Kasem Budit University
Academic Rosources Center
wordpress facebook

การประกันคุณภาพสำนักบรรณสาร

 • สำนักบรรณสาร
  • เป็นหน่วยงานสนับสนุน ส่งเสริมการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ โดยมี วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ดังนี้
 • วิสัยทัศน์
  • รวบรวม จัดเก็บ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท โดยบริการผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ใช้บริการ
 • พันธกิจ
  • เป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน การศึกษาค้นคว้าวิจัยของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และผู้ใช้บริการ
 • เป้าหมาย
  • เป็นแหล่งจัดเก็บ บริการ ทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจสูงสุด