ตารางหมายเลข 10
จำนวนและรายชื่อหนังสือสำหรับสาขาวิชาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาการก่อสร้าง และการโยธา คณะวิศวกรรมศาตร์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปี จำนวน หมายเหตุ
1 คู่มือการทดสอบ หิน ทราย และคอนกรีต   Laudon,   Kenneth c. 2541 2  
2 คู่มือปฎิบัติการ ฟิสิกส์ II (วิชา ฟส 104) กนกพจน์   อารีกุล มปป. 3  
3 คู่มือปฏิบัติการฟิกสิกส์ I วิชา ฟส. 102 กนกพจน์   อารีกุล มปป. 9  
4 อินทิกรัล แคลคูลัส กมล   เอกไทยเจริญ มปป. 3  
5 อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร กราฟล่า,   พรีสตัน 2539 4  
6 หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิสโลสโคป กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
7 หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิลโลสโคป กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2536 3  
8 ตัดถนน กทม. และปริมณฑล กองบรรณาธิการบริษัทเอ็กเทาคิวทีพมีเดีย 2536 1  
9 50 ตัวอย่างงานเชื่อม กอบสิน   ทวีสิน 2526 1  
10 เทคโนโลยีการกัดกร่อน กัญจนา   ตระกูลคู 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
11 วิศวกรรมการทาง 1 กัญญา   ทองฉิม 2537 1  
12 ปฐพีกลศาสตร์ เล่ม 1 กัญญา   ทองฉิม มปป. 4  
13 วิศวกรรมการทาง I กัญญา   ทองฉิม 2531 3  
14 รายงานสัมมนาว่าด้วยการก่อสร้างทางวิ่ง, ทางข้าม... การบินพาณิชย์  กรม 2525 3  
15 ชลศาสตร์ กีรติ   ลีวัจนกุล 2536 13  
16 ชลศาสตร์ (Hudraulics) กีรติ   ลีวัจนกุล 2544 5  
17 วิศวกรรมชลศาสตร์ เล่มที่ 2 กีรติ   ลีวัจนกุล มปป. 1  
18 วิศวกรรมชลศาสตร์ เล่มที่ 1 : HYDRAULIC ENGINEERING V.1 กีรติ   ลีวัจนกุล 2542 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
19 ชลศาสตร์ กีรติ   ลีวัจนกุล 2534 5  
20 ชลศาสตร์ ระบบ SI กีรติ   ลีวัจนกุล 2538 5  
21 วิศวกรรมชลศาสตร์ : Hydraulix Engineering กีรติ   ลีวัจนกุล 2543 3  
22 วิศวกรรมชลศาสตร์ : Hydraulic engineering กีรติ   ลีวัจนกุล 2543 6  
23 วิศวกรรมชลศาสตร์ กีรติ   ลีวัจนกุล 2539 5  
24 อุทกวิทยา : Hydrology กีรติ   ลีวัจนกุล 2543 6  
25 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2 ก่องกัญจน์   ภัทรากาญจน์ 2530 9  
26 ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001 : 2000 ก่อเกียรติ   บุญชูกุศล 2542 10  
27 กลศาสตร์ วิศวกรรม-ภาคสถิตยศาสตร์ ก่อเกียรติ   บุญชูกุศล 2531 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
28 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เล่ม5 (ประปา-สุขาภิบาล ระบบปรับอากาศ ฉนวน) ขวัญชัย   ชูปรีดา 2538 2  
29 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เล่ม 4 (ห้องน้ำ-สุขภัณฑ์สีตกแต่ง)  ขวัญชัย   ชูปรีดา 2532 1  
30 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เล่ม 2 (เหล็ก-โลหะ-ไม้ พลาสติก-กระจก-ประตู-หน้าต่าง)  ขวัญชัย   ชูปรีดา 2532 1  
31 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เล่ม 3 (พื้น-หนัง-หลังคา-เพดาน-งานก่อสร้างพิเศษ)  ขวัญชัย   ชูปรีดา 2538 1  
32 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 2531-2532 เล่ม1 ขวัญชัย   ชูปรีดา 2531 2  
33 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 1989-90 เล่ม3 ขวัญชัย   ชูปรีดา 2533 1  
34 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เล่ม 1 (งานดิน-ฐานราก-คอนกรีต-เคมีภัณฑ์งานก่อสร้าง)  ขวัญชัย   ชูปรีดา 2532 1  
35 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 1989-1990 เล่ม 2 ขวัญชัย   ชูปรีดา 2533 1  
36 ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม ขวัญชัย   สินทิพย์สมบูรณ์ 2521 1  
37 การสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง Pre-Workshop on High Performacae Concrete คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา มปป. 3  
38 การออกแบบและก่อสร้าง คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา 2530 21  
39 สัญญาจ้างงานบริการทางวิศวกรรม คณะกรรมการวิชาการวิศวกรรมโยธา 2528 3  
40 ศัพท์เทคนิควิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร คณะอนุกรรมการปรับปรุงศัพท์เทคนิคทางวิศวกรรมไฟฟ้า 2539 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
41 การสัมมนาวิชาการ เรื่อง ฐานราก'40 คณะอนุกรรมการสาขาปฐพี คณะกรรมการสาขาวิชาการ 2540 3  
    สาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ใน      
    พระบรมราชูปถ      
42 การอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการออกแบบอาคารต้านแรงแผ่นดินใหวครั้งที่ 2 คณะอนุกรรมการสาขาผลกระทบจากแผ่นดินไหวและลม 2540 13  
43 พจนานุกรมศัพท์ก่อสร้าง อังกฤษ-ไทย คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิค 2526 1  
44 การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโคซอฟต์ C++ คริสเตียน,   แคร์ 2539 2  
45 คู่มือการเชื่อมโลหะ 2 คะเนย์   วรรณโท 2534 5  
46 สร้างเว็บเพจสำเร็จในสุดสัปดาห์ด้วย FrontPage 97 คาร์ลินส์   เดวิด 2540 1  
47 คู่มืองานรังวัดสำรวจเบื้องต้น คีรีเขต   ราชธา 2541 2  
48 สถิติ : วิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ   จันทลักขณา 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
49 การออกแบบทาง จิรพัฒน์   โชติกไกร 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
50 การออกแบบทาง = Pavement Design จิรพัฒน์   โชติกไกร 2529 6  
51 หลักเศรษฐศาสตร์ จรูญ   โกสีย์ไกรนิรมล 2534 1  
52 ชลศาสตร์ = Hydraulics จักรี   จัตุฑะศรี 2538 9 พิมพ์ครั้งที่ 2
53 การศึกษาความเป็นไป่ได้ โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จันทนา   จันทโร 2536 8  
54 เขียนแบบเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา จันทนา   วัฎฏะสิงห์ มปป. 3  
55 ปทานุกรมศัพท์ สถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง จันทรา   ณ ลำพูน 2545 2 พิมพ์ครั้งที่ 15
56 ปทานุกรมศัพท์ สถาปัตยกรรมและช่างก่อสร้าง จันทรา   ณ ลำพูน 2544 1 พิมพ์ครั้งที่ 14
57 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 จันทร์ฉาย   จงตระการสมบัติ มปป. 1  
58 วิศวกรรมวัสดุ:พฤติกรรมระดับโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ จาตุรงค์   บุญทันใจ 2530 1  
59 คู่มือเขียนแบบวิศวกรรม 2 (เขียนแบบเครื่องกล) จำรูญ   ตันติพิศาลกุล 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
60 คู่มือเขียนแบบวิศวกรรม (เขียนแบบเครื่องกล) จำรูญ   ตันติพิศาลกุล 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
61 กลศาสตร์วิศวกรรม จำลอง   ลิ้มตระกูล 2534 1  
62 ดิฟเฟอร์เรลเชียน อิคเวชั่น จินดา   อาจริยะกุล 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
63 Differential Equations จินดา   อาจริยะกุล 2534 1  
64 การออกแบบทาง จิรพัฒน์   โชติไกร 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
65 วิศวกรรมการทาง จิรพัฒน์   โชติไกร 2531 26  
66 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 2  
67 เคมีทั่วไป เล่ม 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ 2536 3  
68 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา 2546 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2547 3  
69 รวมบทความ โครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา 2539 = Civil engineering project จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2539 4  
70 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2545 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ 2546 2  
71 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2540 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  2540 4  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์      
72 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ปีการศึกษา  2542 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  2542 2  
    คณะวิศวกรรมศาสตร์      
73 Introduction to Differential Calculus and Intergration ฉัตรเพชร   สนั่นพานิชย์ 2525 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
74 การควบคุมงานอาคารสูง ชนันต์   แดงประไพ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
75 คู่มือปฏิบัติงานการทำเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ ชนันต์   แดงประไพ 2534 9 พิมพ์ครั้งที่ 2
76 การควบคุมงานอาคารสูง ชนันต์   แดงประไพ 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
77 คู่มือปฏิบัติการวัสดุก่อสร้าง ชยาทิตย์   วัฒนวิกย์กิจ 2541 2  
78 กลศาสตร์วัสดุ เล่ม 1 ชวลิต   อยู่ภักดี 2526 3  
79 คอนกรีตเทคโนโลยี = Concrete technology ชัชวาลย์   เศรษฐบุตร 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
80 การส่งและจ่ายกำลังไฟฟ้า ชัด   อินทะสี 2540 2  
81 ปฐพีกลศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ฐานราก ชัย   มุกตพันธุ์ 2531 2  
82 กลศาสตร์วิศวกรรม ชัยสวัสดิ์   เทียนวิบูลย์ 2526 5  
83 กลศาสตร์วัสดุ ชาญ   ถนัดงาน 2523 6  
84 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ชาญชัย   จารุจินดา 2534 15 พิมพ์ครั้งที่ 4
85 ทฤษฎีโครงสร้าง ชาญชัย   จารุจินดา 2538 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
86 ทฤษฎีโครงสร้าง = Theory of simple structures ชาญชัย   จารุจินดา 2535 3  
87 วัสดุในงานวิศวกรรม ชาญวุฒิ   ตั้งจิตวิทยา 2533 10  
88 การออกแบบผิวจราจร ชินะรัตน์   มุกตพันธ์ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
89 ปฐพีกลศาสตร์ ชินะรัตน์   มุกตพันธ์ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
90 งานฝึกฝีมือโลหะ 01,G ชื้น   มีนาค 2520 1  
91 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1-2 (ว.021-ว.0022) ช่วง   ทมทิตชงค์ 2532 1  
92 คู่มือฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 ช่วง   ทมทิตชงค์ มปป. 5  
93 คู่มือฟิสิกส์แผนใหม่ เล่ม 1-2 ช่วง   ทมทิตชงค์ มปป. 3  
94 วิศวกรรมการทาง : Highway Engineering ณรงค์   กุหลาบ 2543 6  
95 ปฏิบัติการวิศวกรรมการทาง ณรงค์   กุหลาบ 2543 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
96 ระบบ PLC ณรงค์   ตันชีวะวงศ์ 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
97 ไฮดรอลิค ณรงค์   ตันชีวะวงศ์ 2533 6  
98 รีโมทเชนชิ่งพื้นฐาน ดาราศรี   ดาวเรือง 2533 6  
99 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ดำรัสศิริ   อุทยานานนท์ มปป. 2  
100 การสำรวจพื้นฐาน ดิลก   ศรีนาวิน 2543 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
101 คอนกรีตเสริมเหล็กโดยทฤษฎีกำลังประลัย ดิลก   ศรีนาวิน 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
102 เทคนิคการเขียนแบบวิศวกรรม ดิเรก   ช่างเขียน 2529 5  
103 ปฐพีวิศวกรรมในงานก่อสร้าง:Soil engineering in construction ดิเรก   ลาวัณย์ศิริ 2525 3  
104 ปฐพีวิศวกรรมในงานก่อสร้าง ดิเรก   ลาวัณย์ศิริ 2538 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
105 คู่มือเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดีโวแรก   จอห์น ซี. 2538 1  
106 การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพในการประหยัดพลังงาน ตรึงใจ   บูรณสมภพ 2539 2  
107 พฤติกรรมของคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อกุล   กาญจนาลัย 2528 25  
108 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง ต่อกุล   กาญจนาลัย มปป. 16  
109 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง ต่อกุล   กาญจนาลัย 2539 1  
110 เคมี เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
111 เคมี เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 2529 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
112 เคมี เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
113 เคมี เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 2531 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
114 ฟิสิกส์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2530 7 พิมพ์ครั้งที่ 5
115 เคมี เล่ม 1 ทบวงมหาวิทยาลัย 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
116 งานค้นคว้าพิเศษทางช่างก่อสร้าง ทรงพันธ์   วรรณมาศ 2535 6  
117 วัสดุอุตสาหกรรม ทวี   อิ่มพิทักษ์ 2534 6  
118 โรงไฟฟ้าผลิตจากแร่ยูเรเนียมธรรมชาติ ทวีศักดิ์   ประมูลวงศ์ 2538 5  
119 วิศวกรรมเขียนแบบ 1 ทวีศักดิ์   เทศเจริญ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
120 ไมโครคอมพิวเตอร์ในการวิเคราะห์โครงสร้าง ทักษิน   เทพชาตรี 2526 1  
121 ฟิสิกส์กลศาสตร์ ทิพรัตน์   วงศ์เจริญ 2539 1  
122 ตารางท่อสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร ที กรุ๊ป อ๊อพ เอ็นจิเนียร์ 2526 1  
123 ตารางเหล็ก : สำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร ที กรุ๊ป อ๊อพ เอ็นจิเนียร์ 2534 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
124 ตารางท่อสำหรับผู้รับเหมาก่อสร้างและวิศวกร ที กรุ๊ป อ๊อพ เอ็นจิเนียร์ มปป. 3  
125 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การวิเคราะห์โครงสร้าง ทูมา,   แจน เจ 2541 2  
126 คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน ธงชัย   พรรณสวัสดิ์ 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
127 คู่มือการออกแบบระบบระบายน้ำเสียและน้ำฝน ธงชัย   พรรณสวัสดิ์ 2538 10 พิมพ์ครั้งที่ 5
128 ฟิสิกส์แผนใหม่ ธำรง   เมธาศิริ 2531 5  
129 วิศวกรรมน้ำเสีย : การบำบัดทางชีวภาพ ธีระ   เกรอต 2539 2  
130 การสัมมนาเรื่องการปรับปรุงคุณภาพดิน '41 ธีระชาติ   รื่นไกรฤกษ์ 2541 10  
131 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาคณิต ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2533 3  
132 เขียนแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยาย:Descriptive geometry ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
133 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2531 3  
134 กลไกในการออกแบบวิศวกรรม เล่ม 1 ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 5  
135 เขียบแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยายฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2536 6  
136 เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 6  
137 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2537 3  
138 เขียนแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยาย ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2534 6  
139 การวิเคราะห์หินบะซอลด์ด้วยเทคนิคการอาบนิวตรอนแบบไม่ทำลายตัวอย่าง นพวรรณ   ศรีรัตน์ประสิทธิ์ 2530 1  
140 คู่มือเลือกทำเลดูราศีบ้านอาศัย นรมิตร   ลิ่วธนมงคล 2530 2  
141 คู่มือรวมข้อมูลก่อสร้าง นรมิตร   ลิ่วธนมงคล 2538 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
142 การจัดการโครงการวิศวกรรม นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2543 2  
143 ตารางช่วยตรวจและคำนวณโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2542 2  
144 วิทยาการงานก่อสร้าง นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
145 การประมาณการงานก่อสร้าง นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2543 2 พิมพ์ครั้งที่ 12
146 วัสดุก่อสร้าง นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
147 ร้อยแปดปัญหาคาสร้างบ้าน นิพนธ์   สุวรรณสุขโรจน์ 2541 2  
148 ตารางงานโลหะ บรรเลง   ศรนิล 2524 2  
149 คู่มือคอนโดมิเนียม ชุดที่ 1 บริษัท ดีเอสแลนด์ จำกัด 2532 1  
150 กลศาสตร์ยานยนต์ระบบหน่วย SI บัญชา   คังตระกูล 2532 8  
151 การวิเคราะห์โครงสร้าง บัญชา   สุปรินายก 2538 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
152 การวิเคราะห์โครงสร้าง บัญชา   สุปรินายก 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
153 การวิเคราะห์โครงสร้าง:Structural Analysis บัญชา   สุปรินายก 2535 12  
154 โลหะวิทยากายภาพ 1 บัณฑิต   ใจชื่น 2534 13  
155 เฟานเด-ณัน เอ็นจิเนียริ่ง แอน ทันเนลลิง บุญเทพ   นาเนกรังสรรค์ 2539 2  
156 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บุญเลิศ   พงษ์มงคลสาม 2531 1  
157 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ เว็บเข้าใจง่ายสไตล์ 3 มิติ บุษกริน   ฤกขะเมธ 2539 2  
158 การวิเคราะห์โครงสร้าง ปณิธาน   ลักคุณะประสิทธิ์ 2527 2  
159 เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้ ปรวีร์   ชัยประสาธน์ 2539 1  
160 เทคนิคการใช้เครื่องมืองานไม้ ปรวีร์   ชัยประสาธน์ 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
161 การบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบ   บำรุงผล 2546 3  
162 เทคนิคงานปูน-คอนกรีต ประณต   กุลประสูตร 2535 6  
163 เทคนิคงานปูน:คอนกรีต ประณต   กุลประสูตร 2536 9 พิมพ์ครั้งที่ 2
164 เทคนิคงานปูน-คอนกรีต ประณต   กุลประสูตร 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
165 ช่างฝีมือเบื้องต้น 3 เทคนิคงานประปา ประณต   กุลประสูตร 2529 2  
166 ช่างฝีมือเบื้องต้น 2 เทคนิคงานปูน-คอนกรีต ประณต   กุลประสูตร 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
167 อินทรีย์เคมีเบื้องต้นระดับอุดมศึกษา ประดิษฐ์   มีสุข 2524 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
168 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น ฉบับปรับปรุงใหม่ ประดิษฐ์   มีสุข 2530 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
169 รู้จักกับ IBM PC ด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2532 5  
170 วิศวกรรมเชื่อมประสาน เล่ม 2 ประสงค์   ท้วมยิ้ม 2530 1  
171 รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต ประสงค์   ธาราไชยะ 2536 4 พิมพ์ครั้งที่ 9
172 รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต ประสงค์   ธาราไชยะ 2531 6 พิมพ์ครั้งที่ 6
173 รายละเอียดเหล็กเสริมงานคอนกรีต ประสงค์   ธาราไชยะ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 8
174 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ประสาร   ไชยณรงค์ 2537 2  
175 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมดิจิตรอล ประสิทธิ์   ทีฆพุฒิ 2535 3  
176 วัสดุวิศวกรรม ประเสริฐ   ก้อยสมบูรณ์ 2529 3  
177 กลศาสตร์ของวัสดุ ประเสริฐ   ผลดี 2527 3  
178 การออกแบบโครงสร้าง ประเสริฐ   ผลดี 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
179 วัสดุอุตสาหกรรม ประเสริฐ   มหาศรานนท์ มปป. 7  
180 วิศวกรรมไฟฟ้าภาคปฏิบัติ ประโมทย์   อุณห์ไวทยะ 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
181 การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ : Topographic Surveying ปราณี   สุนทรศิริ 2543 16 พิมพ์ครั้งที่ 2
182 การรังวัดแผนที่ภูมิประเทศ ปราณี   สุนทรศิริ 2540 1  
183 คณิตศาสตร์ทั่วไป ปราณี   เหรียญกิตติวัฒน์ 2530 2  
184 ไฟไนต์เอลิเยนต์ในงานวิศวกรรม ปราโมทย์   เดชะอำไพ 2537 7  
185 ไฟไนต์เอลิเมนต์ในงานวิศวกรรม ปราโมทย์   เดชะอำไพ 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
186 สิ่งแวดล้อม`34 เอกสารประกอบการสัมมนาเรื่อง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ ปริญญา   นุตาลัย 2534 1  
  สิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่2        
187 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ปรียา   ขุมทรัพย์ 2534 2  
188 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปัจจัย   บุนนาค 2515 1  
189 วัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย ปานมนัส   ศิริสมบูรณ์ 2534 3  
190 การวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์ 2529 7  
191 วัสดุก่อสร้างประมาณราคาและเคล็ดลับการประมูล ผ่อง   อินทุลักษณ์ 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
192 ช่างปูนและการคิดราคา ผ่อง   อินทุลักษณ์ 2529 13 พิมพ์ครั้งที่ 2
193 การออกแบบงานวิจัย = Research Design ผ่องพรรณ   ตรัยมงคลกูล 2534 3  
194 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม ผ่องพรรณ   รัตนธนาวันต์ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
195 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ 2522 ปรับปรุง พ.ศ 2536 ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล 2535 3  
196 พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522 พร้อมด้วยกฎกระทรวง ตัวอย่าง เอกสารราชการ, ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล 2533 1  
  ระเบียบกรมที่ดิน, คำสั่ง ข้อบังคับ คำแนะนำ คำพิพากษาศาลฎีกา        
197 วัสดุก่อสร้าง พงศ์พัน   วรสุนทโรสถ 2540 1  
198 วัสดุก่อสร้าง พงศ์พัน   วรสุนทโรสถ 2546 5  
199 วัสดุก่อสร้าง พงศ์พัน   วรสุนทโรสถ 2538 1  
200 วัสดุก่อสร้าง ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม พงศ์พัน   วรสุนทโรสถ 2535 25  
201 วัสดุช่าง 1 พงศ์วิทย์   วุฒิวิริยะ 2532 3  
202 ระบบและความปลอดภัยในโรงงาน พงษ์วุฒิ   สิทธิพล 2538 1  
203 การบริหารงานก่อสร้าง ฉบับปรับปรุง พนม   ภัยหน่าย 2539 5 พิมพ์ครั้งที่ 14
204 การบริหารงานก่อสร้าง พนม   ภัยหน่าย 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 13
205 เครื่องจักรกลในงานก่อสร้าง พนม   ภัยหน่าย 2542 5  
206 การหล่อโลหะภาคผลิต พยูร   เกตุกราย 2523 5  
207 วัสดุวิศวกรรม พรศักดิ์   อรรถวานิช 2530 9 พิมพ์ครั้งที่ 3
208 คู่มือการใช้ Windows 95 & Office เรียนรู้รวดเร็วด้วย Visual guide แบบ Step-by-Step พันจันทร์   ธนวัฒนเสถียร 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
209 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์ 2539 3  
210 ภาวะภูมิอากาศกับการออกแบบอาคาร พาศนา   ตัณฑลักษณ์ 2527 4  
211 การจัดการโครงการก่อสร้าง : แนวทางการปฏิบัติว่าด้วยกระบวนการและวิธีการ พิชัย   ธานีรณานนท์ 2531 4  
212 รมดำ พิชิต   เลี่ยมพิพัฒน์ 2526 3  
213 ก่อสร้างบ้านไม้ (ช่างไม้ปลูกสร้าง) พิทยา   อภิมณฑล 2526 1  
214 เอกสารคำสอน เวกเตอร์วิเคราะห์ พิธากร   แปลงประสพโชค 2527 3  
215 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 20
216 ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต พิภพ   สุนทรสมัย 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 9
217 ปฏิบัติการและควบคุมงานคอนกรีต พิภพ   สุนทรสมัย 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 14
218 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
219 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
220 การประมาณจำนวนวัสดุก่อสร้างอาคาร (วีธีลัด) พิภพ   สุนทรสมัย 2546 3  
221 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง : Engineering Materials of Construction พิภพ   สุนทรสมัย 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 8
222 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
223 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
224 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2539 4 พิมพ์ครั้งที่ 6
225 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2530 5  
226 คอนกรีตคอนสตั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง พิภพ   สุนทรสมัย 2534 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
227 วัสดุวิศวกรรมการก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2534 11 พิมพ์ครั้งที่ 3
228 ปฏิบัติงานและควบคุมงานคอนกรีต พิภพ   สุนทรสมัย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 13
229 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2546 5 พิมพ์ครั้งที่ 29
230 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 23
231 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 14
232 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2534 10 พิมพ์ครั้งที่ 11
233 การประมาณราคาก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 15
234 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
235 เทคนิคการบริหารโครงการโดย CPM&PERT พิภพ   สุนทรสมัย 2541 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
236 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 1 พิภพ   สุนทรสมัย 2541 3  
237 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง พิภพ   สุนทรสมัย 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
238 การก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ เล่ม 2 พิภพ   สุนทรสมัย 2542 3  
239 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
240 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2534 10 พิมพ์ครั้งที่ 8
241 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 12
242 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 9
243 ช่างปูนก่อสร้าง พิภพ   สุนทรสมัย 2536 3 พิมพ์ครั้งที่ 10
244 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก (ฉบับปรับปรุง) พิภพ   สุนทรสมัย 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 21
245 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 10
246 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 12
247 วิศวกรรมการเดินทางท่อตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พิภพ   สุนทรสมัย 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
248 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
249 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 18
250 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พิภพ   สุนทรสมัย 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
251 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พิภพ   สุนทรสมัย 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
252 วิศวกรรมการเดินท่อและตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พิภพ   สุนทรสมัย 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
253 เทคนิคการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก พิภพ   สุนทรสมัย 2536 3  
254 วิศวกรรมการเดินท่อและติดตั้งเครื่องสุขภัณฑ์ พิภพ   สุนทรสมัย 2540 10 พิมพ์ครั้งที่ 8
255 คู่มือออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI code พิภพ   สุนทรสมัย 2546 3  
256 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง พิภพ   สุนทรสมัย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
257 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง พิภพ   สุนทรสมัย 2537 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
258 คอนกรีตคอนสตรั๊คชั่นและเขียนแบบอาคารสูง พิภพ   สุนทรสมัย 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
259 หลักเคมีพื้นฐาน พิมล   เรียนวัฒนา 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
260 กัมมันตภาพรังสีรวมเบต้า กับมันตภาพรังสีรอมแอลพก และปริมาณเรเดียม-226 ของน้ำ ฟูเกียรติ   สินาคม 2531 1  
  ผิวดินในประเทศไทย        
261 คณิตตรรกศาสตร ภัทรา   เตชาภิวาทย์ 2535 1  
262 เรขาคณิตวิเคราะห์ มงคล   ทองสงคราม 2536 2  
263 ทดสอบความแข็งแรงของวัสดุ มณฑล   ฉายอรุณ 2531 1  
264 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
265 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2537 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
266 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
267 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2531 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
268 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
269 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2535 6 พิมพ์ครั้งที่ 4
270 กลศาสตร์ของดินด้านวิศวกรรม มณเฑียร   กังศศิเทียม 2539 5 พิมพ์ครั้งที่ 7
271 กรรมวิธีผลิตโลหะภัณฑ์ ฉบับปรับปรุงใหม่ มนตรี   บุญชู 2535 3  
272 กลศาสตร์ของวัสดุ มนตรี   พิรุณเกษตร 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
273 กลศาสตร์ของไหล : FLUID MECHANICS มนตรี   พิรุณเกษตร 2545 3  
274 เหล็กกล้า มนัส   สถิรจินดา 2529 10  
275 เหล็กหล่อ มนัส   สถิรจินดา 2527 3  
276 เหล็กหล่อ มนัส   สถิรจินดา 2536 2  
277 เหล็กหล่อ มนัส   สถิรจินดา 2533 12 พิมพ์ครั้งที่ 2
278 โลหะนอกกลุ่มเหล็ก มนัส   สถิรจินดา 2536 6  
279 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก มนัส   อนุศิริ 2539 2  
280 ระบบและการควบคุม มนัสพงษ์   ชมอุตม์ 2527 1  
281 คู่มือปฏิบัติการปฐพีกลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2541 2  
282 เขียนแบบวิศวกรรม 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มปป. 1  
283 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 8-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1  
284 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1  
285 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 8-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
286 การตรวจงาน เล่มที่ 1 หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
287 หลักความปลอดภัยในการทำงาน หน่วยที่1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
288 งานสนาม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
289 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
290 งานสนาม หน่วยที่ 1, 3-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
291 การตรวจงาน เล่มที่ 2 หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
292 การก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 4
293 การสำรวจปริมาณ หน่วยที่ 8,9,12,14,15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2525 6  
294 การวางแผนงานก่อสร้าง หน่วยที่ 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
295 การสำรวจประมาณ หน่วยที่ 6-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 1  
296 เครื่องจักรกลและอุปกรณ์การก่อสร้าง หน่วยที่ 11-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
297 การสำรวจปริมาณ หน่วยที่1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2524 1  
298 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 6-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
299 การสำรวจปริมาณ เล่ม 1 หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 4
300 การก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
301 การก่อสร้างขนาดใหญ่ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1  
302 การวางแผนงานก่อสร้าง หน่วยที่ 6,10,13,14,15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
303 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
304 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 9  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
305 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2525 1  
306 การปฏิบัติวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
307 การปฏิบัตวิชาชีพการจัดการงานก่อสร้าง หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
308 คู่มือปฏิบัติการฟิสิกส์ I มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2538 1  
309 โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งเมืองในภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 1  
  จังหวัดกาญจนบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์        
310 โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งเมืองในภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 1  
  จังหวัดกาญจนบุรี : รายงานสรุป        
311 โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งเมืองในภูมิภาค  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 1  
  จังหวัดจันทบุรี : รายงานสรุป        
312 โครงการศึกษาการจัดทำแผนแม่บทด้านการจราจร และขนส่งเมืองในภูมิภาค มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2547 1  
  จังหวัดจันทบุรี : รายงานฉบับสมบูรณ์        
313 การปรับปรุงแต่งคุณภาพน้ำ : สำหรับระบบหม้อไอน้ำ ระบบน้ำหล่อเย็น ระบบประปาในอาคาร มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2527 3  
314 วิศวกรรมการประปา เล่ม 1 มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
315 วิศวกรรมการประปา เล่ม 1 มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2538 1  
316 เดมีวิทยาของน้ำ และน้ำเสีย มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2545 1  
317 วิศวกรรมการประปา เล่ม 1 มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2532 3  
318 วิศวกรรมการประปา เล่ม 2 มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
319 วิศวกรรมการประปา เล่ม 2 มั่นสิน   ตัณฑุลเวศม์ 2532 2  
320 เขียนแบบวิศวกรรม(ระบบ ISO และเมตริก) มานพ   ตันตระบัณฑิตย์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
321 วัสดุวิศวกรรมฉบับปรับปรุง มานพ   ตันตระบัณฑิตย์ 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
322 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก มานะ   อภิพัฒนะมนตรี 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
323 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก มานะ   อภิพัฒนะมนตรี 2529 3  
324 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก : Soil Engineering and Foundations มานะ   อภิพัฒนะมนตรี 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 9
325 วิศวกรรมปฐพีและฐานราก มานะ   อภิพัฒนะมนตรี 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
326 ระบบน้ำร้อนในอาคาร มานะศิลป์   พิมพ์สาร 2533 8  
327 เทคโนโลยีระบบท่อสุขภัณฑ์ มานะศิลป์   พิมพ์สาร 2536 1  
328 เคมีวิเคราะห์ปริมาณ เล่ม 2 มุกดา   จิรภูมิมินทร์ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
329 การสำรวจเส้นทาง ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 8
330 การสำรวจเส้นทาง = Route survey ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
331 วิชาการสำรวจขั้นสูง ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2527 2  
332 การสำรวจเส้นทาง ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 9
333 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2528 2  
334 การสำรวจขั้นสูง : ADVANCED SUREYING ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2534 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
335 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2535 8 พิมพ์ครั้งที่ 3
336 วิชาการสำรวจ : Surveying ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 8
337 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง : Construction Survey ยรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
338 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง ยรรยง   ศรีสม 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
339 น้ำ 1360 ยศ   สันติสมบัติ 2537 3  
340 ร้อยพันปัญหาในงานก่อสร้าง 2 ยอดเยี่ยม   เทพธรานนท์ 2535 3  
341 กำลังวัสดุเบื้องต้น หน่วยเอสไอ ยิ่งศักดิ์   พรรณเชษฐ์ 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
342 เสริมการสอนคณิตศาสตร์ ยุพิน   พิพิธกุล 2530 4  
343 หยาดสุดท้าย รังรอง 2537 3  
344 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก รังษี   นันทสาร 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
345 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก รังษี   นันทสาร 2543 2 พิมพ์ครั้งที่ 9
346 เขียนแบบช่างก่อสร้าง รัตนา   พงษธา 2532 1  
347 เขียนแบบช่างก่อสร้างภาคปฏิบัติ รัตนา   พงษธา มปป. 1  
348 เขียนแบบช่างก่อสร้างภาคปฏิบัติ รัตนา   พงษธา 2536 9  
349 ระบบอุปกรณ์อาคาร ลออง   ศิริพัฒน์ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
350 วิศวกรรมการวัดละเอียด วชิระ   มีทอง 2527 1  
351 เทคนิคการกำจัดน้ำสกปรกจากอุตสาหกรรม วรรณศรี   บุณยรัตพันธุ์ 2541 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
352 วิศวกรรมฐานราก วรรณี   ศุขสาตร 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
353 วิศวกรรมฐานราก วรรณี   ศุขสาตร 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
354 วิศวกรรมรากฐาน วรรณี   ศุขสาตร 2539 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
355 วิศวกรรมเขื่อนดิน วรากร   ไม้เรียง 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
356 เรียน TK Solver เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2530 3  
357 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
358 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2529 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
359 กลศาสตร์วัสดุ วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
360 การออกแบบระบบภายในอาคาร วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 12
361 การออกแบบระบบท่อภายในอาคาร วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2545 2 พิมพ์ครั้งที่ 14
362 พระราชบัญญัติ อาคารชุด พ.ศ. 2522(คอนโดมิเนียม) พร้อมด้วยกฤหมายกระทรวงที่ออก วสันต์   ธีรานุรักษ์ 2533 3  
  ตามความในพระราชบัญญัติ        
363 วัสดุการทาง วัชรินทร์   วิทยกุล 2537 2  
364 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง วัชรินทร์   วิทยกุล 2535 4  
365 วัสดุการทางขั้นสูง วัชรินทร์   วิทยกุล 2537 4  
366 ปฏิบัติการงานสำรวจทาง วัชรินทร์   วิทยกุล 2529 3  
367 การออกแบบและวางเส้นทาง ฉบับปรับปรุงหน่วยเอสไอ วัชรินทร์   วิทยกุล 2535 11  
368 การสำรวจเพื่อการก่อสร้าง วัชรินทร์   วิทยกุล 2535 19  
369 การออกแบบและการวางแนวเส้นทางฉบับเมตริก:Route location and Design Metrie Edition วัชรินทร์   วิทยกุล 2528 10  
370 แอสฟัลต์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้างเล่ม 2 วัชรินทร์   วิทยกุล 2536 3  
371 คู่มือปฏิบัติการวัสดุแอสฟัลท์และแอสฟัลติกคอนกรีต วัชรินทร์   วิทยกุล 2529 11  
372 แอสฟัลต์เทคโนโลยีและการปฏิบัติงานก่อสร้าง วัชรินทร์   วิทยกุล 2528 5  
373 แอสฟัลท์เทคโนโลยีและการปฎิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 1 วัชรินทร์   วิทยกุล 2528 8  
374 กลศาสตร์วิศวกรรม:พลศาสตร์ หน่วย เอสไอ ฉบับเสริมประสบการณ์ วัชรินทร์   วิทยกุล 2536 14  
375 แอสฟัสท์เทคโนโลยีและการปฎิบัติงานก่อสร้าง เล่ม 1 วัชรินทร์   วิทยกุล 2536 3  
376 การรังวัดภูมิประเทศ และงานก่อสร้าง วัชรินทร์   วิทยกุล 2530 6  
377 กำลังวัสดุ วัฒนา   ธรรมมงคล 2527 12 พิมพ์ครั้งที่ 4
378 กำลังวัสดุ วัฒนา   ธรรมมงคล 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
379 ปฐมพีกลศาสตร์ วัฒนา   ธรรมมงคล 2532 6 พิมพ์ครั้งที่ 6
380 การแปลภาพถ่ายทางอากาศ:aerial photo interpretation วันทนีย์   ศรีรัฐ 2534 4  
381 วิธีการออกแบบสร้างวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ วัลลภ   จันทร์ตระกูล 2529 1  
382 โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วาสนา   สุขกระสานติ 2540 2  
383 ISO 9000 ในอุตสาหกรรมก่อสร้าง วาห์,   ซิว แลม 2539 3  
384 ควบคุมเครื่องกลไฟฟ้าด้วยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 วิชัย   ศังขจันทรานนท์ 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
385 คู่มือการใช้ DOS วิชิต   ปุณวัตร์ 2535 5 พิมพ์ครั้งที่ 7
386 เทคนิคการควบคุมและลดเสียงดัง = Noise control and Reduction Techniques วิฑูรย์   สิมะโชคดี 2537 1  
387 กลศาสตร์ของไหล วินัย   ศรีอำพร 2541 2  
388 สรุปทฤษฏีการบันทึกข้อมูลและการแสดงผลการทดลอง วินัย   ศรีอำพร 2541 2  
389 วิศวกรรมน้ำใต้ดิน วินัย   ศรีอำพร 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
390 คอนกรีตเทคโนโลยี วินิต   ช่อวิเชียร 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 8
391 การประมวลราคาก่อสร้างโดย วินิต ช่อวิเชียร วินิต   ช่อวิเชียร 2532 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
392 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง วินิต   ช่อวิเชียร 2540 1  
393 กราฟออกแบบเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก วินิต   ช่อวิเชียร 2527 3  
394 คอนกรีตเทคโนโลยี วินิต   ช่อวิเชียร 2529 12 พิมพ์ครั้งที่ 7
395 การออกแบบโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วินิต   ช่อวิเชียร 2542 1  
396 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก : Structural Steel Design (มาตรฐาน AISC/ ASD/ LRFD) วินิต   ช่อวิเชียร 2539 3  
397 ทฤษฎีโครงสร้าง วินิต   ช่อวิเชียร 2545 0 พิมพ์ครั้งที่ 5
398 คอนกรีตเทคโนโลยี : Councrete technology วินิต   ช่อวิเชียร 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
399 คอนกรีตเทคโนโลยี วินิต   ช่อวิเชียร 2544 5 พิมพ์ครั้งที่ 9
400 ทฤษฎีโครงสร้าง วินิต   ช่อวิเชียร 2528 7 พิมพ์ครั้งที่ 4
401 ทฤษฎีโครงสร้าง : THEORY OF STRUCTURES วินิต   ช่อวิเชียร 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
402 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม วินิตา   เผ่านาค 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
403 หลักการชลประทาน วิบูลย์   บุญยธโรกุล 2526 3  
404 การแปลงไฟล์ข้อมูลระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูป วิลาวรรณ   รักผกาวงศ์ 2535 3  
405 แม่พิมพ์ตัดชิ้นรูปโลหะ:Stamping Die Design and Manufacture วิวัฒน์   ตันติขจรโกศล 2535 3  
406 เทคโนโลยีไอน้ำ วิวัฒน์   ภัททิยธนี 2539 1  
407 มาตรฐานสำหรับอาคารเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2538 3  
408 มาตรฐานสำหรับคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
409 รวมกฎหมายการควบคุมอาคาร เล่มที่ 1 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มปป. 14  
410 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ คณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2530 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
411 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 3
412 รายการตรวจสอบ งานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539 11  
413 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตอัดแรง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
414 รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
415 มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราวสำหรับคนงานก่อสร้างและสถานเลี้ยงเด็กอ่อน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
  ก่อนวัยเรียน        
416 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
417 มาตรฐานสำหรับอาคารวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
418 มาตราฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
419 รายงานการศึกษาอาคารโรงแรมรอยัลพลาซ่าวิบัติ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2537 11  
420 มาตรฐานสำหรับคอนกรีตอัดแรง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
421 มาตรฐานสำหรับอาคารวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2535 6  
422 มาตรฐานสำหรับอาคารวัสดุก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 4
423 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2534 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
424 มาตรฐานและแบบก่อสร้างอาคารชั่วคราว สำหรับคนงานก่อสร้างและสถานรับเลี้ยงเด็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2534 6  
  ก่อนวัยเรียน        
425 รายการตรวจสอบงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2532 5  
426 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรีดเย็น วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2528 10  
427 ข้อห้าม ข้อจำกัด ตามกฎหมายของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอาคารในเขต วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539 15  
  กรุงเทพมหานคร        
428 มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2534 3  
429 ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 12  
430 ศัพท์วิทยาการวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
431 มาตรฐานการติดตั้งสัญญานเตือนอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 10 พิมพ์ครั้งที่ 4
432 การสัมมนาและนิทรรศการทางวิชาการเรื่อง การก่อสร้างที่ใช้ชิ้นส่วนสำเร็จรูป วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 11  
433 ขอบเขตและหน้าที่การให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 4  
434 แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร ในส่วนของงานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 4  
435 แนวทางการตรวจสอบชั้นดินเพื่องานฐานราก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2545 3  
436 งานฐานรากและงานก่อสร้างใต้ดิน : การสัมมนาทางวิชาการ วันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2534  วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2534 21  
  ณ โรงแรมเอเชีย        
437 สัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาก่อสร้าง วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 4  
438 ทางเลือกใหม่ในงานวิศวกรรมปฐพีประเทศไทย... วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มปป. 13  
439 ประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรม ประจำปี 2536 วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2536 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2536 1  
440 พระราชบัญญัติใหม่ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มปป. 13  
441 บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2536 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
442 วิศวกรรมการทางและวิเคราะห์การจราจร วิศิษฎ์   ประทุมสุวรรณ 2542 5  
443 Visual basic ฉบับ Database วิสาร   กำจรเวทย์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
444 การวางแผนงาน และแผนกำหนดเวลางานก่อสร้าง วิสูตร   จิระดำเกิง 2544 3  
445 ข้อมูลต้นทุนงานก่อสร้าง วิสูตร   จิระดำเกิง 2547 3  
446 การจัดการงานก่อสร้าง วิสูตร   จิระดำเกิง 2541 3  
447 ผู้ประมาณการก่อสร้าง = Estimator วิสูตร   จิระดำเกิง มปป. 2  
448 สัญญา ข้อกำหนด และ การประมาณราคาก่อสร้าง : Contracts, Specifications,  วิสูตร   จิระดำเกิง 2544 3  
  and Cost Estimation        
449 สัญญาข้อกำหนด และการประมาณราคาก่อสร้าง วิสูตร   จิระดำเกิง 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
450 คณิตศาสตร์วิศวกรรม วิเชียร   ศรีเสือราม มปป. 2  
451 หลักอุทกวิทยา : Principle of hydrology วีระพล   แต้สมบัติ 2538 3  
452 ความแข็งแรงของวัสดุ วีระพันธ์   สิทธิพงศ์ 2534 2  
453 กลศาสตร์วิศวกรรม วีระพันธ์   สิทธิพงศ์ 2522 2  
454 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิติยศาสตร์ วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2531 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
455 กลศาสตร์วิศวกรรม-ภาคสถิตยศาสตร์ วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2534 5  
456 กลศาสตร์วิศวกรรมฉบับเสริมประสบการณ์ ภาคพลศาสตร์ (Dynamics) วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2532 5  
457 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2541 5  
458 กลศาสตร์วิศวกรรมภาคพลศาสตร์ วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
459 เครื่องจักรกลงานก่อสร้าง วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2539 10  
460 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ วีระศักดิ์   กรัยวิเชียร 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
461 เลเซอร์ฟิสิกส์:Laser Physics วุฑฒิ   พันธ์มนาวิน 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
462 การประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์สำหรับงานวิศวกรรมก่อสร้าง ศศิพรรณ   สุริยาวงษ์ 2542 5  
463 วัสดุวิศวกรรมโยธา ศศิพรรณ   สุริยาวงษ์ 2542 15  
464 พลศาสตร์ของก๊าซเล่ม I = Gas dynamics volume I ศานติ   วิริยะวิทย์ 2532 1  
465 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ศิริจันทร์   ทองประเสริฐ 2529 4  
466 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ศิริจันทร์   ทองประเสริฐ   1  
467 วิเคราะห์โครงสร้าง ศิริวัฒน์   ไชยชนะ 2535 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
468 ปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ศิริวัฒน์   ไชยชนะ 2538 3  
469 กลศาสตร์ของวัสดุ ศิริวัฒน์   ไชยชนะ 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
470 หนังสือเรียนวิชาเคมี กระทรวงศึกษาธิการ 2528 6  
471 หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 กระทรวงศึกษาธิการ 2526 1  
472 การออกแบบอุปกรณ์นำเจาะและจับงาน ศุภชัย   รมยานนท์ 2527 4  
473 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ ศุภชัย   ใช้เทียมวงศ์ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
474 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ ศุภชัย   ใช้เทียมวงศ์ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
475 ปฏิบัติการเคมีปริมาณวิเคราะห์ ศุภชัย   ใช้เทียมวงศ์ 2528 1  
476 การติดตั้งและซ่อมแซมสุขภัณฑ์ ศุภมิตร   เพชรล้ำ 2534 9  
477 การออกแบบวิศวกรรมสุขาภิบาล เล่มที่ 1 : วิศวกรรมการประปา ศุภฤกษ์   สินสุพรรณ 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
478 การประปาและการควบคุมมลภาวะ เล่มที่ 1 : การรวบรวมและการลำเลียงน้ำและน้ำเสีย ศุภฤกษ์   สินสุพรรณ 2541 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
479 เทคโนโลยีการก่อสร้างเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัย ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี,สำนักงานปลัดกระทรวง มปป. 1  
    วิทยาศาสตร์โนโลยี่และการพลังงาน      
480 การระเบิดหิน และผลกระทบ สง่า   ตั้งชวาล 2541 3  
481 ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน สง่า   ตั้งชวาล 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
482 เสถียรภาพของการขุดเจาะ สง่า   ตั้งชวาล 2541 4  
483 ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน สง่า   ตั้งชวาล 2541 6 พิมพ์ครั้งที่ 4
484 ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน สง่า   ตั้งชวาล 2535 6  
485 ธรณีวิศวกรรมขั้นพื้นฐาน สง่า   ตั้งชวาล 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
486 ปฐพีกลศาสตร์ สถาพร   คูวิจิตรจารุ 2542 3  
487 กลศาสตร์ของไหลประยุกต์ สถาพร   บุญสมบัติ 2530 11  
488 ระบบควบคุมเชิงเส้น สถาพร   อุดมสิน 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
489 คอนกรีตเสริมเหล็ก สนั่น   เจริญเผ่า 2530 6 พิมพ์ครั้งที่ 7
490 คอนกรีตเสริมเหล็ก สนั่น   เจริญเผ่า 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 8
491 การออกแบบโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก สนั่น   เจริญเผ่า 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 8
492 คอนกรีตเสริมเหล็ก สนั่น   เจริญเผ่า 2525 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
493 เทคโนโลยีการเชื่อมและประสาน เล่ม 2 สมชัย   เถาสมบัติ 2529 2  
494 เครื่องปรับอากาศรถยนต์:หลักการทำงานและเทคนิคการตรวสอบ สมบัติ   สุโมตยกุล 2532 5  
495 งานวัดละเอียด 2 อนุกรม 02 สมปอง   มากแจ้ง 2531 1  
496 การออกแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สมศักดิ์   คำปลิว 2538 5  
497 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิติยศาสตร์ สมศักดิ์   คำปลิว 2527 5  
498 คอนกรีตเสริมเหล็กทฤษฎีหน่วยแรงใช้งาน สมศักดิ์   สง่าแสง 2534 1  
499 เทคนิคงานดัดท่อและประกอบขึ้นรูปท่อ สมสันติ์   อุตกฤษฏ์ 2526 1  
500 การประชุมใหญ่วิชาการทางวิศวกรรมประจำปี 2538 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย 2538 1  
501 ทำเนียบนักวิจัยแห่งชาติ ปี 2540 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10  
502 วิศวกรรมปฐพีเพื่อสิ่งแวดล้อม สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 10  
503 ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน เล่ม 4 ข้อคิดจากวิศวกรเรื่องบ้าน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2545 5  
504 แนวทางการวัดปริมาณงานก่อสร้างอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
505 ก่อสร้างน่ารู้ คู่มือชาวบ้าน เล่ม 3 คู่มือคนมีบ้าน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2545 5  
506 การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการออกแบบอาคารเหล็กเชิงรูปพรรณ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 10  
507 การอบรมเรื่องความรู้พื้นฐานงานก่อสร้างอุโมงค์ในดินอ่อน รุ่น 2 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10  
508 ก่อสร้างน่ารู้คู่มือขาวย้าน เล่ม 2 รอยร้าวน่ารู้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2545 5  
509 ขอบเขตและหน้าที่การ ให้บริการวิชาชีพการบริหารงานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
510 ก่อสร้างน่ารู้คู่มือชาวบ้าน เล่ม 1 ส่วนประกอบของอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2543 5  
511 ศักยภาพของวิศวกรโยธาไทยในทศวรรษหน้า เล่ม 1 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2543 1  
512 ข้อกำหนดมาตรฐานวัสดุและการก่อสร้างสำหรับโครงสร้างคอนกรีต สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 11  
513 สัญญามาตรฐานงานจ้างเหมาก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
514 แนวทางการจัดการข้อมูลงานก่อสร้างสำหรับการประเมินผลและควบคุมราคางานก่อสร้าง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2542 10  
515 ศักยภาพของวิศวกรโยธาไทยในทศวรรษหน้า เล่ม 2 สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2543 1  
516 บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2524 6  
517 มาตรฐานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 11  
518 มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539 11 พิมพ์ครั้งที่ 10
519 มาตรฐานความปลอดภัยสำหรับงานก่อสร้างอาคาร สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
520 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยวิธีหน่วยแรงใช้งาน สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
521 มาตรฐานสำหรับอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กโดยวิธีกำลัง สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 11 พิมพ์ครั้งที่ 2
522 มาตรฐานสำหรับอาคารไม้ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539 1  
523 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 10  
524 มาตรฐานสำหรับอาคารเหล็กรูปพรรณ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
525 มาตรฐานการเขียนแบบอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2542 10 พิมพ์ครั้งที่ 3
526 พฤติกรรมและการออกแบบโครงสร้างเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2541 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
527 บทกำหนดทั่วไปสำหรับการก่อสร้างอาคารคอนกเรีตเสริมเหล็ก สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
528 เอกสารรวบรวมสัญญาเกี่ยวกับงานก่อสร้าง สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
529 กลศาสตร์ของไหลฉบับเสริมประสบการณ์ สมาน   เจริญกิจพูลผล 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
530 กลศาสตร์ วิศวกรรม : พลศาสตร์ สมาน   เจริญกิจพูลผล 2527 8  
531 กลศาสตร์ของใหล ฉบับเสริมประสบการณ์ สมาน   เจริญกิจพูลผล 2545 0  
532 โลหะวิทยาเชิงวิศวกรรม สมเกียรติ   จงประสิทธิ์พร 2538 2  
533 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง สมโพธิ์   วิวิธเกยูรวงศ์ 2544 3  
534 กลศาสตร์ของวัสดุ สมโพธิ์   วิวิธเกยูรวงศ์ 2542 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
535 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีแมตริกซ์ สมโพธิ์   วิวิธเกยูรวงศ์ มปป. 14  
536 เทคโนโลยีฟิสิกส์ใหม่ สมโภชน์   อิ่มเอิบ มปป. 5  
537 โครงสร้างและคุณสมบัติของวัตถุ เล่ม 1 พฤติกรรมทางโครงสร้าง สั่งสิทธิ์   ตรีสุวรรณ 2529 2  
538 โครงสร้างและคุณสมบัติของวัสดุ เล่ม 2 สั่งสิทธิ์   ตรีสุวรรณ 2529 2  
539 การออกแบบผลิตภัณฑ์โลหะ สาคร   คันธโชติ 2529 7  
540 วิศวกรรมอุทกวิทยา : Engineering Hydrology สายสุนีย์   พุทธาคุณเจริญ 2546 3  
541 ชลศาสตร์ สายสุนีย์   พุทธาคุณเจริญ 2539 2  
542 ชลศาสตร์ สายสุนีย์   พุทธาคุณเจริญ 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
543 ไอทีเพื่อประชาชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ 2537 2  
    แห่งชาติ      
544 คู่มือเคมี เล่ม 3 สำราญ   พฤกษ์สุนทร มปป. 3  
545 ปฐพีกลศาสตร์ภาคการทดลอง เล่ม 1 สำราญ   ยอดอุปถัมถ์ มปป. 2  
546 ปฐพีกลศาสตร์เบื้องต้นสำหรับช่างเทคนิค สำราญ   ยอดอุปถัมถ์ 2527 1  
547 กลศาสตร์วัสดุ : Mechanics of Materials สิริศักดิ์   ปโยธรสิริ 2544 6  
548 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตยศาสตร์ สิริศักดิ์   ปโยธรสิริ 2543 3  
549 กำลังวัสดุ สิริศักดิ์   ปโยธรสิริ 2531 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
550 เขียนแบบก่อสร้าง สุขสม   เสนานาญ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
551 การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สุจริต   คูณธนกุลวงศ์ 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
552 การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สุจริต   คูณธนกุลวงศ์ 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
553 การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สุจริต   คูณธนกุลวงศ์ 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
554 การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สุจริต   คูณธนกุลวงศ์ 2530 3  
555 การก่อสร้างโครงสร้างเหล็ก สุจริต   คูณธนกุลวงศ์ 2535 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
556 Visual Basic 4.0 professional สุทธิศักดิ์   พงศ์ธนาพาณิช 2539 2  
557 กลศาสตร์ สุทัศน์   ยกส้าน 2532 3  
558 กลศาสตร์ สุทัศน์   ยกส้าน 2534 3  
559 คู่มือเคมี สุธน   เสถียรยานนท์ 2533 2  
560 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
561 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2540 2  
562 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2538 1  
563 เทคนิคการออกแบบบ้านประหยัดพลังงานเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า สุนทร   บุญญาธิการ 2542 1  
564 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สุนทร   ลิ่วเลาหคุณ 2535 2  
565 กลศาสตร์ของไหล : FLUID MECHANICS สุนันท์   ศรัณยนิตย์ 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
566 กลศาสตร์ของไหล สุนันท์   ศรัณยนิตย์ 2542 3  
567 กลศาสตร์ของไหล : Fluid Mechanics สุนันท์   ศรัณยนิตย์ 2544 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
568 กลศาสตร์ของใหล สุนันท์   ศรัณยนิตย์ 2545 0 พิมพ์ครั้งที่ 4
569 คณิตศาสตร์ 201 สุนีย์   สุวรรณตระกูล 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
570 ฟิสิกส์เพื่อความเพลิดเพลิน เล่ม 2 สุปรียา   ตั้งวิจิตรเกษม 2527 2  
571 ปฏิบัติการเคมีอินทรีย์ สุภาพ   บุณยะรัตเวช 2527 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
572 วิศวกรรมปฐพี สุรฉัตร   สัมพันธารักษ์ 2540 13  
573 การออกแบบระบบบำบัดน้ำเสีย สำหรับอาคารสูงในประเทศไทย สุรพล   สายพานิช 2531 3  
574 การริเริ่มและบริหารโครงการ QC ในสหรัฐอเมริกาและไทย การบริหารโครงการคิวซีในระบบเริ่มต้น สุรศักดิ์   นานานุกูล 2529 3  
575 ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์ สุรางค์   อนุกูล 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
576 ปฏิบัติการเคมีคุณภาพวิเคราะห์ สุรางค์   อนุกูล 2532 2  
577 วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา สุรินทร์   เศรษฐมานิต 2535 5  
578 วิศวกรรมงานท่อภายในอาคาร:การออกแบบติดตั้งและการบำรุงรักษา สุรินทร์   เศรษฐมานิต 2530 2  
579 หลักเศรษฐศาสตร์เบื้องต้น สุวรรณา   ศรีนาวิน 2541 2  
580 คณิตศาสตร์สำหรับวิศวกรไฟฟ้าสื่อสาร สุศักดิ์   ทองธรรมชาติ 2539 2  
581 คู่มือคณิตศาสตร์ เล่ม 3 สุเทพ   ทองอยู่ มปป. 2  
582 วิศวกรรมแม่น้ำ หรรษา   วัฒนานุกิจ 2541 1  
583 หล่อโลหะ หริส   สูตะบุตร 2535 8  
584 คาร์บูเรเตอร์ ฉบับปรับปรุง อนันต์   มีชูเวท 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
585 ทฤษฎีอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น อนันท์   คัมภิรานนท์ 2535 3  
586 วิเคราะห์โครงสร้าง I อภิชาติ   จิรัฐติยางกูร 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
587 วิเคราะห์โครงสร้าง I อภิชาติ   จิรัฐติยางกูร 2530 6  
588 ธรณีสัญฐานวิทยา อภิสิทธิ์   เอี่ยมหน่อ 2530 1  
589 เรื่องต้องรู้เพื่อชีวิต เคมีในบ้าน อรวินท์   โทรกีต์ 2534 1  
590 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงนก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อรุณ   ชัยเสรี 2541 10 พิมพ์ครั้งที่ 4
591 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อรุณ   ชัยเสรี 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
592 คู่มือการตรวจสอบคอนกรีต อรุณ   ชัยเสรี 2538 5  
593 คู่มือการตรวจสอบคอนกรีตของสมาคมคอนกรีตอเมริกัน อรุณ   ชัยเสรี 2532 1  
594 การวิบัติของอาคาร สาเหตุ และการแก้ไข อรุณ   ชัยเสรี 2538 11 พิมพ์ครั้งที่ 3
595 อันตรายจากการก่อสร้างและวิธีป้องกัน อรุณ   ชัยเสรี 2538 12 พิมพ์ครั้งที่ 3
596 เกร็ดความรู้เกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก อรุณ   ชัยเสรี 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
597 ออกแบบกระสวนงานหล่อและแบบส่งงานผลิต อวยชัย   จันทร์เพ็ญ 2532 1  
598 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง อวยชัย   สุภาพจน์ 2541 1  
599 คณิตศาสตร์แบบใหม่ชั้นสูง อำนวย   ขมันไทย 2523 1  
600 การวิเคราะห์โครงสร้าง อำนวย   พานิชกุล 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
601 การวิเคราะห์โครงสร้าง อำนวย   พานิชกุล 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
602 การวิเคราะห์โครงสร้าง อำนวย   พานิชกุล 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
603 ฟิสิกส์ 1 อินทิรา   ศรีพิชัย 2529 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
604 เคมีทั่วไป สำหรับนิสิตวิศวกรรมศาสตร์ อินทิรา   หาญพงษ์พันธ์ 2534 11 พิมพ์ครั้งที่ 2
605 อินทรีย์เคมี อุดม   ก๊กผล 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
606 ปฏิบัติงานทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี อุดมวิทย์   กาญจนวรงค์ 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
607 ปฏิบัติงานทดลองคอนกรีตเทคโนโลยี อุดมวิทย์   กาญจนวรงค์ 2537 8  
608 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร อุบลวรรณา   เงินวิจิตร 2531 2  
609 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคสถิตศาสตร์ ฮิบเบเลอร์,   รุสเซล ซี 2541 5  
610 ทฤษฎีตัวอย่างโจทย์พลศาสตร์ของของไหล ฮิวจส์,   วิลเลียม เอฟ. 2541 4  
611 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 1 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2536 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
612 การบำบัดน้ำเสีย เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2542 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
613 การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2537 1  
614 การออกแบบระบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2542 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
615 การออกแบบระบบท่ออาคาร และสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 1 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
616 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2533 13  
617 การออกแบบระบบท่ออาคารและสิ่งแวดล้อมอาคาร เล่ม 2 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2537 1  
618 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 4 : Wastewater Engineering V.4 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2543 3  
619 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2534 7 พิมพ์ครั้งที่ 2
620 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 2 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2539 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
621 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่ม 2 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2535 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
622 วิศวกรรมการกำจัดน้ำเสีย เล่มที่ 1 เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
623 การออกแบบโรงบำบัดน้ำเสีย เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2540 1  
624 กลศาสตร์ของวัสดุ (Mechanics of Materials) เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2540 3  
625 การศึกษางาน เกษม   พิพัฒน์ปัญญานุกูล 2530 5  
626 เคมีอินทรีย์เบื้องต้น เกษร   พะลัง 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
627 การควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ เจริญ   วัชระรังษี มปป. 1  
628 โครงสร้าง 1-2 เฉลิมศักดิ์   นามเชียงใต้ 2527 1  
629 คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเตอร์เน็ต เซเดโน,   แนนซี่ 2539 2  
630 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2527 1  
631 สมการเชิงอนุพันธ์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
632 คณิตศาสตร์ 181 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2538 1  
633 การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีคอมพิวเตอร์ เทพชัย   ภู่วรรณชัยกุล 2533 5  
634 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 2 เทรสคอทท์,   พอล บี. 2512 1  
635 ISO 14001 ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม เทวินทร์   สิริโชคชัยกุล 2542 10  
636 เทคโนโลยีคอนกรีต ภาคปฏิบัติ เทอดศักดิ์   แก้วศรี 2542 5  
637 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกร เปี่ยมศรี   สุวรรณกูฏ 2536 7 พิมพ์ครั้งที่ 10
638 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกร เปี่ยมศรี   สุวรรณกูฏ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 9
639 วิศวกรรมการทาง เผ่าพงศ์   นิจจันทร์พันธ์ศรี 2534 26  
640 ทฤษฎีโครงสร้าง เพลินพิศ   บริหาร 2542 1  
641 การสำรวจและการระดับ เพ็ง   โพธิ์ศรี 2534 2  
642 การวางผังอาคารด้วยตารางพิกัด:Modular Planing เรืองศักดิ์   กันตะบุตร 2529 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
643 การวางผังอาคารด้วยตารางพิกัด เรืองศักดิ์   กันตะบุตร มปป. 1  
644 คณิตศาสตร์พื้นฐาน เลิศ   สิทธิโกศล 2540 1  
645 กลศาสตร์วิศวกรรม ภาคพลศาสตร์ เสถียร   วงศ์สารเสริฐ 2531 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
646 พระราชบัญญัติรายได้เทศบาล พ.ศ.2497 เสถียร   วิชัยลักษณ์ 2527 1  
647 พระราชบัญญัติคันและคูน้ำ พุทธศักราช 2505 เสถียร   วิชัยลักษณ์ 2527 1  
648 พระราชบัญญัติควบคุมการก่อสร้างอาคาร พุทธศักราช 2479 เสถียร   วิชัยลักษณ์ 2521 1  
649 อุทกภูมิศาสตร์(แบบศึกษาด้วยตนเอง) เสน่ห์   โรจนดิษฐ์ 2530 2  
650 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เอ ทีม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 2539 2  
651 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง 1994 เล่ม 2/2 ชุดระบบอุตสาหกรรมและอาคารสูง  เอ ทีม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 2536 1  
652 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เอ ทีม แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 2539 2  
653 แบบหล่อคอนกรีต เอกสิทธิ์   ลิ้มสุวรรณ 2535 6 พิมพ์ครั้งที่ 5
654 ระบบท่อวาส์วปั๊ม เอ็ม แอนด์ ดี, บริษัท มปป. 6  
655 ทฤษฎีตัวอย่างโจทย์ ความแข็งแรงของวัสดุ แนช,   วิลเลียม เอ 2540 3  
656 เจาะแก่น Visual basic แม็คคินนีย์,   บรูซ 2539 1  
657 การประมาณราคางานก่อสร้าง แสวง   ดาวัน 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
658 การประปาเบื้องต้น โกมล   ศิวะบวร 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
659 โครงสร้างโลหะมาตรฐาน ไพบูลย์   ชูพึ่งอาตม์ 2532 1  
660 ชลศาสตร์สำหรับวิศวกรโยธา ไพโรจน์   เกรียงศิริ มปป. 16  
661 การประปาและสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน ไพโรจน์   เกรียงศิริ มปป. 14  
662 การจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่มที่ 2 ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2537 1  
663 การจัดการด้านวิศวกรรมและการหาความเหมาะสมกับทรัพยากรน้ำ เล่ม 1 ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2537 1  
664 โปรแกรมชุดสำหรับวิศวกรรมศาสตร์และอุทกศาสตร์ ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2537 1  
665 ชลศาสตร์กับไมโครคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2532 2  
666 การประยุกต์ใช้โปรแกรม MEC-2 สำหรับวิศวกรโยธาและทรัพยากรน้ำ ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2537 1  
667 เทคนิคการอินทิเกรท ไมตรี   ปชาเดชสุวัฒน์ 2531 18  
668 การออกแบบโครงสร้างเหล็กวิธี LRFD : Basic Steel Design With LKRFD ประมวล   หาดขุนทด 2544 3  
669 วัสดุวิศวกรรม แม้น   อมรสิทธิ์ 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
670 กลศาสตร์ของแข็ง ศุภชัย   ตระกูลทรัพย์ทวี 2543 3  
671 กลศาสตร์ของแข็ง ศุภชัย   ตระกูลทรัพย์ทวี 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
672 กระบวนการเรียนรู้การบำรุงรักษา และปฏิบัติการชลประทาน กอบเกียรติ   ผ่องพุฒิ 2542 3  
673 ปฐพีกลศาสตร์ : Soil Mechanics วิศิษฐ์   อยู่ยงวัฒนา 2542 3  
674 สำรวจ 1 : Surverying 1 ดำเนิน   คงพาลา 2544 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
675 สำรวจ 1 ดำเนิน   คงพาลา 2544 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
676 การสำรวจเบื้องต้น : Elementary Surveying พรเทพ   ราชอัคคี 2544 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
677 วิศวกรรมสำรวจ : หลักการและการนำไปใช้งาน : Surveying Principles and Applications คาวาแนกส์,   แบร์รี่ เอฟ 2544 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
678 กลศาสตร์วัสดุ 1 : Mechanics of  materials 1 ฮิบเบลเลอร์   อาร์. ซี. 2545 25  
679 กลศาสตร์วัสดุ 2 : Mechanics of  materials 2 ฮิบเบลเลอร์   อาร์. ซี. 2545 25  
680 วิเคราะห์โครงสร้าง 1 : Structural  analysis 1 ฮิบเบลเลอร์   อาร์. ซี. 2545 26  
681 การบริหารงานก่อสร้าง พนม   ภัยหน่าย 2545 10 พิมพ์ครั้งที่ 18
682 เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
683 เทคนิคการกำจัดของเสียและการนำของเสียมาใช้ใหม่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2534 13  
684 กลศาสตร์ของไหล : Fluid mechanics เสรี   ศุภราทิตย์ 2545 5  
685 กลศาสตร์งานโครงสร้าง : Structural mechanics เทอดศักดิ์   สายสุทธิ์ 2545 3  
686 การออกแบบแอสฟัลต์คอนกรีตชนิดผสมร้อน วิธีมาร์แชลล์ วัชรินทร์   วิทยกุล 2544 5  
687 แบบฝึกหัดเขียนแบบวิศวกรรม1 : Engineering Drawing problem series 1 จีเซค   เฟร็ดเดอร์ริก อี 2545 10  
688 การออกแบบโครงสร้างไม้และเหล็ก มนัส   อนุศิริ 2545 8  
689 ตารางการออกแบบโครงสร้าง เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2545 6  
690 ตารางออกแบบโครงสร้างอาคาร เกรียงศักดิ์   อุดมสินโรจน์ 2545 0  
691 หลักวิศวกรรมขนส่งเบื้องต้น วัชรินทร์   วิทยกุล 2539 3  
692 เขียนแบบก่อสร้าง สุขสม   เสนานาญ 2545 5 พิมพ์ครั้งที่ 11
693 ปฐพีกลศาสตร์ : Soil mechanics สถาพร   คูวิจิตรจารุ 2545 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
694 วิเคราะห์โครงสร้าง 2 : Structural  analysis 2 ฮิบเบลเลอร์   อาร์. ซี. 2545 10  
695 ปฏิบัติการทดสอบคอนกรีตเทคโนโลยี ศิริวัฒน์   ไชยชนะ 2542 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
696 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สถาพร   โภคา 2546 3  
697 การออกแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก(วิธีหน่วยแรงใช้งาน) สถาพร   โภคา 2545 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
698 วิศวกรรมขนส่ง : TRANSPORTATION ENGINEERING วัฒนวงศ์   รัตนวราห 2545 10  
699 การออกแบบคอนกรีตอัดแรง : DESIGN OF PRESTRESSED CONCRETE นเรศ   พันธราธร 2540 3  
700 รวมกฎหมายการควบคุมอาคาร เล่มที่ 4   2540 10  
701 รวมกฎหมายการควบคุมอาคาร เล่ม 3   2540 11  
702 คู่มือช่างก่อสร้าง ทำเนียบช่าง 2544 5  
703 การสัมมนาเรื่อง การออกแบบอาคารต้านทานแรงแผ่นดินไหว ครั้งที่ 4 คณะอนุกรรมการผลกระทบจากแผ่นดินไหว และแรงลม  2544 1  
    วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย      
704 วิศวกรรชลศาสตร์ โชติไกร   ไชยวิจารณ์ 2546 8  
705 เทคนิคการใช้ปูนซีเมนต์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด 2543 5  
706 กลศาสตร์ของวัสดุ เฟอร์ตินานต์   เบียร์ 2545 3  
707 ปฐพีกลศาสตร์ และวิศวกรรมฐานราก ชัย   บุกตพันธุ์ 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
708 วิศวกรรมก่อสร้าง และการจัดการ สันติ   ชินานุวัติวงศ์ 2546 5  
709 เทคนิคก่อสร้าง วิทวัส   สุทธิกูล 2544 0  
710 เทคนิคก่อสร้าง วิทวัส   สุทธิกูล 2544 5  
711 การออกแบบโครงสร้างเหล็ก สมเกียรติ   รุ่งทองใบสุรีย์ 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
712 พระราชบัญญัติการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2522 เสถียร   วิชัยลักษณ์ (แต่งร่วม) 2522 1  
713 มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (รับผิดชอบ) 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
714 ช่างก่อสร้างคอนกรีต ไม่พบผู้แต่ง 2526 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
715 บ้าน-คอนโดฯ:Home Condo ไม่พบผู้แต่ง 2534 1  
716 โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง ไม่พบผู้แต่ง 2531 1  
717 Faculty of Engineering kingmongkut's Instiute of Technology ไม่พบผู้แต่ง 2528 1  
718 คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง:advance mathematics and applied statistics ไม่พบผู้แต่ง 2531 1  
719 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ชั้นสูง ไม่พบผู้แต่ง 2530 7  
720 กลศาสตร์ของดิน สราวุธ   จริตงาม 2545 3  
721 การบริหาร และการจัดการงานก่อสร้าง ศรยุทธ   กิจพจน์ 2545 3  
722 ประสบการณ์งานแก้ไขอาคารทรุด และยกอาคาร ธเนศ   วีระศิริ 2546 3  
723 เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง ณรงค์   กรุจ่างยศ (เรียบเรียง) 2546 3  
724 การออกแบบอาคาร ไพบูลย์   ปัญญคะโป 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
725 ระบบการหาตำแหน่งบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม เล่ม 1 บรรยง   ทรัพย์สุขอำนวย (เรียบเรียง) 2546 3  
726 การสำรวจรังวัดด้วยดาวเทียมจีพีเอสเบื้องต้น เฉลิม   สถิระพจน์ (แปล) 2546 3  
727 เทคโนโลยีอาคาร สิทธิโชค   สุนทรโอภาส 2543 3  
728 โครงสร้างไม้เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว สุภาวดี   บุญยฉัตร 2547 3  
729 การออกแบบโครงสร้าง เพื่อรับแรงแผ่นดินไหว สัจจา   บุญยฉัตร 2546 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
730 การก่อสร้างด้วยเหล็ก จรัญพัฒน์   ภูวนันท์ 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
731 คู่มือสร้างบ้านด้วยอิฐประสาน เขม   เกศทอง 2545 3  
732 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 โรงพิมพ์นีติเวชช์ (รับผิดชอบ) 2528 1  
733 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย น. ณ. ปากน้ำ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
734 รวมบทความโครงงานทางวิศวกรรมโยธา ประจำปีการศึกษา 2543 คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2543 2  
735 คู่มือปฏิบัติการชลศาสตร์ สงวน   ปัทมธรรมกุล (ร่วม) 2541 2  
736 คู่มือการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ขนาดเล็ก พี.เอ.ลิฟวิ่ง (รับผิดชอบ) 2533 4  
737 มาตรฐานการเดินท่อภายในอาคาร บริษัท สามาสน์การพิมพ์ (รับผิดชอบ) 2528 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
738 ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 97 สเต็บ บาย สเต็บ วาสนา   ไตรพฤฒิธัญญา (ร่วม) 2540 1  
739 คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย ธงชัย   พรรณสวัสดิ์ (บก.) 2540 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
740 รวมกฎหมายการควบคุมอาคารเล่ม 2 คุณพัทธ   อาจองค์ (ร่วม) 2539 11  
741 ความรู้เบื้องต้นวิศวกรรมงานระบบ เกชา   ธีระโกเมน (ร่วม) 2540 1  
742 ทำเนียบวัสดุก่อสร้าง เอทัมแอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด 2539 1  
743 รอการใช้ ว่าง   2  
744 วิศวกรรมฐานราก ชัชวาลย์   พูนลาภพานิช 2547 3  
745 วิศวกรรมฐานราก ชัชวาลย์   พูนลาภพานิช 2547 2  
746 ธรณีวิทยากายภาพ ปัญญา   จารุศิริ และคนอื่นๆ 2545 1  
update  07/05/48