บรรณานิทัศน์หนังสืออ้างอิง
  
    การจัดทำบรรณานิทัศน์ คือการกล่าวถึง เรื่องราวของเนื้อหาจากหนังสือประกอบด้วย ชื่อผู้แต่ง ,ชื่อหนังสือ สถานที่พิมพ์ โดยบอกถึง สาระสำคัญของหนังสือเล่มนั้น นำมาเรียบเรียงเป็นข้อความสั้นๆ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 บรรณานิทัศน์หนังสือเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5