Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เดือนตุลาคม

การพยาบาลผู้ป่วยภาวะวิกฤต : แบบองค์รวม : Critical care nursing : A Holistic approach.
ผู้แต่ง : วิจิตรา กุสุมภ์ และคณะ
เลขเรียกหนังสือ : WY 154 ก492 2556

การรักษาผู้ป่วยวิกฤตมีความก้าวหน้าทั้งในด้านการแพทย์การพยาบาล การใช้เทคโนโลยีทางการแพทย์ และสภาพแวดล้อมทางสังคม วัฒนธรรมเป้าหมายของผู้เขียนตำราเล่มนี้ เพื่อให้พยาบาลดูแลผู้ป่วยวิกฤตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพยาธิสรีรภาพของโรคต่างๆที่พบบ่อยในภาวะวิกฤต การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การพยาบาลแบบองค์รวม และให้สามารถนำไปใช้ในคลินิก ตลอดจนการบันทึกทางการพยาบาลอย่างมีคุณภาพ...

กฎหมายคุ้มครองแพทย์ พยาบาล โรคยา และสาธารณสุข
ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการสูตรไพศาล
เลขเรียกหนังสือ : W 32 .JT3 ก116 2552

เนื้อหาในเล่มรวบรวมพระราชบัญญัติหรือบทกฎหมายหลัก เพื่อคุ้มครอง แพทย์ พยาบาล โรคยา ละสาธารณสุข...

50 วิธี แก้ปัญหา &การตัดสินใจอย่างฉลาด!
ผู้แต่ง : โครเกอรัส, มิคาเอล.
เลขเรียกหนังสือ : BF 448 ค690ห 2556

50 สุดยอดวิธีคิดเเละการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ที่ได้รับการยอมรับว่าดีที่สุดเเละถูกนำไปใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตร MBA ทั่วโลก! หนังสือเล่มนี้เป็น "คู่มือชีวิต" ที่สำคัญ สำหรับผู้บริหารคนทำงาน ครู อาจารย์ นักศึกษา MBA เเละผู้ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานเเละความสำเร็จในชีวิตสารบัญ...

การตรวจคัดกรองและการวินิจฉัยก่อนคลอดทารถกลุ่มอาการดาวน์.: Prenatal screening and diagnosis of down syndrome.
ผู้แต่ง : นิลภา พฤกษานุศักดิ์ และ สาวิตรี พรานพนัสม, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WG 107 ก451 2555

กลุ่มอาการดาวน์เป็นโรคทางพันธุกรรมที่เกิดจากความผิดปกติของโครโมโซมที่พบบ่อยที่สุดในทารถเกิดมีชีพ ลักษณะสำคัญคือ มีภาวะปัญญาอ่อ่นทุกราย อาจมีความผิดปกติทางกายภาพหรือระบบต่อมไร้ท่อร่วมด้วย จึงต้องดีรับการดูแลทั้งจากแพทย์ บิดามารดา ครอบครัว รวมถึงการดูแลจากสังคม...

การตรวจวินิจฉัยทันยุคและตัวอย่างผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์ : Update of investigations and case studies in medicine.
ผู้แต่ง : รศ. คลินิก นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร และคนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 115 ก451 2557

การตรวจวินิจฉัยโรค ทางด้านอายุรศาสตร์ มีการพัฒนาก้าวหน้าขึ้นมากซึ่งการตรวจที่ทันสมัยมีข้อดีและข้อจำกัดของการส่งตรวจ การที่มีความรู้ในการส่งตรวจวิเคราะห์โรคทำให้แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้น...

การนวดเพื่อการบำบัดเบื้องต้น : Basic massage therapy.
ผู้แต่ง : พินัยลัค ตันติลีปิกร และ ปรียาภรณ์ สองศร .
เลขเรียกหนังสือ : WS 537 พ684ก 2556

การนวดเป็นวิธีการที่ปฏิบัติมาตั้งแต่อดีตจนปัจจุบัน เพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ผ่อนคลายเครียด อีกทั้งยังสามารถรักษาโรคร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัดต่างๆ การนวดมีเทคนิคมากมายที่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันไป หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่รวบรวมเทคนิคและวิธีการนวดที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้สนใจเกี่ยวกับการนวด และนักศึกษากายภาพบำบัด...

การตรวจปัสสาวะและสารน้ำ.
ผู้แต่ง : ดร.มาลินี พงศ์เสวี
เลขเรียกหนังสือ : QY 185 ม497ก 2557

เนื้อหาในเล่มอธิบายรายละเอียดเกี่ยวความสำคัญ และเทคนิคการตรวจปัสสาวะและสารน้ำในห้องปฏิบัติการรวมทั้งแสดงรูปภาพตะกอนปัสสาวะ ผลึก และเซลล์ชนิดต่างๆ ที่พบได้ในปัสสาวะและสารน้ำ ตำราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์และเพิ่มพูนความรู้ต่องานทางด้านจุลทรรศนศาสตร์คลินิก...

โรคตาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ.
ผู้แต่ง : สมสงวน อัษญคุณและคนอื่นๆ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WW 140 ร924 2556

จักษุวิทยาเป็นวิชาที่มีความสำคัญในวิชาชีพแพทย์เป็นอย่างมาก และองค์ความรู้ทางจักษุวิทยาก็มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เครื่องมือตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคทางจักษุ จึงมีวิวัฒนาการและใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการดูแลรักษาผู้ป่วย เนื้อหาภายในเล่มจึงมีการพัฒนาเพื่อการเรียนรู้สำหรับนักศึกษาแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์...

การพยาบาลสตรีที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในครอบครัว.
ผู้แต่ง : รศ.ดร เกสราศรีพิชญาการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 150 ก822ก 2558

ตำราเล่มนี้เรียบเรียงขึ้นสำหรับการเรียนการสอนในหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิตสาขาพยาบาลสตรีและการผดุงครรภ์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจ ตลอดจนประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติ รวมททั้งสำหรับพยาบาลวิชาชีพใช้อ้างอิงในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับสุขภาพสตรีและสตรีที่ได้รับบากเจ็บ...

25 กิจกรรมเพิ่มพลังนักขาย : High powered sales trining activities.
ผู้แต่ง : Lennon, Garry
เลขเรียกหนังสือ : HF 5438.4 ล784ย 2548

ภาพลักษณ์ที่เป็นตัวอย่างของพนักงานขาย และการฝึกอบรมการขายไม่จำเป็นต้องดูสวยงามเกินจริงแต่อย่างไร อันที่จริงแล้วบทบาทของการขายดูจะเป็นไปอย่างไม่เป็นธรรมเสียเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับภาพลักษณ์ของกลวิธีที่มีแรงกดดันสูง ซึ่งทั้งภาษา และพฤติกรรมของพนักงานขายก็ล้วนแต่ถูกวาดภาพว่าเป็นสิ่งที่ต้องจัดการให้เหมาะสม ควบคุมไม่ได้ และไม่น่าเชื่อถือทั้งสิ้น ซึ่งความรับรู้เหล่านี้เองที่ควรจะถูกจำกัดไปจากความคิดของผู้คน...

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์.
ผู้แต่ง : สุชาดา ศรีทิพยวรรณและคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WS 366 ก450 2558

การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ จัดทำขึ้นด้วยความร่มมือร่วมใจของคณาจารย์ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งความรู้สำหรับนิสิตแพทย์ นิสิตเวชปฏิบัติ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ในเวชปฏิบัติทั่วไป แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน และแพทย์กุมารแพทย์ทั่วไป สำหรับใช้ในการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยภาวะฉุกเฉินทางกุมารเวชศาสตร์ เพื่อให้สามารถดูแลผู้ป่วยเหล่านี้ได้อย่างถูกต้องเหมะสมและทันท่วงที อันจะเป็นประโยชน์สูงสุด...

การตรวจวินิจฉัยและการจัดการผลการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเบื้องต้นสำหรับพยาบาล แพทย์ และบุคากรทางแพทย์.
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ.
เลขเรียกหนังสือ : WG 141 ก451 2556

ปัญหาโรคหัวใจเป็นสิ่งที่พบบ่อยและพบได้ทั่วโลก ในเวชปฏิบัติทั่วไปนั้นโรคหัวใจนั้นเป็นโรคที่มีความสำคัญ การวินิจฉัยที่ถูกต้องมีความจำเป็น ในงานด้านหทัยวิทยาวินิจฉัยนั้นการตรวจ...