Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

แผนผังสำนักบรรณสาร (MAP) วิทยาเขตพัฒนาการ

Floor Plan 5

สำนักบรรณสาร ชั้น 5

  ฝ่ายวารสารและเอกสารสนเทศ โดยให้บริการ
 • สืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์
 • สืบค้นฐานข้อมูลวารสาร และฐานข้อมูลกฤตภาต
 • หนังสือพิมพ์, นิตยสาร, วารสาร, จุลสาร ฉบับปัจจุบันและฉบับล่วงเวลา
  ฝ่ายห้องสมุดบัณฑิตศึกษา โดยให้บริการ
 • วิทยานิพนธ์ของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และสถาบันอื่นๆ
 • งานวิจัยทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
 • หนังสืออ้างอิง และหนังสือพจนานุกรมคำศัพท์ (เฉพาะสาขาวิชา สำหรับนักศึกษาปริญญาโท)
 • หนังสือคู่มือเตรียมสอบปริญญาโท (เฉพาะบางสาขาวิชา)
** นอกจากนี้ยังให้บริการถ่ายเอกสารสีและขาว-ดำ **

Floor Plan 6

สำนักบรรณสาร ชั้น 6

  ฝ่ายบริการจ่าย – รับ โดยให้บริการ
 • ยืม – คืนหนังสือ
 • สมัครสมาชิกใหม่ และต่ออายุสมาชิกเก่า
 • นำชมสำนักบรรณสาร (Library Tour)
 • สอบถามสารสนเทศ (Information Desk)
 • จองหนังสือ
 • หนังสือสำรอง
 • รับรองเอกสารการขอจบการศึกษาของนักศึกษา

Floor Plan 7

สำนักบรรณสาร ชั้น 7

  ฝ่ายบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า โดยให้บริการ
 • ตอบคำถาม และช่วยค้นคว้าข้อมูลสารสนเทศ
 • เอกสารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ปริญญานิพนธ์ทุกคณะ ทุกสาขาของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • หนังสือสถาปัตยกรรมศาสตร์
 • หนังสืออ้างอิงทุกประเภท (สารานุกรม, พจนานุกรม, หนังสือรายปี, อักขรานุกรมชีวประวัติ, อักขรานุกรมภูมิศาสตร์, แผนที่ ฯลฯ)
 • สิ่งพิมพ์รัฐบาล
 • หนังสือราชกิจจานุเบกษา
 • เอกสารคำพิพากษาฎีกา และเอกสารคำพิพากษาศาลฎีกา
 • หนังสือคู่มือเตรียมสอบปริญญาโท และภาษาต่างประเทศ
 • หนังสือคู่มือนักศึกษาของสถาบันต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ
 • ยืมระหว่างห้องสมุด
  ฝ่ายบริการสื่อโสตทัศน์ โดยให้บริการ
 • ยืม – คืน วัสดุสื่อโสตทัศน์
 • ชม หรือ ฟัง วีดีทัศน์
 • สืบค้นฐานข้อมูลสื่อโสตทัศน์
 • สืบค้นข้อมูลอินเตอร์เน็ต (ตามความประสงค์ของผู้ใช้บริการ)
 • จัดแสดงสื่อโสตทัศน์ใหม่และน่าสนใจ