Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เดือนพฤษภาคม

โรคเบาหวานความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง.
ผู้แต่ง : รัชดา เครสซี่
เลขเรียกหนังสือ : WK 810 ร331ช 2558

หนังสือ “โรคเบาหวาน : ความรู้พื้นฐานและการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่เกี่ยวข้อง” เล่มนี้ มีประโยชน์ต่อผู้อ่านมากเป็นพิเศษ เพราะนอกจากจะทำให้ทราบถึงอันตรายร้ายแรงหลายประการที่เกิดขึ้นจากโรคนี้ในประชากรจำนวนมาก เป็นสาเหตุที่สำคัญประการหนึ่งทำให้ผู้สูงอายุของเราพิการและเสียชีวิตแล้ว ยังทำให้ทราบชนิดต่างๆ ของโรคนี้ ...

Rheumatology for Nurse practitioners and allied health professionals.
ผู้แต่ง : ไพจิตต์ อัศวธนบดี , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WE 544 ร721 2556

โรคกล้ามเนื้อ กระดูก และข้อเป็นโรคที่พบบ่อยที่สุดในเวชปฏิบัติทั่วไป ส่วนใหญ่มีสาเหตุจากอุบัติเหตุ หรือเกิดภาวะบากเจ็บต่อกล้ามเนื้อกระดูก หรือข้อในระหว่างใช้งานในชีวิตประจำวัน การรักษาตามอาการร่วมกับให้คำแนะนำถึงการใช้งานที่ถูกต้องและการปรับเปลี่ยนลักษณะการทำงานให้เหมาะสม หนังสือเล่มนี้ให้รายละเอียดที่น่าสนใจ...

จิตเวชศิริราช dsm-5.
ผู้แต่ง : ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขเรียกหนังสือ : WM 100 0464 2558

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาที่อ่านง่าย เข้าใจง่าย สัมพันธ์กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ เพื่อนำไปใช้ประกอบการเรียน การเขียนรายงานผู้ป่วยจิตเวช และใช้เป็นคู่มือสำหรับการหาความรู้เพิ่มเติมในแง่มุมที่เหมาะแก่การทำงานเป็นแพทย์เวชปฏิบัติทั่ไป...

พยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาล : Pathophysiology in nursing.
ผู้แต่ง : รศ.พัสมณฑ์ คุ้มทวีพร และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : QZ 4 พ218 2558

ตำราพยาธิสรีรวิทยาทางการพยาบาลเล่มนี้ประกอบด้วย 4 หน่วยหลักๆ ได้แก่ความผิดปกติของเซลล์ ความผิดปกติของระบบควบคุมร่างกาย ความผิดปกติของการสร้างพลังงานและความผิดปกติของความสมดุล...

การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพยาบาลชุมชน.
ผู้แต่ง : รศ.ดร.เกษราวัลณ์ นิลวรางกูร
เลขเรียกหนังสือ : WY 106 ก492 2558

“การวิจัยเชิงปฏิบัติการสำหรับการพยาบาลชุมชน” เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนาการให้การพยาบาลชุมชน และสร้งความรู้ใหม่ เพื่อพัฒนาสุขภาวะชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับพยาบาลวิชาชีพด้านการพยาบาลชุมชนระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ นักวิชาการ นักวิจัย บัณฑิตศึกษาด้านการพยาบาลชุมชน บุคลากรสุขภาพอื่นๆ ...

เหลียวหลังแลหน้าการสอนภาษาอังกฤษ.
ผู้แต่ง : รศ. อรุณี วิริยะจิตรา และคณะ
เลขเรียกหนังสือ : PE 1065 ห736 2555

หนังสือเล่มนี้ได้รวบรวม เรียบเรียงเพื่อนำเสนอการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ โดยมีการอธิบายเชื่อมโยงให้ผู้อ่านเห็นถึงการเปลี่ยนที่เกิดขึ้นจากอดีตถึง ปัจจุบัน และนำเสนอวิธีการเรียนการสอนใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้แบบต่างๆ เหมาะสำหรับผู้อ่านที่เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ ตั้งแต่ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของตน พร้อมอธิบายวิธีการจัดการอนภาษาอังกฤษในทุกทักษะอย่างละเอียด...

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตสังคม 1.
ผู้แต่ง : วาทินี สุขมาก
เลขเรียกหนังสือ : WY 160 ว464ก 2556 ล.1

หนังสือการพยาบาลสุขภาพจิตและสังคม 1 เล่มนี้จัดทำขึ้นสำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลผู้สนใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับการพยาบาลผู้รับบริการที่มารักษาด้วยความเจ็บป่วยทั่วไป และมีปัญหาด้านจิตสังคมโดยมีเป้าหมายให้ผู้อ่านใช้เป็นสื่อในการพัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะทั้งด้านการสื่อสาร การคิด และการแก้ปัญหาตามกระบวนการพยาบาล...

การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2.
ผู้แต่ง : วาทินี สุขมาก
เลขเรียกหนังสือ : WY 160 ว464ก 2556 ล.2

หนังสือการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 2 เล่มนี้ จัดทำขึ้นต่อเนื่องจากการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช 1 สำหรับนักศึกษาพยาบาลและพยาบาลผู้รับบริการที่มีปัญหาด้านจิตเวช โดยมีแต่ละหน่วยการเรียนประกอบด้วย เนื้อหาสาระเกี่ยวกับอาการทางจิต ...

Orthopaedic trauma.
ผู้แต่ง : ธีรชัย อภิวรรธกุล
เลขเรียกหนังสือ : WE 175 อ446 2557

ภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อน ปัญหาสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป และนักศึกษาแพทย์ปี 6 ผู้เขียนได้รับคำบอกเล่า คำปรึกษา จากนักศึกษาแพทย์ปี 6 บ่อยๆ ว่าเมื่อออกไปปฏิบัติงานในโรงพยาบาลชุมชนจะพบผู้ป่วยเหล่านี้จำนวนไม่น้อย และไม่มั่นใจว่า ในสถานการณ์และสถานที่ต่างๆที่ ไม่ใช่โรงเรียนแพทย์ จะสามรถรักษาอะไรได้บ้างหรือว่าจำเป็นต้องส่งผู้ป่วย ทุกราย หนังสือนี้รวบรวมข้อมูลจากเอกสารอ้างอิง และประสบการณ์ของผู้เขียน...

ตำรา หู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไป.
ผู้แต่ง : พิชิต สิทธิไตรย์ และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WV 140 ต367 2557

ตำรา หู คอ จมูก สำหรับเวชปฏิบัติทั่วไปเล่มนี้ เนื้อหาในตำราครอบคลุมความรู้ทางด้านหู คอ จมูก ทั่วไปศีรษะและคอ หูและโสตสัมผัสวิทยา จมูกและไซนัส และมีภาคผนวกที่น่าสนใจ...

ตำราหู คอ จมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป.
ผู้แต่ง : ธีรพร รัตนอเนกชัย และ สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WV 140 ธ632ต 2557

ตำราหูคอจมูก สำหรับนักศึกษาแพทย์และเวชปฏิบัติทั่วไป มีเนื้อหาถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น ยังเพิ่มเนื้อหาอีก 2 บท คือ โรคของต่อมน้ำลาย และโรคหูคอจมูกในเด็ก...

การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤต.
ผู้แต่ง : สุจิตรา ลิ้มอำนวยลาภ และ คนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 154 ก470 2556

การปฏิบัติการพยาบาลในหอผู้ป่วยผู้ใหญ่ระยะวิกฤตจำเป็นต้องมีพยาบาลผู้ปฏิบัติการพยาบาลที่มีควารู้ ความสามารถ ในการประเมิน ติดเติม และเฝ้าระวังอาการ อาการแสดง และการรักษา ผู้ป่วยระยะวิกฤตรวมทั้งการพยาบาลผู้ป่วยภาวะเจ็บป่วยวิกฤตระบบต่า...

กลุ่มจิตบำบึดสำหรับบุคลากรทางสุขภาพ : แนวคิดและการประยุกต์ใช้.
ผู้แต่ง : รศ. ภัทราภรณ์ ทุ่งปันคำ
เลขเรียกหนังสือ : WM 430.5 ภ376 2557

การทำกลุ่มจิตบำบัดเป็นวิธีการบำบัดอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งสำคัญสำหรับบุคลากรทางสุขภาพที่ดูแลผู้ป่วยทางจิตเวช นอกจากนั้นแล้วยังมีการนำแนวคิดเรื่องกระบวนการกลุ่มมาประยุกต์ใช้กัน จึงเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับบุคลากรด้านสุขภาพ...

การแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกเบื้องต้น.
ผู้แต่ง : นพ.อนุพล พาณิชย์โชติ.
เลขเรียกหนังสือ : WF 225 อ193ก 2558

เอกสารประกอบการสอนเรื่องการแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกพื้นฐาน (Basic chest x-ray interpretation) ทำขึ้นเพื่อให้นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ซึ่งกำลังขึ้นชั้นคลินิกมีความรู้ และสามารถแปลผลภาพถ่ายรังสีทรวงอกในโรคที่พบบ่อยในอายุรศาสตร์ได้ โดยมีคำบรรยายและรูปภาพประกอบ รวมถึงตัวอย่างการบรรยายในโรคต่างๆ...

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1.
ผู้แต่ง : ปราณี ทู้ไพเราะ และคณะ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 150 ก492 2557 ล.1

การพยาบาลอายุรศาสตร์ 1 จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นตำราหลักในการสอบนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต โดยครอบคลุมเนื้อหาที่มีในการจัดการเรียนการสอนในการพยาบาลผู้ใหญ่ทางอายุรศาสตร์...

การพยาบาลโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง : Nursing care of the pituitary tumor patient.
ผู้แต่ง : นิตยา อังพานิชเจริญ และคนอื่นๆ , ผู้เรียบเรียง
เลขเรียกหนังสือ : WY 106.5 น578ก 2556

โรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อของร่างกายพบได้มากขึ้น และแม้เทคโนโลยีในการรักษามีความก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้ง จากประสบการณ์ของคณะผู้จัดทำในการพยาบาลผู้ป่วยศัลยกรรมประสาทมาเป็นเวลาหลายปี หนังสือเล่มนี้มีประโยชน์และให้รายละเอียดเรื่องโรคเนื้องอกต่อมใต้สมอง...

Pediatric practice a challenge in management.
ผู้แต่ง : ศิริวรรณ วนานุกูล และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 พ791 2558

หนังสือตำราเรื่อง “Pediatric Practice : A Challenge in Management” เล่มนี้จัดทำขึ้นเนื่องในการอบรมระยะสั้นประจำปี 2558 ของภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ หนังสือตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้เข้ารับการอบรมและผู้สนใจ...

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก : Nursing process & Functional health pattern : Application in clinical Practice.
ผู้แต่ง : รศ. พรศิริ พันธสี
เลขเรียกหนังสือ : WY 86 พ282ก 2558

ตำราเรื่อง กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ : การประยุกต์ใช้ทางคลินิก เนื้อหามีประโยชน์ต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งพัฒนาการใช้กระบวนการพยาบาลในการฝึกปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล...

100 Years King chulalongkorn memorial hospital : Pediatric practice : towards the future excellence.
ผู้แต่ง : ศิริวรรณ วนานุกุล และ คนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 ห159 2557

หนังสือตำราเรื่อง “ 100 Years King Chulalongkorn Memorial hospital; Pediatric towards the future excellence เล่มนี้ จัดทำขึ้นเนื่องในการอบรมระยะสั้นประจำปี 2557 ของภาคกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองครบ 100 ปี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ...

แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก.
ผู้แต่ง : ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เลขเรียกหนังสือ : WS 280 น927 2556

หนังสือ “แนวทางการดูแลรักษาปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในเด็ก : Practical approach to common respiratory problems in children “ เป็นหนังสือที่ให้รายละเอียดความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการดูแลรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางระบบหายใจที่พบบ่อยในประเทศไทย ให้กับแพทย์ พยาบาล นักศึกษาแพทย์ นักศึกษาพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีหน้าที่ดูแลรักษาผู้ป่วยเด็ก ...

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์
ผู้แต่ง : สุชาดา ศรีทิพยวรรณ และ คนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 366 ก450 2558

หนังสือ “ การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ได้ถูกจัดทำขึ้นด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬามหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับนิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบัติ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์กุมารแพทย์ทั่วไป สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์...

การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ.นันทพร แสนศิริพันธุ์ และ สุกัญญา ปริสัญญกุล.
ผู้แต่ง : WY 157 น419ก 2558
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 น419ก 2558

เล่มนี้ “การพยาบาลในระยะคลอด : แนวคิด ทฤษฎี สู่การปฏิบัติ” เป็นตำรา อีกเล่มหนึ่งที่ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่ออาจารย์พยาบาลในการใช้อ้างอิง รวมทั้งเป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าสำหรับพยาบาลและนักศึกษาพยาบาล...

การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ยากต่อการรักษา.
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ ศรินนภากร, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WK 810 ก453 2557

ปัจจุบันมีผู้ป่วยโรคเบาหวานในประเทศต่างๆ รวมถึงประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นซึ่งเป็นปัญหาทางสาธารณสุข เนื่องจากค่ารักษาพยาบาลรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ถึงแม้จะมีแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน แต่ผลการรักษาโรคเบาหวาน และโรคร่วมยังไม่สามารถทำได้ดีนัก โดยพบว่าผู้ป่วยโรคเบาหวานมีภาวะแทรกซ้อนจำนวนมาก ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มนี้น่าเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมการอบรม และผู้อ่าน ...

สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์เล่ม 1.
ผู้แต่ง : เกศรินทร์ อุทริยะประสิทธิ์
เลขเรียกหนังสือ : WY 161 ส677 ล.1

การจัดทำตำราสาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์เล่ม 1 ของภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต ได้ใช้ศึกษา และทำความเข้าใจแนวคิดและสาระที่สำคัญทางการพยาบาลผู้ใหญ่ทางศัลยกรรมโดยเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิต...

การพยาบาลพื้นฐาน เล่ม 1.
ผู้แต่ง : ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพ
เลขเรียกหนังสือ : WY 100 ก492 2557

หนังสือการพยาบาลพื้นฐาน เล่มที่ 1 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นคู่มือหรือตำราสำหรับนักศึกษาการพยาบาลหรือผู้สนใจที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย หรือผู้ที่ต้องการดูแลในชีวิตประจำวัน ซึ่งเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติวิชาชีพพยาบาลที่คำนึงความสุขสบาย และความปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำคัญ...

พยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล.
ผู้แต่ง : สิวรรณ อุนนาภิรักษ์
เลขเรียกหนังสือ : QZ 4 ล468พ 2558

หนังสือพยาธิสรีรวิทยาสำหรับพยาบาล คัดเลือกเนื้อหาทางพยาธิสรีรวิทยาของระบบที่มีความซับซ้อน เข้าใจยาก และพบได้บ่อยในผู้ป่วย ได้แก่พยาธิสรีรภาพของระบบประสาท การหายใจ ทางเดินอาหาร และความไม่สมดุลของกรดด่าง เพื่อให้ผู้อ่านได้เข้าใจกลไกการเปลี่ยนแปลงจากพยาธิสภาพต่างๆ และสามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ...

ปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา.
ผู้แต่ง : รศ.ดร.ยุวดี วัฒนานนท์ และ รศ.ศิริวรรณ สันทัด, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ป135 2557

ตำราปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เนื้อหาครอบคลุมการให้การพยาบาลตั้งแต่ระยะตั้งครรภ์ ระยะคลอดและระยะหลังคลอด ครอบคลุมเนื้อหาทางด้านปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวชศาสตร์ ...

ภาวะวิกฤตในกุมารเวชศาสตร์ 1 : Critical care in pediatrics.
ผู้แต่ง : สุขเกษม โฆษิตเศรษฐ และคนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 366 ภ477 2557 ล.1

การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต ซึ่งกุมารแพทย์ แพทย์ทั่วไป และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องควรมีโอกาสได้พัฒนา และติดติดตามความรู้ดังกล่าว อันจะเป็นประโยชน์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด คณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ได้จัดทำตำรานี้ โดยรวบรวมความรู้ ละวิทยาการใหม่ๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม และทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี...

Update on pediatric infectious diseases2015
ผู้แต่ง : วีระชัย วัฒนวีรเดชและคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WC 100 อ550 2558

ตำรา Update on Pediatric infectious Diseases 2015...