ตารางหมายเลข 10
จำนวนและรายชื่อหนังสือสำหรับสาขาวิชาที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
สาขาวิชาการเงิน คณะบริหารศาสตร์
ลำดับ ชื่อเรื่อง ผู้แต่ง ปี จำนวน หมายเหตุ
1 สร้างลูกน้องให้ได้ผลงานสูงสุด American Management Association 2539 1  
2 เคล็ดลับการพูดจาในที่ทำงาน American Management Association 2538 1  
3 เทคนิคการจัดการกับลูกน้องเจ้าปัญหา American Management Association 2540 1  
4 พัฒนาผู้จัดการ = พัฒนางาน Boydell,   Tom 2533 3  
5 การเงินธุรกิจ  กถสุมา   เวชชบูล 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
6 IMF : นักบุญหรือคนบาป กมล   กมลตระกูล 2540 1  
7 การบริหารการพัฒนา กมล   อดุลพันธุ์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
8 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินสหกรณ์นิคม ประจำปี 2546 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2547 1  
9 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินสหกรณ์ประมงปตะจำปี 2546 กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 2547 1  
10 การเงินธุรกิจ กรรณิการ์   ลิปตพัลลภ 2531 1  
11 การเงินธุรกิจ  กรรณิการ์   ลิปตพัลลภ 2534 5  
12 การเงินระหว่างประเทศ (INTERNATIONAL FINANCE) กรรณิการ์   ลิปตพัลลภ 2532 1  
13 ก้าวผ่านวิกฤต มุ่งสู่อนาคตที่มั่นคง (ผลงานกระทรวงการคลัง (มกราคม 2545- กุมภาพันธ์ 2546) กระทรวงการคลัง 2546 1  
14 ทำเนียบข้อมูลเพื่อการกำหนดนโยบายการวางแผนและ
การบริหารงาน
กระทรวงมหาดไทย 2536 1  
15 ภาษีซ้อน กฤตศิลป์   กนกนาถ 2533 2  
16 คู่มือปฏิบัติการจริงสู่การรับรองมาตรฐานโลก 9002 งานบริการ กฤษฎ์   อุทัยรัตน์ 2542 1  
17 หัวเราะ...ก๊าก กับการกินงบการเงิน กฤษณ์   ศิริกลการ 2540 2  
18 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
19 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร 2535 7 พิมพ์ครั้งที่ 6
20 ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร กลุ่มนักวิชาการภาษีอากร 2532 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
21 สถาบันการเงิน กวี   วงศ์พุฒ 2537 2  
22 ภาษีเงินได้นิติบุคคล กองวิชาการฝ่ายฝึกอบรมสัมมนา มปป. 2  
23 เก็งกำไรแบบชาวสวิส กันเซอร์   แมกซ์ 2533 2  
24 อ่านงบดุลให้เป็น:สำหรับนักบริหารที่ไม่เคยรู้เรื่องบัญชีมาก่อน กาญจนา   เจริญวงษ์ 2534 4  
25 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจ กาญจนาท   เรืองรจิตปกรณ์ 2527 1  
26 โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวตามแผนงานเงินกู้ OECF ระยะที 1 พ.ศ.2531-2536 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 2535 2  
27 การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจกับปัญหาสิทธิมนุษยชนในประเทศไทย การุณย์   บุญมานุช 2528 6  
28 ตลาดหลักทรัพย์ MB.304 กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ 2543 5  
29 ระบบสารสนเทศทางการเงิน กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ 2542 5  
30 สัมมนาการเงิน  Seminar in Finance กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ 2542 10  
31 สัมนาทางการเงิน  Seminar in Finance กิตติพันธ์   คงสวัสดิ์เกียรติ 2542 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
32 การเงินจากยากเป็นง่าย กิตติยา   โตธนะเกษม 2531 2  
33 การเงินจากยากเป็นง่าย กิตติยา   โตธนะเกษม 2534 4  
34 วิธีอ่านงบการเงิน สำหรับผู้ที่ไม่ได้จบบัญชีมาก่อน กิลล์,   เจมส์ โอ 2538 3  
35 ระบบงานบัญชี กิ่งกนก   พิทยานุคุณ มปป. 1  
36 ระบบบัญชีและหลักการออกแบบ กิ่งกนก   พิทยานุคุณ 2533 3  
37 ระบบบัญชีและหลักการออกแบบ กิ่งกนก   พิทยานุคุณ 2535 4  
38 การบัญชีต้นทุน กิ่งกนก   พิทยานุคุณ 2534 3  
39 การเงินธุรกิจ  กุสุมา   เวชชบูล 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
40 เอกสารรวบรวมบทความการประชุมวิชาการ เรื่อง เทคนิคการลดต้นทุนการผลิต ข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ 2528 2  
41 พ้อยท์ แอนด์ ฟิกเกอร์ เทคนิคเบื้องต้นในการซื้อขายหุ้น คณิต   เศรษฐนันท์ 2534 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
42 บริหารงาน บริหารคน คอฟแมน,   ฟิลลิส ซี 2534 1  
43 คู่มือ 130 สถานการณ์ในการต่อรอง คอเรน   เลียวนาร์ด 2539 1  
44 วิธีช่วยสามี ให้ก้าวไกลในธุรกิจและสังลม:How to help your husband get ahead in his business and Social life คาร์เนก,โดโรซี 2535 1  
45 ทางสู้ : เมื่อธุรกิจทรุด  คาสสัน   เฮอร์เบิร์ต เอ็น. 2526 3  
46 เงิน เงิน เงิน คาสสัน,เฮอร์เบิร์ต   เอ็น มปป. 1  
47 จัดการแบบเหนือชั้น ด้วยข้อมูลสั้นหนึ่งหน้า:one page manggement คาเดม,เรซ 2533 2  
48 ถนนทุกสายปูลาดด้วยทองคำ คิม   วู-ซอง 2535 1  
49 การเงินสำหรับนักบริหาร : The McGraw-Hill 36-Hour course in finance for nonfinancial managers คุก   โรเบิร์ต เอ 2540 3  
50 การเงินสำหรับนักบริหาร : The McGraw-Hill 36-Hour course in finance for nonfinancial managers คุก   โรเบิร์ต เอ 2540 3  
51 การบัญชีเกี่ยวกับพัสดุ จรรยา   บุญวานิช มปป. 2  
52 สถิติ : วิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ   จันทลักขณา 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
53 สถิติวิธีวิเคราะห์และวางแผนงานวิจัย จรัญ   จันทลักขณา 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
54 ยกเครื่องการบริหารการเงินสำหรับองค์การในภาครัฐ จรัส   สุวรรณมาลา 2538 1  
55 การเงินและการธนาคาร ฉบับแก้ไขปรับปรุง จรินทร์   เทศวานิช 2534 6 พิมพ์ครั้งที่ 3
56 การเงินและการธนาคาร จรินทร์   เทศวานิช 2526 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
57 การเงินและการธนาคาร ฉบับแก้ไขปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ 4 จรินทร์   เทศวานิช 2545 10 พิมพ์ครั้งที่ 4
58 เงิน ตลาดการเงินและสถาบันการเงิน จรินทร์   เทศวานิช 2535 8  
59 เงิน ตลาดการเงิน สถาบันการเงิน จรินทร์   เทศวานิช 2542 1  
60 ภาวะการลงทุนปี 2536 และแนวโน้มปี 2537 ของประเทศไทย ในการอภิปรายเรื่อง เส้นทางเศรษฐกิจไทย 2537 ณ ศาลาศรีนคร วันพุธที่ 1 ธันวาคม 2536 จักรมณฑ์   ผาสุกวนิช 2536 1  
61 เอกสารประกอบการสอนสินเชื่อและการเรียกเก็บ =Credits and Collections จันทร์เพ็ญ   จาปะเกษตรี 2525 1  
62 การควบคุมเงินสด โดยไม่ใช้เครื่องบันทึกเงินสด จันทวรรณ   สอาดพรรค 2528 1  
63 ธุรกิจเบื้องต้น จินตนา   สุนทรธรรม 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
64 ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีการค้า และอากรแสตมป์ จินตนา   สุนทรธรรม 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
65 เทคนิคการเล่นหุ้น เล่ม 1:บทเรียนจากใต้หวัน จินเหมียว 2535 1  
66 เทคนิคการเล่นหุ้น จินเหมียว 2535 1  
67 เทคนิคการเล่นหุ้น เล่ม 2:บทเรียนจากใต้หวัน จินเหมียว 2535 1  
68 การลงทุน จิรัตน์   สังข์แก้ว 2545 3  
69 การลงทุน จิรัตน์   สังข์แก้ว 2540 4  
70 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและกิจการค้าร่วม จุฑามาศ   จรัญญาพร 2532 3  
71 การเงินธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2541 3  
72 การเงินธุรกิจ  ชนะใจ   เดชวิทยาพร 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 10
73 การจัดการด้านการเงิน ชนะใจ   เดชวิทยาพร 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
74 การบริหารบริษัทเงินทุน ชนินทร์   พิทยาวิวิธ 2535 2  
75 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน ชมเพลิน   จันทร์เรืองเพ็ญ 2538 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
76 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร ชมเพลิน   จันทร์เรืองเพ็ญ 2522 1  
77 คิดใหญ่ไม่คิดเล็ก:The Magic of Thinking Bin ชวอร์ต,   เดวิท เจ. 2534 3  
78 เทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่น ชองเบอร์เกอร์,   ริชาร์ด เจ. 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
79 วิธีตั้งกิจการ ชัยรัตน์   บูรณะวิวัฒน์ 2533 3  
80 คู่มือนักฝึกอบรมมืออาชีพ : การจัดดำเนินการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิผล ชาญ   สวัสดิ์สาลี 2539 2  
81 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ ชาญชัย   อาจินสมาจาร มปป. 2  
82 การฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ชาญชัย   อาจินสมาจาร 2534 4  
83 อารยธรรมไทย : พื้นฐานทางประวัติศาสตร์ ชาญวิทย์   เกษตรศิริ 2540 4  
84 ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ ชาย   กิตติคุณาภรณ์ 2541 1  
85 ย่อยงบการเงิน ภาคปฏิบัติและซอฟท์แวร์ ชาย   กิตติคุณาภรณ์ 2541 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
86 เรียนลัดกับการกู้เงินธนาคาร ชาย   กิตติคุณาภรณ์ 2543 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
87 กรณีศึกษาการบริหารการเงิน ชาย   กิตติคุณาภรณ์ 2532 1  
88 จิตวิทยาองค์การ ชายน์   เอ๊ดการ์ เอซ 2520 1  
89 การประสานนโยบายเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาและเสถียรภาพ ชินวุธ   สุนทรสิมะ 2515 1  
90 จับกลลวงในงบการเงิน ชิลิท,โฮวาร์ด   เอ็ม 2539 1  
91 การวิเคราะห์และตัดสินใจเพื่อการลงทุน ชุมพล   ศฤงคารศิริ 2536 1  
92 การบริหารสินทรัพย์ธุรกิจ ชูศรี   รุ่งโรจนารักษ์ 2524 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
93 การวิเคราะห์ผลกำไร ชูเวช   ชาญสง่าเวช 2538 3  
94 เบื้องหลังความสำเร็จและความล้มเหลวในวงการธุรกิจ ซอลมอน   พอล 2534 4  
95 ฮอนด้า มอเตอร์:ความสำเร็จของการบริหารงานแบบญี่ปุ่น ซากิยะ,เทตซึโอะ 2531 4  
96 เทคนิคการประเมินผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซาคส์   แรนดี โจเลอร์ 2538 1  
97 การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น (การกำหนดทางทฤษฎีและการนำไปใช้) ซูซูกิ   โยชิโอ 2531 3  
98 การเงินและการธนาคารในประเทศญี่ปุ่น ซูซูกิ   โยชิโอ 2537 1  
99 กลยุทธ์ทางการเงิน สำหรับนักบริหาร ฐติวุฒิ   สุขพรชัยกุล 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
100 การบัญชีบริหาร ฐาปนา   ฉิ่นไพศาล 2540 1  
101 การเงินธุรกิจ ฐาปนา   ฉิ่นไพศาล 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
102 คู่มือนักเซ็งลี้:กฎหมายการเงินการธนาคาร สำหรับผู้ประกอบการ ณรงค์   นิติจันทร์ 2533 1  
103 การเก็งกำไรจากตลาดซื้อขายสินค้าล่วงหน้า 2 ดนัยเลิศ   แท่นศรีเจริญ มปป. 1  
104 ตำราพิชัยสงครามการตลาด ดร.เสรี   วงษ์มณฑา 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
105 การบัญชีต้นทุน ดวงมณี   โกมารทัต 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
106 การจัดการสินเชื่อ credit management ดารณี   พุทธวิบูลย์ 2530 1  
107 การจัดการสินเชื่อ = Credit management ดารณี   พุทธวิบูลย์ 2533 2  
108 การจัดการสินเชื่อ ดารณี   พุทธวิบูลย์ มปป. 2  
109 ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ฉบับ พ.ศ.2542 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2542 1  
110 บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2540 1  
111 ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับบริษัทจดทะเบียน ฉบับ พ.ศ.2541 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2541 1  
112 ตลาดหุ้นในประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2536 1  
113 แฟ็กท์บุ๊คหนึ่งเก้าเก้าสี่ = (Fact Book 1994) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2536 1  
114 แฟ็กท์บุ๊คหนึ่งเก้าเก้าแปด Fact Book 1998 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2541 1  
115 แฟ็กท์บุ๊คหนึ่งเก้าเก้าเก้า Fact Book 1999 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2542 1  
116 ความมั่งคงใครบ้างไม่อยากมี ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
117 ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
118 ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับสมาชิก,การซื้อขายหลักทรัพย์,สำนักหักบัญชี,ศูนย์... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2541 1  
119 เทคนิคการวิเคราะห์ งบการเงินบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
120 ก้าวแรกสู่การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2541 4  
121 ประมวลข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับสมาชิก,การชื้อขายหลักทรัพย์, สำนักหักบัญชี,... ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   1  
122 Fact Book 2003 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2546 1  
123 เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
124 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดกระบวนวิชาการบัญชีชั้นกลาง 1 ตวงทิพย์   จันทรา 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
125 คู่มือหลักสถิติ ทวี   รื่นจินดา 2524 1  
126 ตลาดหลักทรัพย์และตลาดการเงิน = Securities Exshamge and Financial Masket ทวี   วิริยฑูรย์ 2527 1  
127 การบริหารงานบุคคลในแนวทางใหม่ ทองศรี   กำภู ณ อยุธยา 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
128 การเปลี่ยนโฉมการบริหารสไตล์ญี่ปุ่น ทาคาโอะ   วาตานาเบะ 2533 2  
129 การซื้อขายสินค้าในตลาดล่วงหน้า ทิพาภรณ์   ทวีกุลวัฒน์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
130 การวิเคราะห์งบการเงิน ธงชัย   จันทร์วิรัช 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
131 การบริหารงานบุคคล ธงชัย   จันทร์วิรัช 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
132 วิทยาการบริหาร สำหรับนักบริหารมืออาชีพในยุคโลกาภิวัฒน์ ธงชัย   วงศ์ชัยสุวรรณ 2540 2  
133 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน ธงชัย   สันติวงษ์ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
134 การเงินธุรกิจ ธงชัย   สันติวงษ์ 2527 7  
135 การวิเคราะห์งบการเงิน ธงชัย   สันติวงษ์ 2534 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
136 การวางแผนเชิงกลยุทธ์ ธงชัย   สันติวงษ์ 2532 4  
137 การวางแผน ธงชัย   สันติวงษ์ 2537 1  
138 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด = Consumer behavior in marketing ธงชัย   สันติวงษ์ 2533 8 พิมพ์ครั้งที่ 5
139 พฤติกรรมผู้บริโภคทางการตลาด = Consumer behavior in marketing ธงชัย   เสริมพงษ์พันธุ์ 2535 4 พิมพ์ครั้งที่ 6
140 การบริหารงานบุคคล ธงชัย   สันติวงษ์ 2531 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
141 ตลาดหุ้นในญี่ปุ่น ธนวัน   พันนา 2534 1  
142 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ.2505 ธนาคารพาณิชย์ 2527 1  
143 ประเทศไทย:การปรับตัวสู่ความสำเร็จประเด็นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจในปัจจุบัน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2536 1  
144 การดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคใต้ ธนาคารแห่งประเทศไทย 2539 1  
145 ระบบการชำระเงินในประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย 2542 1  
146 การบริหารการเงิน (รวมหลัก&ทฤษฏีและกรณีศึกษา) = Financial Management ธนิดา   จิตร์น้อมรัตน์ 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
147 การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ ธรรมนิติ 2533 2  
148 วิธีประหยัดภาษีเทคนิคและข้อควรระวังสำหรับผู้นำเข้าผู้ผลิตและผู้ส่งออก ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร บริษัท 2537 4  
149 เทคนิคการบริหารเครดิตอย่างมีประสิทธิภาพและกลยุทธ์ในการบริหารหนี้ที่มีปัญหา ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร บริษัท 2532 1  
150 การบริหารค่าเสื่อมราคา ค่าสึกหรอ และข้อยุติรายจ่ายที่มีปัญหา ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร บริษัท 2532 1  
151 การวิเคราะห์บัญชีต้นทุนเพื่อใช้วางแผนหากำไร ธรรมนิติ การบัญชีและภาษีอากร บริษัท 2534 5  
152 กลยุทธการเล่นหุ้นให้ได้กำไร ธวัชชัย   ฐิติวณิชภิวงษ์ 2535 1  
153 การบริหารการเงิน (เอกสารประกอบการสัมมนา เรื่อง การบริหารการเงินในยุคโลกาภิวัฒน์) ธานินทร์   ศิลป์จารุ 2537 2  
154 แฟรนไซส์:เส้นทางใหม่ของการทำธุรกิจ = Franchise ธานี   ปิติสุข 2535 1  
155 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัท จำกัด ธารี   หิรัญรัศมี 2538 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
156 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ธารี   หิรัญรัศมี 2540 4  
157 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด ธารี   หิรัญรัศมี 2537 6  
158 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ธีระพงษ์   เขมฤกษ์อำพล 2537 3  
159 การค้าและการเงินระหว่างประเทศ ธีระพงษ์   เขมฤกษ์อำพล 2541 4  
160 กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีธุรกิจเฉพาะ นพดล   อิ่มกระจ่าง 2536 1  
161 การเงินธุรกิจ ชุดการบริหารสินทรัพย์ = Asset management นภพรรณ   ธารีฉัตร 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
162 การเงินธุรกิจชุดการบริหารสินทรัพย์ นภพรรณ   ธารีฉัตร 2530 1  
163 การเงินธุรกิจเพื่อการตัดสินใจลงทุน นภพรรณ   ธารีฉัตร 2534 7  
164 ปัญหาการสร้างทุนในประเทศด้อยพัฒนา นราทิพย์   ชุติวงศ์ 2520 2  
165 ระเบียบวิธีวิจัยธุรกิจ นราศรี   ไววนิชกุล 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
166 สถาบันการเงินภายในประเทศ นันทวัน   อันตรเสน 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
167 กลยุทธ์ราคา : แนวทางตัดสินใจเพื่อให้ได้กำไรดีที่สุด นาเกิล,   โทมัส ที 2535 4  
168 สถาบันการเงิน นิดา   นิมมานไพโรจน์ มปป. 1  
169 การเงินระหว่างประเทศ MB.401: International Finance นิพนธ์   ธีระกมลกิจ มปป. 15  
170 การประเมินโครงการ นิศา   ชูโต 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
171 ตีแตก กลยุทธ์การเล่นหุ้นในภาวะวิกฤต นิเวศน์   เหมวชิรวรากร 2542 1  
172 ชีพจรเศรษฐกิจ บรรณาธิการชีพจรเศรษฐกิจ,กลุ่ม 2536 1  
173 หลักคณิตศาสตร์:principles of Mathematics บรรพต   สุวรรณประเสริฐ 2520 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
174 ละความละอายตนหนทางเข้าใจชีวิต บราเธอร์   จอห์น 2536 1  
175 การจัดการการเงิน บริกแฮม,   ยูจีน เอฟ. 2544 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
176 การจัดการการเงิน บริกแฮม,   ยูจีน เอฟ. 2543 2  
177 ประมวลรัษฎากร ฉบับสมบูรณ์ ปี 2538 สำนักพิมพ์ธรรมนิติ จำกัด 2538 2  
178 ตลาดหุ้นไทย ปี 2543 ค.ศ.2000 บริษัท ไทยวิจัยและการฝึกอบรม จำกัด 2542 2  
179 วิสัยทัศน์เศรษฐกิจไทย บริษัท ไทยวิจัยและการฝึกอบรม จำกัด 2543 3  
180 จิตวิทยาธุรกิจ-อุตสาหกรรม บลัม   มิลตัน 2539 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
181 การเงินและธนาคารระหว่างประเทศ บุญชู   คุ้มพวงเพชร 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
182 เอ็ม บี โอ การบริหารด้วยวัตถุประสงค์ บุญมาก   พรหมพ้วย มปป. 3  
183 บริหารงานด้วยกลยุทธ์สามก๊ก บุญศักดิ์   แสงระวี 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
184 คณิตศาสตร์สำหรับนักเศรษฐศาสตร์ บุญสม   ศิริโสภณา 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
185 การบัญชีเฉพาะเรื่องตอนที่ 1 บัญชีกิจการท่าเรือ บุญเลิศ   ถึกวิถาน 2529 1  
186 การวางแผนและควบคุมการผลิต บุศย์   วิสุทธิ 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
187 การหักภาษี เงินได้ ณ ที่จ่าย ปกรณ์   ทิวขุนทอง 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
188 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน =Financial planning and control ปนัดดา   อินทร์พรหม 2533 1  
189 การวางแผนและควบคุมทางการเงิน ปนัดดา   อินทร์พรหม 2539 1  
190 การบริหารการเงินธุรกิจ 1 ปนัดดา   อินทร์พรหม 2533 1  
191 การบริหารการเงินธุรกิจ ปนัดดา   อินทร์พรหม 2537 3  
192 วิเคราะห์การตัดสินใจลงทุน สำหรับการบริหารและวิศวกรรม ประกอบ   บุญยงค์ 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
193 วิเคราะห์ปฏิบัติการลงทุนสำหรับการบริหารและวิศวกรรม ประกอบ   บุญยงค์ 2534 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
194 การบริหารเครดิต ประจวบ   เพิ่มสุวรรณ มปป. 1  
195 หลักการลงทุน ประจวบ   เพิ่มสุวรรณ มปป. 1  
196 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ประทีป   บัญญัตินพรัตน์ 2536 1  
197 โจทย์แบบฝึกหัดพร้อมเฉลยหลักการบัญชี ประทุมวรรณ   สุพรรณโอชากุล 2526 1  
198 การบัญชีชั้นสูง ประทุมวรรณ   อุดมสุวรรณกุล 2529 1  
199 ลูกเล่นคดีเช็ค ประพันธ์   ทรัพย์แสง 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
200 ร้อยใจให้งาน รวมบทสนทนา ชีวิตธุรกิจชุดที่ 6 ประสาร   มฤคพิทักษ์ 2532 1  
201 ชีวิตลิขิตได้ ประสาร   มฤคพิทักษ์ 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
202 การวิเคราะห์และวางกลยุทธ์ การเจรจาต่อรอง ประสาร   ไตรรัตน์วรกุล 2533 3  
203 การวิเคราะห์และประเมินโครงการ ประสิทธิ์   ตงยิ่งศิริ 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
204 การวิเคราะห์ทางการเงินโดยใช้ไมโครซอฟต์เอ็กเซล 95 = Financial analysis using microsoft excel 95 ประเสริฐ   คณาวัฒนไชย 2540 1  
205 สถาบันการเงิน ประโชค   ชุมพล 2531 1  
206 สถาบันการเงิน ประโชค   ชุมพล 2532 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
207 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ ประโชค   ชุมพล 2536 3  
208 ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2538 การเงิน ปราการ   อาภาศิลป์ 2538 1  
209 ภาษีมูลค่าเพิ่มหลักการและแนวทางปฏิบัติพร้อมกรณีศึกษา ปรียา   วอนขอพร 2534 1  
210 การควบคุมเงินสดโดยใช้เครื่องบันทึกเงินสด ปองทิพย์   หอมไชยแก้ว 2528 1  
211 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ ปัจจัย   บุนนาค 2515 1  
212 ปัญหาและเฉลยสำหรับศึกษาด้วยตนเอง (ฉบับสอบไล่ การบัญชีต้นทุน 1) ปานทิพย์   โรจนกิจ 2527 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
213 โจทย์และเฉลยแบบฝึกหัดการบัญชีต้นทุน 2 ปานทิพย์   โรจนกิจ 2527 1  
214 การวิจัยประเมินผลหลักการและกระบวนการ ปุระชัย   เปี่ยมสมบูรณ์ 2529 7  
215 การออกแบบงานวิจัย = Research Design ผ่องพรรณ   ตรัยมงคลกูล 2534 3  
216 พระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพิมพ์ พ.ศ.2533 ฝ่ายวิชาการ สูตรไพศาล 2533 3  
217 วาทวิทยา กลยุทธ์การพูดอย่างมีประสิทธิผล...ในทุกโอกาส พชร   บัวเพียร 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
218 การบัญชีการเงิน พยอม   สิงห์เสน่ห์ 2529 2  
219 การบัญชีการเงิน พยอม   สิงห์เสน่ห์ 2540 3  
220 การสอบบัญชี พยอม   สิงห์เสน่ห์ 2535 15  
221 คอมพิวเตอร์เบื้องต้น พรชัย   จิตต์พานิชย์ 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
222 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พรชัย   จิตต์พานิชย์ 2529 1  
223 นโยบายและการบริหารการตลาด พรรณพิมล   ก้านกนก 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
224 มาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 Hurdles กับการจัดทำงบประมาณระบบใหม่ พฤทธิสาณ   ชุมพล มปป. 5  
225 สารพันปัญหาภาษีระหว่างประเทศ พล   ธีรคุปต์ 2540 1  
226 เกมการเงิน:ใช้เงินอย่างไรไม่ให้เป็นหนี้ พอร์เธอร์   ชิลเวีย 2533 2  
227 รัฐไทยกับธุรกิจในอุตสาหกรรมรถยนต์ พัชรี   สิโรรส 2540 1  
228 เอกสารประกอบคำบรรยาย การภาษีอากร พัฒนะ   เรือนใจดี 2539 15  
229 เอกสารวิชาการส่งออกชุดที่ 1 พัฒนาความรู้สู่ตลาด เรื่องที่ 2. ธุรกิจการเงินการธนาคารเพื่อการส่งออก พาณิชย์, กระทรวง กรมพาณิชย์สัมพันธ์ 2532 3  
230 เอกสารวิชาการส่งออก ชุดที่ 1 พัฒนาความรู้สู่ตลาดโลก เรื่องที่4 สินเชื่อเพื่อการส่งออก พาณิชย์, กระทรวง กรมพาณิชย์สัมพันธ์ 2532 2  
231 การตลาดเพื่อสร้างกำไร พาร์กินสัน,   ซี. นอร์ทโคท 2535 3  
232 การออกแบบแฟ้มข้อมูล พิชัย   บูรณสมบัติ 2536 1  
233 การประยุกต์คอมพิวเตอร์ในด้านการตลาด พิชัย   บูรณสมบัติ 2534 1  
234 กฎหมายเกี่ยวกับการลงทุน ฉบับแก้ไข พ.ศ.2538 พิธินัย   ไชยแสงสุขกุล 2538 1  
235 การบริหารการตลาด พิบูล   ทีปะปาล 2532 3  
236 อนุพันธ์ทางการเงิน พิพัฒน์   พิทยาอัจฉริยกุล 2538 5  
237 การบริหารของคงคลังและการวางแผนความต้องการวัสดุ พิภพ   เล้าประจง 2534 3  
238 ชีวิตและงาน = 10 นักบริหารธุรกิจ พิมพ์สี 2536 3  
239 เศรษฐศาสตร์วิเคราะห์เบื้องต้น พิศมัย   จารุจิตติพันธ์ 2528 1  
240 ทฤษฎีการเงิน พิศมัย   จารุจิตติพันธ์ 2531 2  
241 การจัดการคลังสินค้า พิสิษฐ์   แก้วไสย 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
242 108 วิธีฟอกเงินโจรเสื้อนอก พิเชียร   คุระทอง 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
243 หลักกฏหมายบริษัทมหาชน จำกัด พิเศษ   เสตเสถียร 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
244 การบริหารการเงินบุคคล พูนทรัพย์   รามนัฎ 2526 1  
245 การบริหารการคลังและกระบวนการงบประมาณ พูนศรี   สงวนชีพ 2527 1  
246 การบริหารเงินทุนธุรกิจ พูนศักดิ์   แสงสันต์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
247 101 วิธีสร้างไอเดียอันยิ่งใหญ่ ฟอสเตอร์   ดิโมตี้  อาร์ วี 2539 1  
248 บัญชีชั้นสูง มณฑา   สวัสดิสิงห์ 2525 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
249 ทฤษฎีสถิติ 2 มนตรี   ทิริยะกุล 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
250 การบริหารธุรกิจยุคใหม่ มนูญ   ตนะวัฒนา 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
251 ค่านิยมทางการบริหารสำหรับพัฒนาองค์การของไทย มนูญ   วงศ์นารี 2523 1  
252 การเงินธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2529 4  
253 คณิตศาสตร์เบื้องต้น มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2529 1  
254 การเงินธุริจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 18
255 การเงินธุรกิจและภาษีอากร หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 11  
256 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
257 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 13 พิมพ์ครั้งที่ 16
258 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 2 พิมพ์ครั้งที่ 14
259 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 4 พิมพ์ครั้งที่ 14
260 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
261 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
262 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 13 พิมพ์ครั้งที่ 16
263 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 15
264 การจัดการการเงินเฉพาะกิจ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2524 1  
265 ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 16  
266 การคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2  
267 ระบบบัญชีและการสอบบัญชี หน่วยที่ 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 15  
268 คอมพิวเตอร์และการวิจัยเพื่อธุรกิจ หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 3  
269 แบบประเมินผลตนเองก่อนเขียนและหลังเขียน ชุดวิชาองค์การและการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 5  
270 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 7  
271 กฎหมายแพ่ง 1: หลักทั่วไป หน่วยที่ 1-4 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1  
272 แบบประเมินผลตนเองก่อนเรียนและหลังเรียนชุดวิชา 32302 การบริหารการตลาด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5  
273 แบบฝึกปฎิบัติชุดวิชา การพัฒนาองค์กร หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
274 การคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 7
275 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 8-15 เล่ม 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 13
276 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
277 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่1-8 = Busines Economics and Finance มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 6  
278 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 5  
279 ประสบการณ์วิชาชีพการบัญชี หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 7  
280 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 4  
281 การจัดการและการบัญชีธนาคารพาณิชย์ หน่วยที่9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 4  
282 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหาร หน่วยที่ 1-7 เล่ม 1 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 14
283 การเงินและธุรกิจในครอบครัว หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
284 เศรษฐศาสตร์สาธารณะ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1  
285 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
286 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 12
287 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 = Busines finance and taxtion มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
288 การลงทุน หน่วยที่ 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 10 พิมพ์ครั้งที่ 4
289 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-15 =Business finance and taxation มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 18
290 การลงทุน หน่วยที่ 7-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
291 การลงทุน หน่วยที่ 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 8 พิมพ์ครั้งที่ 4
292 การบริหารวัสดุและการจัดซื้อ หน่วยที่ 1-6 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
293 การลงทุน หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 12 พิมพ์ครั้งที่ 3
294 การบัญชีขั้นกลาง หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 10  
295 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 6-10 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1  
296 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 13-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1  
297 การวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 10-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 3  
298 ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 14  
299 การวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-9 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 3  
300 การบัญชีขั้นกลาง หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 12  
301 การวางนโยบายโครงการและการบริหารโครงการ หน่วยที่ 6-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
302 การวางแผน การควบคุมและการวิจัยทางการเงิน หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1  
303 การบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
304 การรายงานทางวิชาการเงินระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 12  
305 หลักการบัญชี หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
306 หลักการบัญชี หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 12
307 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 5  
308 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 6 พิมพ์ครั้งที่ 2
309 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 11  
310 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
311 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 16  
312 องค์การและการจัดการ หน่วยที่ 9-15 ล.2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 20
313 การพัฒนาองค์การ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
314 การบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 1-7:credit management มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2530 11 พิมพ์ครั้งที่ 3
315 การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 8 - 15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2540 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
316 การบัญชีการเงินและการบัญชีเพื่อการจัดการสำหรับนักการเงิน หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 16  
317 การบริหารสินเชื่อ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
318 การพัฒนาและความเจริญทางเศรษฐกิจ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
319 การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญช หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 14  
320 ทฤษฎีบัญชีและการบัญชีภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 14  
321 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 6 พิมพ์ครั้งที่ 6
322 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 12  
323 พฤติกรรมมนุษย์ในองค์การ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 7
324 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 15  
325 การบัญชีต้นทุนและการบัญชีเพื่อการจัดการ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 15  
326 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
327 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
328 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 11 พิมพ์ครั้งที่ 9
329 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 12
330 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 13 พิมพ์ครั้งที่ 9
331 การบริหารการตลาด หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 6 พิมพ์ครั้งที่ 8
332 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
333 การบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
334 การบริหารการตลาด หน่วยที่ 9-15 = Marketing Management มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 16 พิมพ์ครั้งที่ 8
335 ประสบการณ์วิชาชีพบริหารธุรกิจ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 5  
336 ทฤษฎีและนโบายการเงิน หน่วยที่1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 7 พิมพ์ครั้งที่ 3
337 การบริหารการเงิน หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 10 พิมพ์ครั้งที่ 9
338 การบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-8 = Advanced accounting มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 13  
339 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 5 พิมพ์ครั้งที่ 3
340 เศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจเปรียบเทียบ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2531 5  
341 การบริหารการเงินและการบริหารการปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 2  
342 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
343 การบัญชีขั้นกลาง หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 11  
344 การบริหารค่าจ้างและเงินเดือน หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 5 พิมพ์ครั้งที่ 6
345 การศึกษาความเป็นไปได้และการวิเคราะห์โครงการ หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 6  
346 การบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 14  
347 การบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 11  
348 ตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน หน่วยที่1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1  
349 การบัญชีขั้นสูง หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2533 11 พิมพ์ครั้งที่ 2
350 การบัญชีขั้นต้น หน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2532 15  
351 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 3  
352 ตลาดการเงิน สถาบันและนโยบายการเงิน หน่วยที่8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 2  
353 เศรษฐศาสตร์การผลิตและการวิจัยเชิงปฏิบัติการ หน่วยที่ 1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 3  
354 องค์การและการจัดการ หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 11 พิมพ์ครั้งที่ 18
355 รู้เขารู้เรา:บันไดสู่การเป็นนักบริหารที่รู้จักใช้คนอย่างมีคุณค่า มอร์ติเมอร์   อาร์ เฟนบอร์ด 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
356 การทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ มาณี   ไชยธีรานุวัฒนศิริ 2529 1  
357 ทฤษฎีดอกเบี้ย : Theory of Interest มานพ   วราภักดิ์ 2546 3  
358 เลตเตอร์ ออฟ เครดิต และเอกสารประกอบ:Letter of credit มานพ   สังขมิตร 2533 7 พิมพ์ครั้งที่ 2
359 จิตวิทยาการเล่นหุ้นให้ได้กำไร มาร์ช,โรแลน์ด 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
360 ภาพประกอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ มิลินทร์   สำเภาเงิน 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
361 หุ้นไทยใครว่าเล่นยาก มิลเลียนแนร์ 2535 1  
362 เวทีการขาย มูตู   ยาซีน เอส.เอ็ม มปป. 1  
363 เบิกเงินเกินบัญชี ยงยุทธ   สมัย 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
364 ภาวะผู้นำและการจูงใจ ยงยุทธ   เกษสาคร 2541 4  
365 สถาบันการเงินและธนาคารไทย:องค์การปล้นสดมภ์ประเทศชาติประชาชนที่กฎหมายไม่ยอมแตะต้อง ยอดธง   ทับทิวไม้ มปป. 1  
366 Microsoft Word 2000 รวงทิพย์   พัชรารัตน์ 2542 2  
367 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น รสสุคนธ์   หังสพฤกษ์ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
368 ทฤษฎีสถิติ 1 ระพีพรรณ   พิริยะกุล 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
369 ดีเพรสชั่นมหาภัย 1990 ระวี   มัตรา 2532 1  
370 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยพรีเมี่ยมข้าว รังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ 2530 1  
371 วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย รังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
372 วิกฤติการณ์การเงินและเศรษฐกิจการเงินไทย รังสรรค์   ธนะพรพันธุ์ 2541 2  
373 ดอกเบี้ย:ปีแห่งประวัติศาสตร์การเงิน รัฐกร   อัสครธีรยุทธ์ มปป. 1  
374 เศรษฐศาสตร์การลงทุนทางตรงระหว่างประเทศ รัตนา   สายคณิต 2530 1  
375 สถิติการวิจัย รำไพ   สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา 2526 1  
376 ระบบประมูลผูกขาดภาษีอากร รำไพ   อุดมไพจิตรกุล 2532 1  
377 การวิเคราะห์งบการเงิน ลัดดาวัลย์   ทัดเทียมรมย์ 2538 1  
378 เศรษฐศาสตร์การจัดการ 2 วรณี   จิเจริญ 2527 1  
379 วิทยาการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น วรรณวิภา   จำเริญดารารัศมี 2535 4  
380 วิเคราะห์เจาะลึกอัตราส่วนทางการเงิน วอลซ์   เชียราน 2539 1  
381 พูดตรงจุด แล้วได้ตรงใจ วอเทอร์   จอร์จ อาร์ 2538 1  
382 อุตสาหกรรมการบริการเบื้องต้น วัชราภรณ์   ชีวโศภิษฐ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
383 การเงินระหว่างประเทศ วัฒนพร   พึ่งบุญ ณ อยุธยา 2528 2  
384 การเงินระหว่างประเทศ วัฒนาพร   พึ่งบุญ ณ อยุธยา 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
385 คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและการพัฒนาโปรแกรม วันพร   ปั้นเก่า 2530 8 พิมพ์ครั้งที่ 2
386 หลักเศรษฐศาสตร์จุลภาค วันรักษ์   มิ่งมณีนาคิน 2533 1  
387 สถาบันการเงินและตลาดการเงิน วันเพ็ญ   อนิวรรตนพงศ์ 2530 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
388 การลงทุนระหว่างประเทศ วัลย์ลดา   วิวัฒน์พนชาติ 2532 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
389 หนังสืออ่านประกอบการลงทุนระหว่างประเทศ วัลย์ลดา   วิวัฒน์พนชาติ 2529 1  
390 การลงทุนระหว่างประเทศ วัลย์ลดา   วิวัฒน์พนชาติ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
391 การบัญชีธนาคาร วารี   หะวานนท์ 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
392 การบัญชีธนาคาร การปฏิบัติงานธนาคาร วารี   หะวานนท์ 2534 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
393 การบัญชีธนาคาร การปฎิบัติงานธนาคารพาณิชย์ วารี   หะวานนท์ 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
394 การจัดการธนาคารพาณิชย์ วาสนา   สิงหโกวินท์ 2527 4  
395 กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล วิจิตร   (ฟุ้งลัดดา) วิเชียรชม 2540 3  
396 การบริหารการตลาด วิจิตรา   ประเสริฐธรรม มปป. 2  
397 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์ วิชัย   จึงรักเกียรติ 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
398 ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2538 แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัย วิชัย   หิรัญวงศ์ 2538 1  
399 คู่มือการบัญชีอิมปอร์ต-เอ็กปอร์ต:Import export accounting manual วิชัย   เดชรุ่งเรืองเจริญ 2526 1  
400 ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2538 แรงงาน"" วิชัย   โถสุวรรณจินดา 2538 1  
401 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์ ปี 2538 วิชัย   โถสุวรรณจินดา 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
402 พ.ร.บ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 วิชัย   โถสุวรรณจินดา 2535 7  
403 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉบับสมบูรณ์ วิชัย   โถสุวรรณจินดา 2534 1  
404 การบัญชีธนาคารภาคปฏิบัต วิชาญ   ฤทธิรงค์ 2532 2  
405 พจนานุกรมศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงิน และการธนาคาร วิทยา   นาควัชระ 2540 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
406 คู่มือโปรแกรม ภาษา C สำหรับผู้เริ่มต้น วิทยา   เรืองพรวิสุทธิ์ 2537 1  
407 การเงินธุรกิจ วิมล   ประคัลภ์พงศ์ 2542 1  
408 การเงินและการธนาคาร วิรัช   วิรัชนิภาวรรณ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
409 การเงินและการธนาคาร : money and banking วิรัช   สงวนวงศ์งาน 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
410 ธนาคารไทยล่มสลาย วิรัตน์   แสงทองคำ 2541 1  
411 การบัญชีสำหรับนักเศรษฐศาสตร์ (การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพื่อการตัดสินใจ) วิสาข์   หงษ์ศิริรัตน์ 2529 2  
412 การบัญชขั้นกลาง 1 วิสาข์   หงษ์ศิริรัตน์ 2529 2  
413 สถิติวิเคราะห์สำหรับการวิจัย วิเชียร   เกตุสิงห์ 2526 2  
414 คำบรรยายการวิเคราะห์เชิงประมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน =Quantitative Analysis for Financial Decision วิไลวรรณ   ทองประยูร 2527 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
415 สัมมนาการศึกษาเฉพาะกรณีทางการเงิน วิไลวรรณ   ทองประยูร 2533 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
416 คำบรรยายการวิเคราะห์เชิงปริมาณเพื่อการตัดสินใจทางการเงิน วิไลวรรณ   ทองประยูร 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
417 คุยเฟื่องเรื่องเงิน วีระ   ธีรภัทร 2537 1  
418 บันไดสู่นักบริหาร วีระ   ศรีวิลาศ 2534 3  
419 บริหารงานแบบญี่ปุ่น วีระพงศ์   เฉลิมจิระรัตน์ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
420 กระบวนการตัดสินใจ วีระพล   สุวรรณนันต์ มปป. 2  
421 หลักและเทคนิคการวางแผน วีระพล   สุวรรณนันต์ 2526 2  
422 นิติบัญญัติ ฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย พ.ศ.2538 วุฒิสภา 2539 1  
423 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร วเรศ   อุปปาติก 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
424 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร วเรศ   อุปปาติก 2544 10 พิมพ์ครั้งที่ 6
425 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร วเรศ   อุปปาติก 2541 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
426 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร วเรศ   อุปปาติก 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
427 การควบคุมคุณภาพทางสถิติ ศรี   วรกุลสวัสดิ์ 2528 1  
428 ทฤษฏีจิตวิทยาบุคลิกภาพ (รู้เรา-รู้เขา) ศรีเรือน   แก้วกังวาล 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
429 ไม่มียากจน ไม่มีว่างงาน เมื่อ ชาวบ้านตั้งธนาคารเอง ศิริ   ผาสุก 2539 1  
430 สถิติประยุกต์สำหรับการวิจัย ศิริชัย   กาญจนวาสี 2533 3  
431 รวมศัพท์เศรษฐกิจ การค้า-การเงิน ระหว่างประเทศ ศิริพร   สัจจานันท์ 2538 2  
432 ยุทธวิธีการตลาดและแบบทดสอบ ศิริวรรณ   สัญชานนทร์ มปป. 1  
433 การจัดการตลาด ศิริวรรณ   สัญชานนทร์ 2525 1  
434 กลยุทธ์การตลาดและการบริหารการตลาด ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2537 2  
435 การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด ศิริวรรณ   เสรีรัตน์ 2540 6  
436 ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ กระทรวงศึกษาธิการ 2527 1  
437 หนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ค.011 กระทรวงศึกษาธิการ 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
438 การเงินธุรกิจ ศุภชัย   พิศิษฐวานิช มปป. 1  
439 นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา ศุภร   เสรีรัตน์ 2539 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
440 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 2 ศุภฤกษ์   ศรีเนตร 2527 1  
441 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน 1 ศุภฤกษ์   ศรีเนตร 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 5
442 คณิตศาสตร์การเงิน ศุภวรรณ   โสตถิโยธิน 2539 3  
443 เอกสารเผยแพร่การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ศูนย์บริการข้อมูลและกฎหมาย 2537 1  
444 ทิศทางเศรษฐกิจไทย ปี 2538 การคลัง สกนธ์   วรัญญูวัฒนา 2538 1  
445 เจรจาอย่างมีชั้น ต่อรองอย่างมีเชิง สซาตซกี   มิเชล 2531 1  
446 สารพันปัญหาภาษี มูลค่าเพิ่ม สถาบันผึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ 2535 1  
447 ภาษีศุลกากร สถิตย์   ลิ่มพงศ์พันธุ์ 2533 2  
448 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมคิด   บางโม 2538 1  
449 ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา สมคิด   บางโม 2539 10 พิมพ์ครั้งที่ 2
450 ภาษีอากรธุรกิจ สมคิด   บางโม 2541 10  
451 การภาษีอากร สมคิด   บางโม 2540 10  
452 เศรษฐศาสตร์ประยุกต์:การจัดการธุรกิจ สมคิด   แก้วสนธิ 2528 7  
453 สถิติวิเคราะห์เบื้องต้น สมจิต   วัฒนาชยากูล 2532 9 พิมพ์ครั้งที่ 3
454 สัมมนาการคลัง สมจินตนา   สีวาลี 2529 1  
455 ภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับประเทศไทย สมชัย   ฤชุพันธุ์ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
456 เกม และกิจกรรมผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากร สมชาติ   กิจยรรยง 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
457 กระแสการจัดการ สมชาย   ภคภาสน์วิวัฒน์ 2534 3  
458 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สมบูรณ์   ลุวีระ 2530 2  
459 เศรษฐศาสตร์วิศวกรรมทรัพยากรน้ำ สมบูรณ์   ลุวีระ 2539 4 พิมพ์ครั้งที่ 3
460 ทฤษฎีและนโยบายการเงิน สมพงษ์   อรพินท์ 2529 1  
461 การบริหารสู่ความเป็นเลิศ สมภพ   โรจนพันธ์ 2532 1  
462 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ สมยศ   นาวีการ 2535 5  
463 การบริหารแบบมีส่วนร่วม สมยศ   นาวีการ 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
464 การเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหาร:MBO สมยศ   นาวีการ 2529 4  
465 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 1 สมยศ   นาวีการ 2531 8  
466 การติดต่อสื่อสารในองค์การ สมยศ   นาวีการ 2527 3  
467 การบริหารตามสถานการณ์ สมยศ   นาวีการ 2523 4  
468 การบริหารเชิงกลยุทธ์ เล่ม 2 สมยศ   นาวีการ 2531 8  
469 การตัดสินใจของผู้บริหาร สมยศ   นาวีการ 2529 1  
470 การบริหารงานบุคคลเชิงปัญหา สมัย   ชื่นสุข มปป. 1  
471 รายการพิเศษ ฉบับที่ 3มิถุนายน 2522 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2523 7  
472 งบการเงินรวม ฉบับที่ 19 ตุลาคม 2533 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2534 8  
473 ข้อควรพิจารณาในการสอบบัญชีธุรกิจขนาดย่อม ฉบับที่ 32 ตุลาคม 2535 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2536 2  
474 การบัญชีเกี่ยวกับเงินลงทุน ฉบับที่ 17 ตุลาคม 2533 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2534 7  
475 การตรวจสอบประมาณการทางบัญชี ฉบับที่ 34 ตุลาคม 2535 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2536 2  
476 การสอบถามทนายความเพื่อประโยชน์ในการสอบบัญชี ฉบับที่ 12 มีนาคม 2524 สมาคมนักบัญชีและผู้ตรวจสอบบัญชี 2524 7  
477 พลิกวิกฤตเป็นโอกาส สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2544 2  
478 ทิศทางเศรษฐกิจไทย สดใสปี 2000 สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2542 1  
479 2546 เศรษฐกิจไทยฟื้น...จะยั่งยืนได้อย่างไร สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2545 2  
480 ทิศทางเศรษฐกิจไทยไปทางไหน...หลังการเลือกตั้ง สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2543 2  
481 2547 เศรษฐกิจไทยไปโลด...จะหาประโยชน์ได้อย่างไร สมาคมเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 2546 4  
482 การกำกับธนาคารพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ สมาน   ร่มโพธิ์ 2536 1  
483 เงินกระดาษ = Paper money สมิทธ   อดัม 2533 5  
484 กลยุทธ์การวางแผนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ตามมาตรา 3 เตรส สมเดช   โรจน์คุรีเสถียร 2544 1  
485 Accounting knowledge สมเดช   โรจน์คุรีเสถียร 2545 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
486 การบัญชีธุรกิจ:แนวทางสู่ความสำเร็จในอาชีพนักบัญชี สมเดช   โรจน์คุรีเสถียร 2536 3  
487 งบกระแสเงินสด สมเดช   โรจน์คุรีเสถียร 2543 1  
488 การบัญชีธุรกิจเรียลเอสเตต สมเดช   โรจน์คุรีเสถียร 2536 4  
489 การบริหารเชิงกลยุทธ์และนโยบายธุรกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
490 ภาษีมูลค่าเพิ่ม เอกสารประกอบการชี้แจง สรรพากร ,กรม 2534 1  
491 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สวัสดิการสำนักงาน ก.พ 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 17
492 การบริหารเชิงทฤษฎีคณิตศาสตร์ สวัสดิ์   สุคนธรังษี 2517 1  
493 การประชุมสหพันธ์กับบัญชีอาเซียนครั้งที่ 8 และการประชุมนักบัญชีทั่วประเทศครั้งที่ 13 วันที่ 24-26 มิ.ย 2536 สหพันธ์นักบัญชีอาเซียน 2536 1  
494 การเงินธุรกิจ สังวร   ปัญญาดิลก 2530 10  
495 เช็ค:ความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค สัมฤทธิ์   รัตนดารา มปป. 1  
496 บัญชีชั้นกลาง 2 สาคิตณ์   จันทโนทก 2527 1  
497 การวิเคราะห์งบการเงิน สาคิตณ์   จันทโนทก 2538 1  
498 ชุดวิชาการเงินธุรกิจและการภาษีอากร = Business Finance and Taxation 30203 สาธิต   รังคสิริ 2536 1  
499 การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มต้นด้วยภาษาปาสคาล สานิตย์   กายาผาด 2534 7  
500 ไขเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 2538 2  
501 คู่มือลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์ 2535 เล่ม 1 สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย 2535 3  
502 คู่มือลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์ 2535 เล่ม 2 สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย 2535 1  
503 คู่มือลงทุนธุรกิจหลักทรัพย์ 2535 เล่ม 3 สำนักพิมพ์ดอกเบี้ย 2535 1  
504 การบันทึกบัญชีทรัพย์สินและการบริหารค่าเสื่อมราคาค่าสึกหรอในทางบัญชีและภาษี สำนักพิมพ์ธรรมนิติ 2533 3  
505 เทคนิคและข้อควรระวังในการขอคืนภาษีอากรตามมาตรา 19 ทวิ และการขอชดเชยค่าภาษีอากรสำหรับธุรกิจนำเข้าและส่งออก สำนักพิมพ์ธรรมนิติ มปป. 2  
506 ประวัติศาสตร์ธนาคารไทย
สำราญ   รอดเพชร 2541 1  
507 ทฤษฎีและนโยบายการเงินในประเทศไทย สินีนาฎ   สุภรณ์ไพบูลย์ 2527 1  
508 เศรษฐศาสตร์การเงินและการธนาคาร สินีนาฎ   สุภรณ์ไพบูลย์ 2528 1  
509 วางทรัพย์ สุขุมาลย์   มงคลชาติมานะกุล 2527 1  
510 กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล สุขใจ   น้ำผุด 2543 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
511 กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล = Strategic personal finance management สุขใจ   น้ำผุด 2539 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
512 กลยุทธ์การบริหารการเงินบุคคล สุขใจ   น้ำผุด 2545 5 พิมพ์ครั้งที่ 4
513 คู่มือการสร้างแบบจำลองทางเศรษฐศาสตร์ สุชาติ   ธาดาธำรงเวช 2530 1  
514 ค่าจ้างและทฤษฎีค่าจ้าง สุณี   ฉัตราคม 2530 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
515 เงินยูโร : การปรับใช้และผลกระทบ สุทธิพันธ์   จิราธิวัฒน์ 2542 2  
516 การบัญชีธนาคาร สุทิวา   สั่งอรุณ มปป. 1  
517 เศรษฐศาสตร์เบาสมอง สุธี   พนาวร 2533 1  
518 การบัญชีบริษัทจำกัด สุธีรา   วิเศษกุล 2529 3  
519 ทฤษฎีและนโยบายการคลัง สุนทร   ราชวงศ์ศึก 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
520 คำอธิบายกฎหมายการธนาคาร สุนทร   เสถียรไทย 2522 1  
521 การบัญชีสำหรับภาวะเงินเฟ้อเพื่อการตัดสินใจและวางแผน สุนทรี   จรูญ 2526 2  
522 การบัญชีห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัด สุนทรี   จรูญ 2526 1  
523 การวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจของฝ่ายบริหาร สุนทรี   จรูญ 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
524 การบริหารเครดิต สุนทรี   สนทราพรพล 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 6
525 การบริหารเครดิต = Cradit Management MB 306 สุนทรี   สนทราพรพล 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
526 การบริหารเครดิต = Credit management สุนี   ศักรนันทน์ 2520 1  
527 สถาบันและตลาดการเงิน สุนี   ศักรนันทน์ 2526 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
528 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยดุลการชำระเงิน สุนีย์   บุษยวิทย์ 2528 1  
529 การบริหารการผลิต สุปัญญา   ไชยชาญ 2536 3  
530 การเงินส่วนบุคคล สุพพตา   ปิยะเกศิน 2539 4  
531 ธนาคารข้อทดสอบและการทดสอบปรับเปลี่ยนด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัฒน์   สุกลมสันต์ 2539 2  
532 หลักการบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม สุพัฒน์   อุปนิกขิต 2533 2  
533 ทำบัญชีอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ (ฉบับภาษีมูลค่าเพิ่ม) สุพัฒน์   อุปนิกขิต 2536 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
534 รวมบทความทางบัญชี สุพัฒน์   อุปนิกขิต 2532 1  
535 การบริหารค่าเสื่อมราคาและค่าสึกหรอ สุพัฒน์   อุปนิกขิต 2535 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
536 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และการประมวลผลข้อมูลทางธุรกิจด้วยคอมพิวเตอร์ สุพัตรา   บุญมาก 2533 12 พิมพ์ครั้งที่ 5
537 ข้อคิด 20 ประการสู่การเป็นผู้นำ สุภาณี   วัคคีย์พรหม มปป. 2  
538 เอกสารประกอบการสอนวิชาวิธีการวิจัยทางธุรกิจ สุภาพร   ทินประภา มปป. 3  
539 การบัญชีบริหาร สุภาพร   พรนภา 2533 5 พิมพ์ครั้งที่ 4
540 ระบบบัญชี สุภาพร   หะยะมิน 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
541 ระบบบัญชี สุภาพร   หะยะมิน มปป. 1  
542 การบัญชีบริหาร สุภาพร   หะยะมิน 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
543 การบัญชีบริหาร สุภาพร   หะยะมิน 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
544 การบัญชีธุรกิจ สุภาวดี   เจริญทรัพย์ 2531 3  
545 การบัญชีทรัพย์สิน สุภาวดี   เจริญทรัพย์ มปป. 3  
546 หลักการตลาด สุมนา   อยู่โพธิ์ 2530 5  
547 การบริหารการเงิน เล่ม 1 สุมาลี   จิวะมิตร 2545 1  
548 การบริหารการเงิน เล่ม 1 สุมาลี   จิวะมิตร 2544 2  
549 การบริหารการเงิน เล่ม 1 สุมาลี   จิวะมิตร 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
550 การบริหารการเงิน เล่ม 1 สุมาลี   จิวะมิตร 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
551 การบริหารการเงิน เล่ม 2 สุมาลี   จิวะมิตร 2541 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
552 การบริหารการเงิน สุมาลี   จิวะมิตร 2542 5 พิมพ์ครั้งที่ 5
553 ซุนวูสู่สงครามหุ้น ไสว   วิศวานันท์ 2533 4  
554 ทฤษฎีและตัวอย่างโจทย์คณิตศาสตร์การเงิน ไอยเรส   แฟรงค์ 2540 3  
555 สถาบันการเงิน สุรศักดิ์   นานานุกูล มปป. 1  
556 การเพิ่มคุณภาพและผลิตภาพ สุรศักดิ์   นานานุกูล 2532 3  
557 การริเริ่มและบริหารโครงการ QC ในสหรัฐอเมริกาและไทย การบริหารโครงการคิวซีในระบบเริ่มต้น สุรศักดิ์   นานานุกูล 2529 3  
558 การเงินและการธนาคาร สุรักษ์   บุนนาค 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
559 การเงินและการธนาคาร สุรักษ์   บุนนาค 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 9
560 การเงินและการธนาคาร สุรักษ์   บุนนาค 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
561 การเงินและการธนาคาร สุรักษ์   บุนนาค 2534 4 พิมพ์ครั้งที่ 6
562 การเงินและการธนาคาร สุรักษ์   บุนนาค 2529 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
563 เรียนคอมพิวเตอร์และเขียนโปรแกรมกับ Apple II สุริยัน   ศรีสวัสดิ์กุล มปป. 2  
564 เศรษฐศาสตร์กับพุทธธรรม สุวรรณา   ศรีนาวิน 2535 1  
565 ความรู้เรื่องการทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สุวรรณา   สนเที่ยง 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
566 บริหารโครงการ สุวัฒน์   พัฒนไพบูลย์ 2533 5  
567 สถิติเบื้องต้น สุวัฒน์   ศรีวิทยารักษ์ 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 5
568 การส่งเสริมการตลาด สุวิมล   แม้นจริง 2540 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
569 ตรรกวิทยาคณิตศาสตร์เบื้องต้น สุเทพ   จันทร์สมศักดิ์ 2522 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
570 คู่มือคณิตศาสตร์ เล่ม 4 สุเทพ   ทองอยู่ มปป. 2  
571 ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย หักอย่างไรให้ถูกต้องและครบถ้วน สุเทพ   พงษ์พิทักษ์ 2538 1  
572 การปรับปรุงงบการเงินเพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล สุเทพ   พงษ์พิทักษ์ 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
573 คู่มือการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตสำหรับคนมีเงินเดือน ส่งเสริมสหกรณ์ ,กรม มปป. 1  
574 ความรู้เรื่องหุ้น หยางหมิงกง 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 4
575 เศรษฐศาสตร์จุลภาค 1 (microeconomics 1) อภินันท์   จันตะนี 2536 13  
576 คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับนักศึกษาสมทบ ABAC อมรลักษณ์   ธนสินทรัพย์ 2533 3  
577 การบัญชีห้างหุ้นส่วน อมรศรี   วัชรพิบูลย์ 2536 3  
578 การงบประมาณและหนี้สาธารณะ อร   วีระสัย 2527 1  
579 โรงรับจำนำ อรสรวง   บุตรนาค 2541 1  
580 การคลัง = Public Finance (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ 1) อรัญ   ธรรมโน 2507 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
581 การพัฒนาองค์การ การสร้างและพัฒนาการทำงานเป็นทีม อรุณ   รักธรรม 2524 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
582 การบริหารธนาคารพาณิชย์ อรุณี   นรินทรกุล ณ อยุธยา 2529 4 พิมพ์ครั้งที่ 4
583 การเงินธุรกิจ = Business Finance อรุณี   นรินทรกุล ณ อยุธยา 2533 2  
584 การบัญชีทั่วไป อังสุนีย์   เกตุทัต 2524 1  
585 การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ อัญญา   ขันธวิทย์ 2541 1  
586 เศรษฐศาสตร์ อัมพร   วิจิตรพันธ์ 2536 11  
587 การเงินธุรกิจ อัมพร   เที่ยงตระกูล 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
588 ลูกเล่นการตลาด อั้น   สัตหีบ 2531 1  
589 เอกสารธนาคารเพื่อการนำเข้า-ส่งออก อาวุธ   โพธิ์เล็ก 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
590 เอกสารธนาคาร เพื่อการนำเข้า-ส่งออก อาวุธ   โพธิ์เล็ก 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
591 การธนาคารพาณิชย์:การดำเนินงานและเทคโนโลยี อำนวย   ลียาทิพย์กุล 2531 2  
592 การธนาคารพาณิชย์:ลูกค้าเงินฝากและวิธีปฏิบัติ อำนวย   ลียาทิพย์กุล 2525 2  
593 การเงินธุรกิจ อิงอร   ตั้นพันธ์ 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
594 การเงินธุรกิจ อิงอร   ตั้นพันธ์ 2542 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
595 การเงินธุรกิจ : Buuiness finnce อิงอร   ตั้นพันธ์ 2546 5 พิมพ์ครั้งที่ 6
596 แบบฝึกหัดวิชาการเงินธุรกิจ MB 301 อิงอร   ตั้นพันธ์ 2538 10  
597 แบบฝึดหัดการเงินธุรกิจ MB.301 อิงอร   ตั้นพันธ์ มปป. 5  
598 การเงินธุรกิจ (FB.301) อิงอร   ตั้นพันธ์ 2547 5  
599 การเงินธุรกิจ อิงอร   ตั้นพันธ์ มปป. 5  
600 การเงินธุรกิจ อิงอร   ตั้นพันธ์ มปป. 6  
601 แรงปราถนาสู่ความสำเร็จ อินะโมริ   คะซึโอะ 2540 1  
602 คู่มือการประเมินโครงการฝึกอบรม เล่ม 10 อุทุมพร   จามรมาน 2533 1  
603 หลักการตลาด Benokrattis,   Niiole Y. 2528 1  
604 กลยุทธ์สู่ความสำเร็จในธุรกิจส่วนตัว ฮอลแลนด์,   ฟิลิป 2540 2  
605 คุมโชคชะตาคว้าความสำเร็จ ฮิลล์,   นโปเลียน 2535 1  
606 การคลังว่าด้วยการจัดสรรและการกระจาย เกริกเกียรติ   พิพัฒน์เสรีธรรม 2529 4 พิมพ์ครั้งที่ 2
607 รายงานวิจัยเรื่องวิวัฒนาการของระบบธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทย เกริกเกียรติ   พิพัฒน์เสรีธรรม 2529 1  
608 การบริหารการเงินธุรกิจ เกรียงศักดิ์   ขันธนภา 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
609 การบริหารการเงินธุรกิจ = Financial management เกรียงศักดิ์   ขันธนภา 2534 3 พิมพ์ครั้งที่ 5
610 ปั้นสมองของชาติ : ยุทธศาสตร์ปฏิรูปการศึกษา เกรียงศักดิ์   เจริญวงศ์ศักดิ์ 2543 0  
611 งบกระแสเงินสด เกรียงไกร   บุญเลิศอุทัย 2542 2  
612 ต่อรองแบบญี่ปุ่นของจอห์น แอล เกรแฮม และโยชิฮิโร ซาโน เกรแฮม,   จอห์น แอล 2529 1  
613 ต่อรองแบบญี่ปุ่น เกรแฮม,   จอห์น แอล 2533 3  
614 รายงานสถิติการเงินของ กลุ่มเกษตรกรทำนาทำไร่ และ ทำสวน ประจำปี 2528 เกษตรและสหกรณ์, กระทรวง 2528 1  
615 C + + และหลักการของ OOP ฉบับเริ่มต้น เกษมสันต์   พานิชการ 2537 3  
616 รายงานการเงิน เกษรี   ณรงค์เดช 2535 4  
617 ภาษีมูลค่าเพิ่ม การบัญชี เอกสารและรายงาน เกษรี   ณรงค์เดช 2535 1  
618 การบัญชีขั้นสูง 1 เกษรี   ณรงค์เดช 2519 1  
619 รายงานผลการวิจัยเรื่องธุรกิจก่อสร้างญี่ปุ่นในไทย : ศึกษาผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ เขียน   ธีระวิทย์ 2531 1  
620 และความสัมพันธ์ไทย-ญี่ปุ่น        
621 เทคนิคการผลิตด้วยระบบ JIT เจซองเบอร์เกอร์,   ริชาร์ด 2534 6  
622 ลุย 1 สงครามธุรกิจ เจมส์,   แมร์รี่ จี. 2536 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
623 วิธีขายลดตั๋วเงิน เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
624 วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง เจริญ   เจษฎาวัลย์ มปป. 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
625 วิธีขอขึ้นเงินตามเช็ค เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2537 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
626 ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตอนที่ I เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2539 2  
627 วิธีเขียนเช็คให้ถูกต้อง เจริญ   เจษฎาวัลย์ มปป. 2  
628 ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร & สถาบันการเงิน เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
629 ตราสารอนุพันธ์เครื่องมือป้องกันความเสี่ยงทางการเงินตอนที่III เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2540 4  
630 ระบบการควบคุมภายในของธนาคาร สถาบันการเงิน เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2527 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
631 คู่มือพนักงานการเงิน = Guide to cashur เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2534 3  
632 การบริหารเงินบาทและเงินสกุลต่างประเทศ ภายใต้ระบบค่าเงินบาทลอยตัว เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2542 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
633 วิเทศธนกิจไทย เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2536 3  
634 ทางสู่นายธนาคาร เล่ม 1 เจริญ   เจษฎาวัลย์ 2533 4  
635 การเพิ่มประสิทธิภาพของชีวิต เฉก   ธนะสิริ 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
636 หลักการบัญชีชั้นต้น 1 เชาวลีย์   พงศ์ผาติโรจน์ 2534 4  
637 คู่มือแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับการเงินสำหรับบริษัท เซียเกล,   โจเอล จี 2539 3  
638 หลักการบัญชีขั้นต้น เติมศักดิ์   กฤษณามระ มปป. 3 พิมพ์ครั้งที่ 4
639 วิธีการวิจัยการโฆษณา เตือนจิตต์   จิตต์อารี 2536 10  
640 แล้วคุณจะลืมคำว่าไม่มีเวลา เทย์เลอร์   ฮาโรลด์ แอล. 2536 2  
641 แล้วคุณจะลืมคำว่าไม่มีเวลา เทย์เลอร์   ฮาโรลด์ แอล. 2534 3  
642 แล้วคุณจะลืมคำว่าไม่มีเวลา เทย์เลอร์   ฮาโรลด์ แอล. 2530 1  
643 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 2 เทรสคอทท์,   พอล บี. 2512 1  
644 ความรู้เบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์วิเคราะห์ เล่ม 1 เทรสคอทท์,   พอล บี. 2510 1  
645 เศรษฐศาสตร์:ทรัพยากรมนุษย์และกำลังคน เทียนฉาย   กีระนันทน์ 2519 2  
646 เศรษฐกิจการเงินสาธารณสุข เทียนฉาย   กีระนันทน์ 2539 1  
647 การบัญชีธนาคาร เธียรชัย   ศรีวิจิตร 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 11
648 ก่อนตัดสินใจซื้อหุ้น เนชั่นพับลิชชิ่ง กรุ๊ฟ จำกัด 2535 1  
649 การเงินธุรกิจ เบญจวรรณ   รักษ์สุธี 2527 1  
650 การเงินธุรกิจ เบญจวรรณ   รักษ์สุธี 2530 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
651 การเงินธุรกิจ เบญจวรรณ   รักษ์สุธี 2539 4 พิมพ์ครั้งที่ 11
652 กลยุทธ์การบริหารแบบจีนว่าด้วยศิลปะแห่งวาทะ เฝิงเมิ่งหลง 2536 1  
653 หลักการบริหารการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2529 3  
654 หลักการบริหารการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2532 5  
655 วิเคราะห์งบการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2528 3  
656 คู่มือประกอบ การเรียน หลักการบริหารการเงิน แบบฝึกหัด แนวคำตอบและกรณีศึกษา เพชรี   ขุมทรัพย์ 2532 4  
657 วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์ เพชรี   ขุมทรัพย์ 2539 2  
658 วิเคราะห์งบการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2538 2  
659 วิเคราะห์งบการเงิน : หลักและการประยุกต์ เพชรี   ขุมทรัพย์ 2546 3  
660 วิเคราะห์งบการเงิน:หลักและการประยุกต์ เพชรี   ขุมทรัพย์ 2534 2  
661 หลักการลงทุน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2544 3 พิมพ์ครั้งที่ 12
662 หลักการลงทุน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
663 หลักการลงทุน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2531 2 พิมพ์ครั้งที่ 6
664 หลักการบริหารการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2539 2  
665 หลักการบริหารการเงิน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2538 1  
666 หลักการลงทุน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2532 3 พิมพ์ครั้งที่ 7
667 หลักการลงทุน เพชรี   ขุมทรัพย์ 2532 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
668 งบประมาณเพื่อการวางแผนและควบคุมผลกำไรสำหรับผู้บริหารและนักลงทุน เพ็ญศรี   ภู่อุทัย 2540 2  
669 การบัญชีต้นทุน เพ็ญแข   สนิทวงศ์ ณ อยุธยา 2529 3  
670 รัฐบาลกับช่องว่างทางรายได้ของประชาชน เมธี   ครองแก้ว 2523 1  
671 เทคนิคการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้บริหารเพื่อการตัดสินใจ เรวัตร์   ชาตรีวิศิษฎ์ 2533 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
672 เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เรวัตร์   ชาตรีวิศิษฎ์ 2535 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
673 เทคนิคการบริหารเงินทุนหมุนเวียน เรวัตร์   ชาตรีวิศิษฎ์ 2538 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
674 การวิเคราะห์บัญชีต้นทุน เพื่อให้การวางแผนกำไร เรวัตร์   ชาตรีวิศิษฎ์ 2535 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
675 เกมการเงิน เศียรเศวต 2533 3 พิมพ์ครั้งที่ 2
676 ธนราชันย์ ชิน โสภณพนิช:King of the bank เสถียร   จันทิมาธร 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
677 การบัญชีบริหาร เสนาะ   ติเยาว์ 2529 2  
678 การบริหารบุคคล (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) เสนาะ   ติเยาว์ 2534 1 พิมพ์ครั้งที่ 8
679 นโยบายการเงินการคลังและการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย เล่ม 2 เสนาะ   อูนากูล มปป. 1  
680 เงินเฟ้อระหว่างประเทศ เสรี   ลีลาวัย 2526 1  
681 สื่อสารการตลาดส่วนประกอบที่ขาดไม่ได้สำหรับความสำเร็จ เสรี   วงษ์มณฑา 2540 3  
682 การตลาดต้นทุนต่ำ เพิ่มกำไรโดยใช้งบประมาณน้อย เสรี   วงษ์มณฑา 2540 4  
683 ตำราพิชัยสงครามการตลาด ฉบับ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เสรี   วงษ์มณฑา 2533 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
684 การโฆษณาเชิงปฎิบัติ = Practical advertising เสรี   วงษ์มณฑา 2540 7  
685 รายงานการศึกษา เรื่อง บทบาทผุ้นำแรงงานหญิงในอุตสาหกรรมสิ่งทอ เสาวลักษณ์   ชายทวีป 2534 2  
686 รวมข้อสอบพร้อมแนวคำตอบการบัญชีต้นทุน เอกชัย   ชัยประเสริฐสิทธิ 2528 1  
687 แบบฝึกหัดการวิจัยทางการเงินธุรกิจ แจ่มจันทร์   เล็กอุดม 2528 1 พิมพ์ครั้งที่ 7
688 แฮปปี้มันนี่ แดง   ใบเล่ 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
689 เขียนเอกสารรายงานอย่างมืออาชีพ แพกสัน,วิลเลียม   ซี 2538 1  
690 นโยบายการเงินกับการพัฒนาเศรษฐกิจ:แนวปฏิรูปการเงินในประเทศด้อยพัฒนา แมคคินนอน   โรนอลด์ ไอ. 2522 2  
691 เจ้าธุรกิจหลักทรัพย์ แอลเลทซ   เฮาเซอร์,แอล 2534 3  
692 การวางแผนเพื่อปรับปรุงธุรกิจ : คู่มือสำหรับผู้จัดการและที่ปรึกษาธุรกิจ แฮมสัน   โรเบิรต์ 2533 3  
693 การประเมินผลและการควบคุมการฝึกอบรม แฮมเบิล   เอ. อี 2525 3  
694 ชั้นเชิงการเล่นหุ้นให้ได้กำไร โกลด์   สโตน,แนนซี่ 2533 3  
695 ความสำเร็จของสิบเอ็ดบริษัทในญี่ปุ่น โคเรน   เลโอนาร์ด 2534 1  
696 101 หมากเด็ดในการบริหารคน โนเบิล   ซาร่า บี 2538 1  
697 รูดซิบสมองมองการบริหารแบบ VKK โยชิดะ   ทาดาโอะ 2533 1  
698 การพัฒนาเศรษฐกิจญี่ปุ่น โยชิฮารา   คูนิโอะ 2531 2  
699 ลงมือทำ ไม่ต้องมีคำว่าแต่ โรเจอร์   จอห์น 2538 2  
700 การปฏิบัติเกี่ยวกับเงินสด ใฝ่ฝัน   ปิ่นประเสริฐ 2528 1  
701 หลักการงบประมาณแผ่นดิน ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท์ 2528 1  
702 แก่นสารของเศรษฐศาสตร์ ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท์ 2532 5  
703 ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ไทยปี 2530 ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท์ 2531 2  
704 กระบวนการงบประมาณฐานศูนย์เครื่องมือการจัดการในภาคเอกชนและในภาครัฐบาล ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท์ 2527 1  
705 ภาษีมูลค่าเพิ่ม:ข้อคิดและข้อวิจารณ์ ไกรยุทธ   ธีรตยาคีนันท์ 2535 1  
706 ย่อหลักกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ นิติกรรม ไชยยศ   เหมะรัชตะ 2539 2 พิมพ์ครั้งที่ 3
707 บริหารเวลาอย่างเต็มคุณค่า ไซเวอร์ท   โลทาร์ เจ 2537 1  
708 พฤติกรรมองค์การและการบริหาร ไพฑูรย์   เจริญพันธุวงศ์ 2530 2  
709 วิทยาการจัดการและพฤติกรรมบริหารองค์การ ไพบูลย์   ช่างเรียน 2521 1  
710 งบประมาณแผ่นดินทฤษฎีและปฎิบัติ ไพศาล   ชัยมงคล 2517 1  
711 การบัญชีธนาคาร อังคณา   นุตยกุล 2543 5 พิมพ์ครั้งที่ 2
712 1 ทศวรรษ ก.ล.ต. : ทศวรรษแรกของ ก.ล.ต.กับตลาดทุนไทย (พ.ศ.2535- 2545) คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2545 2  
713 การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
714 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 6  
715 การบริหารสินเชื่อหน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 13
716 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร หน่วยที่9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2534 1  
717 ประสบการณ์วิชาชีพการเงินและการธนาคาร หน่วยที่1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1  
718 เอกสารการสอนชุดวิชาสถิติธุรกิจและการวิเคราะห์เชิงปริมาณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 6
719 ไทยศึกษา หน่วยที่1-5 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2529 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
720 การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
721 การบริหารสินเชื่อหน่วยที่ 8-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 13
722 เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและการเงินธุรกิจ หน่วยที่1-8 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
723 การบริหารการเงิน เล่ม 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 5  
724 การรายงานทางการเงินและระบบสารสนเทศทางการบัญชี หน่วยที่ 1-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2537 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
725 การคลังและงบประมาณ หน่วยที่ 9-15 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2528 2 พิมพ์ครั้งที่ 2
726 ธุรกิจการเงินการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2542 10  
727 ธุรกิจการเงินระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2544 10 พิมพ์ครั้งที่ 6
728 จิตวิทยาการบริการ หน่วยที่ 1-7 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545 10 พิมพ์ครั้งที่ 7
729 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2546 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 2546 1  
730 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน กลุ่มเกษตรกรประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
731 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน สหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
732 เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicators พสุ   เดชะรินทร์ 2546 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
733 เส้นทางจากกลยุทธ์สู่การปฏิบัติด้วย Balanced scorecard และ Key performance indicatiors พสุ   เดชะรินทร์ 2546 1 พิมพ์ครั้งที่ 10
734 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 9-15 : Business Finance and taxation สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
735 การจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 1-8 : Financial Management and Investment สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. 2537 1  
736 การจัดการการเงินและการลงทุน หน่วยที่ 9-15 : Financial Management and Investment สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. 2537 1  
737 การเงินธุรกิจและการภาษีอากร หน่วยที่ 1-8 : Business Finance and taxation สาขาวิชาวิทยาการจัดการ มสธ. 2540 1 พิมพ์ครั้งที่ 4
738 เทคนิคการผลิตแบบญี่ปุ่น สคอนเบเกอร์,   ริชชาร์ด เจ. 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 3
739 สาระน่ารู้ การแลกเปลี่ยนเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 2546 5  
740 เกษียนบนกองเงิน โสภณ   ด่านศิริกุล 2545 1  
741 สรุปข้อมูลสนเทศ บริษัทจดทะเบียน 2546 เล่ม 3 บริษัท นิวส์ อินเตอร์เน็ต พับลิชิ่ง จำกัด 2546 1  
742 สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน 2546 เล่ม 2 บริษัท นิวส์ อินเตอร์เน็ต พับลิชิ่ง จำกัด 2546 1  
743 สรุปข้อสนเทศบริษัทจดทะเบียน 2546 เล่ม 1 บริษัท นิวส์ อินเตอร์เน็ต พับลิชิ่ง จำกัด 2546 1  
744 วิบากกรรมเศรษฐกิจ 2540 : บทเริ่มจาก ศปร.1 คณะกรรมการศึกษา และเสนอแนะมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบการเงินของประเทศ เพื่อเป็นการป้อ 2545 1  
745 พระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ.2491 เสถียร   วิชัยลักษณ์ (แต่งร่วม) 2529 1  
746 พระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 เสถียร   วิชัยลักษณ์ (แต่งร่วม) 2527 1  
747 พระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ.2521 เสถียร   วิชัยลักษณ์ (แต่งร่วม) 2529 1  
748 การจัดทำบัญชีสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จาก บี.โอ.ไอ (ภาคปฏิบัติ) ไม่พบผู้แต่ง มปป. 2  
749 คู่มือการตรวจสอบสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิต สำหรับคนมีเงินเดือน ไม่พบผู้แต่ง 2527 1  
750 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย สูตรสำเร็จตารางภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย เงินเดือน ค่าจ้าง การขายอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลรัษฎากร ไม่พบผู้แต่ง 2529 1  
751 รู้ลึก รู้จริง! style Borlan dDelphi จารุวรรณ   ระวิภักตร์ 2540 1  
752 การเงินธุรกิจ สุพาดา   สิริกุตตา (ร่วม) 2543 2  
753 ความรู้เรื่องการจัดจำหน่ายสินค้า กัญญาภัค   พิชญตย์ (แปล) 2536 1  
754 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินสหกรณ์การเกษตร กรป.กลาง นพด.สหกรณ์ธุรกิจเศรษฐ รพช.ประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
755 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินสหกรณ์ผู้ใช้น้ำประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
756 สถิติผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินรายสหกรณ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
757 สถิติผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินรายสหกรณ์ สหกรณ์บริการประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
758 รายงานผลการดำเนินงาน ผละฐานะการเงิน สหกรณ์ร้านค้าประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
759 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์การ

เกษตร รูปพิเศษ(สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์และสหกรณ์โคนม)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
760 รายงานผลการดำเนินงาน และฐานะการเงิน สหกรณ์บริการประจำปี 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
761 รายงานผลการดำเนินงานและฐานะการเงินสหกรณ์ทุก
ประเภท ประจำปี 2547
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
762 สถิติธุรกิจ ดวงใจ   วีสกุล (ร่วม) 2535 7 พิมพ์ครั้งที่ 4
763 คำประกาศอิสรภาพจาก IMF พิทยา   ว่องกุล (บก.) 2540 2  
764 สงครามการตลาด ก้องเกียรติ   โอภาสวงการ (เรียบเรียง) 2537 3  
765 การทำธุรกิจนำเข้า-ส่งออก สุวรรณา   สนเที่ยง (แปล) 2534 1  
766 คู่มือการเล่นหุ้นภาค 2 ตอนเทคนิคการเก็งกำไร กองบรรณาธิการวารสารการเงินธนาคาร (ร่วม) 2531 2  
767 คู่มือแนวการปฏิบัติงานงานการเงินและบัญชี ปัญญา   รักษาจันทร์ (ร่วม) 2534 1  
768 แด่ อาจารย์ป๋วย รวมบทความการเงิน การธนาคาร และการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจของประเทศ นภาพร   เรืองสกุล (บก.) 2531 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
769 ด่วน-ลับสุดยอด ล่าสุดขีด อาลี เรซา โนบาริ แหย็ม   โฆล่า (แปล) 2525 1  
770 สถิติผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินรายกลุ่ม กลุ่มเกษตรปีการศึกษา 2546 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2547 1  
771 การตลาดขายตรงแบบหลายชั้น = Multi-Level marketing ธานี   ปิติสุข (แปล) 2539 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
772 การจัดการหน้าร้านให้ขายดี : เคล็ดลับเพิ่มยอดขาย เพิ่มกำไรอย่างมืออาชีพ ธนวัน   พันนา        (แปล) 2538 1  
773 การบัญชีการเงิน : Finacial accounting ดวงสมร   อรพินท์ (ร่วม) 2546 4  
774 การบัญชีการเงิน 2 : Financial Accounting II กชกร   เฉลิมกาญจนา (ร่วม) 2545 3 พิมพ์ครั้งที่ 3
775 วิวัฒนาการตลาดตราสารหนี้ไทยและแนวทางการพัฒนาในอนาคต สันติ   กีระนันท์ (ร่วม) มปป. 1  
776 คู่มือการเงิน นิธิวดี   มณีวัฒนา 2545 1  
777 การเงินธุรกิจ อิงอร   ตั้นพันธ์ (เรียบเรียง) 2547 10 พิมพ์ครั้งที่ 7
updaet 12/5/48