Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เดือนมิถุนายน

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์
ผู้แต่ง : ดาริน โต๊ะกานิ และ ศิริพันธุ์ ศิริพันธุ์
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ด429ท 2557

ทักษะทางการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์" เล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้ทางทฤษฎีประกอบกับทักษะในการพยาบาลสูติศาสตร์จากประสบการณ์ตรงในการสอนเเละการนิเทศนักศึกษาของผู้เขียนสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาการพยาบาลมารดาทารกเเละผดุงครรภ์ทั้งภาคทฤษฎีเเละภาคปฏิบัตินอกจากนี้ยังเพิ่มเติมเนื้อหาที่เป็นประโยชน์เเละสอดค้องกับความตั้งครรภ์ระยะคลอด เเละระยะหลังคลอด มีภาพประกอบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายที่ละเอียดชัดเจน เป็นขั้นตอนเพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติต่างๆดียิ่งขึ้น ซึ่งคู่มือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือประกอบการศึกษาเเละเป็นคู่มือในการปฏิบัติการพยาบาลสูติศาสตร์ของนักศึกษาพยาบาลวิชาชีพตลอดจนบุคลากรทางด้านการสาธารสุขเเละผู้สนใจทั่วไป

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณสัตยธรรม, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ :WY 160 ก493 2554

หนังสือการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต ซึ่งเรียบเรียงโดย คณาจารย์ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์จากวิทยาลัยพยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชนก ได้บรรจุเนื้อหาวิชาอันมีประโยชน์ต่อการพยาบาล และการแก้ไขปัญหาผู้ป่วยโดยใช้หลักการพยาบาลทางจิจเวช ซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาพยาบาลและการสาธารณสุขโดยส่วนรวม

จริยธรรมทางการแพทย์
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ ฉายากุล, บรรณาธิการ และคนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : W 50 จ166 2555br>

จริยธรรมทางการแพทย์มีรากฐานมาตั้งแต่สมัยครูแพทย์ฮิปโปเครตีส โดยยึดหลักปรัชญาและศาสนาในขณะนั้น หลักจริยธรรมทางการแพทย์มีพัฒนาการต่อมาอย่างกว้างขวาง เน้นถึงหลักศีลธรรมพื้นฐาน คือ การเคารพในศักดิ์ศรีและคุณค่าความเป็นคนของผู้ป่วย ความเมตตา กรุณา เสียสละ ซื่อสัตย์ ไม่เห็นแก่ตัว การรู้จักและรับผิดชอบต่อหน้าที่ของความเป็นแพทย์ ยังครอบคลุมถึงความยุติธรรมทางการแพทย์ ซึ่งหารายละเอียดได้จากหนังสือเล่มนี้

ระบบหัวใจและการทำงาน:Function cardiology
ผู้แต่ง : สมนึก นิลบุหงา และ ปานสิริ พันธุ์สุวรรณ
เลขเรียกหนังสือ :WG 102 ส253ร 2557

หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด ที่มีเนื้อหาที่อ่านเข้าใจง่าย เหมาะสำหรับ แพทย์ นักศึกษาแพทย์ นักกายภาพบำบัด และวิทยาศาสตร์สุขภาพจำเป็นต้องศึกษาระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นพื้นฐาน

ตำราโรคตาในเด็ก:สำหรับกุมารแพทย์ จักษุแพทย์ และแพทย์ทั่วไป
ผู้แต่ง : รศ.นพ.ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WW 600 ต367 2555

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมโรคตาทุกประเภทของเด็กไม่ว่าจะเป็นโรคภูมิแพ้ที่ตา โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคตาเข โรคมะเร็งที่จอประสาทตา ฯลฯภายในเล่มมีภาพที่ประกอบที่แสดงไว้ชัดเจน ช่วยทำให้เข้าใจในรายละเอียดเป็นอย่างดี

การตรวจทางห้องปฏิบัติการในงานสาธารณสุข
ผู้แต่ง : กิจจา จิตรภิรมย์
เลขเรียกหนังสือ : QY 25 ก637ก 2557

หนังสือเล่มนี้รวบรวมบทปฏิบัติการพื้นฐานต่างๆ ที่นักศึกษาควรทราบและควรทำความเข้าใจเพื่อเป็นพื้นฐานของงานปฏิบัติการในระดับสูงขึ้นต่อไป โดยได้รวบรวมปฏิบัติการขั้นพื้นฐานทั้งงานตรวจวิเคราะห์ทางด้านโลหิตวิทยา จุลชีววิทยา ซีรัมวิทยา ชีวเคมีคลินิก ตลอดจนด้านอณูวิทยาซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์แขนงใหม่ที่มีประโยชน์ สามารถนำไปใช้สำหรับควบคุมและรักษาโรคต่างๆ

Basic and clinical neuroscience 4
ผู้แต่ง : ชัยภัทร ชุณหรัศมิ์ บรรณาธิการ และ คนอื่นๆ
เลขเรียกหนังสือ : WL 100 B311 2555 ล.4

Basic and clinical neuroscience 4 เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการอันทันสมัย ทางด้านประสาทวิทยาและประสาทวิทยาศาสตร์เป็นสำคัญโดยเน้นในด้านประสาทวิทยาพื้นฐาน ประสาทวิทยาทางคลินิกในแง่การวินิจฉัยโรค การดูแลรักษา การสร้างเสริมการฟื้นฟู และการป้องกันโรค โดยเฉพาะองค์ความรู้ใหม่ๆทางด้านการแพทย์

หลักการตรวจร่างกายเบื้องต้นสำหรับนิสิตด้านการแพทย์
ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ
เลขเรียกหนังสือ : WB 200 ว712ห 2556

การวินิจฉัยนั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นและใช้ในเวชปฏิบัติทางการแพทย์ไม่ว่าเป็นแพทย์ในแผนปัจจุบัน หรือ แผนทางเลือกอื่นๆ ความรู้เกี่ยวกับการวินิจฉัยนั้นเป็นความรู้พื้นฐานสำหรับนิสิต มีความสำคัญมากสำหรับความสำเร็จในการดูแลรักษาผู้ป่วยได้ เนื้อหาในเล่มมีเนื้อความที่กระชับเหมาะสำหรับเป็นความรู้พื้นฐานทางด้านแพทย์

ชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง
ผู้แต่ง : ปิติ จันทร์วรโชติ
เลขเรียกหนังสือ : QZ 200 ป615ช 2556

การเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการที่อาศัยระยะเวลาและเป็นขั้นตอนที่มีความซับซ้อน ประกอบไปด้วยหลายกระบวนการและมีข้อมูลบางส่วนยังอยู่ในระหว่างการศึกษาวิจัยจึงทำให้ยังไม่ทราบกระบวนการเกิดมะเร็งที่แน่ชัด โดยข้อมูลส่วนใหญ่อธิบายว่าการเกิดมะเร็งเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการสะสมการกลายพันธุ์ของยีน (gene mutation) และความผิดปกติของยีนซึ่งเกิดจากการที่สายดีเอ็นเอ (DNA) ภายในนิวเคลียสของเซลล์ถูกทำลายโดยสารก่อมะเร็งและตัวกระตุ้นบางชนิด เนื้อหาจะโดยประมาณนี้ ซึ่งศึกษารายละเอียดได้ภายในเล่ม

Clinical lipidology
ผู้แต่ง : วีรพันธุ์ โขวิฑูรกิจ
เลขเรียกหนังสือ : QU 58 ค176 2556

หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงพื้นฐานของไขมันในทางคลินิกวิวัฒนาการของความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ lipoproteins และกลไกการเกิด atherosclerosis วิธีการแบ่งชนิดของความผิดปกติของระดับไขมันในเลือดแนวทางการประเมินคนไข้ คำแนะนำขององค์กรต่างๆ รวมทั้งการดูแลรักษาคนไข้ทั้งการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการใช้ยาประเภทต่างๆ โดยทบทวนองค์ความรู้เดิมวิเคราะห์ วิจารณ์และสอดแทรกองค์ความรู้ใหม่ที่ผู้เขียนได้จากการทำวิจัยจึงเหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอดและแพทย์ทั่วไป เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับไขมันในเลือดได้ดีขึ้นเพื่อการดูแลรักษาคนไข้เหล่านี้ **ได้รับรางวัล DMSc Award สำหรับหนังสือ/ตำราดีเด่น จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์**

ตำราพยาธิวิทยา : การตรวจสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจ
ผู้แต่ง : วีรวรรณ เล็กสกุลไชย
เลขเรียกหนังสือ : QY 400 ว835ต 2555

เขียนจากประสบการณ์ในการสอนและความรู้ที่สะสมจนถึงปัจจุบันของผู้เขียนรวมทั้งความรู้จากแหล่งข้อมูลต่างๆ เรียบเรียงด้วยภาษาที่อ่านเข้าใจง่ายเนื้อหามีความต่อเนื่องเชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับความรู้ทางพยาธิวิทยานอกจากจะก่อให้เกิดความเข้าใจเหตุผลในการส่งตรวจและแนวทางการแปลผลค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจแล้วยังก่อให้เกิดความเข้าใจในเหตุผลที่ทำให้ได้ค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจปกติและเข้าใจถึงพยาธิสภาพและพยาธิกำเนิดที่เกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยเมื่อพบค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจผิดปกติด้วยจึงเหมาะสำหรับนิสิต-นักศึกษาในสาขาแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์พยาบาลศาสตร์ และเทคนิคการแพทย์เพื่อเสริมความรู้และความเข้าใจในบทเรียนและเพื่อเตรียมสอบและสำหรับแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ทุกสาขาที่ต้องใช้ผลการตรวจค่าสารเคมีในเลือดและสิ่งส่งตรวจในการทำงาน

การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ
ผู้แต่ง : ขัวญฤทัย พันธุ
เลขเรียกหนังสือ : WF 26 ข275ก 2556

“การดูแลผู้ป่วยที่ใช้เครื่องช่วยหายใจ” ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ดูแลผู้ป่วย การค้นคว้าเอกสารวิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นำเสนอด้วยรูปภาพประกอบ และคำถามท้ายบทเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากยิ่งขึ้น สามรถศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองได้ และเพื่อเป็นแนวทางสำหรับพยาบาล บุคลากรทางด้านสุขภาพ ผู้ดูแล ผู้ป่วยและผู้สนใจใช้ประโยชน์

การพยาบาลระยะคลอด
ผู้แต่ง : วีรวรรณ ภาษาประเทศ / เพ็ญพักตร์ ลูกอินทร์ และ สิตานันท์ ศรีใจวงศ์.
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ว835ก 2556

สาระสำคัญภายในเล่ม “การพยาบาลระยะคลอดประกอบด้วย ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการคลอด การประเมินและการเตรียมข้อผู้คลอด การพยาบาลมารดาและทารกในระยะของการคลอดใช้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณาในการให้พยาบาล

ตำราอินซูลิน (อินซูลิน)
ผู้แต่ง : วีระศักดิ์ ศรินนภากร / ชัยชาญ ดีโรจนวงศ์ และ ทองคำ สุนทรเทพวรากุล , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WK 820 ต367 2555

อินซูลินเป็นการพัฒนาการด้านการรักษาโรคเบาหวานที่สำคัญมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมระดับน้ำตาลของร่างกาย ขณะเดียวกันอินซูลินก็อาจก่อเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ได้มากมาย เช่นกัน ดังนั้นแพทย์ผู้ป่วยที่ต้องใช้ยาอินซูลินจึงต้องมความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ หนังสือเล่มนี้ นายแพทย์วีระศักดิ์ และคณะได้นำความรู้ความเข้าใจถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ให้สำหรับนักศึกษาแพทย์อายุรแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์

ตาโปน : The Proptosis
ผู้แต่ง : ธัญญพัทธ์ เบญจวลีย์มาศ
เลขเรียกหนังสือ : WW 210 ธ451ต 2555

หนังสือเล่มนี้แต่งขึ้นด้วยแรงบันดาลใจของครูแพทย์คนหนึ่งที่ต้องการมอบสิ่งที่จับต้องไม่ได้คือความรู้และประสบการณ์ที่ได้สะสมมาตลอดการเป็น อาจารย์แพทย์เกือบ 10 ปี เพื่อส่งต่อความรู้และประสบการณ์นั้นให้แก่ลูกศิษย์ทั้งแพทย์ใช้ทุน แพทย์ประจำบ้านและจักษุแพทย์ต่อยอดเฉพาะทางอนุสาขาศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง ความรู้และประสบการณ์จะถูกส่งผ่านโดยหนังสือเล่มนี้

สามก๊ก
ผู้แต่ง : -
เลขเรียกหนังสือ : -

-

การดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์ : Management of common problems in obstetrics
ผู้แต่ง : ศจ.นพ. วรพงศ์ ภู่พงศ์
เลขเรียกหนังสือ : WQ 200 ก451 2555

หนังสือการดูแลปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับปัญหาที่พบบ่อยทางสูติศาสตร์โดยผู้เขียนรวบรวมจากวารสาร ตำรา และประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ในคณะอนุกรรมการอนามัยแม่และเด็ก ราชวิทยาลัยฯ ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านแม่และเด็ก และเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด
ผู้แต่ง : ศิริวรรณ แสงอินทร์
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ศ486ก 2557

หนังสือ “ การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยากและการช่วยคลอด” เล่มนี้ผู้เขียนมุ่งหวังที่จะใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนสำหรับนิสิตนักศึกษาพยาบาล และเป็นแนวทางการปฏิบัติงานสำหรับพยาบาลห้องคลอด ให้มีความสมบูรณ์ เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งออกเป็น 5 บท ประกอบด้วย การพยาบาลมารดาที่มีการคลอดยาก การพยาบาลมารดาที่ชักนำการคลอดและเร่งคลอด การพยาบาลมารดาที่ช่วยคลอดด้วยคีม การพยาบาลมารดาที่ช่วยคลอดด้วยเครื่องดูดสูญกาศ และการพยาบาลมารดาที่ผ่าคลอดทางหน้าท้อง

การสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด : Relationship development and therapeutic communication
ผู้แต่ง : สุรัมภา รอดมณี
เลขเรียกหนังสือ : WY 100 ส857ก 2556

เนื้อหาของตำราเล่มนี้จะเริ่มตั้งแต่แนวคิดของการสร้างสัมพันธ์ภาพและการสื่อสารเพื่อการบำบัด วิธีการและเทคนิคการสื่อสารเพื่อการบำบัดและตอนท้ายเป็นตัวอย่างการบันทึกการปฏิสัมพันธ์เพื่อการบำบัดสำหรับใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช

ตำราหู คอ จมูก
ผู้แต่ง : ธีรพร รัตนาอเนกชัย และ สุภาภรณ์ ศรีร่มโพธิ์ทอง
เลขเรียกหนังสือ : WY 140 ต367 2557

ตำราหู คอ จมูก มีเนื้อหา 2 บท คือ โรคของต่อมน้ำลาย และโรคหูคอจมูกในเด็ก ซึ่งเนื้อหาภายในเล่มมีภาพประกอบที่อ่านแล้วดูเข้าใจ เหมาะสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์เวชปฏิบัติ และผู้สนใจ

โรคของดวงตา
ผู้แต่ง : ศจ.พญ.พวงทอง ไกรพิบูลย์
เลขเรียกหนังสือ : WW 140 พ465ร 2556

โรคของดวงตา หนังสือเล่มนี้ เขียนรายละเอียดของโรคต่างๆของดวงตาอย่างครบถ้วน มีทั้งโรคไม่ร้ายแรง เช่น โรคของคิ้ว โรคของขนตา โรคของต่อมน้ำเหลือง โรคร้ายแรง โรคที่ร้ายแรง เช่น โรคมะเร็งดวงตา โรคมะเร็งหนังตา รวมไปถึงการดูแลตัวเองเมื่อเกิดอุบัติเหตุต่อดวงตา

การตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์:Orthopaedic physical exrminrtion
ผู้แต่ง : บวรฤทธิ์ จักรไพวงศ์ . พิสิฏฐ์ เลิศวานิช. และ จตุพร โชติกวณิชย์ . บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WE 141 ก451 2556

ออร์โธปิดิกส์ เป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการเคลื่อนที่ของร่างกาย ซึ่งเกิดจากการทำหน้าที่ของเนื้อเยื่อหลายชนิดร่วมกัน อันได้แก่ กระดูก ข้อ กล้ามเนื้อ เส้นเอ็น เส้นประสาท และประสาทไขสันหลัง การวินิจฉัยโรค และภาวะผิดปกติทางออร์โธปิดิกส์ให้ได้ถูกต้อง จึงต้องอาศัยความรู้ ความสามารถในการตรวจร่างกายที่ถูกต้อง ร่วมกับความรู้ความเข้าใจในกลศาสตร์ของการเคลื่อนที่ หนังสือการตรวจร่างกายทางออร์โธปิดิกส์ เล่มนี้เป็นหนังสือที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ทั่วไป แพทย์ทางออร์โธปิดิกส์ พยาบาล นักกายภาพบำบัด และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องทางการแพทย์

EKGinterpretation and management for ICU Nurse
ผู้แต่ง : ปิยะนันท์วัฒนประสาน.
เลขเรียกหนังสือ : WY 152.5.E36 อ772 2556

สำหรับหนังสือ EKG Interpretation and Management for ICU Nuresได้มีการปรับปรุงเนื้อหาและรูปแบบบางส่วนจากหนังสือ การอ่านคลื่นหัวใจสำหรับพยาบาลและได้เพิ่มบท Cardiomyopathy and intraventricular conduction disturbance,Miscellaneous EKG abnormality และแบบฝึกหัดจากคลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยจริง พร้อมเฉลย

ความก้าวหน้าทางเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
ผู้แต่ง : รศจ.นพ.สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์
เลขเรียกหนังสือ : WP 100 ค181 2555

เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ประกอบด้วยความรู้หลายแขนง ทั้ง ภาวะมีบุตรยาก ต่อมไร้ท่อทางนรีเวช การวางแผนครอบครัว โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์รวมทั้งการผ่าตัดผ่านกล้อง การที่ทางคณะอนุกรรมการเวชศาสตร์การเจริญได้นำหัวข้อต่างๆ ของแขนงความรู้เหล่านี้มาเขียนขึ้นเป็นตำราที่ครอบคลุมและทันสมัย จึงนับว่าเป็นเป็นตำราอีกเล่มหนึ่งที่จะช่วยเติมความรู้ทางด้านนรีเวชวิทยาให้กับทุกท่าน

ภาวะซึมเศร้า : การบำบัดและการให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม
ผู้แต่ง : รศจ.ดร.ดาราวรรณ ต๊ะปินตา.
เลขเรียกหนังสือ : WM 425 ด426ภ 2556

การบำบัดรักษาที่ได้ผลในการลดปัญหาภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า เป็นการบำบัดรักษาด้วยยาต้านเศร้าร่วมกับการบำบัดทางจิตสังคม การบำบัดหรือให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมเป็นการบำบัดที่ได้ผลในการบำบัดภาวะซึมเศร้าและโรคซึมเศร้า หนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะซึมเศร้า การบำบัดรักษาและการพยาบาล และอธิบายการบำบัดและให้การปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรม รวมทั้งข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในการจะนำมาใช้ในสังคมไทยที่มีวัฒนธรรม

สถิติสำหรับงานวิจัยทางการพยาบาล และการใช้โปรแกรม SPSS for Windows
ผู้แต่ง : ปาริชาติ โรจน์พลากร-กู๊ช.
เลขเรียกหนังสือ : WY 20.5 ป554ส 2556

ถการวิจัยทางพยาบาลเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้ทางการพยาบาลเป็นการศึกษาเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงในปัญหาที่สงสัย โดยวิธีการทางวิทยาศาสตร์อย่างมีระบบมี่มีความน่าเชื่อถือ มีการกำหนดขอบเขตการศึกษาที่ชัดเจนเหมาะสมกับประสบการณ์ความสามารถของผู้ทำวิจัย โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่มีข้อมูลสนับสนุนชัดเจนเพียงพอในการสรุป จนสามารถนำความรู้ ความจริงใหม่ๆ ที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจแก้ปัญหาทางการพยาบาล ซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เหมาะสำหรับให้เป็นแนวทางศึกษาเรื่องการทำงานวิจัยทางพยาบาล

การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง : Palliative care
ผู้แต่ง : บุษยามาส ชีวสกุลยง และคนอื่นๆ บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 310 ก451 2557

หนังสือ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง “ Palliative car” เล่มนี้ กำเนิดขึ้นมีจุดมุ่งหมายเพื่อรวบรวมเผยแพร่องค์ความรู้อันเกิดจากการปฏิบัติ เพื่อจุดประกายในการพัฒนางาน Palliative care ให้กับบุคลากรการแพทย์

สูตินารีเวชทันยุค. OB - GYN in practice 2012
ผู้แต่ง : ประสงค์ ตันมหาสมุทร และคนอื่นๆ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WP 100 ส886 2555

หนังสือสูตินารีเวชทันยุค ประจำปี 2555 เอกสารการประกอบการประชุมที่อาจารย์และวิทยากรรับเชิญทุกท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์เรียบเรียงขึ้นสำหรับการประชุมวิชาการครั้งนี้ เป็นองค์ความรู้ใหม่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับความก้าวหน้าทางวิชาการที่ไม่หยุดนิ่งมุ่งเน้นการสามารถนำไปใช้จริงในเชิงปฏิบัติ

Practical ERCP หัตถการส่องกล้องระบบทางเดินน้ำดี และตับอ่อน
ผู้แต่ง : สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ และทวี รัตนชูเอก
เลขเรียกหนังสือ : WI 570 ห459 2556

หนังสือเล่มนี้ มีเนื้อหาการใช้กล้องส่องทางเดินอาหาร โดยเฉพาะการใช้กล้องส่องระบบทางเดินน้ำดีและตับอ่อน ที่เรียกว่า ERCP อันเป็นประโยชน์ต่อแพทย์ทั้งศัลยแพทย์ และแพทย์โรคทางเดินอาหาร ตลอดจนพยาบาลที่ทำงานในห้องส่องกล้อง

การพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง : Family Centered care of children with chronic illness
ผู้แต่ง : วิภารัตน์ สุวรรณไวพัฒนะ
เลขเรียกหนังสือ : WY 159 ว654ก 2556

ตำราเล่มนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการศึกษาค้นคว้า ตำรา งาน วิจัยและประสบการณ์ตรงที่ได้ให้การดูแลเด็กป่วยเรื้อรัง ซึ่งเนื้อหาประกอบด้วยหลักการพยาบาลเด็กป่วยโรคเรื้อรังโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง

ประมวลกฎหมายอาญา เล่มที่ 3 มาตรา 107 ถึงมาตรา 205 พร้อมด้วยคำอธิบายและย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2544
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : อ KM 558.5 ป343ป 2545 ล.3

หนังสือ ประมวลกฎหมายอาญา เล่มที่ 3 มาตรา 107 ถึงมาตรา 205 พร้อมด้วยคำอธิบายและย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2544 ได้รวบรวมข้อกฎหมายอาญา ความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักร ความผิดเกี่ยวกับการปกครอง ความผิดเกี่ยวกับการยุติธรรม และความผิดเกี่ยวกับศาสนา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม 1 มาตรา 453 ถึงมาตรา 574 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : อ KN 243 ป343ป 2542 ล.1

หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม 1 มาตรา 453 ถึงมาตรา 574 พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542 ได้รวบรวมข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับ การซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้ เช่าทรัพย์ และช่าซื้อ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เล่ม 1 มาตรา 194 ถึงมาตรา 313พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : อ KN 242ป343ป 2542 ล.1

หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เล่ม 1 มาตรา 194 ถึงมาตรา 313พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541 ได้รวบรวมข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับ หนี้สิน สัญญา การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และค่าสินไหมทดแทนการละเมิด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม 4 มาตรา 898 ถึงมาตรา 1297พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : อ KN 243ป343ป 2542 ล.1

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เล่ม 4 มาตรา 898 ถึงมาตรา 1297พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542ได้รวบรวมข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับตั๋วเงิน หุ้นส่วนและบริษัท และสมาคม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เล่ม 3 มาตรา 386 ถึงมาตรา 452พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : : อ KN 242 ป343ป 2542 ล.3

หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 2 เล่ม 3 มาตรา 386 ถึงมาตรา 452พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2541ได้รวบรวมข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับหนี้สิน สัญญา การจัดการงานนอกสั่ง ลาภมิควรได้ และค่าสินไหมทดแทนการละเมิด

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มาตรา 1599 ถึงมาตรา 1755พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542
ผู้แต่ง : ประภาศน์ อวยชัย
เลขเรียกหนังสือ : อ KN 246ป343ป 25423

หนังสือ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 6 มาตรา 1599 ถึงมาตรา 1755พร้อมด้วยย่อข้อกฎหมายจากคำพิพากษาฎีกา ตั้งแต่ พ.ศ. 2527 ถึง พ.ศ. 2542ได้รวบรวมข้อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เกี่ยวกับ มรดก สิทธิโดยธรรมในการรับมรดก พินัยกรรม วิธีจัดการและปันทรัพย์ มรดกที่ไม่มีผู้รับ และอายุความ