สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
   

พ.ศ. 2557
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
พ.ศ. 2556
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
พ.ศ. 2555
มกราคม
กุมภาพันธ์
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถุนายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
 
รายชื่อสื่อโสตทัศน์ เดือนมกราคม 2557
สำนักบรรณสาร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รวมกฎกระทรวง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศและมติคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์ แนวทางและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องเมษายน 2554 ถึง กรกฎาคม 2556. / สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, 2556.

KBU CDO08593N
Digital Camera No.120./ วารสาร Digital Camera, 2556.

KBU CDO08594N
KBUR CDO08595N
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2550-2555 / สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ, 2556.

KBU CDO08596N
KBUR CDO08597N
การวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์. / สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์, 2556.

KBU CDO08598N
Service management. / Mc Graw-Hill, 2008.

KBU CDO08599N
วัน 14 ตุลา บันทึกประวัติศาสตร์. / ชาญวิทย์ เกษรศิริ, 2556.

KBU CDO08600N
เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคมแห่งภูมิปัญญา. / ลานนา ดวงสิงห์, 2556.

KBU CDO08601N
KBUR CDO08602N
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีที่ 3 ฉบับที่ 5 ตุลาคม 2555 - มีนาคม 2556. / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.

KBU CDO08603N
KBUR CDO08615N
วารสารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งปีที่ 3 ฉบับที่ 6 เมษายน 2556- กันยายน 2556. / กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2556.

KBUR CDO08614N
KBU CDO08616N
แนวทางการพัฒนาอุทยานแห่งชาติ : คู่มืออุทธยานแห่งชาติ ลำดับที่ 16. / กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2556.

KBU CDO08617N
นครน่าน แผ่น 1-2 : รายการพันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย . / มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
KBU DVD 08604N
KBUR DVD 08605N

เรื่องย่อ : นครน่าน เมืองเล็กๆ ในหุบเขาที่มีอัตลักษณ์และศิลปะรูปแบบ
              เฉพาะ ที่เป็นของตนเอง
              แผ่น 1 นครน่าน ประชาคมน่าน ไทลื้อเมืองน่าน
              แผ่น 2 ขับลื้อเมืองน่าน พิธีกินดอกแดง ลัวะหนองน่าน
                         ลัวะป่ากำ
เหวียตเกี่ยว แผ่น 1-2 : รายการพันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย . / มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
KBU DVD 08606N
KBUR DVD 08607N

เรื่องย่อ : เหวียตเกี่ยว (Viet Kieu) ในภาษาเวียดนามเป็นคำที่ใช้เรียก
             คนเวียดนามอพยพ  
             แผ่น 1 ชาวไทยเชื้อสายเวียดนาม เหวียตเกี่ยวในอีสาน
                         ภาษาเวียดนาม  
             แผ่น 2 เต๊ดกับจิตวิญญาณบรรพชน เวียดนามชวนชิม
อาข่า แผ่น 1-2 : รายการพันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย . / มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
KBU DVD 08608N
KBUR DVD 08609N

เรื่องย่อ : อาข่า กลุ่มชาติพันธ์ที่มีอัตลักษณ์ดึงดูดใจ ทั้งประเพณี เครื่อง
             แต่งกาย
             แผ่น 1 โลกของอ่าข่า อ่าข่าในมายาคติ โล้ชิงช้า
             แผ่น 2 อ่าข่าย้อง อ่าข่าในเมืองเชียงใหม่
ลุ่มน้ำสายบุรี แผ่น 1-2 : รายการพันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย . / มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
KBU DVD 08610N
KBUR DVD 08611N

เรื่องย่อ : แม่น้ำสายบุรีที่ไหลแรงและเร็วจากเทือกเขาบูโดและสันกาลา
             คีรีได้ก่อรวมเป็นวิถีวัฒนธรรม
             แผ่น 1 นิเวศน์วัฒนธรรมลุ่มน้ำสายบุรี พรุลานควาย
                         ประวัติศาสตร์สายบุรี
             แผ่น 2 จากกาเม็งเป็นกือเม็ง กือเม็งแห่งรามัน การพัฒนาที่
                         ชาวบ้านชอบ-ไม่ชอบ
ปาตานี แผ่น 1-2 : รายการพันแสงรุ้ง ความงามอันหลากหลาย . / มหาวิทยาลัยมหิดล, 2556.
KBU DVD 08612N
KBUR DVD 08613N

เรื่องย่อ : ชายแดนใต้ ดินแดนที่มากไปด้วยความแตกต่างหลากหลาย
ทางเชื้อชาติ อัตลักษณ์ ศาสนาภาษา และวัฒนธรรม
             แผ่น 1 ปัตตานี ประวัติศาสตร์และเรื่องเล่า,ทวิภาษาไทยกลาง, มลายูปาตานี,โลกใบเล็กของเด็กมุสลิม
             แผ่น 2 เรื่องราวและภาษาจากตากใบ, ไทยตุมปัด, เบตงแสนงาม

รหัสสถานที่จัดเก็บ : KBU = วิทยาเขตพัฒนาการ KBUR = วิทยาเขตร่มเกล้า


 
สำนักบรรณสาร ขุมทรัพย์แห่งปัญญา เสริมสร้างความรู้ มุ่งสู่คุณภาพ
      จัดทำโดย ศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา Copyright 2009