เว็บไซต์แหล่งข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

รายละเอียด

เว็บไซต

บทความ AEC สำคัญที่ควรอ่าน
ความได้เปรียบเสียเปรียบไทยใน AEC 
การปรับตัวกลยุทธ์รับAEC บทความและบทวิเคราะห์ AEC 
ผลกระทบอื่นที่จะเกิดกับไทย ข้อมูลของแต่ละประเทศใน AEC
เนื้อหามีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยเลือก AEC English Article 

http://www.thai-aec.com/

เกี่ยวกับอาเซียน  ประเทศไทยกับอาเซียน
ความสัมพันธ์กับภายนอก
เอกสารสำคัญอาเซียน
ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

http://www.mfa.go.th/asean/

โครงการประสานงาน “จับตาอาเซียน”
เกิดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างเครือข่าย
ทางวิชาการและ พัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
เพื่อตอบสนอง ต่อการก้าวเข้าสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน

http://aseanwatch.org/about-asean-watch/

งานวิจัยอาเซียน  รายชื่องานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวเอเซีย
ตะวันออกเฉียงใต้ รายงานวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับอาเซียน
(รายประเทศ) วิทยานิพนธ์ในไทยเกี่ยวกับอาเซียน 
รายชื่อหนังสือเกี่ยวกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

http://aseanwatch.org/category/research/

เพื่อเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและชี้แจงข้อมูล
ข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง รวมทั้งเสนอบทวิเคราะห์ต่าง ๆ
ให้สาธารณชนรับทราบในมิติต่าง ๆ ทั้งด้านการความสัมพันธ
์ระหว่างประเทศ การเมืองและเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

http://www.eastasiawatch.in.th/index.php

ข่าวสารอาเซียนและประเทศเพื่อนบ้าน  จดหมายข่าวสมาคมอาเซียน-ประเทศไทย   ข่าวสารจากประเทศเพื่อนบ้าน

http://www.aseanthailand.org/h1.html

สาระความรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน

http://www.baanjomyut.com/library_2/asean_community/index.html

เพลงประจำอาเซียน

http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_anthem.php

ดาวน์โหลดเพลงอาเซียน

http://www.osmie4.moe.go.th/web/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=129&Itemid=213

ธงชาติ  และคำทักทายของ ประชาคมอาเซียน ASEAN

http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/08/asean.html#.UEgkN7Jy4TY

การแต่งกายประจำชาติ 10 ประเทศอาเซียน

http://loadebookstogo.blogspot.com/2012/08/10-doll-asean.html#.UEgkz7Jy4Tb

ดอกไม้ประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ 

http://www.aseantalk.com/index.php?topic=28.0

อาหารประจําชาติอาเซียน 10 ประเทศ

http://www.aseantalk.com/index.php?topic=23.0

นิทานอาเซียน 10 ประเทศ 

http://www.aseantalk.com/index.php?topic=34.0

เมืองหลวงประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

http://www.aseantalk.com/index.php?topic=33.0

คําทักทายอาเซียน คำทักทาย กลุ่มประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

http://www.aseantalk.com/index.php?topic=29.0

ชื่อสกุลเงินตราต่างประเทศ

http://www.royin.go.th/th/knowledge/detail.php?ID=4246

การ์ตูน“ท่องโลกอาเซียน”จัดทำเพื่อเผยแพร่ความรู้เบื้องต้น แก่เยาวชนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยได้นำเสนอผ่านตัวละครที่ เป็นมนุษย์ต่างดาวที่ชื่อ“บลู”กับเพื่อนๆ ของเขาอีก 10 คน ซึ่งเสมือนเป็นตัวแทนของประเทศสมาชิก อาเซียนทั้งสิบประเทศ

http://aseansummit.mfa.go.th/15/thai/asean_discovery_cartoon.php

รู้จักอาเซียน ผ่านเกมส์ "Traditional Children's Games
in South-East Asia" โดย UNESCO Bangkok
และ เกมส์ “หอยทากผจญภัยในอาเซียน” ผู้จัดทำ
อาจารย์ประวิตร ตระกูลวิทยานันท์  ครูชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนบ้านหนองหว้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ศรีสะเกษ เขต 4 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

http://www.unescobkk.org/culture/ich/children-games/

http://www.kruprawit.net/snail.swf