Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เมษายน

Strategies, techniques, approaches to critical thinking : A clinical reasoning workbook for nurses.
ผู้แต่ง : Martinez de Castillo, Sandra Luz
เลขเรียกหนังสือ : WY 18.2 M385s 2014

Designed to help beginning students develop critical thinking skills for nursing practice, this workbook presents over 100 realistic case studies and scenarios like those commonly encountered in clinical practice. Using a straightforward approach and a variety of learning methods, it first establishes a fundamental knowledge base and then builds on that base step by step to develop your clinical reasoning skills. Working through the application, analysis, and synthesis of knowledge in clinical situations, you will also learn how to integrate the nursing process as it applies to critical thinking. Timely issues such as delegation, prioritization, documentation/charting, and patient safety are also covered...

Professional issues in nursing challenges & opportunities.
ผู้แต่ง : Houston, Carol J
เลขเรียกหนังสือ : WY 16 H972p 2014

Using an approach that fosters critical thinking and values clarification, this textbook examines the full range of professional issues facing contemporary nursing. Coverage includes critical issues such as the nursing shortage, mandatory staffing ratios, violence in nursing, legal and ethical issues, plus the latest HIPAA...

Quality caring in nursing and health systems.
ผู้แต่ง : Duffy, Joanne R
เลขเรียกหนังสือ : WY 100 AA1 D867q 2013

“Joanne Duffy makes a compelling argument in this book that relationships have been marginalized and no longer serve as the central organizing principle of health services…This book resonates with a virtual groundswell of findings regarding the importance of relationships for organizational performance and for human wellbeing.”...

โรคเบาหวาน.Cases Approach for diabetes mellitus managrment
ผู้แต่ง : นพ. วีระศักดิ์ ศรินนภากร. นพ. ชัยชาญ ดีโรนวงศ์. รศ.นพ.ทองคำ สุนทรเทพวรากุล และนพ. สถิต นิรมิตรมหาปัญญา, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WK 810 ร856 2553

หนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านได้รับความรู้และเรียนรู้ประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยเบาหวานรวมถึงภาวะแทรกซ้อน หรือโรคที่เกิดร่วมกับผู้ป่วยเบาหวาน หนังสือโรคเบาหวาน (Case approach for diabetes mellitus management ) เป็นหนังสือเล่มหนึ่งที่ต้องอ่าน สำหรับผู้สนใจดูแลผู้ป่วยเบาหวาน และแพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยเบาหวาน...

โรคไตที่พบบ่อยในเด็ก
ผู้แต่ง : ผศ.พญ. สุวรรณี วิษณุโยธิน
เลขเรียกหนังสือ : WS 320 ส875ร 2551

โรคไตหลายโรคผู้ป่วยอาจไม่มีอาการผิดปกติแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในระยะแรก ต้องอาศัยความรู้และการสังเกต และการส่งตรวจเพิ่มเติมจึงจะสามารถให้การวินิจฉัยตั้งแต่ระยะเริ่มแรกได้ในบางครั้งหากได้รับการวินิจฉัยและการดูแลรักษาที่ล่าช้า หรือไม่ถูกต้องจะส่งผลให้เกิดภาวะแทรกซ้อน หรือผลเสียระยะยาวตามมาได้ นอกจากนี้โรคไตในเด็กมีหลายอย่างที่แตกต่างจากโรคไตในผู้ใหญ่...

มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : Applied gross anatomy เล่มที่ 1แขนและขา
ผู้แต่ง : มีชัย ศรีใส. สุทธิพร จิตต์มิตรภาพ.อุดม ชมชาญ และ บุญเที่ยง ศีติสาร
เลขเรียกหนังสือ : WE 100 ม223 2532 ล.1

เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้แบ่งเป็นตอนๆ เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจโครงสร้างสำคัญๆ ทางกายวิภาคศาสตร์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในทางคีลนิค ในการพิมพ์ครั้งที่สองนี้ ซึ่งผู้เขียนหวังว่าหนังสือที่เขียนนี้จะเป็นประโยชน์ในทางออโทปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู และประสาทศัลยศาสตร์...

มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : Applied gross anatomy เล่มที่ 2 ศีรษะและคอ
ผู้แต่ง : มีชัย ศรีใส. ธันวา ตันสถิต. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์และบุญเที่ยง ศีติสาร
เลขเรียกหนังสือ : WE 100 ม223 2541 ล.2

หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาทางกายวิภาคศาสตร์และรังสีวิทยาของศีรษะและคอ ซึ่งนำมาประยุกต์ใช้ทางคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภายในเล่มได้ปรับปรุงเนื้อหาและภาพประกอบใหม่ให้ชัดเจนตลอดจนความสำคัญทางคลินิกในเรื่องที่สำคัญทางจักษุ โสต นาสิก ลารินซ์วิทยา...

มหกายวิภาคศาสตร์ประยุกต์ : Applied gross anatomy เล่มที่ 3 ช่องอก : ช่องท้องและเชิงกราน
ผู้แต่ง : มีชัย ศรีใส. ธันวา ตันสถิต. ภาคภูมิ สุปิยพันธุ์และบุญเที่ยง ศีติสาร
เลขเรียกหนังสือ : WE 100 ม223 2532 ล.3

หนังสือเล่มนี้แบ่งเป็น 3 ตอน คือ ตอนที่1 ช่องอก (Thorax) ตอนที่ 2 ช่องท้อง (Abdomen) และตอนที่ 3 เชิงกราน (Pelvis) ซึ่งรวมถึงบริเวณฝีเย็บ (Perineum) เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา ตลอดจนแพทย์เฉพาะทาง ต่างๆมาก เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนวิชามหกายวิภาคศาสตร์...

โรคหลอดเลือดสมอง: Cerebrovascular diseases.
ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ ลิ้มพัสถาน ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WL 355 ร924 2553

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยได้รวบรวมข้อเขียนของผู้นิพนธ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองชนิดต่างๆ ด้วยวิธีการรักษาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือด สมองชนิดต่างๆ...

ภาวะปรกติและผิดปรกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด.
ผู้แต่ง : เกรียงศักดิ์ จีระแพทย์
เลขเรียกหนังสือ : WS 421 ก768ภ 2555

หนังสือเล่มนี้ผู้เขียน นพ.เกียงศักดิ์ จีระแพทย์ เขียนจากประสบการณ์ในการเป็นอาจารย์แพทย์ ผู้ให้การรักษาทารถแรกเกิดให้คำแนะนำแก่พ่อแม่ และสอนบุคลากรทางสุขภาพ โดยตระหนักว่า การพัฒนาการดูแลทารกแรกเกิด เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ความพิการ และการสูญเสียทารก เนื้อหาประกอบด้วย 2 ส่วน 1. ภาวะปรกติในทารกแรกเกิด 2. ภาวะผิดปรกติที่พบบ่อยในทารกแรกเกิด...

ภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์: Emergency medicine
ผู้แต่ง : ณัฏฐิณี จรัสเจริญวิทยา . ปิยนุช คงทิม . พิมพ์ใจ อันทานนท์. สานิต วิชานศวกุล. อดิศว์ ทัศณรงค์ และ พีระพงค์ กิติภาวงศ์ ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 ภ470 2554

หนังสือเล่มนี้จัดทำขึ้นโดยโครงการจัดตั้งภาควิชาอายุรศาสตร์และคณะแพทย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยเห็นความสำคัญเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง สำหรับนักศึกษาแพทย์ แพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมถึงบุคลคลากรทางการแพทย์ที่สนใจ เนื้อหาเล่มนี้ประกอบด้วยภาวะฉุกเฉินทางอายุรศาสตร์ของระบบต่างๆ...

เวชบำบัดวิกฤตในเด็กสำหรับกุมารแพทย์และแพทย์ทั่วไป : Pediatric Criticat Care
ผู้แต่ง : อนันต์ โฆษิตเศรษฐ . อรุณวรรณพฤทธิพันธุ์. อัญชลี ลิ้มรังสิกุล. ชัยยศ คงคติธรรม.อุเทน ปานดี และ โรจนี เลิศบุญเหรียญ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 366 ว896 2556

เพราะ “เด็ก” ไม่ใช่ “ผู้ใหญ่” ที่ตัวเล็กหรือย่อขนาดลงมา ดังนั้นความเข้าใจระบบต่างๆในร่างกายของเด็กซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากกับของผู้ใหญ่ ทั้งในด้านกายวิภาค ระบบการไหลเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบการรักษาสมดุลของน้ำและเกลือแร่ ระบบประสาท รวมทั้งการปรับตัวต่างๆ ที่เกิดในภาวะวิกฤต จึงมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการวินิจฉัยและการดูแลรักษา ผู้ป่วยเด็กในภาวะวิกฤต หนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหารายละเอียดที่น่าสนใจ...

Play therapy today : Contemporary practice with individuuals ,groups And carers.
ผู้แต่ง : Prendiville, Eileen and Howard,Justine.
เลขเรียกหนังสือ : WS 350.4 P6 2014

Play Therapy Today brings together the work of renowned practitioners and academics currently working and researching in therapeutic play and play therapy, and presents a range of ground-breaking methods for practising with groups, individuals, and parents and carers...

Nursing diagnoses definitions and classification.
ผู้แต่ง : Prendiville, Eileen and Howard, Justine ,edited
เลขเรียกหนังสือ : WS 350.4 P6 2014

Nursing Diagnoses: Definitions and Classification is the definitive guide to nursing diagnoses, as reviewed and approved by NANDA-I. The 2015–2017 edition of the classic and internationally recognised text has been rigorously updated and revised, and now provides more linguistically congruent diagnoses as a result of the Diagnostic Development Committee’s attentiveness to understanding the translation of the diagnostic label, definition, defining...

Theoretical basis for nursing.
ผู้แต่ง : McEwen, Melanie and Wills, Evelyn M.
เลขเรียกหนังสือ : WY 86 T396 2014

This is a great nursing theory literature currently being used in online Master course . As confusing as theory can get I feel this book does a great job of clearing it up but theory is theory and not every one will feel the same. You do have to possess a love of logic to appreciate this puzzle. I was pleased with the price since this online school was selling at a higher pricing and I received my books in a timely fashion and I love Amazon for that...

The essentials of nursing and healthcare research.
ผู้แต่ง : Taylor, Ruth, edited
เลขเรียกหนังสือ : WY 20.5 E78 2014

For some students, research can be a daunting and intimidating topic when beginning your degree. This lively book helps you understand why research is important, gives a straightforward account of the essential knowledge that you will need and demystifies the language and process of research. It focuses on...

Maternity Nursing Cares.
ผู้แต่ง : Littleton , Lynna Y and Engebretson, Joan C
เลขเรียกหนังสือ : WY 157.3 L781m 2013

MATERNITY NURSING CARE, 2nd Edition delivers all of the core components of obstetrical nursing, along with in-depth study features to help care givers develop better decision-making skills and provide safe nursing care. Starting with women’s health issues and pregnancy care, the chapters progress through labor and childbirth, postpartum care, and newborn development, addressing the nursing considerations for both normal and high-risk scenarios where appropriate. Written in a student-friendly voice from a nursing perspective, MATERNITY NURSING CARE, 2ND Edition emphasizes overall patient care as opposed to medical treatment alone, and illustrates...

Medical disorders in pregnancy : A manual for midwives
ผู้แต่ง : Robson, S. Elizabeth and Waugh, Jason Waugh, edited
เลขเรียกหนังสือ : WQ 39 M433 2013

Medical Disorders in Pregnancy: A Guide for Midwives, 2nd edition clearly outlines existing and pre–existing conditions which women can experience during pregnancy. This comprehensive and practical handbook identifies issues for pre–conception care, defines the condition, explores possible complications, outlines recommended treatment and emphasizes specific midwifery care...

Lippincott manual of nursing practice.
ผู้แต่ง : Nettina, Sandra M, edited
เลขเรียกหนังสือ : WY 49 L555 2014

Manual for Nursing Practice has provided essential nursing knowledge and up-to-date information on patient care for nearly 40 years. Now in its 10th edition, this full-color text is organized into five major parts, covering the Nursing Process and Practice; Medical-Surgical Nursing; Maternity & Neonatal Nursing; Pediatric Nursing; and Psychiatric Nursing....

The bethhesda handbook of clinical oncology.
ผู้แต่ง : Abraham, Jame ,editor
เลขเรียกหนังสือ : QZ 39 B441 2014

The Bethesda Handbook of Clinical Oncology is a clear, concise and comprehensive reference book for the busy clinician to use in his or her daily patient encounters. It focuses less on etiology, pathophysiology, and epidemiology, and considerably more on practical clinical information. Cancer management information is presented in a reader-friendly format that offers a comprehensive review of each disease along with the most commonly used treatment regimens, including chemotherapy dosing and schedules...

A manual of laboratory and diagnostic tests.
ผู้แต่ง : Fishbach, Frances Talaska and Dunning III, Marshall Barnett.
เลขเรียกหนังสือ : QY 25 F528m 2015

Prepare your students to deliver safe, effective, and informed care for patients who are undergoing diagnostic tests and procedures with the Ninth Edition of A Manual of Laboratory and Diagnostic Tests. Organized the way a nurse thinks—by specimen and function—this proven book describes an extensive array of tests for diverse populations, providing step-by-step guidance on correct procedure, tips for accurate interpretation, and expert information on patient preparation and after care...

Health aging : Principles and clinical practice for clinicians.
ผู้แต่ง : Burggraf, Virginia /Kim, Kye Y. and Knight, Aubrey L,edited
เลขเรียกหนังสือ : WT 104 H38 2014

Healthy Aging: Principles and Clinical Practice for Clinicians, provides a fresh perspective and evidence-based approach for helping older adults maintain healthy lifestyles, adapt to normal age-related changes, and manage acute and chronic illnesses. This brand new text, divided into chronic illness both physical and emotional, covers only the most common illnesses of older adults and incorporates the holistic framework that comprises geriatric care in partnership with physicians, gerontologists and nurses while addressing the Healthy People 2020 objectives that all practitioners must incorporate into their practice...

Marriott's practical electrocardiography.
ผู้แต่ง : Wagner, Galen S and Strauss, David G.
เลขเรียกหนังสือ : WG 140 W133m 2014

This 12th edition of Marriott's Practical Electrocardiography offers residents and fellows the resources they need to quickly build up their ECG interpretive skills. Completely updated and revised to reflect the latest advances in ECG technology as well as the newest diagnostic applications, this edition also features a fully searchable website that includes animations and video clips illustrating cardiovascular disease processes and key correlations between ECG results and the heart muscle. Smartphone users will appreciate the QR codes that are placed throughout the text to instantly take the reader to the relevant electronic content. Residents and fellows will have all the resources they need to quickly build their ECG interpretive skills...

การบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา
ผู้แต่ง : ทองทิพภา วิริยะพันธุ์
เลขเรียกหนังสือ : HF 5549 ท269ก 2553

สาระสังเขปบทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทีมงานและการแก้ปัญหา บทที่ 2 แนวคิดของการทำงานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพ บทที่ 3 เทคนิคการสร้างทีมงาน บทที่ 4 การพัฒนาทีมงาน บทที่ 5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของทีม บทที่ 6 การจูงใจทีมงาน บทที่ 7 การสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ทีมงานบทที่ 8 การสื่อสารเพื่อให้การทำงานเป็นทีมประสบความสำเร็จ บทที่ 9 การเจรจาต่อรองเพื่อความสำเร็จของทีมงาน บทที่ 10 การประชุมเพื่อระดมความคิดของทีมงาน บทที่ 11 การประสานทีมงานและการสร้างความสมดุลให้แก่ทีมงาน บทที่ 12 การแก้ปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกัน บทที่ 13 เทคนิคการตัดสินใจเพื่อการแก้ปัญหา บทที่ 14 กลยุทธ์การบริหารทีมงานที่มีระสิทธิภาพ...

ขายให้เป็นเห็นเงินล้าน
ผู้แต่ง : บุญมา อิ่มวิเศษ
เลขเรียกหนังสือ : HF 5438.25 บ525ข 2557

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่น่าอ่าน ได้สาระ มองเห็นภาพ เป็นศิลปะการขาย จัดเป้นหนังสืดี มีคุณค่ายิ่งที่จะให้ประโยชน์อย่างมาก ทั้งแกนักขาย ผู้ประกอบการ ผู้ที่ศึกษาทางการขายและการตลาด...

สุขภาพจิตเด็ก
ผู้แต่ง : ผกา สัตยธรรม
เลขเรียกหนังสือ : WS 105.5.M3 ผ113ส 2552

สุขภาพจิตเด็ก ช่วยให้บิดามารดารู้จักลูกๆ ดีขึ้นครูอาจารย์ได้เข้าใจลูกศิษย์ของตนมากขึ้น มีกรณีตัวอย่างที่ น่าสนใจประกอบมากมายรักลูก รักคนใกล้ชิดที่เป็นเยาวชน เพื่อให้ทราบถึงการพัฒนาการของเขาเราควรอ่านสุขภาพจิตเด็กเพื่อลูกน้อยและบุคคลที่คุณรักและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันครอบครัวได้ดีขึ้น...

เรียนรู้โลกห่างไกลโรค
ผู้แต่ง : -
เลขเรียกหนังสือ : WA 100 ร832 2557

เป็นหนังสือที่ให้นโยบายสาธารณในสังคมเพื่อให้ศึกษาถึงปัญหาการระวังสุขภาพของตนเองอย่างง่ายและนำมาปรับเข้าใช้ในชีวิตประจำวันและยังสามารถศึกษาถึงความรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ...

ต่างดวงตาคุณค่าก็แตกต่าง
ผู้แต่ง : -
เลขเรียกหนังสือ : TN 919 ต299 2554

หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากความเคลื่อนไหวทางสังคมบนฐานความคิดที่แตกต่างเพื่อแสวงหาแนวทางป้องกันปัญหาสุขภาพ โดยเห็นว่าการมีสุขภาพที่ดีของชุมชนมีปัจจัยที่สัมพันธ์กันอย่างซับซ้อนระหว่าง สิ่งแวดล้อม สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ...

อาหาร-ถ่านหิน จุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรมพนมสารคาม-สนามชัยเขต
ผู้แต่ง : -
เลขเรียกหนังสือ : S 589.7 อ677 2555

เป็นบทสรุปกระบวนการเอชไอเอชุมชน ในกรณี โรงไฟฟ้าถ่านหิน-เขาหินซ้อน เป็นจุดตัดการพัฒนาบนพื้นที่เกษตรกรรม เป็นกระบวนการของการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มคนที่มีความห่วงกังวลจากผลกระทบจากการดำเนินการโรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิง...

แนวทางการวินิจฉัยปัญหาที่พบบ่อยในเวชปฏิบัติ 1
ผู้แต่ง : อรุชา ตรีศิริโชติ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 141 น297 2556

เป็นหนังสือที่ให้ความรู้และเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ในการดูแลรักษาผู้ป่วยและได้ทำการวินิจฉัยโรคได้อย่างถูกต้อง และนำปัญหาในการวินิจฉัยและให้บุคลากรและนักศึกษาทางการแพทย์ ได้นำมาศึกษาและค้นคว้าได้เป็นอย่างดี...

Ambulatory Pediatrics : Guide and clue in Management
ผู้แต่ง : ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200.A497 อ955 2556

ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาของการประชุม โดยแต่ละหัวข้อจะเน้นแนวทางปฏิบัติเพื่อการนำเอาไปประยุกต์ใช้ในเวชปฏิบัติทั่วไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังเพิ่มเนื้อหาสำคัญในการดูแลคนป่วยที่เป็นเด็กและอื่นๆสำหรับบุคคลทั่วไปที่จำนำมาศึกษา...

Clinical Practice in Gastroenterology
ผู้แต่ง : สุพจน์ พงศ์ประสบชัย ,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WI 140.C641 2557

ในเล่มจะเป็นการประมวลความรู้ใหม่ๆในโรคของระบบทางเดินอาหารและโรคตับที่มีความทันสมัย และง่ายต่อการทำความเข้าใจและเหมาะกับแพทย์ในทุกระดับเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดูแลรักษาผู้ป่วยโดยพยายามปรับปรุงให้ทันสมัยและเหมาะสมกับประเทศไทย...

Critical Advances in Pediatrics
ผู้แต่ง : ดุสิต สถาวร , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 200 ช559 2550

ตำราเล่มนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบของการจัดอบรมในปีนี้ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการด้วยกัน ประการที่ 1 การจัดให้มีการฝึกปฏิบัติ และได้เพิ่มเนื้อหาเพื่อให้ศึกษาเพิ่มเติมได้และประการที่ 2 จะเน้นหัวข้อในเรื่องกุมารเวชภาคปฏิบัติและเน้นหัวข้อการบรรยายที่น่าสนใจและทันสมัยมากขึ้น...

ตำราโรคเบาหวาน
ผู้แต่ง : สารัช สุนทรโยธิน, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WK 810 ต367 2556

หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้ในเรื่องโรคเบาหวาน ให้กับบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการดูแลรักษาและเป็นการป้องกันการเกิดโรค รวมทั้งอาการของโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยเบาหวานหรือกลุ่มเสี่ยง...

ESSENTIAL NEPHROLOGY
ผู้แต่ง : บัญชา สถิระพจน์
เลขเรียกหนังสือ : WJ 300 v916 2557

หนังสือเล่มนี้ ได้เสนอเป็นรูปแบบบทความหลายเรื่องจากผู้เขียนโดยใช้ความรู้จาก ประสบการณ์ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ มาถ่ายทอดให้กับวงการแพทย์ที่สามารถอ่านเข้าใจง่ายอย่างน่าทึ่งและเมื่ออ่านจบนำไปปฏิบัติใช้ในชีวิตประจำวันในการดูแลไตของตนเองและนำไปรักษาแนะนำกับญาติในครอบครัวและบุคคลอื่นได้เป็นอย่างดีจากผู้ที่กำลังเป็นโรคไต...

การใช้ยารักษา โรคระบบปัสสาวะ
ผู้แต่ง : วชิร คชการ
เลขเรียกหนังสือ : WJ 140 ก449 2555

เป็นหนังสือที่รวบรวมบทความจากการใช้ยารักษาโรคในระบบทางเดินปัสสาวะ และโรคที่เกี่ยวข้องกับทางเดินปัสสาวะ เป็นความรู้เบื้องต้น ความรู้เรื่องยา การเลือกใช้ และข้อห้ามควรระวัง เป็นการช่วยเสริมความรู้ให้มีประสบการณ์ใช้ได้กับตนเองและนำไปใช้ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างถูกวิธี...

การดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวีแบบผู้ป่วยนอก
ผู้แต่ง : ศศิโสภณ เกียรติบูรณกุล,บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WS 205 ก451 2551

การวินิจฉัยการติดเชื้อเอชไอวีเป็นการประเมินผู้ติดเชื้อเอชไอวีเบื้องต้นรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีขณะที่มีโรคติดเชื้อฉวยโอกาส และกลุ่มอาการอักเสบจากการฟื้นตัวของระบบภูมิคุ้มกันการติดตามผลการตอบสนองต่อการรักษาและการวินิจฉัยการรักษาด้วยยาต้านเอชไอวีล้มเหลวการติดเชื้อไวรัสฉวยโอกาส การติดเชื้อร่วมกับไวรัสตับอักเสบ Co-infection with Hepatitis Viruses … โรคมะเร็งในผู้ติดเชื้อเอชไอวี Malignancies in HIV-infected Patients … การให้คำปรึกษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี Councseling HIV-infected Patients … การป้องกันการติดเชื้อเอชไอวี Prevention of HIV Transmission...

คู่มือการดูแลผู้ป่วยทางอายุรศาสตร์
ผู้แต่ง : อุปถัมภ์ ศุภสินทรุ์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WT 100 ค695 2557

เนื้อหาในตำราเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นการบรรยายในการประชุมวิชาการอายุรศาสตร์สัญจร ซึ่งประกอบด้วย ปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุ และให้ประโยชน์ทางเวชปฏิบัติเหมาะสำหรับแพทย์ทั่วไปที่ควรทราบข้อมูลเป็นอย่างดีในการรักษาปู้ป่วยทางอายุรศาสตร์เป็นอย่างดี...

การสัมภาษณ์ประวัติและตรวจร่างกาย
ผู้แต่ง : วิทยา ศรีดามา, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 205 ก524 2551

เนื้อหาจะกล่าวถึงการชักประวัติผู้ป่วยเพื่อให้ได้มาถึงข้อมูลเกี่ยวกับการเจ็บป่วยของผู้ป่วยที่ถูกต้องและแม่นยำ อันจะส่งผลถึงการวินิจฉัยโรคและจะทราบถึงปัญหาในผู้ป่วยอีกมากมายซึ่งจะส่งผลในการรักษาได้ง่ายขึ้นและถูกทางได้เป็นอย่างดียิ่ง...

ตำราการตรวจรักษาโรคทั่วไป 1 : แนวทางการตรวจรักษาโรคและการใช้ยา
ผู้แต่ง : สุรเกียรติ อาชานานุภาพ
เลขเรียกหนังสือ : WB 110 ส846ต 2553

เนื้อหาจะกล่าวถึงการรักษาและการใช้ยา. แนวทางการตรวจโรคและการใช้ยา และรวมไปถึงอันตรายในการใช้ยาเน้น หัวข้อ ขนาด-วิธีการใช้ยาในแต่ละชนิดเพื่อเป็นการใช้ประกอบการสังเกตและการดูแลรักษาและป้องกันอันตรายที่จะเกิดจากการรับประทานยาในแต่ละชนิดได้ได้อีกด้วย...

ตำราโรค หู คอ จมูก
ผู้แต่ง : กรีฑา ม่วงทอง
เลขเรียกหนังสือ : WV 100 ต367 2549

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เขียนขึ้นโดย อาจารย์แพทย์ของภาควิชาโสต นาสิกทางโรคหู คอ จมูก ซึ่งตรงตามเนื้อหาวิชาที่นักเรียนแพทย์จำเป็นต้องรู้ในสาขาวิชานี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องได้นำมาใช้และศึกษาได้เป็นอย่างดี...

บ้านนี้มีลูก
ผู้แต่ง : องอาจ คล้ามไพบูลย์
เลขเรียกหนังสือ : WS 105 อ117บ 2558

ในที่สุดวันเวลาที่เฝ้ารอคอยก็มาถึงเราไปนั่งรอที่หน้าห้องคุณหมอด้วยความกระวนกระวายหันสายตาไปทางที่คุณหมอจะเดินมาตลอดเวลาเป็นบันทึกของผู้เป็นสามี มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นกำลังใจให้กับภรรยาและลูกที่กำลังจะออกมาลืมตาดูโลก เป็นบันทึกแห่งความปิติยินดีอ่านแล้วทำให้มีความสุขสำหรับผู้เป็นแม่และกำลังจะเป็นพ่อในอนาคต...

ตำราโรคตาในเด็ก
ผู้แต่ง : ศักดิ์ชัย วงศ์กิตติรักษ์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WW 600 ต367 2555

หนังสือเล่มนี้เพื่อเผยแพร่ไปยังจักษุแพทย์ทั่วไป กุมารแพทย์ สำหรับนิสิตนักศึกษาทั่วไปได้ศึกษาและค้นคว้าเพื่อเป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และเป็นประโยชน์ยิ่งสำหรับเด็กที่สายตาผิดปกติทั่วไป...

ตำราโรคหืด
ผู้แต่ง : สมบูรณ์ จันทร์สกุลพร
เลขเรียกหนังสือ : WF 553 ต367 2556

เป็นตำราที่เกี่ยวข้องกับแพทย์ที่รักษาผู้ป่วยเป็นโรคหอบหืด เป็นโรคที่พบได้บ่อย จึงเป็นเหตุให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ได้รับการดูแลรักษาจากแพทย์ทั่วไปไม่ประสบความสำเร็จ แต่หนังสือเล่มนี้ให้ความรู้กับแพทย์เฉพาะทางในโรคหืดโดยเฉพาะจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาและกับบุคคลที่อยู่ในวงการแพทย์ได้รับความรู้เฉพาะด้านเป็นอย่างดี...

หัตถการพื้นฐานในเด็ก
ผู้แต่ง : อำไพวรรณ จวนสัมฤทธิ์
เลขเรียกหนังสือ : WS 100 ห459 2557

เป็นการผูกยึดเด็กให้อยู่กับที่ การเช็ดตัว การวัดอุณภูมิการเจาะเลือด การฉีดยา การสวนปัสสาวะ การเจาะน้ำไขสันหลัง การเจาะไขกระดูก การใส่ท่อหายใจ การให้ออกซิเจน การเคาะปอด และการใส่สายให้อาหาร เป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติกับเด็กทั้งสิ้น...

สรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือด
ผู้แต่ง : พัชรินทร์ เทพอารีนันท์
เลขเรียกหนังสือ : WG 102 พ523ส 2555

ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์การสอนทางด้านสรีรวิทยาระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งผ่านมา หนังสือเล่มนี้สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้นและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ทางคลีนิก หรือจะใช้เป็นพื้นฐานการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาได้เป็นอย่างดี...

สรีรวิทยา 1
ผู้แต่ง : วัฒนา วัฒนาภา, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : QP 34 ส356 2557

หนังสือเล่มนี้จะเสนอเนื้อหาทางด้าน สรีรวิยา อุณภูมิกาย การขนส่งผ่านเยื่อหุ้มเซลล์ประสาทสรีรวิทยาพื้นฐาน ระบบกล้ามเนื้อ ระบบประสาทอัตโนมัติ และระบบต่อมไร้ท่อ...

เวชบำบัดวิกฤตพื้นฐาน
ผู้แต่ง : เอกรินทร์ ภูมิพิเชฐ, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WB 105 ว896 2557

เป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยวิกฤตซึ่งเป็นงานสำคัญของแพทย์ ที่จะต้องดูแลเป็นอันดับแรก และสามารถช่วยเหลือฉุกเฉินได้ทันทีผู้เขียนได้เสนอความรู้สามารถนำไปเป็นพื้นฐานการศึกษาวิชาการแพทย์ได้ดียิ่ง...

ตำราศัลยศาสตร์พื้นฐานศัลยศาสตร์และอาการของโรคศัลยกรรมสำหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
ผู้แต่ง : วุฒิชัย ธนาพงศธร, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WO 100 ต367 2554

หนังสือเล่มนี้เสนอเนื้อหาทางด้านการประเมินผู้ป่วยก่อนได้รับการผ่าตัด มีการวิเคราะห์ประเมินการเสี่ยง สรีรวิทยา มีเนื้อหาเพิ่มเติมและทันสมัยยิ่งขึ้นในเนื้อหาอีก 1 บท คือบทที่ 29 คืออาการปวดหัวจากการบาดเจ็บที่ศีรษะและต้นคอ มีการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและได้ทำการพิสูจน์อักษรอย่างละเอียด เพื่อให้ตำราเล่มนี้ได้มีมาตรฐานตามแพทยสภา ได้ศึกษาและนำไปใช้ได้ถูกต้อง...