ตารางหมายเลข 10
จำนวนและรายชื่อหนังสือสำหรับสาขาวิชาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรณศาสตร์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปี จำนวน หมายเหตุ
1 คู่มือปฏิบัติการฟิกสิกส์ I วิชา ฟส. 102 กนกพจน์   อารีกุล มปป. 9  
2 คู่มือปฎิบัติการ ฟิสิกส์ II (วิชา ฟส 104) กนกพจน์   อารีกุล มปป. 3  
3 อินทิกรัล แคลคูลัส กมล   เอกไทยเจริญ มปป. 3  
4 โซลิดสเตตอิเล็กทรอนิกส์ กรกฎ   วัฒนวิเชียร 2540 4  
5 อินเตอร์เน็ตทำงานอย่างไร กราฟล่า,   พรีสตัน 2539 4  
6 หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิลโลสโคป กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2538 1  
7 หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิลโลสโคป กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2536 3  
8 หลักการทำงานและเทคนิคการใช้งานออสซิสโลสโคป กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
9 เทคนิคการต่อวงจรเครื่องขยายเสียง กฤษดา   วิศวธีรานนท์ 2532 5  
10 คู่มือดูขาไอซี กองบรรณาธิการวารสารเซมิคอนดัคเตอร์อิเลคทรอนิกส์ 2531 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
11 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การเขียนโปรแกรมด้วยปาสคาล กอตเฟรด,   เอส.ไบรอน 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
12 50 ตัวอย่างงานเชื่อม กอบสิน   ทวีสิน 2526 1  
13 เทคโนโลยีการกัดกร่อน กัญจนา   ตระกูลคู 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
14 การใช้ SPSS for Windows ในการวิเคราะห์ข้อมูล กัลยา   วานิชย์บัญชา 2546 5 พิมพ์ครั้งที่ 6
15 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การุณย์   บุญมานุช 2528 6  
16 ไฟฟ้าแม่เหล็ก ก่องกัญจน์   ภัทรากาญจน์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
17 ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย เล่ม 2 ก่องกัญจน์   ภัทรากาญจน์ 2530 9  
18 กลศาสตร์ วิศวกรรม-ภาคสถิตยศาสตร์ ก่อเกียรติ   บุญชูกุศล 2531 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
19 รวมโปรแกรมประยุกต์สำหรับนักเล่นหุ้น/นักวิจัยการตลาด ก้องเกียรติ   โอภาสวงการ 2534 2  
20 รวมโปรแกรมสำเร็จรูป MBASIC ก้องเกียรติ   โอภาสวงการ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
21 โคบอลประยุกต์ ขวัญชัย   คณะรัตน์ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
22 ไฮโดรลิกอุตสาหกรรม ขวัญชัย   สินทิพย์สมบูรณ์ 2521 1  
23 หลักการตรวจสอบเบื้องต้น การตรวจสอบด้วยคลื่นเสียง เอกสารหมายเลข 330 ขันติพล   วัชรานาถ มปป. 4  
24 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 ET.303 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มปป. 18  
25 จัดการฐานข้อมูลแบบมืออาชีพด้วย Microsoft access 2.0 คณิตา   นามประสิทธิ์ 2538 1  
26 แนวทางใช้ไอทีในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ ครรชิต   มาลัยวงศ์ 2541 1  
27 ทัศนะไอที ครรชิต   มาลัยวงศ์ 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
28 เทคนิคการออกแบบโปรแกรม ครรชิต   มาลัยวงศ์ 2532 11  
29 การเขียนโปรแกรมบนวินโดวส์ด้วยไมโคซอฟต์ C++ คริสเตียน,   แคร์ 2539 2  
30 ระบบปฏิบัตการ Windows NT คัสเตอร์   เฮเลน เค. 2538 6  
31 สร้างเว็บเพจสำเร็จในสุดสัปดาห์ด้วย FrontPage 97 คาร์ลินส์   เดวิด 2540 1  
32 เจาะลึกและเข้าใจการทำงานวินโดวส์ 95 = Imside Windows 95 คิง,   อัลดิวล์ 2538 3  
33 พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์ฉบับอ่านสนุก คูคิน,แดน 2539 1  
34 20 ชั่วโมงกับ Quick Basic จรณิต   แก้วกังวาล 2535 6  
35 วิศวกรรมซอฟต์แวร์ จรณิต   แก้วกังวาล 2540 2  
36 สถิติ : วิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ   จันทลักขณา 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
37 หลักเศรษฐศาสตร์ จรูญ   โกสีย์ไกรนิรมล 2534 1  
38 ISO9000 : สูตรสำเร็จพิชิต ISO 9000มาตรฐานสากลฉบับล่าสุด จอห์นสัน   แอล,เพอร์รี่ 2539 1  
39 การศึกษาความเป็นไป่ได้ โครงการด้านธุรกิจและอุตสาหกรรม จันทนา   จันทโร 2536 8  
40 เขียนแบบเบื้องต้นสำหรับวิศวกรรมโยธา จันทนา   วัฎฏะสิงห์ มปป. 3  
41 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ 2 จันทร์ฉาย   จงตระการสมบัติ มปป. 1  
42 วิศวกรรมวัสดุ:พฤติกรรมระดับโครงสร้างจุลภาคของวัสดุ จาตุรงค์   บุญทันใจ 2530 1  
43 คู่มือเขียนแบบวิศวกรรม 2 (เขียนแบบเครื่องกล) จำรูญ   ตันติพิศาลกุล 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
44 FrontPage 97 คู่มือสร้างสรรค์โฮมเพจสารพัดแบบ จิตเกษม   พัฒนศิริ 2540 1  
45 Differential Equations จินดา   อาจริยะกุล 2534 1  
46 ดิฟเฟอร์เรลเชียน อิคเวชั่น จินดา   อาจริยะกุล 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
47 บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคชั้นสูง (เล่ม 3) จินตนา   พร้อมพันธุ์ 2528 1  
48 แบบทดสอบเศรษฐศาสตร์ผู้บริโภค จิรพร   เอี่ยมศรี 2532 1  
49 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 1 (วงจรไฟฟ้ากระแสตรง) จิระวัฒน์   ใจอ่อนน้อม 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
50 โฟกัสคู่มือการใช้  Microsoft Word 97 จีราวุธ   วารินทร์ 2532 2  
51 อินไซต์ Word 6 ฉัตรชัย   กางกั้น 2538 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
52 อินไซท์ Page Maker 5 และ 6 สำหรับ Windows และ Macintosh ฉัตรชัย   กางกั้น 2539 1  
53 วินโดวส์ ฟอร์ อิน วัน = Windows 4-in-1 ฉัตรชัย   กางกั้น 2538 10 พิมพ์ครั้งที่ 3
54 อินไซท์ Excel 5 ฉัตรชัย   กางกั้น 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
55 อินไซท์ Word 6 ฉัตรชัย   กางกั้น 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
56 Introduction to Differential Calculus and Intergration ฉัตรเพชร   สนั่นพานิชย์ 2525 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
57 คู่มือการใช้งาน UNIX ชนินทร์   เชาวมิตร 2538 1  
58 แนะนำภาษา Pascal โดย Turbo Pascal ชัชวาล   ยนต์หงส์ 2532 5  
59 วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ ชัด   อินทะสี 2541 3  
60 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 (วงจรคอนเวอร์เตอร์) ชัยยงค์   แก้วมงคล 2546 3  
61 ราชวิถี เวิร์ค พี ซี เวอร์ชั่น 2.1 ชัยรัตน์   เจน 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
62 คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์คอมพิวเตอร์และท่าน ชัยวัฒน์   คุปตระกุล 2530 3  
63 กลศาสตร์วิศวกรรม ชัยสวัสดิ์   เทียนวิบูลย์ 2526 5  
64 การทำความเย็นและปรับอากาศ ชัยสวัสดิ์   เทียนวิบูลย์ 2523 1  
65 เทคนิคการปฏิบัติงานเชื่อมไฟฟ้า ชัยโรจน์   ปฏิมาพรเทพ มปป. 1  
66 วัสดุในงานวิศวกรรม ชาญวุฒิ   ตั้งจิตวิทยา 2533 10  
67 การควบคุมมอเตอร์ขั้นพื้นฐานในอุตสาหกรรม ชาญศักดิ์   อภัยนิพัฒน์ 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
68 การประยุกต์ใช้งานภาษาซี ชิลด์   เฮอรเบิร์ต 2535 6  
69 การออกแบบวงจรออสซิสเลเตอร์ วงจรฟิลเตอร์ และวงจรเร็กกูเลเตอร์ โดยไช้ออปแอมป์ ชูชัย   ธนสารตั้งเจริญ มปป. 5  
70 ระบบสื่อสารวิทยุ ชูชัย   ธนสารตั้งเจริญ มปป. 2  
71 การจัดงานอุตสาหกรรม ชูชีพ   เยาวพัฒน์ 2540 2  
72 โปรแกรมสำเร็จรูป LOTUS 1-2-3 Release 2 ชูศักดิ์   อุดมศรี 2529 1  
73 ทฤษฎีตรวจซ่อมงานอิเล็กทรอนิกส์ ชูเกียรติ   จันทรานี 2538 5  
74 ทฤษฎีตรวจซ่อมวีดีโอเทป ชูเกียรติ   จันทรานี 2534 1  
75 ทฤษฎีตรวจซ่อมโทรทัศน์ขาว-ดำ ทรานซิสเตอร์-ไอซี ชูเกียรติ   จันทรานี 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 11
76 โครงสร้างและระบบข้อมูล ชูเกียรติ   มุ่งมิต มปป. 1  
77 ฟิสิกส์ ม.4 เล่ม 1-2 (ว.021-ว.0022) ช่วง   ทมทิตชงค์ 2532 1  
78 คู่มือฟิสิกส์ ม.5 เล่ม 3 ช่วง   ทมทิตชงค์ มปป. 5  
79 คู่มือฟิสิกส์แผนใหม่ เล่ม 1-2 ช่วง   ทมทิตชงค์ มปป. 3  
80 Photoshop filter effects ซอร์   เดวิด 2540 1  
81 เทคนิคการสร้างภาพทิวทัศน์ด้วย Bryce 2 ซอร์   เดวิส 2540 1  
82 เรียนรู้การใช้งานซอฟท์แวร์สามมิติสำหรับผู้ใช้แม็คอินทอช ซอร์   เดวิส 2540 1  
83 ไขปัญหาอินเทอร์เน็ต ซาเว็ตซ์   เควิน เอ็ม 2539 1  
84 เรียนรู้และเข้าใจการใช้งาน Microsoft access ซิมซันส์   เอเรน 2537 1  
85 อิเล็กทรอนิกส์ : หลักและการประยุกต์ใช้งาน ซูลเลอร์,   ชาร์ลล์ เอ 2541 1  
86 คู่มือซ่อมเครื่องมือใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ณรงค์   ชอนตะวัน 2532 2  
87 เครื่องกลไฟฟ้า 2 ณรงค์   นันทวรรธนะ 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
88 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน เล่ม 2 ณรงค์   อาจฤทธิ์ 2530 2  
89 เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์และการใช้งาน เล่ม 1 ณรงค์   อาจหาญ 2530 2  
90 การใช้ DOS Version 3.30 & dBASE 3 Plus ณรงค์เดช   วิทยกุล 2535 2  
91 ระบบพัฒนาฐานข้อมูล FoxPro ดวง   บงกชเกตุสกุล 2539 1  
92 เทคนิคการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิคขั้นสูงของ IBM PC ดวงพร   ศรีวัฒนา 2529 2  
93 การโปรแกรมภาษาซี ดวงแก้ว   สวามิภักดิ์ 2532 8  
94 เข้าใจการทำงาน IBM PC เรียบเรียงจาก Inside the IBM PC and PS/2 ดวงแก้ว   สวามิภักดิ์ 2534 8  
95 รู้จักกับคอมพิวเตอร์ ดวงแก้ว   สวามิภักดิ์ 2521 3  
96 รีโมทเชนชิ่งพื้นฐาน ดาราศรี   ดาวเรือง 2533 6  
97 ตัวกำหนดและเมทริกซ์ : ระเบียบวิธีการคณา ดำรงค์   ทิพย์โยธา 2540 1  
98 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น ดำรัสศิริ   อุทยานานนท์ มปป. 2  
99 เทคนิคการเขียนแบบวิศวกรรม ดิเรก   ช่างเขียน 2529 5  
100 คู่มือเลือกซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ ดีโวแรก   จอห์น ซี. 2538 1  
101 คู่มือโปรแกรม ตู้ยา มปป. 1  
102 ทฤษฎีโครงข่ายไฟฟ้าและสายส่ง ถวิล   กิ่งทอง 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
103 ระบบมัลติเพล็กช์เบื้องต้น ถวิล   กิ่งทอง 2532 3  
104 เทคนิคสำหรับการออกแบบโปรแกรม ถาวร   อานุภาพไตรรงค์ 2528 6  
105 ภาษาเบสิคเบื้องต้นโดยใช้เครื่อง IBM PC ถุงเงิน   ไชยพิพัฒน์ 2528 2  
106 ฟิสิกส์ ทบวงมหาวิทยาลัย 2530 7 พิมพ์ครั้งที่ 5
107 วัสดุอุตสาหกรรม ทวี   อิ่มพิทักษ์ 2534 6  
108 วิศวกรรมเขียนแบบ 1 ทวีศักดิ์   เทศเจริญ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
109 ดอส 5.0 ทอม   ตันติสฤกษดิ์ชัย มปป. 1  
110 รวมข้อมูลพีซีสำหรับโปรแกรมเมอร์ ทอม   โฮแกน 2536 1  
111 ไมโครคอมพิวเตอร์ กับ งานออฟฟิศออโตเมชั่น ทักษิณา   สวนานนท์ 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
112 การใช้ CP/M ทำงานภาษาฟอร์แทรน ทัศนีย์   ตันติพิศาลกุล 2529 1  
113 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ภาษาฟอร์แทรน 4 ทัศนีย์   ตันติพิศาลกุล 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
114 ฟิสิกส์กลศาสตร์ ทิพรัตน์   วงศ์เจริญ 2539 1  
115 รวมฮิต super Tips & Technics ทีมนักเขียนและกองบรรณาธิการคอมพิวเตอร์ทูเดย์ 2541 4  
116 ปฏิบัติการวิศวกรรมเชิงของไหล ME.307,ME.313,CE.210 ธงชัย   เสริมพงษ์พันธุ์ 2540 5  
117 การเรียนโปรแกรมภาษาปาสคาลเบื้องต้น ธนัท   ชัยยุทธ 2533 4  
118 ดิจิตอลพื้นฐาน ธนัท   ชัยยุทธ 2534 5  
119 ดิจิตอลพื้นฐาน ธนัท   ชัยยุทธ 2540 2  
120 การเขียนโปรแกรม ภาษาปาสคาลเบื้องต้น ธนัท   ชัยยุทธ 2538 2  
121 เทคนิคการซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์สี ธวัช   เมฆสวรรค์ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
122 เครื่องกลไฟฟ้า 2 สชฟ.1442 ธวัชชัย   อัตถวิบูลย์กุล 2533 1  
123 ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 2 ธวัชชัย   เลื่อนฉวี 2532 1  
124 การวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสตรง เล่ม 1 ธวัชชัย   เลื่อนฉวี 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
125 วงจรดิจิตอลภาคปฏิบัติ ธวัชชัย   เลื่อนฉวี 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
126 ดิจิตอลเทคนิค เล่ม 1 ธวัชชัย   เลื่อนฉวี 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
127 การอินเทอร์เฟส IBM / PC ธานินทร์   ถาวรศาสนวงศ์ มปป. 2  
128 ฟิสิกส์แผนใหม่ ธำรง   เมธาศิริ 2531 5  
129 คู่มือปฎิบัติการทดลอง:วค.301 ปฏิบัติการไมโครโปรเชสเตอร์ ธีระพล   เทพหัสดิน ณ อยุธยา 2539 10  
130 กลไกในการออกแบบวิศวกรรม เล่ม 1 ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 5  
131 เขียนแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยาย ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2534 6  
132 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาคณิต ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2533 3  
133 เขียนแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยาย:Descriptive geometry ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
134 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2531 3  
135 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย ฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2537 3  
136 เขียบแบบวิศวกรรม ภาคเรขาบรรยายฉบับเสริมประสบการณ์ ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2536 6  
137 เขียนแบบวิศวกรรมเบื้องต้น ธีระยุทธ   สุวรรณประทีป 2530 6  
138 โปรแกรมธุรกิจ ซูเปอร์แคลสาม นพรัตน์   อมรกุล 2528 1  
139 โปรแกรมธุรกิจ ซูเปอร์แคล นพรัตน์   อมรกุล 2527 6  
140 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 ภาคปฏิบัติ นภัทร   วัจนเทพินทร์ 2544 3  
141 ดิจิตอลภาคปฎิบัติ นภัทร   วัจนเทพินทร์ 2537 1  
142 วงจรไฟฟ้า กระแสสลับ นภัทร   วัจนเทพินทร์ 2534 2  
143 ตำราพิชัยโลตัส 123 ว่าด้วยกลเม็ดและเทคนิคอันลึกล้ำ นันทพล   มหันตพลานนท์ 2534 1  
144 รวมข้อสอบ:นักวิทยุสมัครเล่น (ฉบับสมบูรณ์) นิตยสาร ซีคิว บริษัท 2521 1  
145 การเขียนโปรแกรมและประมวลผลข้อมูลด้วยเทอร์โบปาสคาล นุกูล   กระจาย 2538 1  
146 การเขียนโปรแกรมด้วยบอร์แลนด์ C++ 5.0 นุกูล   กระจาย 2540 1  
147 การเขียนแอปพลิเคชั่นในวินโดวส์ด้วยบอร์แลนด์ปาสคาล นุกูล   กระจาย 2539 2  
148 นักเลงรีโมท บรรเจิด   ตันติกัลยาภรณ์ 2543 1  
149 ทฤษฎีการทำความเย็น บรรเลง   ศรนิล มปป. 1  
150 คู่มือ/เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2533 1  
151 คู่มือ เทียบเบอร์ ไอซี TTL บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
152 คู่มือการเลือกใช้งานทรานซิสเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2536 2  
153 คู่มือดูขาไอซีฉบับฉับไว บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2540 3  
154 คู่มือทรานซิสเตอร์:Transister Data Book บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2533 1  
155 คู่มือเทียบเบอร์ TTL บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2541 2  
156 คู่มือไอซี CMOS 54 C/74 C Series บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2532 1  
157 คู่มือ/เทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2540 2  
158 คู่มือ / เทียบเบอร์ ไอซี TTL บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2534 3  
159 รวมบทความทฤษฎีและการประยุกต์ใช้งานอุปกรณ์สารกึ่งตัวนำ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2538 2  
160 เทคนิคการใช้ Visual Foxpro 3.0 for windons บริษัท อินเด็กซ์ เซ็นเตอร์ จำกัด 2539 2  
161 คู่มือเวิร์ดโปรเซสเซอร์ ไทย/อังกฤษ บริษัท อินเตอร์เนชันแนล รีเสริช คอร์ปอร์เรชัน จำกัด 2533 39  
162 นำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย Power Point 4.0 บริษัท เดอะไมโครวิซซิสเตมส์ จำกัด 2538 7  
163 36 เรื่องน่ารู้เทคนิคไฟฟ้า บริษัท เอ็ม แอนด์อี จำกัด 2542 4  
164 เทคโนโลยีการออกแบบวงจรรวม บวร   ปภัสราทร 2535 1  
165 คู่มือการใช้งาน Microsoft Word 6 สำหรับวินโดวส์ บอร์แลนด์,รัสเซลล์ 2538 1  
166 คู่มือการใช้ Protel for windows บัณฑิต   จามรภูติ 2540 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
167 ทฤษฎีและการออกแบบวงจรดิจิตอล เล่ม 2 บัณฑิต   บัวบูชา 2536 2  
168 ทฤษฎีและการออกแบบวงจรไฟฟ้า เล่ม 1 บัณฑิต   บัวบูชา 2535 9  
169 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร = Principles of communication systems บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
170 คู่มือออกแบบและติดตั้ง MATV & CATV บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
171 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร:Principles of communication systems บัณฑิต   โรจน์อารยานนท์ 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
172 คณิตศาสตร์ช่างอิเลคโทรนิกส์ บุญญศักดิ์   ใจจงกิจ 2521 1  
173 ตำราวิทยุ เอฟ เอ็ม (F.M) บุญถึง   แน่นหนา 2533 7 พิมพ์ครั้งที่ 3
174 ตำราโทรทัศน์:ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ บุญถึง   แน่นหนา 2532 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
175 ตำราโทรทัศน์สี บุญถึง   แน่นหนา 2522 3  
176 เทคโนโลยีไฟฟ้ารถยนต์ บุญธรรม   ภัทราจารุกุล 2542 1  
177 การอินเทอร์เฟสไมโครคอมพิวเตอร์เพื่องานต่างๆ บุญมี   บุญยะผลานันท์ มปป. 3  
178 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ บุญสม   ศิริโสภณา 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
179 การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัย โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS บุญเรียง   ขจรศิลป์ 2531 2  
180 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น บุญเลิศ   พงษ์มงคลสาม 2531 1  
181 เรียนรู้ภาษาปาสคาล บุญเลิศ   เอี่ยมทัศนา 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
182 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี บุญเลิศ   เอี่ยมทัศนา 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
183 เรียนรู้ภาษาปาสคาลด้วยเทอร์โบปาสคาล 4.0-5.0 บุญเลิศ   เอี่ยมทัศนา 2532 5  
184 คู่มือเทอร์โบปาสคาลรุ่น 4.0-5.0 บุญเลิศ   เอี่ยมทัศนา 2532 6  
185 อินเทอร์เน็ตและเวิลด์ ไวด์ เว็บเข้าใจง่ายสไตล์ 3 มิติ บุษกริน   ฤกขะเมธ 2539 2  
186 การโปรแกรมเชิงเส้นจำนวนเต็ม:Integer Linear Programming ประกอบ   จิรกิติ 2535 2  
187 โครงสร้างข้อมูลและอัลกอริทึม ประกาศิต   ชาติบุรุษ 2533 3  
188 วิศวกรรมการสื่อสาร:ไฟฟ้าอีเล็คทรอนิคส์ ประกิจ   ตังติสานนท์ 2527 2  
189 สถิติเพื่อการวิจัยคำนวณด้วยภาษา Basic ประคอง   กรรณสูต 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
190 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ : ทฤษฏีและแนวปฏิบัติสำหรับนักเทคโนโลยีการศึกษา ประทิน   คล้ายนาค 2529 2  
191 การเขียนโปรแกรมภาษาแอซเซมบลี Z-80 ประทีป   บัญญัตินพรัตน์ 2527 1  
192 ไมโครคอมพิวเตอร์ขั้นมูลฐาน ประทีป   บัญญัตินพรัตน์ 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
193 ทฤษฎีและการใช้งานวงจรดิจิตอล เล่ม 1 ประทีป   บัญญัตินพรัตน์ 2533 4  
194 เรียน PFS ด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2528 2  
195 เรียน AutoCAD พื้นฐานสำหรับการเขียนแบบ 2 มิติ Release 13 ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2540 2  
196 เทคนิคการใช้งานเครื่องพิมพ์ C.ITECH รุ่น 1570 S/SC ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2529 2  
197 เรียนเทอร์โบปาสคาลด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2535 5  
198 เรียนไมโครซอฟต์ เพาเวอร์พอยต์ 4.0 ด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2538 1  
199 คู่มือการใช้โปรแกรม AUTO CAD RELEASE 10 ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2535 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
200 เรียน Applesoft Basic ด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
201 เรียน/เล่น/ใช้โปรแกรม APPLESOFT BASIC ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
202 คู่มือการใช้คำสั่ง สูตร ฟังก์ชั่น โลตัส 1-2-3 ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2536 3  
203 คู่มือการใช้โปรแกรม Auto cad ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2529 2  
204 เรียนมัลติแพลนด้วยตนเอง ประพัฒน์   อุทโยภาศ 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
205 คณิตศาสตร์สำหรับฟิสิกส์ ประสาร   ไชยณรงค์ 2537 2  
206 ฟอกซ์โปร 1 ประสิทธิ์   วิทยธีราภรณ์ 2536 5  
207 ภาษา ประสิทธิ์   วิทยธีราภรณ์ 2535 3  
208 ฟอกซ์โปร 2 ประสิทธิ์   วิทยธีราภรณ์ 2536 5  
209 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น Windows 3.1 ประสิทธิ์   โอวศิริกุล 2539 5  
210 วัสดุวิศวกรรม ประเสริฐ   ก้อยสมบูรณ์ 2529 3  
211 วัสดุอุตสาหกรรม ประเสริฐ   มหาศรานนท์ มปป. 7  
212 รวมเครื่องเสียงแอมป์หลอด ประเสริฐ   โรจน์สุธีวัฒน์ 2536 3  
213 เทคนิคในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ ปราณี   ธรรมรักษ์ 2530 2  
214 คณิตศาสตร์ทั่วไป ปราณี   เหรียญกิตติวัฒน์ 2530 2  
215 คู่มือการใช้โปรแกรม dBASE III PLUS FOXBASE+และเทคนิคการเขียนโปรแกรม ปรีชา   อัศวเดชานุกร 2531 8  
216 ภาษาคอมพิวเตอร์ฟอร์แทรน 77 ปรีชา   แสงอาสภวิริยะ 2527 1  
217 คณิตศาสตร์ เล่ม 1 ปรียา   ขุมทรัพย์ 2534 2  
218 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปัจจัย   บุนนาค 2515 1  
219 วัสดุและอุปกรณ์ขนถ่าย ปานมนัส   ศิริสมบูรณ์ 2534 3  
220 วิทยาศาสตร์กับชีวิตประจำวัน ปิยวรรณ   แสงสว่าง 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
221 การวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์ 2529 7  
222 ภาษาปาสคาล ผกาวดี   ศิริรังษี มปป. 1  
223 การออกแบบงานวิจัย = Research Design ผ่องพรรณ   ตรัยมงคลกูล 2534 3  
224 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับวิศวกรรม ผ่องพรรณ   รัตนธนาวันต์ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
225 ไดเรกเตอร์ 4,5,6 ฝ่ายวิชาการ คอมพิวเตอร์สแควร์ 2540 1  
226 Internet Visual Guide โดยใช้ Netscape 3 พงษ์ระพี   เตชพาหพงษ์ 2539 1  
227 ระบบและความปลอดภัยในโรงงาน พงษ์วุฒิ   สิทธิพล 2538 1  
228 ระบบคอมพิวเตอร์ พรชัย   จิตต์พานิชย์ 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
229 ภาษาแอสแซมบลี้เบื้องต้น (โปรแกรมย่อย) พรชัย   จิตต์พานิชย์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
230 ปฏิบัติการเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี้ภายใต้ ซี พี เอ็ม 80 พรชัย   จิตต์พานิชย์ 2529 1  
231 ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรกิจ พอพันธ์   วัชจิตพันธ์ 2523 3  
232 อินเตอร์เน็ตสำหรับผู้เริ่มต้นโดยใช้ Explorer เรียนรู้ด้วย Visual Guide แบบ Step-by-Step พันจันทร์   ธนวัฒนเสถียร 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
233 คู่มือการใช้ Windows 95 & Office เรียนรู้รวดเร็วด้วย Visual guide แบบ Step-by-Step พันจันทร์   ธนวัฒนเสถียร 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
234 หลักการใช้งานมิเตอร์ชันวารุ่น YX-361TR และการวัดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยมิเตอร์ พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์ 2535 2  
235 วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์ 2539 3  
236 เครื่องมือวัดไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ พันธ์ศักดิ์   พุฒิมานิตพงศ์ 2537 7  
237 โครงสร้างและระบบข้อมูล พิชัย   บูรณสมบัติ มปป. 1  
238 โลตัส 1-2-3 เวอร์ชัน 2 ทิพย์   ทิพย์ชัยเมธา 2538 1  
239 คู่มือการใช้งาน โลตัสแฮล ทิพย์   ทิพย์ชัยเมธา 2532 2  
240 เอกสารคำสอน เวกเตอร์วิเคราะห์ พิธากร   แปลงประสพโชค 2527 3  
241 การออกแบบระบบแสงสว่าง พิบูลย์   ดิษฐอุดม 2535 3  
242 การจัดหาทำเลที่ตั้งและการวางผังโรงงานด้วยคอมพิวเตอร์ พิภพ   เล้าประจง 2534 4  
243 คู่มือการใช้โปรแกรมสร้างผังงาน Visio 5.0 พิภัทรา   ศิลาไศลโศภิษฐ์ 2542 1  
244 สู่โลกอิเลคทรอนิกส์ พิษณุ   วิทยศิลป์ 2534 5  
245 เรียนรู้และเข้าใจการทำงานดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 พิษณุ   วิทยศิลป์ 2540 1  
246 The photoshop 4.0 WEB! workshop ทินกร   ไผ่แก้ว 2540 1  
247 เทคนิคการซ่อมแซมเลือกประเภทและติดตั้งมอเตอร์เหนี่ยวนำ พีรศักดิ์   วรสุนทรโรสถ 2533 9  
248 คอมพิวเตอร์ช่วยงานอุตสาหกรรม พูลพงษ์   บุญพราหมณ์ 2534 7  
249 คณิตตรรกศาสตร ภัทรา   เตชาภิวาทย์ 2535 1  
250 คู่มือการใช้โปรแกรม Autodesk 3D Studio Release 3 & 4 ภาณุพงษ์   ปัตติสิงห์ 2538 1  
251 คู่มือการใช้โปรแกรม AutoCAD Releasse 14 : 3D Modeling ภาณุพงษ์   ปัตติสิงห์ 2540 2  
252 การส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า มงคล   ทองสงคราม 2535 9  
253 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 มงคล   ทองสงคราม 2534 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
254 ทฤษฎีเครื่องวัดไฟฟ้า มงคล   ทองสงคราม 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
255 ทฤษฎีวงจรไฟฟ้า 2 มงคล   ทองสงคราม 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
256 เครื่องวัดอิเล็กทรอนิกส์ และไฟฟ้า มงคล   ทองสงคราม 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
257 ระบบปฏิบัติการ มงคล   อัศวโกวิทกรณ์ 2535 1  
258 การลดสัญญาณรบกวน มงคล   อัศวโกวิทกรณ์ มปป. 7  
259 อิเล็กทรอนิกส์ พื้นฐาน มงคล   เดชนครินทร์ 2532 2  
260 ระบบการรักษาความปลอดภัยโดยโทรภาพ มงคล   เดชนครินทร์ 2529 1  
261 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน มงคล   เดชนครินทร์ 2538 1  
262 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบปาสคาล มนตรี   พจนารถลาวัณย์ 2533 5  
263 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบซี มนตรี   พจนารถลาวัณย์ 2535 2  
264 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยเทอร์โบเบสิค มนตรี   พจนารถลาวัณย์ 2535 3  
265 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ดัวยเทอร์โบปาสคาล มนตรี   พจนารถลาวัณย์ 2536 1  
266 ระบบและการควบคุม มนัสพงษ์   ชมอุตม์ 2527 1  
267 วิศวกรรมโทรเลขและโทรศัพท์ มนูญ   สุขเกษม 2534 3  
268 เขียนแบบวิศวกรรม 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น มปป. 1  
269 การเขียนโปรแกรมโครงสร้างด้วยภาษา BASIC ยุพิน   ไทยรัตนานนท์ 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
270 การประมวลข้อมูล ยุพิน   ไทยรัตนานนท์ 2530 2  
271 ภาษา RPG มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2525 1  
272 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 6-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
273 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
274 คู่มือปฎิบัติการทดลอง อท.305 ปฎิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 4 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2533 3  
275 วิศวกรรมการเชื่อม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2537 3  
276 ปฏิบัติการไมโครโปรเซสเซอร์ CT.301 = Microprocessor มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มปป. 10  
277 คู่มือปฎิบัติการทดลอง อท.202 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 1 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2533 3  
278 คู่มือปฏิบัติการทดลอง อท.302 ปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์ 3 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 2533 3  
279 ภาษาเบสิกสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ มัณฑนา   ปราการสมุทร 2529 1  
280 การเขียนโปรแกรม SPSS มาณี   ไชยธีรานุวัฒนศิริ 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
281 โปรแกรมสำเร็จรูประบบควบคุมสินค้าคงเหลือ มานพ   วราภักดิ์ 2530 2  
282 กนก 2.1 ยงยศ   แย้มพวง 2534 3  
283 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086/8088 ยืน   ภู่วรวรรณ 2529 2  
284 เทคนิคการออกแบบและติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์-เอฟเอ็ม ยืน   ภู่วรวรรณ 2532 2  
285 มฤษฎี และการใช้งานอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 1 ยืน   ภู่วรวรรณ 2532 3  
286 การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค ยืน   ภู่วรวรรณ 2539 1  
287 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยืน   ภู่วรวรรณ 2531 2  
288 โปรแกรมจัดระบบงานเอ็ม เอสดอส เวอร์ชัน 2.0 ถึง 3.30 ยืน   ภู่วรวรรณ 2532 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
289 เทคนิคการเดินสายสัญญาณเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ยืน   ภู่วรวรรณ 2539 2  
290 มัลติแพลน ยืน   ภู่วรวรรณ 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
291 สถาปัตยกรรม ไมโครโปรเซสเซอร์ 16/32 มิต ยืน   ภู่วรวรรณ 2535 1  
292 แอดวานซ์ โลตัส ยืน   ภู่วรวรรณ 2534 7  
293 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาฟอร์แทรน ยืน   ภู่วรวรรณ 2529 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
294 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยืน   ภู่วรวรรณ 2536 1  
295 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาเบสิค ยืน   ภู่วรวรรณ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
296 เทคนิคการใช้งานฮาร์ดดิสค์ ยืน   ภู่วรวรรณ 2532 7 พิมพ์ครั้งที่ 2
297 อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม ยืน   ภู่วรวรรณ 2534 6  
298 ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 ยืน   ภู่วรวรรณ 2534 3  
299 ดีเบสโพร์ คอนโทรลเซนเตอร์ ยืน   ภู่วรวรรณ 2534 6  
300 เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิต ยืน   ภู่วรวรรณ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
301 ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ยืน   ภู่วรวรรณ 2541 1  
302 การสื่อสารข้อมูลและไมโครคอมพิวเตอร์เนตเวอร์ค ยืน   ภู่วรวรรณ 2532 6  
303 ซีพีเอ็ม ยืน   ภู่วรวรรณ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
304 ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 3 ยืน   ภู่วรวรรณ 2538 2  
305 ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 1 ยืน   ภู่วรวรรณ 2540 2  
306 ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 ยืน   ภู่วรวรรณ 2531 8  
307 ทฤษฎีและการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 ยืน   ภู่วรวรรณ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 11
308 ทฤษฎีและการใช้งานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 2 ยืน   ภู่วรวรรณ 2536 3  
309 งานเชื่อมไฟฟ้า ยุคล   จุลอุทัย 2522 1  
310 เขียนความฝันลงในกระดาษด้วย Harvard Graphics ยุทธนา   ลีละเกษมฤกษ์ 2535 1  
311 เสริมการสอนคณิตศาสตร์ ยุพิน   พิพิธกุล 2530 4  
312 การใช้ระบบรหัสบัตรเจาะรูและแจงนับด้วยมือช่วยในการวิจัย รพี   สุวรรณะชฎ 2510 1  
313 การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน 77 โดยใช้เครื่อง IBM PC. รสสุคนธ์   หังสพฤกษ์ 2529 2  
314 การประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น รสสุคนธ์   หังสพฤกษ์ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
315 การเขียนโปรแกรมภาษาฟอร์แทรน รสสุคนธ์   หังสพฤกษ์ 2529 1  
316 คู่มือการเชื่อมโยง/ติดต่อสื่อสารด้วย Windows 95 รอสส์,   จอห์น 2540 2  
317 ภาษาอาร์พีจี ระพีพรรณ   พิริยะกุล 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
318 ตำราปฏิบัติการภาษาเบสิค ระพีพรรณ   พิริยะกุล 2529 1  
319 ภาษาเบสิคและการเทคนิคการเขียนโปรแกรม ระพีพรรณ   พิริยะกุล 2528 2  
320 ภาษาเบสิค ระพีพรรณ   พิริยะกุล 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
321 การออกแบบ LAN รัชนัย   อินทุใส 2538 1  
322 เอกสารประกอบการบรรยายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (CP.201) รัตน์   สงวนพงษ์ มปป. 6  
323 คู่มือการใช้งาน Microsoft Windows NT Server 4.0 รัสเซล,   ชาร์ลี 2540 1  
324 เริ่มต้นใช้งาน Microsoft Excel 4 สำหรับวินโดวส์ ราล์ฟ   ซอซี 2536 1  
325 เทคนิคการติดตั้ง Windows 95 อย่างง่ายด้วยตนเอง รีส   แอนดรูร์ 2539 1  
326 ตรวจซ่อมโทรทัศน์สี รุ่ง   โพธิสุวรรณ 2531 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
327 คัมภีร์แก้สารพัดปัญหาในแมคอินทอช รูบิ้นท์   ซาเลสซ์ 2537 2  
328 แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง INTERNET ลีวาย์,   จอห์น อาร์ 2539 2  
329 วิทยาการคอมพิวเตอร์ เบื้องต้น วรรณวิภา   จำเริญดารารัศมี 2536 1  
330 เร็ว! ง่าย! Style Microsoft Project 98 วราภรณ์   วงศ์วิศว์ 2541 1  
331 เรียน TK Solver เพื่อการออกแบบทางวิศวกรรมด้วยตัวเอง วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2530 3  
332 เฟรมเวอร์ด II วริทธิ์   อึ้งภากรณ์ 2529 1  
333 คู่มือ การ-DOS PC-DOS พร้อมวิธีใช้งาน วศิน   เพิ่มทรัพย์ 2532 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
334 การวางแผนระบบการจัดการโดยกรรมวิธีข้อมูล วสันต์   หงสกุล 2528 2  
335 โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ DAISYS & SPS วัชราภรณ์   สุริยาภิวัฒน์ 2529 2  
336 การคำนวณวงจรทรานซิสเตอร์ วันชัย   คุณากรวงศ์ มปป. 3  
337 คอมพิวเตอร์พื้นฐาน วันชัย   ริ้วไพบูลย์ มปป. 1  
338 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการพัฒนาโปรแกรม วันพร   ปั้นเก่า 2528 1  
339 วิธีการออกแบบสร้างวิศวกรรมเชิงปฏิบัติ วัลลภ   จันทร์ตระกูล 2529 1  
340 คู่มือยูนิกซ์เดสก์ทอป Korn Shell : UNIX Desktop Guide to the Korn Shell วาลเลย์,   จอห์น 2538 1  
341 โลกของคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ วาสนา   สุขกระสานติ 2540 2  
342 ไมโครซอฟต์แอกเซส 97 สเต็บ บาย สเต็บ วาสนา   ไตรพฤฒิธัญญา 2540 2  
343 ขั้นตอนการคำนวนด้วยภาษาเบสิก คณิตศาสตร์วิศวกรรมไฟ้ฟ้า วิชัย   ศังขจันทรานนท์ 2530 3  
344 หลักการ และเทคนิคการซ่อมสร้างเครื่องขยายทรานซิลเตอร์ วิชาญ   ก่องตาวงษ์ มปป. 1  
345 คู่มือการใช้ DOS วิชิต   ปุณวัตร์ 2535 5 พิมพ์ครั้งที่ 7
346 เทคนิคการควบคุมและลดเสียงดัง = Noise control and Reduction Techniques วิฑูรย์   สิมะโชคดี 2537 1  
347 เริ่มต้นสมบูรณ์แบบกับ AutoCAD Release 12 วิทยา   สงวนวรรณ 2540 1  
348 เรียนอินเตอร์เน็ต ผ่าน World Wide web อย่างง่าย วิทยา   เรืองพรวิสุทธิ์ 2539 3  
349 ศัพท์ใหม่อธิบายโลกยุคข้อมูลข่าวสาร วิทยากร   เชียงกูล 2539 3  
350 เทคนิคการพันมอร์เตอร์ขนาดเล็ก วินกินสัน,   คาร์ล 2532 1  
351 หลักการวิเคราะห์ข้อมูลจากดาวเทียม วินิตา   เผ่านาค 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
352 ภาพอาการเสีย & เทคนิคการซ่อมทีวีสี เล่ม 1 วิพล   สุวรรณโกเศศ 2533 1  
353 เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ วิริยะ   พิเชฐจำเริญ 2537 1  
354 คู่มือการใช้โปรแกรม IUS วิริยะ   อนุจารี มปป. 2  
355 การแปลงไฟล์ข้อมูลระหว่างโปรแกรมสำเร็จรูป วิลาวรรณ   รักผกาวงศ์ 2535 3  
356 การออกแบบสิ่งพิมพ์สำหรับมือใหม่ วิลเลี่ยม,   โรบิน 2539 1  
357 มาตรฐานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
358 โทรคมนาคมและอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2526 2  
359 มาตราฐานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2529 2  
360 คอมพิวเตอร์ขนาดเล็กและการประยุกต์ใช้งาน วสันต์   อาชาเดโชพล 2535 6  
361 Visual basic ฉบับ Database วิสาร   กำจรเวทย์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
362 ทฤษฎีเบื้องต้นการแปลงฟาส์ทพูริเยอร์และการแปลงเชิงทฤษฎีอำนวน วิเชียร   ลาหโกศล 2527 1  
363 คณิตศาสตร์วิศวกรรม วิเชียร   ศรีเสือราม มปป. 2  
364 การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากโปรแกรมสำเร็จรูป วิเชียร   เกตุสิงห์ 2534 3  
365 การใช้งานออปแอมป์ และลิเนียร์ไอซี วิโรจน์   อัศวรังสี 2536 4  
366 302 วงจร วิโรจน์   แซ่โซว 2540 2  
367 คู่มือการใช้โปรแกรม Page Maker 5 บน Windows วีรยุทธ์   เลิศนที 2538 2  
368 ความแข็งแรงของวัสดุ วีระพันธ์   สิทธิพงศ์ 2534 2  
369 Enterprise java beans วีระศักดิ์   ซึงถาวร 2546 1  
370 เลเซอร์ฟิสิกส์:Laser Physics วุฑฒิ   พันธ์มนาวิน 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
371 เลเซอร์ฟิสิกส์ วุฑฒิ   พันธ์มนาวิน 2532 1  
372 ครบเครื่องเรื่องอินเตอร์เน็ต ศรันย์   ไมตรีเวช 2540 1  
373 ดิจิตอลคอมพิวเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ศักดิ์   วาสิกะสิน 2540 2  
374 เธียร์รี่ แอนด์ พรอบเล็ม อิน อิเลคโทรแมกนิทิส ซึม ศิริ   ตงศิริ 2527 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
375 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ศิริจันทร์   ทองประเสริฐ   1  
376 สถิติสำหรับงานวิศวกรรม ศิริจันทร์   ทองประเสริฐ 2529 4  
377 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ ศิริชัย   พงษ์วิชัย 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
378 ภาษาฟอร์แทรน IV ศิริพร   สาเกทอง 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
379 หนังสือเรียนวิชาฟิสิกส์ เล่ม 6 ว 026 กระทรวงศึกษาธิการ 2526 1  
380 รวมคำสั่ง AutoCAD Release 12 ศุภชัย   ศรีหอม 2536 1  
381 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ตอน 2 : มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง ศุภชัย   สุรินทร์วงศ์ 2533 4  
382 การใช้ซุปเปอร์แคล ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ ,โรงเรียน มปป. 1  
383 โปรแกรมสำเร็จรูป WORD STAR ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ ,โรงเรียน 2528 1  
384 ซิมโฟนี่ ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ ,โรงเรียน มปป. 1  
385 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก ขั้นสูง II ศูนย์ภาษาคอมพิวเตอร์ ,โรงเรียน 2527 1  
386 d BASE III PLUS สตวุฒ   สิงหกลางพล มปป. 1  
387 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ซี ดี รอม สตาร์แล็ก   โรเบิร์ต 2540 5  
388 คู่มือการใช้งาน Microsoft Windows 95 สตินสัน   เครก 2539 1  
389 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วยภาษาซี สตีเวนส์   ออล 2534 4  
390 คู่มือเทียบเบอร์ ไอซี ทรานซิสเตอร์ ฯลฯ มาตรฐานอเมริกา สถาบันอิเลคทรอนิกส์กรุงเทพฯ 2536 2  
391 คู่มือวงจรวิทยุเทป-ซีดี-วิซีดี 1 ฝ่ายวิชาการ สถาบันอิเล็กทรอนิกส์กรุงเทพรังสิต 2544 1  
392 อนุกรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม 2 ระบบควบคุมของไหลในงานอุตสาหกรรม สมชอบ   ไชยเวช 2522 1  
393 เปิดโลกยูนิกซ์ สมชาย   นำประเสริฐชัย 2537 10  
394 เปิดโลกอินเทอร์เน็ต สมนึก   คีรีโต 2539 1  
395 เปิดโลกอินเตอร์เน็ต สมนึก   คีรีโต 2538 1  
396 คู่มือการใช้โปรแกรม Multimedia toolbook สำหรับ Windows 4.0 สมบัติ   เครือทอง 2540 2  
397 คู่มือติดตั้งและใช้งานโมเด็ม/แฟกซ์โมเด็มด้วยตนเอง สมพงษ์   บุญธรรมจินดา 2537 1  
398 เขียนแบบช่างไฟฟ้า:กลไกควบคุมมอเตอร์ สมพงษ์   พรหมนารถ 2520 1  
399 การเขียนโปรแกรมภาษาโคบอล = Cobol Programming สมพิศ   โกศัลวัฒน์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
400 การเขียนโปรแกรมภาษาพีแอล วัน สมพิศ   โกศัลวัฒน์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
401 คู่มือการใช้โปรแกรม PageMaker 6 บน MAC และ PC สมศักดิ์   จตุรจำเริญชัย 2539 2  
402 การใช้โปรแกรม แม็คโครมีเดีย ฟรีส์แฮนด์ 5-5.5 สมศักดิ์   จตุรจำเริญชัย 2540 1  
403 การใช้โปรแกรม Adobe photoshop 4.0 สมศักดิ์   จตุรจำเริญชัย 2540 1  
404 อิลัชเทอร์ 5/5.5/6/7 สมศักดิ์   จตุรจำเริญชัย 2540 1  
405 แม็คโครมีเดีย ฟรีส์แฮนด์ 7 สมศักดิ์   จตุรจำเริญชัย 2540 1  
406 เลเซอร์เอนจิเนียร์ริ่ง สมศักดิ์   ปัญญาแก้ว 2529 3  
407 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น สมศักดิ์   ปัญญาแก้ว 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
408 เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ:หลักการทำงานและเทคนิคการตรวจสอบ สมศักดิ์   สุโมตยกุล 2533 8  
409 เครื่องทำความเย็น และเครื่องปรับอากาศ สมศักดิ์   สุโมตยกุล 2545 1  
410 ทฤษฎีและปฏิบัติโทรทัศน์สีระบบ PAL สมศักดิ์   เตชะเศรษฐ์ณะ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
411 ทฤษฎีและปฏิบัติ VCR ระบบดิจิตอล สมศักดิ์   เตชะเศรษฐ์ณะ 2532 5  
412 มาตรฐานการติดตั้งสัญญาณเตือนอัคคีภัย สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2529 2  
413 ศัพท์เทคนิควิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
414 คู่มือการสอบเทียบเครื่องมือวัดอุตสาหกรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 2546 3  
415 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิค สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี(ไทย-ญี่ปุ่น) 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
416 อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ สมเกียรติ   ศุภเดช 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
417 เทคโนโลยีฟิสิกส์ใหม่ สมโภชน์   อิ่มเอิบ มปป. 5  
418 Super Tips for windows special 2 สยาม   สงวนรัมย์ มปป. 1  
419 Amipro 2.5 Thai for windows Technique Step-by-Step สยาม   สงวนรัมย์ มปป. 1  
420 Help ! Dos 6 สยาม   สงวนรัมย์ มปป. 1  
421 Word 2.0 for Windows Technique step-by-Step สยาม   สงวนรัมย์ มปป. 1  
422 คอมพิวเตอร์ IBM-PC และโปรแกรมฝึกพิมพ์ดีด สยามคอมพิวเตอร์ 2529 1  
423 เรียน ทดลองดิจิตอลเบื้องต้นด้วยตนเอง สันทรา   เกตุพันธ์ 2534 4  
424 เครื่องกลไฟฟ้า 2 สัมพันธ์   หาญชเล 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
425 ทฤษฎีการส่องสว่าง สาคร   พลราชม 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
426 คู่มือ การนำเสนอข้อมูลด้วยกราฟ สารภี   ลีประเสริฐ มปป. 2  
427 ใช้ Linux + Samba แทน Windows NT สาโรจน์   ไพชยนต์ฤทธา 2542 2  
428 เทคโนโลยีและการแข่งขันทางธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2536 1  
429 ไอทีเพื่อประชาชน สำนักงานเลขานุการคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ 2537 2  
430 วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง สำรวย   สังข์สะอาด 2547 5  
431 ทฤษฎีและการนำไปใช้งานออปแอมป์ สำเริง   รัศมีวิศวะ มปป. 1  
432 เขียนแบบอิเลคทรอนิกส์ สำเริง   รัศมีวิศวะ มปป. 1  
433 รวมสุดยอดโปรแกรม เล่ม 2 สิทธิชัย   ประสานวงศ์ 2538 1  
434 การใช้เอ็กเซล = Excel for windows สิทธิชัย   ประสานวงศ์ 2536 2  
435 กราฟิคใน mbasic (การเขียนโปรแกรม เล่ม 3) สิทธิชัย   ประสานวงศ์ 2530 5  
436 ทฤษฎีและการคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิชัย   โภไคยอุดม 2532 6  
437 ทฤษฎีและการคำนวณวงจรอิเล็กทรอนิกส์ สิทธิชัย   โภไคยอุดม 2533 3  
438 กำลังวัสดุ สิริศักดิ์   ปโยธรสิริ 2531 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
439 อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐานสำหรับช่างเทคนิค สุขุมวิทย์   ถูมิวุฒิสาร 2535 8 พิมพ์ครั้งที่ 7
440 เรียนรู้เทอร์โบปาสคาล สู่หลักการเรียนโปรแกรม สุชาดา   รัตนคงเนตร 2538 1  
441 เครื่องรับส่งวิทยุและระบบวิทยุสื่อสาร สุชาติ   กังวารจิตต์ 2532 6  
442 คู่มือการเขียนคำสั่งใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS สุชาติ   ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ 2529 1  
443 การออกแบบวงจรรวม สุชาย   ธนวเสถียร 2535 7  
444 หลักการออกแบบวงจรลอจิก:วงจรคอมไบเนชั่น สุชาย   ธนวเสถียร 2535 7  
445 วิศวกรรมโทรศัพท์ สุชิน   จำจด 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
446 คู่มือการใช้ DESIGNCAD 3-D สุทธิชัย   ศรีรัตนวงศ์ 2533 6  
447 Visual Basic 4.0 professional สุทธิศักดิ์   พงศ์ธนาพาณิช 2539 2  
448 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
449 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2538 1  
450 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2538 1  
451 MATLAB เพื่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรม สุธรรม   ศรีเกษม 2540 2  
452 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม สุนทร   ลิ่วเลาหคุณ 2535 2  
453 การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ตระกูล 8051 สุนทร   วิทูสุรพจน์ 2537 5  
454 คณิตศาสตร์ 201 สุนีย์   สุวรรณตระกูล 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
455 ฟิสิกส์เพื่อความเพลิดเพลิน เล่ม 2 สุปรียา   ตั้งวิจิตรเกษม 2527 2  
456 Modem สุพจน์   ปุณณชัยยะ 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
457 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัฒน์   บุญมาก 2532 5 พิมพ์ครั้งที่ 4
458 หม้อแปลง:Tranformer ไสว   ฐานีพาณิชสกุล 2525 2  
459 โครงสร้างข้อมูลกับปาสคาล สุรชาติ   พ่วงพุ่ม 2532 2  
460 การริเริ่มและบริหารโครงการQC ในสหรัฐอเมริกาและไทยการบริหารโครงการคิวซีในระบบเริ่มต้ สุรศักดิ์   นานานุกูล 2529 3  
461 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 : ภาคทฤษฎี สุรศักดิ์   อยู่สวัสดิ์ 2540 1  
462 คู่มือการเรียนรู้โปรแกรม Freehand ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ สุราช   แหยมอ่อน 2540 1  
463 พจนานุกรมศัพท์วิศวไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ สุริยัน   ศรีสวัสดิ์กุล 2539 2  
464 พจนานุกรมศัพท์วิศวไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สุริยัน   ศรีสวัสดิ์กุล 2544 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
465 เทคนิคและการออกแบบสวิตซิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย สุวัฒน์   ดั่น 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
466 อินเทอร์เน็ต = Internet สุวิทย์   วงศ์คุ้มสิน 2541 11  
467 คู่มือคณิตศาสตร์ เล่ม 3 สุเทพ   ทองอยู่ มปป. 2  
468 ทฤษฎีและการใช้ระบบเครือข่าย LAN อภิชาติ   อัศวาดิศยางกูร 2536 11  
469 การสื่อสารเส้นใยแสง อภินันท์   มัณยานนท์ มปป. 2  
470 ความน่าจะเป็นและสถิติประยุกต์ MA.205 อรพินท์   เจียระพงษ์ 2539 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
471 ออกแบบกระสวนงานหล่อและแบบส่งงานผลิต อวยชัย   จันทร์เพ็ญ 2532 1  
472 ปฏิบัติการความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ CP.201 อักษรา   ศิธราชู 2539 10  
473 คู่มือการใช้งาน dBASE III/III PLUS (ฉบับปรับปรุงแก้ไขและเพิ่มเติม) อัครเสน   สมุทรผ่อง 2534 5  
474 คู่มือการใช้งาน dBASE II/dBASE III พร้อม 7 โปรแกรมประยุกต์ใช้งานจริง อัครเสน   สมุทรผ่อง 2529 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
475 DOS VERSION 3.30 อัญชลี   จำรัสฤทธิรงค์ 2534 5  
476 การใช้โลตัส 1-2-3 สำหรับการตัดสินใจจ่ายลงทุน อัญชลี   พิพัฒนเสริม 2534 2  
477 การใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Wordstar release 5 สำหรับงานด้านการพิมพ์ อัญชลี   พิพัฒนเสริม 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
478 เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน PageMaker 5.0 สำหรับวินโดวส์ ฉบับสมบูรณ์ อัลต์แมน   รีเบคคาบริดจ์ 2538 1  
479 เทคนิคการเขียน กราฟิก บนเทอร์โบปาสคาล อาจหาญ   สัตยารักษ์ 2538 1  
480 เทคนิคการเขียนกราฟิกเทอร์โบเบสิก อาจหาญ   สัตยารักษ์ 2533 3  
481 เทคนิคการเขียนกราฟฟิคบนเทอร์โบเบสิก อาจหาญ   สัตยารักษ์ 2532 1  
482 เครื่องวัดและการวัดทางไฟฟ้า อาภรณ์   เก่งพล 2531 5  
483 คณิตศาสตร์แบบใหม่ชั้นสูง อำนวย   ขมันไทย 2523 1  
484 โปรแกรมวิเคราะห์วงจรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อำนวย   สกุลสุกใส 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
485 เขียนแบบช่างยนต์:เครื่องยนต์และชิ้นส่วนสำคัญ อำพล   ซื่อตรง 2522 1  
486 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ อำไพ   พรประเสริฐสกุล 2540 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
487 ฟิสิกส์ 1 อินทิรา   ศรีพิชัย 2529 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
488 หลักการทำงานเครื่องรับโทรทัศน์ยุคใหม่ อิบราฮิม,   เค.เอฟ. 2542 1  
489 การเขียนคอมไพเลอร์ สำหรับ IBM PC อิว   ไอยรากาญจนกุล 2534 5  
490 โปรแกรมภาษาเบสิก อุกฤษฎ์   โคแก้ว 2532 1  
491 สมการเชิงอนุพันธ์สำหรับวิศวกร อุบลวรรณา   เงินวิจิตร 2531 2  
492 การใช้งานระบบเครือข่าย Net Ware 4.1 ฮิวจส์,   วิลเลียม เอฟ. 2539 2  
493 110 โครงงานไอซี เกรียงศักดิ์   ฐานิกเกษตร 2534 3  
494 การศึกษางาน เกษม   พิพัฒน์ปัญญานุกูล 2530 5  
495 คณิตศาสตร์ช่างอิเล็กทรอนิกส์ เกียรติศักดิ์   ครุธพุ่ม 2540 2  
496 การประมวลข้อมูลทางธุรกิจ โดย คอมพิวเตอร์ ตอนซอฟต์แวร์ เขมา   เวสารัชช์ 2532 4  
497 เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 เจน   สงสมพันธุ์ 2531 2  
498 เทคนิคการซ่อมวิดีโอเทป วีซีพี เจน   สงสมพันธุ์ 2543 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
499 เทคโนโลยีทีวีจอแบน เจน   สงสมพันธุ์ 2543 1  
500 การควบคุมคุณภาพสมัยใหม่ เจริญ   วัชระรังษี มปป. 1  
501 คู่มือกำจัด ไวรัสคอมพิวเตอร์ เฉลิมพล   ทัพซ้าย 2537 1  
502 หลักดิจิตอลและการนำไปใช้งาน (ภาค 1 ลอจิก) เฉลิมพล   น้ำค้าง 2529 1  
503 นำทางสู่ระบบฐานข้อมูลแบบไคลเอนต์เซิร์ฟเวอร์ เชลมิ,   โจ 2538 2  
504 คู่มือการใช้เครื่องมือในอินเตอร์เน็ต เซเดโน,   แนนซี่ 2539 2  
505 เทคนิคการตรวจซ่อมเครื่องเสียง เดวิดสัน,   โฮเมอร์ แอล 2540 1  
506 แรกเริ่มเรียนรู้เรื่อง รักษาความปลอดภัยให้ระบบคอมพิวเตอร์ เดวิส,   ปีเตอร์ ที. 2540 1  
507 โปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นภาษาโฟแทรน 4 เดือน   สินธุพันธ์ประทุม 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
508 CU Writer ศึกษาด้วยตนเอง เดือน   สินธุพันธ์ประทุม 2534 1  
509 คณิตศาสตร์ 181 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2538 1  
510 ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป 1 เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2527 1  
511 สมการเชิงอนุพันธ์ เทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี, สถาบัน 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
512 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์ การสื่อสารด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เทมส์,   ลอยด์ 2540 2  
513 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 2 เทรสคอทท์,   พอล บี. 2512 1  
514 ชุดค้นหาฉับไว Microsoft excel 5 สำหรับวินโดวส์ เนลสัน,   สตีเฟ่น แอล. 2537 5  
515 รวมโปรแกรมสำหรับแอปเปิ้ล เล่ม 2 เบเรนบอน,   เฮาเอิร์ด 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
516 รวมโปรแกรมสำหรับแอปเปิ้ล เล่ม1 เบเรนบอน,   เฮาเอิร์ด 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
517 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกร เปี่ยมศรี   สุวรรณกูฏ 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 9
518 คณิตศาสตร์ขั้นสูงสำหรับวิศวกร เปี่ยมศรี   สุวรรณกูฏ 2536 7 พิมพ์ครั้งที่ 10
519 อิเล็กทรอนิกส์สำหรับอุตสาหกรรม เพทรูเซลลา,   แฟรงค์ ดี. 2541 1  
520 สร้างสรรค์เว็บเพจสวย ๆ ด้วยภาษา JAVA เพอร์รี่,   พอล เจ. 2539 2  
521 สูตรโครงสร้าง เพิ่มศรี   ลดาวัลย์ 2528 1  
522 สู่เส้นทางใหม่ทางการศึกษา เพิ่มเกียรติ   ขมวัฒนธรรม 2532 1  
523 คู่มือการซ่อมและอัปเกรด PC ด้วยตนเอง เพียงหทัย   อินกัน 2540 1  
524 หน่วยปฏิบัติการทั่วไป เพียรพรรค   ทัศดร 2534 1  
525 ดิจิตอล เรียนด้วยตนเอง เฟรนเชล,   หลุยส์ อี. 2535 4  
526 การออกแบบเว็บกราฟฟิกด้วย HTML 3.2 เยาวภา   สงวนวรรณ 2540 1  
527 การพัฒนาระบบงานโดยใช้ Visual for application ใน Excel 5 เวลล์   อีริค 2538 1  
528 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์การสื่อสารด้วยระบบอนาล็อกและดิจิตอล เว่   พี ซือ 2542 1  
529 คู่มือวิทยุสมัครเล่น เสงี่ยม   เผ่าทองสุข 2526 1  
530 เทคนิคการพันมอเตอร์ขนาดเล็ก เสนอ   นิลรัตน์นิศากร 2535 6  
531 ระบบคอมพิวเตอร์ เสนิส   อดุลยพันธ์ 2525 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
532 30 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ เอ็ม แอนด์ ดี, บริษัท 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
533 30 เรื่องน่ารู้เทคนิคการปรับอากาศ เอ็ม แอนด์ ดี, บริษัท 2534 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
534 เรียนรู้และเข้าใจการทำงาน Local area networks แชทท์   สแตน 2540 1  
535 การเพิ่มประสิทธิภาพให้วินโดวส์ แดน   กูคิน 2537 12  
536 ประสบการณ์อิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 แผนกหนังสือพิเศษทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ 2537 2  
537 เจาะแก่น Visual basic แม็คคินนีย์,   บรูซ 2539 1  
538 อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แอนวานด์ เอ็นจิเนียร์ 2536 1  
539 ความรู้เบื้องต้นทางคอมพิวเตอร์ โกสันต์   เทพสิทธิทรากรณ์ มปป. 2  
540 การประยุกต์ใช้ dBaseid และ dBase III กับงานธุรกิจ โกสันต์   เทพสิทธิทรากรณ์ มปป. 2  
541 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 1 โคทม   อารียา 2544 3  
542 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ : วงจรเชิงเลข เล่ม 1 โคทม   อารียา 2529 1  
543 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1:วงจรเร็วเลข โคทม   อารียา 2534 5  
544 วงจรอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 3 โคทม   อารียา 2535 3  
545 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง 2 โคทม   อารียา 2544 3  
546 1001 ปัญหาคอมพิวเตอร์พร้อมคำตอบ โคแมนโด   คิม 2539 5  
547 เรียนลัด Mac System 7 โดนูลอฟฟ์   เครก 2538 2  
548 ทฤษฎีและการิวเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ เล่ม 2 โตศักดิ์   ทัศนานุตริยะ 2542 3  
549 ว่าง
โทคิม   โรเจอร์ แอล   0  
550 จุดตรวจซ่อมแซมเครื่องรับโทรทัศน์สี โปรตอน มปป. 1  
551 ทฤษฎีสายอากาศ โมไนย   ไกรฤกษ์ 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
552 ทฤษฎีสายอากาศ โมไนย   ไกรฤกษ์ 2532 7 พิมพ์ครั้งที่ 2
553 การเขียนโปรแกรมภาษาเบสิก โฮมส์   บี.เจ 2533 3  
554 ดาต้าโปรเซสซิ่ง(Data processing) ไกรวิชิต   ตันติเมธ 2532 2  
555 เข้าใจ/สร้าง/เล่น ไมโครโปรเซสเซอร์ 2 ไกรวุฒิ   โรจน์ประเสริฐสุด 2539 4  
556 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ไชยชาญ   หินเกิด 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 10
557 วิวัฒนาการด้านโทรคมนาคมด้วยดาวเทียม ไปรษณีย์โทรเลข 2524 1  
558 ไมโครโปรเซสเซอร์ อินเทอร์แฟกชี่น = Microprocessor intefacing CT.401 ไพบูลย์   บุบผา มปป. 15  
559 โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโปรล็อก ไพรัช   ธัชยพงษ์ 2531 2  
560 อิเลคทรอนิคส์สารกึ่งตัวนำ ไพรัช   ธัชยพงษ์ 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
561 อิเล็กทรอนิกส์สารกึ่งตัวนำ ไพรัช   ธัชยพงษ์ 2528 10 พิมพ์ครั้งที่ 5
562 เรียนรู้และเทคนิคการใช้ Photoshop 5 ไพรัช   นาถหอม 2541 1  
563 บทประลองวัสดุช่างระดับเทคนิค ไพเราะ   พงศ์เสวี มปป. 1  
564 ไมโครคอมพิวเตอร์ประยุกต์ทางการศึกษา ไพโรจน์   ตีรณธนากุล 2528 1  
565 ชลศาสตร์กับไมโครคอมพิวเตอร์ ไพโรจน์   เกรียงศิริ 2532 2  
566 เปิดโลกการสื่อสารไร้สาร ไพโรจน์   ไววานิชกิจ 2539 1  
567 เทคนิคการอินทิเกรท ไมตรี   ปชาเดชสุวัฒน์ 2531 18  
568 เปิดโลกเวิร์กสเตชันกับ introducing microsoft windows 2000 professional Honeycutt,   Jerry 2543 4  
569 การประมวลสัญญาณเชิงเลขเบื้องต้น สมศักดิ์   ชุมช่วย 2545 2  
570 วิศวกรรอิเล็กทรอนิกส์ 1 ประภากร   สุวรรณะ 2545 2  
571 เรื่องน่ารู้เทคนิคเครื่องกล = รวบรวมบทความทางด้านเครื่องจักรกลวารสารเทคนิคชุดที่ 3 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2534 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
572 คู่มือทรานซิสเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
573 คู่มือไอซี CMOS 54 C/74 C Series บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด   กรุงเทพฯ 2529 1  
574 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสสลับ : อนุกรมเครื่องกลไฟฟ้า เล่ม 2 ปัญญา   ยอดโอวาท 2547 3  
575 เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง : อนุกรมเครื่องกลไฟฟ้า เล่ม 1 ปัญญา   ยอดโอวาท 2547 3  
576 การวิเคราะห์วงจรข่าย โกศล   โอฬารไพโรจน์ 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
577 การวิเคราะห์โครงข่ายไฟฟ้า กีรติ   ชยะกุลคีรี 2540 2  
578 คณิตศาสตร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ สุรพล   ลิ้มสีมารัตน์ 2546 3  
579 การวัด และการทดสอบทางไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ บอลตัน,   ดับบลิว. 2543 3  
580 ทฤษฎีเครื่องมือ และการวัดทางไฟฟ้า วีระพันธ์   ติยัพเสน 2546 3  
581 การโปรแกรมควบคุมไฟฟ้า ภาคทฤษฎี อุทัย   สุมามาลย์ 2543 3  
582 เครื่องกลไฟฟ้า 1 ธวัช   เกิดชื่น (เรียบเรียง) 2546 3  
583 หลักการไฟฟ้าสื่อสาร ลัญฉกร   วุฒิสิทธิกุลกิจ 2546 3  
584 สรุปสูตรคณิตศาสตร์ชั้นสูง ไม่พบผู้แต่ง 2530 7  
585 คู่มือ Mannet online ไม่พบผู้แต่ง มปป. 1  
586 คู่มือสถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง:advance mathematics and applied statistics ไม่พบผู้แต่ง 2531 1  
587 Faculty of Engineering kingmongkut's Instiute of Technology ไม่พบผู้แต่ง 2528 1  
588 โจทย์สถิติประยุกต์และคณิตศาสตร์ชั้นสูง ไม่พบผู้แต่ง 2531 1  
589 คู่มือเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ ไม่พบผู้แต่ง 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
590 300 วงจร โดยความร่วมมือจาก Elektor กฤษดา   ณ ตะกั่วทุ่ง 2531 8  
591 ออปแอมป์ ฟิสิกส์เซ็นเตอร์ (รับผิดชอบ) มปป. 8  
592 เขียนแบบวิศวกรรมภาคเรขาบรรยาย น. ณ. ปากน้ำ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
593 วงจร 301 วิโรจน์ แซ่โซว (ร่วม) 2543 2  
594 รวมโครงงานอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 3 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 2  
595 รวมโครงงานอิเลคทรอนิคส์ เล่ม 6 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 3  
596 รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องมือวัดอิเล็กทรอนิกส์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2539 1  
597 รวมโครงงานอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 5 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2535 3  
598 รวมโครงงานอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 5 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 1  
599 คู่มือไอซี COMS 4000 Series บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
600 รวมโครงงานอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 4 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 4  
601 คู่มือการพันหม้อแปลงมอเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
602 คู่มือเทียบเบอร์ทรานซิสเตอร์ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2534 5  
603 รวบรวมโครงการอิเลคทรอนิกส์ เล่ม 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 6  
604 500ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 1 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2538 1  
605 บันทึก 380 วงจรไอซี สำหรับนักอิเล็กทรอนิกส์ทุกระดับ บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ มปป. 5  
606 500 ปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2538 1  
607 รีโมตเครื่องควบคุมไร้สาย บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2538 1  
608 รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จำกัด (รับผิดชอบ)   กรุงเทพฯ 2530 2  
609 วิทยาการคอมพิวเตอร์:computer science a modern introduction กาญจน   กาญจนสูตร (ร่วม) 2533 6  
610 เทคโนโลยีการสร้างและการใช้งานเซลล์แสงอาฑิตย์ ศูนย์วิจัยอิเลคทรอนิก คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี มปป. 1  
    เจ้าคุณลาดกระบัง      
611 ไมโครซอฟ์ทเอ็กซ์เซลล์สำหรับวินโดว์ 95 วาสนา   ไตรพฤฒิธัญญา (แปล) 2539 1  
612 ไมโครซอฟ์ทเอ็กซ์เซลล์สำหรับวินโดว์ 95 วาสนา   ไตรพฤฒิธัญญา (แปล) 2539 1  
613 รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์เวิลด์ 2 เม็ดทราย พริ้นติ้ง 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
614 คู่มือการใช้ Visual C++เวอร์ชั่น 2.0 สานนท์   เคลือบกำเนิด 2539 3  
615 คู่มือการใช้งานไมโครซอฟต์ เอ๊กซ์เซลส์/วิกชัวร์ เบสิก สำหรับโปรแกรมเมอร์  กาจ   จารุหงส์ (ร่วม) 2539 2  
616 ไมโครซอพต์วิคชัวร์ ฟอคซ์โปร 3 สำหรับ วินโดวส สเต็บ บาย สเต็บ สัญญพงศ์   สายวงศ์นวล (แปล) 2539 2  
617 เขียนโปรแกรมบน Microsoft Windows จริพัฒน์   จันทร์เจิดศักดิ์ (แปล) 2537 1  
618 ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 97 สเต็บ บาย สเต็บ วาสนา   ไตรพฤฒิธัญญา (ร่วม) 2540 1  
619 เทคนิคการขับรถและดูแลรักษาเครื่องยนต์ อินไซด์กรุ๊ฟ (เรียบเรียง) มปป. 1  
620 รู้เรื่องเครื่องรถ อินไซด์กรุ๊ฟ (เรียบเรียง) มปป. 1  
621 คู่มือเรียนลัดด้วยภาพ Windows 3.1 มโนมงคลธนานนท 2537 1  
622 รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 7 เม็ดทราย พริ้นติ้ง (รับผิดชอบ) 2536 4  
623 น่ารู้ น่าใช้ DMMs ส่วนวารสารวิชาการ สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) มปป. 1  
624 รวมโครงงานอิเล็กทรอนิกส์ เล่ม 2 เอช-เอ็นการพิมพ์ 2535 2  
625 คู่มือการใช้คอมพิวเตอร์ภาคปฏิบัติ (ฉบับมือใหม่) บริษัท อินฟอร์เมติกบิซิเนสพับลิเคชั่น จำกัด 2536 5  
626 ภาษาเบสิคสำหรับไมโครคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการยูไนเต็ดท์ บุ๊คส์ 2528 3  
627 อิเล็กทรอนิกส์กำลัง วีระเชษฐ์   ขันเงิน 2547 1  
628 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MCX-51 ด้วยภาษาโปรแกรมภาษา C ธีรบูลย์   หล่อวิเชียรรุ่ง 2547 3  
629 ปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร์ MC S-51 ด้วยโปรแกรมภาษา C ธีรบูลย์   หล่อวิเชียรรุ่ง 2547 3  
630 คณิตศาตร์วิศวกรรมไฟฟ้าขั้นสูง วัชรพงษ์   ใจวิทูรกิจ 2546 3  
631 วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สุรชัย   สุขสกุลขัย 2547 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
632 ทำเล่นให้เป็นจริง 1 เจน   สงสมพันธุ์ และคนอื่นๆ 2543 1  
633 ทำเล่นให้เป็นจริง 8 เจน   สงสมพันธุ์ และคนอื่นๆ 2545 1  
634 ทำเล่นให้เป็นจริง 2 เจน   สงสมพันธุ์ และคนอื่นๆ 2544 1  
635 การออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า ชลชัย   ธรรมวิวัฒนุกูร 2546 3  
update 14/05/48