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด, 2546.
อ LC 1041 ส691
          หนังสือเรื่อง แนวทางการจัดทำและพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติ มีเนื้อหากล่าวถึงแนวทางการพัฒนามาตรฐานการศึกษา ตลอดจนการนำมาตรฐานไปใช้ประโยชน์ของต่างประเทศ 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สิงคโปร์ สาธารณรัฐเกาหลี มาเลเซีย และการดำเนินงานของประเทศไทยที่ผ่านมาซึ่งเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการนำมาใช้ประกอบการพิจารณาจัดทำรวมถึงการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของชาติต่อไป
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เบญจา มังคละพฤกษ์.
คิดถึงอาจารย์เกริก.
กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกริก, 2545.
อ LB 2342.5 บ795ค
          หนังสือเรื่อง คิดถึงอาจารย์เกริก เล่มนี้ ผู้เขียนได้นำเสนอแง่มุมต่างๆ เกี่ยวกับชีวิตของอาจารย์เกริก มังคละพฤกษ์ เพื่อเป็นตัวอย่างและเป็นกำลังใจแก่ผู้ที่ประสบความยากลำบากในชีวิต ต้องต่อสู้ดิ้รน และแง่มุมบางช่วงบางตอนในชีวิตของท่าน ที่เกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมือง ดินฟ้าอากาศ คำคม และอื่นๆ ที่น่าสนใจ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2544.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2546.
อ LB 2846 ส691ก 2546 ห
          หนังสือเรื่อง การจัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2544 เป็นหนังสือซึ่งผู้เขียนได้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการศึกษาทั้งในด้านการกำหนดนโยบาย การวางแผนการศึกษา และการพัฒนาการศึกษาของประเทศต่อไป โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการนำเสนอสภาพทั่วไปของแต่ละหน่วยงานที่ร่วมดำเนินการจัดการศึกษาเฉพาะทางของประเทศไทย ส่วนที่สอง เป็นการนำเสนอสภาพการจัดการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียน สถานศึกษา และนักเรียนนักศึกษาในภาพรวม โดยจำแนกตามระดับและประเภทการจัดการศึกษาเฉพาะทาง รวมทั้งครู – อาจารย์ที่สอนในสถานศึกษาเฉพาะทาง จำแนกตามวุฒิการศึกษาและหน่วยงาน และในส่วนที่สาม เป็นการนำเสนอตารางสถิติ และสภาพของหน่วยงานที่จัดการศึกษาเฉพาะทางในประเทศไทย ปี 2544
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
กระทรวงคมนาคม.
ครบรอบ 90 ปี กระทรวงคมนาคม.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว. 2545.
อ HE 151 ก218ค 2545
          หนังสือเรื่อง ครบรอบ 90 ปี กระทรวงคมนาคม มีเนื้อกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของการคมนาคม และมีวิวัฒนาการจากอดีตจนถึงปัจจุบัน โดยนำเสนอเนื้อหาออกเป็น 7 ตอน ได้แก่ กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัด การปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ กระทรวงคมนาคม กระทรวงคมนาคมกับวิถีชีวิตของประชาชน ด้านการต่างประเทศ แผนหลักการขนส่ง แผนแม่บทโทรคมนาคม และโครงการสำคัญ กฎหมายสำคัญของกระทรวงคมนาคม และวันข้างหน้าของกระทรวงคมนาคม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ดวงจันทร์ อาภาวัชรุตม์ เจริญเมือง.
เมืองยั่งยืน แนวคิดและประสบการณ์ของตะวันตก.
เชียงใหม่ : โรงพิมพ์แสงศิลป์, 2545.
วจ. HC 79.E5 ด161ม 2545
          โครงการวิจัย เรื่อง เมืองยั่งยืน มีวัตถุประสงค์ที่จะศึกษาพัฒนาการของแนวคิดเมืองยั่งยืนในสังคมตะวันตกว่ามีความเป็นมาอย่างไร กระบวนการพัฒนาเมือง (Urban development) มีพัฒนาการและส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนของเมืองในลักษณะใด รวมถึงตัวแปรสำคัญต่อความยั่งยืนและไม่ยั่งยืนของเมือง และมีดัชนีอะไรที่ชี้ให้เห็นความยั่งยืนของเมือง นอกจากนี้ยังกล่าวถึงประเทศที่มีประสบการณ์ในการทำเมืองให้ยั่งยืนและกรณีตัวอย่าง ซึ่งจะสามารถเป็นแบบอย่างแก่เมืองในสังคมไทยได้หรือไม่ โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ในโครงการวิจัยเล่มนี้
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
รางวัลนวัตกรรมเทคโนโลยีประจำปี 2545.
กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, 2546.
อ T 212 ส181ร 2546
          หนังสือเล่มนี้มีจุดประสงค์เพื่อ รวบรวมรายละเอียดของการประกวดผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ผู้ได้รับรางวัล อันจะเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาและบุคลากรของสถาบัน ได้ทุ่มเทเวลาและสติปัญญาเพื่อการสร้างนวัตกรรม รวมทั้งเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบถึงผลงานดังกล่าว เพื่อจะได้นำไปพัฒนาให้เกิดผลลัพธ์ในเชิงพาณิชย์ หรือเชิงสาธารณประโยชน์
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
จินตนา ใบกาซูยี และคณะ.
คู่มือบรรณาธิการ : สำหรับนักเขียน บรรณาธิการและผู้เขียน.
กรุงเทพฯ : สมาคมผู้พิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย , 2543.
อ PN 162 จ482ค 2543
          หนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ในการทำงานในฐานะเป็นผู้เขียน และบรรณาธิการ
หนังสือนานาประเภท ทั้งวารสาร และนิตยสาร เป็นเวลานาน กว่า 30 ปี ของผู้เขียน โดยเนื้อหาในเล่มจะแบ่งเป็น 3 ภาค ได้แก่ ภาคหนึ่ง : การเขียนและการบรรณาธิกร ภาคสอง : การเตรียมต้นฉบับก่อนพิมพ์ และ ภาคสาม : การจัดพิมพ์และการทำเล่ม ซึ่งจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียน และการบรรณาธิกร เนื้อเรื่องการใช้ภาษา ตัวสะกด การใช้เครื่องหมายวรรคตอน การเว้นวรรค รวมถึงขั้นตอนการจัดทำต้นฉบับ และการพิมพ์เพื่อจัดทำเป็นรูปเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
คณะกรรมการการจัดงาน.
คอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง ครั้งที่ 5 : พยงค์ มุกดา.
กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะ กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ , 2543
อ ML 390 ค123ค 2543
          หนังสือเรื่อง คอนเสิร์ตเชิดชูครูเพลง ครั้งที่ 5 : พยงค์ มุกดา มีเนื้อหากล่าวถึงผลงานต่างๆ ของ พยงค์ มุกดา ผู้เป็นศิลปินสร้างสรรค์ ผลงานเพลงทั้งเพลงลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงไทยแนวใหม่ หลายหลากไว้เป็นจำนวนมาก รวมถึงการใช้ชีวิตอยู่ในวงการเพลง ซึ่งมีทั้งสุข และทุกข์ ที่ฝ่าฟันมา กว่าจะมาถึงปัจจุบันนอกจากนั้นยังกล่าวถึงรางวัลของงานเพลงต่างๆ ที่ได้สร้างชื่อเสียง และความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิต
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.
ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น.
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. 2543.
อ LB 2341 ส181ผ 2543
          หนังสือเรื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น มีเนื้หากล่าวถึงประวัติของผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร. ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ที่ได้รับรางวัล "ผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น" ระดับอุดมศึกษา รางวัลคุรุสภา ประจำปี 2543 ซึ่งท่านได้บริหาร และจัดการดำเนินงานทุกส่วนงานของสถาบันราชภัฏสวนดุสิต ทำให้สถาบันมีประสิทธิภาพ และมีความเจริญรุ่งเรืองตอบรับการเปลี่ยแปลงของเทคโนโลยีทำให้สถาบันฯ มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขว้าง และเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และความสามารถ โดดเด่นในการบริหารงานการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เสาวลักษณ์ สุขสมัย.
เสน่ห์ไม้ไทย.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มติชน, 2541.
อ SB 419 .435 ส945ส 2541
          หนังสือเรื่อง เสน่ห์ไม้ไทย เนื้อหากล่าวถึง พืชพันธุ์ไม้มีความเป็นสากล คือสามารถปรับเปลี่ยนไปปลูกในพื้นที่ของประเทศใดก็ได้ ในแถบถิ่นที่มีดินฟ้าอากาศคล้ายๆ กัน เช่น พืชเมืองร้อน พืชเมืองหนาว พืชในเขตมรสุม ด้วยเหตุนี้จึงค้นพบไม้หลายชนิดที่ไม่อาจบอกได้ถึงถิ่นกำเนิดที่แท้จริง ที่เรียกกันว่าไม้ ไทย ซึ่งมีมากมายหลายชนิด เป็นไม้ที่มีผู้นำมาจากประเทศอื่นเข้ามาปลูก และแพร่พันธุ์อยู่นานนับร้อยๆ ปี จนกลายเป็นไม้ท้องถิ่นของไทยไปในที่สุด และที่ประเทศอื่นนำไปแพร่ขยายพันธุ์ก็มีจำนวนมาก ในหนังสือเล่มนี้ได้แนะนำเรื่องราวของไม้ไทย โดยผู้มีชื่อเสียงจากวงการต่างๆ พร้อมด้วยทรรศนะในความเห็นของแต่ละท่านเหล่านั้น อีกส่วนหนึ่งเป็นพรรณไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ของสถาบันการศึกษา เช่น จามจุรี—ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หางนกยูง - สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ นนทรี – สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นต้น โดยจนำเสนอเรื่องราวความเป็นมาของไม้สัญลักษณ์อย่างครบถ้วน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุพร ประเสริฐราชกิจ.
รวมประวัติสัญลักษณ์ จังหวัด และตราสถาบันต่างๆ ของไทย.
กรุงเทพฯ : จักรานุกูลการพิมพ์, 2541.
อ CR 793 ส827ร 2541
          หนังสือรวมประวัติตราสัญลักษณ์ สถาบัน และจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยเล่มนี้ ได้รวบรวมประวัติความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ต่าง ๆ ได้แก่ ตราพระราชลัญจกร ตราทางราชการของไทย ตราประจำกระทรวง ตรามหาวิทยาลัย ตราประจำจังหวัดและประวัติความเป็นมาของตราประจำจังหวัด รวมทั้งตรากรุงเทพมหานคร ตราเทศบาล ตลอดทั้ง ตราพระบรมราชโองการ เครื่องหมายราชการกองทัพบก เครื่องหมายราชการกองทัพเรือ เครื่องหมายราชการกองทัพอากาศ เครื่องหมายราชการกรมตำรวจ ตราประจำชาติสำหรับศาลเยาวชนและครอบครัว ตราประจำชาติสำหรับสถานพินิจ และคุ้มครองเด็กและเยาวชน เครื่องหมายของธนาคารและทรัสต์.
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.
อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม.
กรุงเทพฯ : ร่วมด้วยช่วยกัน, 2543.
อ DS 568 ก455อ 2543 มี 1 เล่ม
          หนังสือเรื่อง อลังการแผ่นดินวัฒนธรรม ได้กล่าวถึงประวัติความเป็นมา และการครบรอบ 40 ปี ของการท่งอเที่ยวแห่งประเทศไทย โดยวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2503 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ อดีตนายกรัฐมนตรี ได้ทำพิธีเปิด สำนักงานองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อ.ส.ท.) ณ. อาคารริมสนาม เสือป่า
ถนนศรีอยุธยา ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้มีการจัดตั้งหน่วยงานเพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวของชาติอย่างจริจัง ดังนั้นในวันที่ 18 มีนาคม 2543 จึงถือได้ว่าเป็นวันที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งหน่วยงานมาครบ 40 ปี และดำเนินงานมาจนถึง วันที่ 5 พฤษภาคม 2522 ได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2522 ยกฐานะ อ.ส.ท. ขึ้นเป็น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เรียกโดยย่อว่า "ททท" (Tourism Authority of Thailand - TAT)
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ยู จง เซียน.
เดอะ สตอรี่ ออฟ ไต้หวัน.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์อักษร สัมพันธ์. , 2542 .
อ HE 537.9 .E3.K8 ย474ด 2542
          หนังสือเรื่อง เดอะ สตอรี่ ออฟ ไต้หวัน เล่มนี้ ผู้แต่งรวบรวมเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้น นับจากปี ค.ศ 1949 ที่รัฐบาลแห่งสาธารณรัฐจีนมาตั้งอยู่ ณ ไต้หวัน จนถึงปัจจุบัน โดยกล่าวถึงเรื่องราวต่าง ๆ ภายในประเทศในช่วงเวลาดังกล่าวอันได้แก่ ยุคหลังสงคราม : ล้มแล้วลุก จากความยากจน สู่ความมั่งคั่งรุ่งเรือง มูลฐานแห่งความสำเร็จ การร่วมทำงานของรัฐบาล และประชาชน ผลลัพธ์ที่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิจ ประสบการณ์ของไต้หวัน ปัญหาท้าทายใหม่ๆ และบทสรุป โดยผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สุดสงวน สุธีสร.
คำศัพท์อาชญาวิทยา.
กรุงเทพฯ : ห้างหุ้นส่วนจำกัด อักษรกิจ, 2545.
อ HV 6017 ส767ค 2545 ( มี 1 เล่ม )
          หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมคำศัพท์ที่อธิบายความหมายของแนวคิด หลักการ ตลอดจนทฤษฎี ด้านอาชญาวิทยา และการบริหารงานยุติธรรม ซึ่งนักวิชาการได้พัฒนาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้หนังสือได้อธิบายความหมายคำศัพท์ได้อย่างถูกต้อง ชัดเจนและกระชับ เหมาะสำหรับนักศึกษา วิชาอาญาวิทยาและ การบริหารงานยุติธรรม ตลอดจนวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เอนก นาวิกมูล.
สิ่งพิมพ์สยาม.
กรุงเทพฯ : ริเวอร์บุ๊คส.์ , 2542 .
อ AM 378 อ893ส 2542
          หนังสือเรื่อง สิ่งพิมพ์สยาม เล่มนี้ ผู้แต่งได้นำเสนอรูปแบบเชิงความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ ในการออกแบบลวดลายภาพพิมพ์ประเภทต่างๆ อาทิ ภาพโปสเตอร์ บัตรอวยพรปีใหม่
ปฏิทิน แสตมป์ หนังสือนิตยสารต่างๆ และสิ่งพิพ์อีกหลายประเภท ท่านใดสนใจในภาพพิมพ์ประเภทต่างๆ ก็สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สูตรไพศาล.
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ 2540 – 2544.
กรุงเทพฯ : สูตรไพศาล, 2540.
อ HC 497.T3 ส886ผ 2542
          หนังสือเรื่อง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ 2540 - 2544 ฉบับนี้ เนื้อหาจัดแบ่งเป็นหัวข้อตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ระบบคุณภาพ ในหัวข้อต่าง ได้แก่ ISO 9000 การบริหารงานคุณภาพ และการประกันคุณภาพ ISO 9001 แบบการประกันคุณภาพ ในการออกแบบฯ ISO 9002 การผลิต การติดั้ง และการบริการ ISO 9003 การตรวจ และการทดสอบขั้นสุดท้าย ISO 9004 การบริหารงานคุณภาพ – แนวทางการใช้ และภาคผนวก กล่าวถึง แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 พ.ศ 2540 - 2544 หากสนใจศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ขวัญแก้ว วัชโรทัย.
บันทึก ความทรงจำของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียน (ก๊าด วัชโรทัย).
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง , 2550.
อ CT 1548 ข380บ 2550
          หนังสือ บันทึกความทรงจำของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียน (ก๊าด วัชโรทัย) เล่มนี้ ีเนื้อหาเกี่ยวกับ บันทึกความทรงจำของพระยาอนุรักษ์ราชมณเฑียน (ก๊าด วัชโรทัย) ประวัติสกุลวัชโรทัย สืบเชื้อสายมาแต่พระยาอุไทยธรรม(ทอง วัชโรทัย) ข้าราชสำนักครั้งกรุงศรีอยุธยา จากต้นสกุลนับเนื่องมาถึงปัจจุบันกว่า 9 ชั่วคน ทั้งนี้รายละเอียดสามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
บริษัท บ้าน ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ จำกัด.
คึกฤทธิ์ ที่สุดของความเป็นไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท ที- กรุ๊ป มีเดีย จำกัด, 2550.
อ AC 158 บ227ค 2550
          หนังสือ คึกฤทธิ์ กับความเป็นไทยมีเนื้อหากล่าวถึงเรื่องราวต่างๆ ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับบ้านทรงไทย ที่มีความงดงามทั้งทางด้านศิลปะ และวัฒนธรรม ผู้ใดสนใจรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ไฟเทียน, บี. เอ.
พจนานุกรมศัพท์ยุคใหม่ = A Concise dictionary of New Words.
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2545.
อ PL 4187 ฟ914พ 2545 ( มี 1 เล่ม )
          หนังสือ พจนานุกรมศัพท์ยุคใหม่ = A Concise dictionary of New Words ได้รวบรวมศัพท์ที่เกิดใหม่ในช่วง 5 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเน้นคำที่เกิดใหม่ในอังกฤษและสหรัฐอเมริกา โดยวิธีการจัดรูปแบบของคำส่วนใหญ่จะเป็นการให้คำจำกัดความแบบพจนานุกรมทั่วไป กรณีที่ความหมายต่างกันจะคั่นด้วยเครื่องหมายอัฒภาค ( ; ) ต่อจากความหมาย และมีข้อสังเกต เกี่ยวกับประวัติการใช้คำที่แผลงมาจากคำหลัก รวมถึงคำอื่นๆ ที่มีความหมายเกี่ยวข้องหรือคล้ายคลึงกันโดยเฉพาะหากคำที่เกี่ยวข้องนั้นเป็นคำหลักในเล่มด้วย ก็จะใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เพื่อให้ผู้อ่านค้นดูความหมายโดยละเอียดที่คำนั้นได้ และในกรณีที่เป็นศัพท์แสลงหรือภาษาพูดที่มีระยะการใช้เพียงช่วงสั้นๆ และยังระบุปี ค.ศ. ที่เริ่มใช้เป็นครั้งแรก หรือช่วงระยะเวลาที่ใช้คำนั้น
 
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ไซเดนสติคเกอร์, เอ็ดวาร์ด จี.
พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย.
กรุงเทพฯ :โรงเรียนสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) , 2543.
อ PL 531.3 ซ951พ 2544
          หนังสือ พจนานุกรมภาษาพูด ญี่ปุ่น-ไทย เล่มนี้ ได้รวบรวมคำศัพท์และสำนวนภาษาพูดญี่ปุ่นไว้ประมาณ 3,800 หัวข้อ ซึ่งเป็นหัวข้อคำศัพท์ และสำนวนซึ่งเป็นประโยชน์และจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ศึกษาภาษาญี่ปุ่นชาวไทย ที่ประสงค์จะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันของตนเอง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อัญชลี สุสายัณห์.
ไพร่สมัย ร.๕.
กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2546.
วจ DS 578.3 อ525พ 2546
          หนังสือเรื่อง ไพร่สมัย ร.๕ มีเนื้อหาที่กล่าวถึง "ไพร่" คือ ประชาชนผู้คนส่วนใหญ่ของสังคมในอดีต ที่มีรูปร่างประหนึ่ง "เขาพระสุเมรุ" หรือ "ปราสาทขอม" (หรือปิรามิด) ไพร่ (พร้อมด้วยข้าหรือทาส) คือฐานอันกว้างใหญ่ด้านล่างของสังคม ที่มี "เจ้าขุนมูลนาย" เป็นยอดเรียวแหลมขึ้นไปจนถึงส่วนบนสูงสุด อันได้แก่ องค์กษัตริย์ ไพร่ คือฐานสำคัญของสังคมและอาณาจักร ที่ต้องถูกเก็บภาษีเป็น "แรงงาน" หรือเป็น "ผลผลิต"
ดังนั้น "ไพร่" ก็เป็นที่มาของทั้ง "แรงงานเกณฑ์" ทั้ง "กำลังทหารและกองทัพ" ทั้ง "ภาษีอากร จังกอบ" ทั้ง "สินค้า พืชผลผลิต" สำหรับส่งให้เจ้า ขุนนาง มูลนาย และตลอดจนกระทั่งพระสงฆ์ เอาไปใช้สอย ไพร่จึงเป็นส่วนที่สำคัญ ในการที่จะเข้าใจสังคมไทยในอดีต
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
เดชน์ คงอิ่ม.
เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู.
กรุงเทพฯ : สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545.
อ M 1824.T35 ด831พ 2545
          หนังสือเรื่อง เพลงหน้าพาทย์ไหว้ครู มีเนื้อหากล่าวถึง เพลงหน้าพาทย์ที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีไหว้ครูทั้งที่มีมาแต่โบราณและมีผู้ประพันธ์ขึ้นใหม่ บอกชื่อผู้ประพันธ์เพลง และโอกาสหรือช่วงเวลาที่ใช้บรรเลงเพลงแต่ละเพลง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
อัควิทย์ เรืองรอง.
บุรพคดีธีรทรรศน์ : รวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.
กรุงเทพฯ : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สถาบันราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา, 2545.
อ AZ 228.T35 บ747 2545
         หนังสือเรื่อง "บูรพคดีธีรทรรศน์" เป็นหนังสือรวมบทความด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ที่ผู้เขียนมุ่งเสนอมโนทัศน์ร้อยรัดเชื่อมโยงเรื่องราวจากอดีตสู่ปัจจุบันและอนาคต โดยเน้นสาระด้านการแสวงหาความหมายและตระหนักในคุณค่าของประสบการณ์มนุษย์ ซึ่งมี "ปัญญา" และ "จริยธรรม" เป็นบรรทัดฐาน กล่าวถึง "อดีต" เพื่อเข้าใจ "ปัจจุบัน" และรู้เท่าทัน "อนาคต" ซึ่งมีเรื่องราวเกี่ยวกับ ปรัชญาและศาสนา ศิลปะ ภาษา และวรรณกรรม คติชนวิทยา มานุษยวิทยา สังคมเศรษฐศาสตร์ การเมืองการปกครอง สารสนเทศ และการศึกษา ส่วนรายละเอียดสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากตัวเล่ม
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
200 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545.
กรุงเทพฯ : บริษัท โรงพิมพ์กรุงเทพ (1984) จำกัด, 2545.
อ HG 1250.55.Z8 ธ241ห 2545
          หนังสือเรื่อง 200 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 เล่มนี้ มีเนื้อหากล่าวถึงประวัติการใช้เงงินตราต่าง ๆ ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นเบี้ยหอย และเงินพดด้วง เป็นสื่อกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้ากันมาตั้งแต่สมัย สุโขทัย จนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้มีการนำเหรียญกษาปณ์ และเงินกระดาษที่เรียกว่า "หมาย" เข้ามาใช้ร่วมกับเงินตราชนิดอื่น ต่อมา ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดให้นำธนบัตรเข้ามาใช้แทนเงินกระดาษ โดยได้สั่งพิมพ์ธนบัตรรุ่นแรกจากต่างประเทศ ซึ่งประกาสออกใช้เมื่อวันที่ 7 กันยายน พ.ศ.2445 จากนั้น การใช้ธนบัตรได้ทวีความสำคัญเพิ่มขึ้นจนกลายเป็นส่วนสำคัญที่สุดในระบบการเงินของประเทศ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ธนาคารแห่งประเทศไทย.
60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย.
กรุงเทพฯ : บริษัท สยามเพรส แมเนจเม้นท์ จำกัด, 2545.
อ HG 1811 ธ241ห 2545
          หนังสือเรื่อง 60 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เล่มน มีเนื้อหากล่าวถึงบันทึกทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจ การเงินของประเทศซึ่งอาจนำมาใช้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องการดำเนินนโยบายการปรับโครงสร้างองค์กรของหน่วยงานรัฐ ที่รับผิดชอบงานด้านนโยบาย เศรษฐกิจ หน่วยงานหนึ่ง ซึ่งหน่วยงานหรือสถาบันการศึกษาอื่นอาจนำไปศึกษาหรือปรับใช้เพื่อพัฒนาโครงสร้างองค์กรของตน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535.
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คุรุสภาลาดพร้าว, 2546.
อ CT 1546 ส691ศ 2546
          หนังสือเรื่อง ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535 เป็นหนังสือรวบรวมรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง ประจำปี 2532-2535 เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ เผยแพร่ประวัติและผลงานของศิลปินแต่ละท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจได้ศึกษาค้นคว้า
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักพิมพ์นิติรัตน์.
ราชการไทยยุค E-government .
กรุงเทพฯ : นิติรัตน์ , 2546.
อ JF 1358.T5 ส691ร 2546
          หนังสือเรื่อง ราชการไทยยุค E-government มีเนื้อหากล่าวถึง การปฏิรูปโครงสร้างส่วนราชการ ซึ่งอาจทำให้ประชาชนและภาคธุรกิจต่างๆ เกิดความสับสนในการติดต่อกับส่วนราชการ ตามโครงสร้างใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้น จึงได้พิจารณารวบรวมรายชื่อ กระทรวง ทบวง กรม สำนัก และกองของส่วนราชการต่างๆ รวมทั้งขอบเขต ภารกิจ อำนาจหน้าที่ สถานที่ติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ และWebsite เพื่อให้ผู้สนใจ สามารถใช้เป็นคู่มือในการติดต่อขอรับบริการจากส่วนราชการแต่ละแห่งได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
วรารัตน์ สุขชี.
คู่มืออ้างอิงการใช้ภาษาอังกฤษ .
กรุงเทพฯ : มปพ., 2545.
อ PE 1400 ค695 2546
          หนังสือเรื่อง คู่มือ อ้างอิงการใช้ภาษาอังกฤษ มีเนื้อกล่าวถึงประมวลคำศัพท์ที่ใช้บ่อย และมักใช้ผิด อธิบายข้อผิดพลาด ความสับสนในการใช้ภาษาอังกฤษ แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยอย่างละเอียด ดรรชนีคำศัพท์ช่วยให้สะดวกต่อการค้นคว้า
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
โยเนะโอะ อิชิอิ.
ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี .
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2542.
อ DS 575.5.J3 ย 285ค 2542
          หนังสือเรื่อง ความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น 600 ปี มีเนื้อหากล่าวถึง ความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่น ในปัจจุบันซึ่งเป็นผลพวงของ "การปฏิรูปของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 และการปฏิรูปของจักรพรรดิเมจิ" ทำให้ทั้งสองประกาศลงนามใน "ปฏิญญา ว่าด้วยทางพระราชไมตรีและการค้าขาย ระหว่างสยามและญี่ปุ่น" เมื่อวันทื่ 26 กันยายน 2430 ซึ่งได้เวียนมาครบรอบ 100 ปี ในปี 2530 นี้ รูปแบบของความสัมพันธ์ดังกล่าวเป็นการเริ่มศักราชใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ อันเป็นแบบแผนหรือแม่บทของตะวันตก และนับแต่นั้นมาญี่ปุ่นก็กลายเป็นแหล่งใหม่ของอารยะธรรมและเทคโนโลยี ที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้นำไทย ตลอดจนเป็นความสัมพันธ์ที่มีลักษณะค่อนข้าง "พิเศษ" ทั้งในด้านการเมืองและเศรษฐกิจ ในบรรดาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในเอเชียด้วยกัน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
คณะกรรมการจัดงานเมาลิดกลาง.
หนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1424.
กรุงเทพฯ : มปพ., 2546.
อ BP 190.5 ค123ห 2546
          หนังสือเรื่อง หนังสืออนุสรณ์งานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ฮ.ศ.1424 โดยมีเนื้อหา กล่าวถึง ความสำคัญของศาสดาในศาสนาอิสลาม ศาสดาแห่งอิสลาม บทบาทของชาวมุสลอมก่อนสมัยรัตนโกสินทร์ และบทบาทของุสลิมในด้านต่าง ๆ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Sudchit Bhinyoying.
Sukhothai : The Daen of Happiness.
Bangkok : Department, 2002.
R DS 589 .S84 .S772 2002
          หนังสือเรื่อง Sukhothai : The Daen of Happiness มีเนื้อหากล่าวถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวสุโขทัย ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม โบราณสถาน และโบราณวัตถุ ที่น่าสนใจต่างๆมากมาย ตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
Sudchit Bhinyoying.
Chiang Mai : Nop Buri Si Nakhon Ping.
Bangkok : Department of Curriculum and Instruction Development, 2002.
R DS 589 .C5 .M55 2002
          หนังสือเรื่อง Chiang Mai : Nop Buri si Nakhon Ping มีเนื้อหากล่าวถึงชีวิตความเป็นอยู่ ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสำคัญ และที่น่าสนใจมากมาย ตลอดจนโบราณสถานที่มีความงดงาม และเป็นที่เคารพของชาวเชียงใหม่
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
จารึกราชมงคล.
กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์, 2546.
อ LB 2341 ส181จ 2546 ห
          หนังสือเรื่อง จารึกราชมงคลมีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติความเป็นมา ก่อนที่จะมาเป็น "สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล" นั้น มีความเป็นมาอย่างไร การดำเนินงานในช่วงแรกจนถึงปัจจุบันมีการพัฒนามาอย่างไร และในปัจจุบันนี้ วิทยาเขตของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล มีอยู่ที่ไหนบ้าง
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ.
ศาลรัฐธรรมนูญไทย อดีต ปัจจุบัน อนาคต.
กรุงเทพฯ : นา นา สิ่งพิมพ์, 2543.
อ K 1354 ส691ศ 2543
          ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ณ อาคารบ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ในวันศุกร์ที่ 17 พ.ย. 2543 นั้น ในครั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญ เห็นสมควรจัดพิมพ์หนังสือรวมผลงาน ทางวิชาการฉบับพิเศษ เรื่อง "ศาลรัฐธรรมนูญ จากอดีต ปัจจุบัน สู่อนาคต" เพื่อในพิธีเปิดอาคารที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญขึ้น ทั้งนี้ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิ หลายฝ่ายในการสนับสนุนบทความทางวิชาการ เกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญไทยในอดีต ปัจจุบัน อนาคต และศาลรัฐธรรมนูญกับการปฏิรูปการเมือง รวมทั้งรายงานการวิจัยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบกับ ศาลรัฐธรรมนูญไทย กับต่างประเทศ
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ : ปูชนียบุคคลของโลก.
พระนครศรีอยุธยา : สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา, 2543.
อ JF 251 ส181ห 2543 (มี 1 เล่ม)
          หนังสือเรื่อง 100 ปี ชาตกาล รัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ : ปูชนียบุคคลของโลก มีเนื้อหากล่าวถึง องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูเนสโก (UNESCO) ได้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องรัฐบุรุษ อาวุโส ฯพลฯ ปรีดี พนมยงค์ เป็นบุคคลสำคัญของโลก และให้มีการเฉลิมฉลองในโอกาส ครบรอบ 100 ปี ชาตกาลของท่าน ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2543 ในฐานะที่ ฯพลฯ ปรีดี พนมยงค์ ได้สร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการ และในฐานะที่ท่านเป็นชาวอยุธยาคนแรกที่ได้รับเกียรติยศ สูงยิ่งในครั้งนี้ โดยสถาบันราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ได้รับความเห็นชอบ และความร่วมมือจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรมธรรมศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ได้จัดทำหนังสือ 100 ปี ชาตกาลฯ โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ มุ่งรวบรวมข้อคิดของผู้นำระดับชาติที่มีต่อท่าน ปรีดี รวบรวมข้อคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งที่มีโอกาส ได้พบได้รู้จักท่าน ปรีดี และรวบรวมเรื่องราวต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและผูกพันธ์ ระหว่างท่าน ปรีดี กับ อยุธยา เป็นต้น
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ประเสริฐ นาสกุล.
บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จากอดีต สู่ปัจจุบัน.
กรุงเทพฯ : รุ่งศิลป์การพิมพ์, 2543.
อ NA 7435 ป418บ 2543
          หนังสือเรื่อง บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ จากอดีต สู่ปัจจุบัน มีเนื้อหากล่าวถึง การที่ศาลรัฐธรรมนูญได้เลือกบูรณะปรับปรุง บ้านเจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เป็นที่ทำการของศางรัฐธรรมนูญ เพราะบ้านหลังนี้มีคุณค่าทางสถาปัตยกรรมและ มีประวัติความเป็นมาไม่น้อยกว่า 100 ปี กล่าวคือ เป็นบ้านที่เจ้าพระยารัตนาธิเบศร์ (พุ่มศรีไชยันต์) สมุหพระกลาโหม ได้น้อมเกล้าฯ ถวายแด่พระบาทสมเด็จ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ต่อมาทางราชการใช้เป็นสถานที่ทำการของส่วนราชการในอดีต อาทิ กระทรวงธรรมการ (กระทรวงศึกษาธิการ) กรมเกษตรและการประมง (กรมวิชาการเกษตรและกรมประมง) และสำนักงานเกษตรกรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริม การเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้มาเป็นที่ทำการของศาลรัฐธรรมนูญในปัจจุบัน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา.
เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 100 ปี วันพระาชสมภพ.
พระนครศรีอยุธยา : โรงพิมพ์เทียนวัฒนา , 2543.
อ DS 570 ส181ฉ 2543
          เนื่องในวโรกาสครบ 100 ปี วันพระราชสมภพและองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ประกาศเทิดพระเกียรติ ให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลกนี้ ได้รับความร่วมมือและความกรุณา จากท่านผู้มีเกียรติหลายท่าน อาทิ เช่น สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ทรงมีพระกรุณาธิคุณ ประทานบทพระนิพนธ์มาให้ลงพิมพ์ นับเป็นพระกรุณาธิคุณล้นพ้น จึงได้รวบรวมเรื่องราว ต่างๆ มีมากพอสมควรจึงได้แบ่งเป็น 3 ลำดับ ตามเนื้อเรื่อง คือ ลำดับแรก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ลำดับ 2 พระราชประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และลำดับ 3 อยุธยา...พระมหากรุณาธิคุณรำลึก
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
ปรีชา นันตาภิวัฒน์.
ประวัติราชาศัพท์ และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก.
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์สูตรไพศาล, 2542.
อ PL 4163.2 ป467ป 2542
          หนังสือเรื่อง ประวัติราชาศัพท์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนักมีเนื้อหากล่าวถึง ประวัติราชาศัพท์และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับราชสำนัก เล่มนี้ ผู้แต่ง ได้รวบรวมโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบเป็นหนังสือวิชาการ ซึ่งเหมาะสำหรับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งส่วนบุคคลและราชการ และเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะเตรียมสอบภาษาไทย หรือเข้าศึกษาต่อ ให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษา เพื่อค้นคว้ารายงาน เป็นคู่มือสอบภาษาไทย คำราชาศัพท์และการปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับราชสำนัก ถือเป็นเอกลักษณ์สำคัญของชาติไทย เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่บรรพบุรุษไทยได้สร้างสมไว้ ดังนั้น ในฐานะที่เราเป็นคนไทย การศึกษาและถ่ายทอดสือบต่อไปจนถึงคนรุ่นหลัง ผู้ใดสนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ในหนังสือเล่มนี้
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย.
จดหมายเหตุ นครเชียงใหม่.
กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2542.
อ DS 578.3 ส691ล 2542
          หนังสือเรื่อง จดหมายเหตุ นครเชียงใหม่ เป็นหนังสือที่่ได้รวบรวมจดหมายเหตุที่เป็นการติดต่อไปมาระหว่างกรุงเทพฯ กับประเทศราช
และหัวเมืองทางเหนือ ในช่วงรัชกาลที่ 1-4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นการรวบรวมจดหมายเหตุ 60 ฉบับ ซึ่งให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ หัวเมืองฝ่ายเหนือ ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้น ไม่ว่าจะเป็นการปกครอง และการเมือง รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างพระมหากษัตริย์ที่กรุงเทพฯ กับเจ้าประเทศราช และเมืองภายในราชอาณาเขตภาคเหนือ ซึ่งเกร็ดความรู้มากมาย ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ จะเป็นองค์ความรู้ และนำไปวิเคราะห์โดยใช้วิจารณญาณ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ไทย ตามดุลยพินิจของผู้อ่าน
ผู้แต่ง
ชื่อเรื่อง_
สถานที่พิมพ์
หมวดหมู่
สาระสังเขป
สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ คณะอนุกรรมการมรดกของชาติ.
มรดกของชาติ เล่ม 9.
กรุงเทพฯ : สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ, 2543.
อ DS 568 ส691ม 2543
          หนังสือเรื่อง มรดกของชาติ เล่ม 9 มีเนื้อหากล่าวถึง มรดกทางศิลปวัฒนธรรมนานัปการที่บรรพชนของชาติ ได้สร้างสรรสั่งสม เพื่อให้อนุชนรุ่งหลังได้ศึกษา นัยว่าเป็นสมบัติทางศิลปวัฒนธรรมที่ควรอนุรักษ์ และน้อมรับไว้เป็นแบบแผน เพื่อเป็นแนวทางแห่งความคิดและการปฏิบัติ เพื่อการสร้างสรรค์และจรรโลงสังคมและประเทศชาติ ให้คงมั่นและยั่งยืนอยู่บนพื้นฐานที่ดีงาม และมีวัฒนธรรมอันเหมาะสม หนังสือ "มรดกของชาติ" จึงเป็นการประมวลบทความของผู้ทรงคุณวุฒิทางศิลปวัฒนธรรม สาขาต่างๆ เพื่อเป็นการขยายผลของการเผยแพร่ สาระอันเนื่องด้วยความรู้ "มรดกของชาติ" แก่ ประชาชน นักศึกษา นักเรียนทั่วไป ให้ได้รับรู้ และเกิดความภาคภูมิใจ ผู้อ่านท่านใดสนใจ สามารถศึกษารายละเอียดต่างๆ ได้ในหนังสือเล่มนี้