Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review มีนาคม 2560

การบริหารจัดการคนเก่ง การบริหารจัดการคนเก่ง
ผู้แต่ง : อีริคสัน, ทามาราเจ เจ.
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 อ772ก 2555

หนังสือเล่มนี้เป็นบทความที่มีคุณค่าในหนังสือชุดนี้ มีผู้ติดตามอย่างแพร่หลายไปทั่วโลก เพราะสามารถนำไปใช้ในการพัฒนากรอบความคิดใหม่และแนวทางการบริหารจัดการ

การว่าจ้างและรักษาบุคลากร การว่าจ้างและรักษาบุคลากร
ผู้แต่ง : แคปเพลลี, ปีเตอร์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549.5.S38 ค933ก 2551

หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นคู่มือส่วนตัว และเป็นข้อมูลพื้นฐานและการแนะนำแนวทาง เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

การบริหารผลการปฏิบัติงาน การบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้แต่ง : ฮอลล์,ไบรอัน เจ.
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 ฮ459ก 2553

หนังสือเล่มนี้เป็นเครื่องมือในการสร้างความรู้ความเข้าใจและเป็นคู่มือส่วนตัว และเป็นข้อมูลพื้นฐานและการแนะนำแนวทาง เกี่ยวกับประเด็นที่เป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ

การวิเคราะห์ต้นทุน การวิเคราะห์ต้นทุน
ผู้แต่ง : แคปแลนด์, โรเบร์ตเอส.
เลขเรียกหนังสือ : HF 5686.C8 ค933ก 2552

หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอการจัดการต้นทุนบนฐานกิจกรรมและเกณฑ์เวลา

การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ การบริหารจัดการและการบริหารการพัฒนาของหน่วยงานของรัฐ
ผู้แต่ง : วิรัช วิรัชนิภาวรรณ
เลขเรียกหนังสือ : JQ 1745 ว689ก 2550

หนังสือเล่มนี้ คณะอนุกรรมการด้านวิชาการได้คัดเลือกอนุมัติให้เป็นตำราหลักของหมวดเฉพาะ สำหรับใช้ในการเรียนการสอนของหลักสูตร

ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด ถอดบทเรียนจ้างงานและบริหารทรัพยากรมนุษย์ของญี่ปุ่นยุคสูงวัยระดับสุดยอด
ผู้แต่ง : เนตนภา ไวทย์เลิศศักดิ์ (ยาบุชิตะ)
เลขเรียกหนังสือ : HD 4904.7 น786ก 2559

หนังสือเล่มนี้นำเสนอการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของญี่ปุ่นเพื่อรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญอยู่ โดยวิเคราะห์ผ่านกรอบแนวคิดด้านตลาดแรงงานและการบริหารทรัพยากรมนุษย์

อินเดีย–อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่ อินเดีย–อาเซียน : โอกาสเติบโตของประเทศไทยในกลุ่มเศรษฐกิจใหม่
ผู้แต่ง : อมรชีพ โลจัน
เลขเรียกหนังสือ : HF 1590.15 A785 อ277อ 2559

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ เริ่มต้นความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ผ่านเส้นทางเดินเรือในสมัยประวัติศาสตร์ดังที่กล่าวไปข้างต้นนอกจากนี้ อินเดียยังให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดี

รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการการศึกษาผลกระทบทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน
ผู้แต่ง : ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ : HC 441 ร451 2559

หนังสือเล่มนี้เป็นกรอบแนวทางในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมในด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนของภาครัฐและนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อความสำเร็จต่อไปอนาคต

ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7 ภารตะศึกษาฟอรั่ม ครั้งที่ 7
ผู้แต่ง : บุญยงค์ เกศเทศ , ผู้รวบรวม
เลขเรียกหนังสือ : HS 436 ภ465 2559

หนังสือเล่มนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องของ “ คนพันธ์ ’’หรือ กลุ่มชาติพันธ์ที่หลากหลายเฉพาะท้องถิ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอินเดีย ผู้คนตั้งถิ่นฐานตามลุ่มน้ำต่างๆ ในแถบ "เทือกเขาหิมาลัย"

คำอธิบาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ) คำอธิบาย กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ (กฎหมายเกี่ยวกับการซื้อขายระหว่างประเทศและการชำระเงินค่าสินค้าระหว่างประเทศ)
ผู้แต่ง : ชวลิต อัตถศาสตร์
เลขเรียกหนังสือ : KPT 3405 ช283ค 2558

หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยวิชากฎหมายการค้าระหว่างประเทศ เข้าเป็นหลักสูตรในการสอบไล่ได้เป็นเนติบัณฑิตให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจวิชากฎหมายต่างๆ