Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

Book review เดือนมิถุนายน

108 มงคลพระบรมราโชวาท เพื่อความสุขและความสำเร็จของชีวิตแบบยั่งยืน
ผู้แต่ง : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง
เลขเรียกหนังสือ : DS 586 ร192 2556

สำนักพิมพิ์อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง รวบรวมพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระปรมิทรมหาราชา ซึ่งสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อความสุขและความสำเร็จในการดำเนินชีวิต...

ตุลา-ตุลา สังคม-รัฐไทยกับความรุนแรงทางการเมือง
ผู้แต่ง : ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : DS 586 ต254 2556

คู่มือที่อธิบายการใช้ HTML/Dynamic HTML ในการสร้างเว็บ, Cascading Style Shett ตกแต่งเว็บให้สวยน่าชม, JavaScript สร้างการทำงานและลูกเล่นบนเว็บ, การจับเหตุการณ์เพื่อนำมาใช้กับ JavaScript, สร้างเว็บให้มีการเคลื่อนไหวตลอดเวลา, การทำแอนิเมชั่นด้วยภาพและข้อความเคลื่อนไหว, สร้างเมนู แท็บ ทรีวิว สไลด์บาร์ และทูลบ็อกซ์ รวมทั้งเสริมด้วยเทคนิคน่าสนใจที่ถูกใช้จริงในเว็บไซต์ต่างๆ ฟรี! ซีดีรอมไฟล์ตัวอย่างที่ใช้ในเล่ม...

Worlds together worlds apart
ผู้แต่ง : Tignor, Robert
เลขเรียกหนังสือ : D 202.4 .W67 2001

In this second edition, the book's non-Eurocentric approach continues with expansions of the original eleven world history "turning point" stories from the modern period to include ten more "turning point" stories from the earlier periods of world history. From the history of the world's first cities built on the great rivers of Afro-Eurasia, to the formation of the Silk Road, to the rise of nation-states, and the story of modern globalization, Worlds Together, Worlds Apart provides students with the stories that changed history and enables them to make the connections they need in order to better understand how the world came to be what it is today...

Strategic management : Text & cases
ผู้แต่ง : Dess, Gregory G.
เลขเรียกหนังสือ : HD 30.28 .D4743 2010

"Strategic Management: Text and Cases, Fifth Edition", by the prestigious authors Dess/Lumpkin/Eisner provide solid treatment of traditional topics in strategic management as well as thorough coverage of contemporary topics such as digital & internet strategies, innovation & corporate entrepreneurship, knowledge management, and intellectual assets. The text is rounded off by rich, relevant, and teachable cases. This text's accessible writing style and wealth of new and updated illustrations, which clarify the most difficult topics, make this text the best resource for your students. The new case selections emphasize variety, currency, and familiar company names. The cases are up-to-date in terms of both financial data and strategic issues. This group of cases gives both instructors and students unparalleled quality and variety. Based on consistent reviewer feedback, these selections combine comprehensive and shorter length cases about well known companies...

States of global insecurity policy, politices, and society.
ผู้แต่ง : Beland, Daniel
เลขเรียกหนังสือ : JZ 5588 .B453 2008

" States of Global Insecurity," Daniel Beland undertakes a comparative, historical, and political analysis of state protection and the politics of insecurity surrounding it. By looking at four major economic, social, and environmental issues (mad cow disease, terrorism and aviation security, urban delinquency, and health care reform), the author expertly describes the political logics behind state making and the social construction of collective insecurity in the context of globalization. "States of Global Insecurity" can be used in a variety of courses, including introductory sociology, globalization, political sociology, social problems, social stratification, criminology, political science, and modern world history...

The American democracy
ผู้แต่ง : Patterson, Thomas E.
เลขเรียกหนังสือ : JK 276 .P37 2008

This comprehensive text is known for its exciting writing style and its positive, forward-looking presentation of the latest developments in scholarship and real-life politics. Through the use of engaging narrative, The American Democracy weaves together theory, information, and examples in ways that highlight key points, make them easy to understand, and capture readers' interest...

Nation of nations anarrative history the American Republic
ผู้แต่ง : James weat Davidson
เลขเรียกหนังสือ : E 178.1 .N346 2007

Known for its friendly narrative style and careful blending of political and social history, Nation of Nations offers a balanced approach to teaching the American history survey course. The story presented by the authors reflects their belief that the American past can only be fully understood when linked to events worldwide. As a result of this view, Nation of Nations has become the leader in the integration of global material, done in a sensible and thoughtful way. This sixth edition features expanded coverage of environmental and pre-colonial history by new coauthor Brian DeLay, as well as a completely redesigned map program, additional After the Fact content, and a new online version of the popular Primary Source Investigator...

Operations management.
ผู้แต่ง : William J. Stevenson.
เลขเรียกหนังสือ : TS 155 .S7824 2009

The Tenth Edition of Operations Management features the latest concepts and applications while preserving the core concepts that have made the text a market leader. Stevenson's careful explanations and approachable format supports students in understanding the important operations management concepts as well as applying tools and methods. By providing detailed examples...

Drugs, society & human behavior
ผู้แต่ง : Hart, Carl L.
เลขเรียกหนังสือ : RM 315 .R37 2009

Designed for the introduction to drugs and substance abuse course as taught in departments of health education, psychology, biology, sociology, and criminal justice, this full-color market-leading text provides the latest information on drug use and its effects on society and human behavior...

Human diversity in education. An integeative approach.
ผู้แต่ง : Cushner, Cusher
เลขเรียกหนังสือ : LC 1009.3 .C87 2009

Human Diversity in Education: An Integrative Approach is a research-based, comprehensive text designed to provide an introduction to multicultural education and diversity in society. The text prepares future teachers for the wide diversity of students that they are certain to meet in their classrooms, schools, and communities. It provides an updated and broad treatment of the various forms of human diversity found in today’s schools including nationality, ethnicity, race, religion, gender, class, language, sexual orientation, and ability levels...

29 leadership secrets from jack Welch.
ผู้แต่ง : Robert Slater.
เลขเรียกหนังสือ : HD 57.7 S58 2003

Jack Welch built a career out of fighting waste. 29 Leadership Secrets from Jack Welch follows in Welch's footsteps, boiling the legendary CEO's leadership successes down to 29 strategies that made GE the world's most competitive company and Welch the world's most successful and admired CEO....

วันการเมือง
ผู้แต่ง : นรนิติ เศรษฐบุตร
เลขเรียกหนังสือ : JQ 1745.A1 น217ว 2556

วันการเมือง เล่ม2 นี้เป็นการประมวลวันการเมืองที่ยังเหลืออยู่อีกพอสมควรเข้ามารวมกันได้อีกเล่มนี้โดยมีเป้าหมายเหมือนดังเล่มแรก คือ ชวนให้คนไทยสนใจเรื่องราวทางการเมืองของไทย มากขึ้น...

จิตวิทยาสำหรับครู.
ผู้แต่ง : อัชรา เอิบสุขสิริ.
เลขเรียกหนังสือ : LB 1051 อ522จ 2556

เนื้อหาโดยย่อ. หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น “ครูมืออาชีพ” ไว้ค่อนข้างครอบคลุม เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังสอนอยู่ในสถานศึกษาทุกระดับชั้นหรือผู้ที่กำลังจะเข้ามาสู่ชีวิตของความเป็นครูสามารถเรียนรู้จากทฤษฎีต่างๆที่ผู้เขียนนำมาเสนอไว้ในเล่มอย่างน่าศึกษามาก...

จิตวิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง : เติมศักดิ์ คทวณิช
เลขเรียกหนังสือ : BF 128 ต779จ 2546

เนื้อหาจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปทางจิตวิทยา . อิทธิพลพันธุกรรมและสิ่งแวดล้อม. พัฒนาการของมนุษย์ .การรับรับรู้ทางการสัมผัส .การจูงใจ รวมไปถึงบุคลิกภาพทางด้านร่างการและจิตใจ.การปรับตัวและพฤติกรรมทางสังคม...

เขมราฐ
ผู้แต่ง : ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
เลขเรียกหนังสือ : น ศ328ข 2555

เป็นนวนิยายชุดวรรณกรรมจากการสัมผัสเรียนรู้ท้องถิ่น พ.ศ. ปัจจุบัน เป็นเรื่องเล่าท้องถิ่นถ่ายทอดออกมาของบุคคลในชุมชนท้องถิ่นนั้น ให้ผู้อ่านรู้สึกเพลิดเพลินและจินตนาการทราบความเคลื่อนไหวของชุมชนนั้นๆตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเหมือนผู้อ่านได้สัมผัสความเป็นชนบทได้อย่างดี...

จิตวิทยาทั่วไป
ผู้แต่ง : ณัฐภร อินทุยศ
เลขเรียกหนังสือ : BF 128 ณ322จ 2556

ศึกษาประวัติ ความหมายและวิธีการทางจิตวิทยาพื้นฐานทางชีววิทยาของพฤติกรรม ความแตกต่างระหว่างบุคคล พัฒนาการของมนุษย์ การรับรู้ การเรียนรู้ แรงจูงใจ อารมณ์ และสุขภาพจิต บุคลิกภาพ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การเห็นคุณค่าในตนเอง รวมถึงวุฒิภาวะ การรับรู้และความรู้สึก การคิด และจิตวิทยาการนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน...

ถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ
ผู้แต่ง : กฤษณา สินไชย
เลขเรียกหนังสือ : DS 567.85.ก4 ก282ถ 2553

เรื่องถนนน่ารู้ในกรุงเทพฯ เป็นหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับถนนในกรุงเทพฯ หลายสาย ชื่อแต่ละสายเกี่ยวข้องกับพระนาม และบุคคลที่มีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่อดีต-ปัจจุบัน เป็นหนังสือที่น่าอ่าน นอกจากให้ความรู้แล้วผู้อ่านจะได้รับความเพลิดเพลินอีกด้วย...

พืชพรรณไม้มงคล
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
เลขเรียกหนังสือ : SB 406.T35 ส113พ 2554

รวบรวมสาระ เกร็ดความรู้ ความเชื่อเกี่ยวกับพืชพรรณไม้มงคลไว้อย่างน่าสนใจ พร้อมภาพประกอบดอกไม้นานาชนิดสี่สีตลอดเล่ม. ผู้อ่านจะทราบถึงสรรพคุณ และความเป็นมงคลในด้านต่างๆ มากมาย...

ภาษาสยามสำนวนไทย
ผู้แต่ง : ล้อม เพ็งแก้ว
เลขเรียกหนังสือ : PL 4179 ล157ภ 2552

เป็นหนังสือที่น่าอ่านเล่มหนึ่ง ที่ผู้อ่านสนุกสนาน ในสำนวนเปรียบเปรยแบบไทยๆ ที่เราคุ้นเคยกันดี มีภาพประกอบงานเขียนภาพศิลปะ ผู้เขียนให้คำอธิบายความหมายได้ดีในสำนวนที่ยกมากล่าวเปรียบเปรย จากวรรณคดี ที่นักอ่านเคยอ่านพบมาการใช้ภาษาดีเข้าใจง่ายเหมาะน่าการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง...

รามเกียรติ์ฉบับมหาชน
ผู้แต่ง : ส. พลายน้อย
เลขเรียกหนังสือ : PL 4209 ส113ร 2554

วรรณคดีเรื่องยิ่งใหญ่ของเอเชียถูกนำมาเล่าใหม่เป็นร้อยแก้ว สั้นกระชับ โดย ส.พลายน้อย นักเขียนสารคดีผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาวรรณศิลป์ (สารคดี) นอกจากเนื้อหาอ่านสนุกแล้ว ยังคงรายละเอียดไว้ครบถ้วน แทรกเรื่องเกร็ดเบ็ดเตล็ดน่ารู้ต่าง ๆ ตลอดจนสำนวนที่มาจากวรรณคดีเรื่องนี้ อาทิ ลูกทรพี, ยักษ์ปักหลั่น, น้ำลายบ่อน้อย เป็นต้น...

ประเพณีสิบสองเดือน.
ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ
เลขเรียกหนังสือ : DS 568 ช821ป 2553

หนังสือเล่มนี้นำเสนอประเพณีไทยสิบสองเดือน ซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการ เข้าใจง่าย เรียนรู้วิถีชีวิตไทย และภูมิปัญญาไทย โดยผ่านตัวละครต่าง ๆ ให้ผู้สนใจแลเห็นคุณค่าของประเพณีงานบุญของภูมิปัญญาอีสานที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาในโอกาสต่าง ๆ ทั้งสิบสองเดือนในแต่ละปีนั้น ล้วนเป็นประเพณีที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนได้ออกมาร่วมกิจกรรมพบปะสังสรรค์เพื่อความสนุกสนานรื่นเริง และเพื่อความรักใคร่สามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งเป็นการสืบทอดสิ่งที่ดีงามมาจวบจนปัจจุบัน...

นิทานพื้นบ้าน...ภูมิปัญญาทางภาษา
ผู้แต่ง : โชติ ศรีสุวรรณ.
เลขเรียกหนังสือ : GR 75 ช821น 2546

เรื่องที่เล่าสืบทอดกันมาแต่โบราณ จากปากต่อปากโดยไม่ปรากฏชื่อ ผู้เล่าดั้งเดิมว่าใครเป็นใคร นิทานเหล่านี้มีชื่อเรียกหลายอย่าง เช่น นิทานพื้นบ้าน นิทานชาวบ้าน นิทานพื้นเมือง เป็นต้น แต่ในที่นี้จะเรียกว่า นิทานพื้นบ้าน...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับองคมนตรี.
ผู้แต่ง : คณะองคมนตรี
เลขเรียกหนังสือ : DS 586 ค126พ 2556

ด้าน ฯพณฯ พล.อ.อ.กำธน สินธวานนท์ องคมนตรี ได้ถ่ายทอดไว้ว่า “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงละเอียดถี่ถ้วน เมื่อเสด็จฯ ไปในพื้นที่ด้วยพระองค์เอง จะทรงถามไถ่ทุกข์สุขราษฎรถึงความเป็นอยู่ การทำมาหากิน แม้กระทั่งว่าในการเดินทางมานั้นผ่านอะไรมาบ้าง ทรงรวบรวมรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวกับพื้นที่ไว้ด้วย ข้อมูลที่ทรงได้รับจึงเป็นข้อมูลปฐมภูมิที่เชื่อถือได้ แผนที่ของพระองค์ท่านจึงมักใช้ได้ทันสมัยกว่าที่ราชการทำไว้ ซึ่งครั้งหนึ่งทอดพระเนตรแผนที่กับตำรวจตระเวนชายแดน ในแผนที่ของตำรวจลงไว้ว่า มีบ้านร้าง พระองค์กลับรับสั่งว่า“ไม่ร้าง มีคนอาศัยอยู่ อย่างน้อย 3 ครอบครัว” ที่ทรงทราบเช่นนั้น เพราะเพิ่งถามจากราษฎรที่มาเฝ้าฯ เมื่อทางตำรวจไปดูก็ปรากฏว่าเป็นความจริง”ขณะที่ ฯพณฯ พลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ได้ถ่ายทอดไว้ว่า “ในการทรงงานเพื่อช่วยเหลือราษฎร ทรงเน้นการทำตามลำดับขั้นตอน ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชน สร้างรากฐานที่มั่นคงก่อน แล้วค่อยๆ สร้างเสริมความเจริญ และการพัฒนาด้านอื่นๆ ที่สูงขึ้น และยุ่งยากขึ้น ตามลำดับ เพื่อให้เกิดความรอบคอบ ประหยัด สมดุล และยั่งยืน”...

พระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผู้แต่ง : สุรีย์ มีผลกิจ
เลขเรียกหนังสือ : BQ 7235 ส867พ 2556

หนังสือเล่มนี้ จะพูดถึง ธรรม 8 ประการ ของบุคคลผู้ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้า ก่อนที่จะเกิดมาเป็นพระพุทธเจ้าชาติกำเนิดของพระองค์ พระทศชาติ พระโพธสัตว์ ครั้งเสวยพระชาติเป็นพระพรหมดาบส การเสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสัตตุตาปะ พระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นมานพหนุ่มช่างทอง นอกจากนี้แล้วยังเสนอชาติกำเนิดทั้งหมดของพระพุทธเจ้า เขียนเป็นร้อยแก้ว อ่านเข้าใจง่าย เพลิดเพลินและได้ความรู้ในชาติกำเนิดของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า...

3 ทศวรรษเนชั่น จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล
ผู้แต่ง : ธนวัตน์ ทรัพย์ไพบูลย์
เลขเรียกหนังสือ : P90 ธ251ส 2544

3 ทศวรรษ NATION จากกลิ่นหมึกสู่ดิจิทัล เป็นการบอกเล่าถึงการเรียงลำดับความเจริญเติบโต ตั้งแต่เริ่มต้นเป็น "เดอะเนชั่น" ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ มากมายจนกว่าจะมาเป็น "เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป" ในปัจจุบัน เป็นการนำเสนอเรื่องราวความสำเร็จ และการฟันผ่าอุปสรรคต่างๆ ของบริษัท และผู้ร่วมก่อตั้ง ตลอดระยะเวลาร่วม 30 ปี...

Dream Destinations.
ผู้แต่ง : บริษัท เอลโล จำกัด
เลขเรียกหนังสือ : DU 413 บ227ส 2551

เป็นหนังสือที่แนะนำการท่องเที่ยวฉบับกระเป๋าพกอ่านได้สะดวกและที่สำคัญผู้เขียนได้นำเอาสถานที่ต่างๆของแต่ละประเทศไว้ซึ่งผู้อ่านที่ไม่เคยไปหรือไม่มีไกด์นำเที่ยวก็สามารถรู้จักสถานที่ของประเทศนั้นๆดีและสามารถเที่ยวได้และเรียกชื่อของอาหาร และเลือกสถานที่พักอย่างหรูได้ถูกต้อง...

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
ผู้แต่ง : วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ ม, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ก492 2556 ล.1

ได้กล่าวถึง แนวคิดและหลักการพยาบาลมารดา ทารก และครอบครัว การวางแผนครอบครัว การดูแลระยะตั้งครรภ์สำหรับผู้ที่เป็นคุณใหม ที่สามารถศึกษาได้จากเล่มนี้...

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 2
ผู้แต่ง : มณีภรณ์ โสมานุสรณ์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY157 ก492 2556 ล.2

ได้กล่าวถึงสุขภาพของผู้กำลังตั้งครรภ์ การเตรียมตัวของผู้เป็นแม่ การเตรียมตัวคลอด ความผิดปกติของการตั้งครรภ์ การดูแลมารดาหลังคลอด และรวมไปถึงการดูแลทารกหลังคลอด และเสนอเนื้อหามากมายเกี่ยวกับการเตรียมตัวสำหรับคุณแม่และทารก...

การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 3
ผู้แต่ง : ศรีเกียรติ อนันต์สวัสดิ์, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : WY 157 ก492 2555 ล.3

ได้กล่าวถึง ผลการดูแลทางด้านจิตสังคมแก่ครอบครัวและสตรีที่เป็นมะเร็งของปากมดลูกที ความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตร การพยาบาลมารดาในระยะคลอด... [และคนอื่นๆ] การพยาบาลสูติศาสตร์ : ภาวะแทรกซ้อนระหว่างตั้งครรภ์ =Nursing obstetric...

การพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต.
ผู้แต่ง : ฉวีวรรณ สัตยธรรม,บรรณาธิการ.
เลขเรียกหนังสือ : WY 160 ก493 2554

การพยาบาลจิตเวช เปนการพยาบาลเฉพาะทางที่ใหการชวยเหลือบุคคล ที่มีปญหาทางดาน พฤติกรรม อารมณ ความรูสึก ความคิด และการปรับตัว การพยาบาลจิตเวชจําเปนอยางยิ่งที่พยาบาล ตองมีความรู ความเขาใจ เกี่ยวกับธรรมชาติ และพฤติกรรมตางๆ ที่ปกติและผิดปกติ และใชแนวคิด หลักการทฤษฎีทางจิตวิทยาตลอดจนศาสตรอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับพฤติกรรมมนุษย เปนกรอบในการปฏิบัติการพยาบาลโดยใหความสําคัญกับผูรับบริการรายบุคคล ครอบครัว ชุมชน ทั้งในภาวะสุขภาพปกติ เบี่ยงเบนและเจ็บปวยไดอยางถูกตอ...

ศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ควรทราบ.
ผู้แต่ง : พรพรรณ ภูสาหัส, ผู้เรียบเรียง
เลขเรียกหนังสือ : WQ 15 ศ337 2555

รายละเอียด: รวบรวมคำศัพท์ทางสูติศาสตร์ที่ใช้บ่อย เรียงตามลำดับตัวอักษร A-Z คำแปลมีคำอธิบายที่ชัดเจนเข้าใจง่าย...

การพยาบาลมารดาที่ได้รับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง การคลอดโดยใช้คีมและเครื่องดูดสุญญากาศ.
ผู้แต่ง : ดวงกมล ปิ่นเฉลียว.
เลขเรียกหนังสือ : WQ 430 ด143ก 2552.

มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพยาบาลผู้คลอดที่ได้รับการช่วยคลอดสูติศาสตร์หัตถการ ... เครื่องดูดสุญญากาศ และการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้อง ... การคลอดด้วยคีม (Forceps extraction) หมายถึง การคลอดที่ใช้เครื่องมือคือคีมช่วยหมุนและหรือดึงศีรษะทารก...

พยาบาลกับงานอาชีวอนามัย
ผู้แต่ง : สุนทรีย์ คำเพ็ง.
เลขเรียกหนังสือ : WA 440 พ219 254

เนื้อหาในเล่มจะพูดถึงความสำคัญของงานอาชีวอนามัย และความปลอดภัยสภาพแวดล้อมในการทำงานอันตรายจากสิ่งแวดล้อมการควบคุมและป้องกันอันตรายจากการปฏิบัติงาน การคัดกรองโรคที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพร่างกายกับงานที่กำลังทำอยู่อุณภูมิในร่างกายเพื่อความเหมาะสมของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อก่อให้เกิดความปลอดภัยเกิดขึ้นทั้ง 2 ฝ่าย...

กายวิภาคศาสตร์
ผู้แต่ง : คณาจารย์เครือข่ายการศึกษาพยาบาลและสาธารณสุขภาพภาคใต้.
เลขเรียกหนังสือ : QS 4 ค127ก 2555

เนื้อหาจะว่าด้วยเรื่องกายวิภาคและแนวของร่างกาย , โครงสร้างของร่างกาย ,การเคลื่อนไหว,โพรงในของร่างกาย,เซลส์ในร่างกาย, โครงสร้างทางโมเลกุล , กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน , กล้ามเนื้อในร่างกายของมนุษย์ทั้งสิ้น...

จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล
ผู้แต่ง : อุบลรัตน์ โพธิ์พัฒนชัย, บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : W 50 จ167 2550

มีเนื้อหาเกี่ยวกับ จริยศาสตร์สำหรับพยาบาล ซึ่งเป็นบุคลากรสาธารณสุขที่ต้องมีการปรับขอบเขต หน้าที่ความรับผิดชอบสู่ชุมชน หรือบทบาทและหน้าที่ของพยาบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูประบบสุขภาพและการพยาบาลอย่างมีขอบเขตและถูกต้องและได้มาตรฐานสากล...

จริยธรรมทางการแพทย์
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ ฉายากุล
เลขเรียกหนังสือ : W 50 จ166 2555

เนื้อหาในเล่มจะกล่าวถึงความเป็นมืออาชีพทางการแพทย์ และความสัมพันธ์กับผู้ป่วยรวมถึงจริยธรรมของแพทย์และสิทธิของผู้ป่วย จริยธรรมทางสาธารณสุขและจริยธรรมในการรักษาคนไข้ผู้ป่วยและเด็กที่ใช้บริการทางด้านการแพทย์และมีเรื่องราวอีกมากมายในเล่มที่น่าสนใจ...

ตำราชีวเคมี
ผู้แต่ง : พจน์ ศรีบุญลือ , บรรณาธิการ
เลขเรียกหนังสือ : QU 4 ต367 2554

จะมีเนื้อหาเกี่ยวกับเคมีพื้นฐานสำหรับนักชีวเคมีเซลล์และส่วนประกอบของเซลล์ กรด-เบส และ บัฟเฟอร์ คาร์โบไฮเดรต วิตามินและเอ็นไซม์ กรดนิวคลิอิก เมเทบอลิซึม และมีอีกมากมายที่เกี่ยวกับชีวเคมี โดยผู้เขียนแบ่งเนื้อหาออกเป็นบทที่ บทความต่อ1 ท่านต่อหนึ่งเรื่องแต่ละบทเรียนน่าอ่านและน่าศึกษามาก...

ปรสิตวิทยา
ผู้แต่ง : ชโลบล วงศ์สวัสดิ์
เลขเรียกหนังสือ : QX 4 ช259ป 2555

มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางด้าน ถิ่นที่พบ ลักษณะทางสัญญาณวิทยา วงชีวิต การเกิดโรคและการป้องกันรักษาและผลงานวิจัยบางส่วนของผู้เขียน เหมาะสำหรับการเป็นตำราเรียนทางปรสิตวิทยา...